Chỉ thị số 2272/CT-BNN-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 2272/CT-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2272/CT-BNN-VP về việc thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2272/CT-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2272/CT-BNN-VP Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 CH THN V VI C TH C HI N TI T KI M CHI PHÍ HÀNH CHÍNH Ti p t c th c hi n Lu t Th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và ch o c a Th tư ng Chính ph v th c hi n các bi n pháp ti t ki m góp ph n ki m ch l m phát, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u th trư ng và toàn th cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v tr c thu c B thu c kh i qu n lý hành chính th c hi n nghiêm các bi n pháp ti t ki m chi phi hành chính sau ây: 1. Ti t ki m i n 1.1. T t các cán b , công ch c, ngư i lao ng ph i tri t ti t ki m trong s d ng i n t i công s : không b t i u hoà nhi t , èn th p sáng trong phòng làm vi c khi khi không có ngư i; s d ng t i a ánh sáng t nhiên ti t ki m i n chi u sáng trong phòng làm vi c; h n ch s d ng i u hoà nhi t trong nh ng ngày tr i mát; không b t i u hoà nhi t nh ng ngày tr i rét ho c khi nhi t trong phòng ã mát. 1.2. Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i có quy nh c th , ch t ch v vi c s d ng i n t i công s , trong ó quy nh rõ vi c s d ng i n t i các phòng làm vi c, phòng h p, các a i m công c ng thu c ph m vi cơ quan, ơn v qu n lý. 1.3. Văn phòng B có quy nh c th v vi c qu n lý cung c p, s d ng i n t i tr s s 2 Ng c Hà và s 10 Nguy n Công Hoan; c bi t lưu ý vi c s a sang và b trí phòng h p h p lý s d ng t i a ánh sáng t nhiên, h n ch th p nh t vi c s d ng i n chi u sáng, i u hoà nhi t ; tri t ti t ki m i n chi u sáng, èn trang trí, ài phun nư c nơi công c ng; ph i h p v i các ơn v có tài kho n riêng tách ngu n các ơn v ký k t h p ng mua bán i n tr c ti p v i nhà cung c p. 2. Ti t ki m trong s d ng xe ô tô công 2.1. Cán b , công ch c s d ng xe ô tô, vé máy bay i công tác ph i theo úng ch quy nh c a Nhà nư c. B trí n i dung, chương trình công tác h p lý k t h p m t chuy n công tác có ít ngư i tham gia v i th i gian ng n nhưng có th gi i quy t ư c nhi u công vi c. 2.2. Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i có quy nh ch t ch v vi c s d ng xe ô tô công; không s d ng xe công ph c v các ho t ng mang tính cá nhân. 2.3. Văn phòng B th c hi n vi c khoán s d ng xe ô tô công i v i các ơn v thu c kh i Văn phòng; ch ng b trí xe dùng chung trong vi c ưa cán b , công ch c c a các ơn v i công tác, d h i ngh ; không b trí xe riêng cho t ng ơn v khi tham gia cùng m t ho t ng c a B ; hàng tháng công khai vi c s d ng xe công (s km), ti n vé máy bay và công tác phí c a t ng ơn v . 3. Ti t ki m trong vi c t ch c h i h p 3.1. Các ơn v h n ch t ch c các cu c h p, h i ngh , h i th o (sau ây g i chung là cu c h p) ông ngư i, m i các a phương, cơ s . Trong trư ng h p ph i t ch c h p c n g i tài li u trư c cu c h p b ng email h n ch vi c in n t p trung, s lư ng l n; tăng cư ng vi c trao i thông tin, l y ý ki n góp ý, ch o, i u hành qua m ng gi m b t vi c t ch c các cu c h p.
  2. i v i các cu c h p do Lãnh o B ch trì, các ơn v ph i ph i h p v i Văn phòng B (phòng T ng h p) ng trình Lãnh o B v n i dung, thành ph n, th i gian, a i m t ch c h p. Tăng cư ng hình th c h p tr c tuy n; k t h p các cu c h p có thành ph n tham d tương t . iv i các cu c h p do các ơn v t ch c có m i lãnh o t nh, s Nông nghi p và phát tri n nông thôn t 10 t nh, thành ph tr lên ph i báo cáo B trư ng ng th i thông báo cho Văn phòng B bi t v ch trương t ch c cu c h p và ch ư c t ch c h p khi B trư ng ng ý. Cu c h p có m i Chi c ct 10 t nh, thành ph tr lên ơn v ph i báo xin phép Lãnh o B ph trách kh i. 3.2. Các chương trình, d án c n rà soát các ho t ng, h n ch t ch c h i th o, t p hu n có m i cán b , công ch c c a B và các a phương tham d dài ngày, xa công s . 3.3. Văn phòng B th c hi n nhi m v i u ph i t ch c các cu c h p c a B có s ph i k t h p ch t ch , ti t ki m; b trí các phòng h p h p lý ti t ki m i n và các khâu ph c v kèm theo. 4. Ti t ki m trong vi c in n tài li u 4.1. Các văn b n hành chính c a B và các ơn v ch nhân b n phát hành úng a ch c n thi t, không g i n các a ch không có m c ích rõ ràng. 4.2. Văn phòng B và các ơn v h n ch vi c th p nh t vi c phô tô tràn lan các văn b n n hàng ngày g i cho các t ch c, cá nhân trong ơn v v i m c ích thông báo; không phô tô các văn b n quy ph m pháp lu t v i s lư ng l n thay cho vi c ph bi n ho c hư ng d n th c hi n; s d ng t i a m ng máy tính g i các văn b n mang tính ch o, i u hành c a B , c a th trư ng các ơn v , các báo cáo, chương trình, án, d án, k ho ch, văn b n pháp quy… 5. T ch c th c hi n 5.1. Th trư ng các ơn v t ch c quán tri t Ch th này t i toàn th cán b , công ch c, ngư i lao ng c a ơn v ; ra các bi n pháp c th th c hi n ch trương ti t ki m kinh phí hành chính c a B ; hàng tháng có ánh giá và công khai k t qu th c hi n trong toàn ơn v và báo cáo B (qua V Tài chính). 5.2. U quy n Chánh Văn phòng B có quy nh c th v các bi n pháp ti t ki m chi phí hành chính trong kh i Văn phòng và nh ng lĩnh v c liên quan n qu n lý công s cơ quan B ; hàng tháng công khai k t qu th c hi n trong kh i Văn phòng và Lãnh o B ./.
Đồng bộ tài khoản