Chỉ thị số 23/2000/CT-UB-ĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 23/2000/CT-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2000/CT-UB-ĐT về việc thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, mô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2000/CT-UB-ĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 23/2000/CT-UB- T TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2000 CH THN V VI C TH C HI N VI C I MŨ B O HI M KHI I XE G N MÁY, MÔ TÔ. Tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph ngày càng di n bi n ph c t p, tai n n giao thông ư ng b và s ngư i ch t vì tai n n giao thông có chi u hư ng tăng cao (năm 1999 có 20.509 ngư i c p c u ch n thương s não, trong ó có 3.064 ngư i ph i m c p c u, ch t 994 ngư i ; trong 6 tháng u năm 2000 có 1.147 v tai n n giao thông ư ng b , trong ó có 467 ngư i ch t, tăng 4,93% (23 ngư i) so v i cùng kỳ năm 1999). Ngày 24 tháng 7 năm 2000, y ban An toàn giao thông qu c gia ã có báo cáo v “Tình hình tai n n giao thông và các bi n pháp khNn c p kh c ph c” t i H i ngh v i các t nh, thành ph t à N ng n Cà Mau do Chính ph t ch c và B Giao thông V n t i ã có Thông tư s 312/2000/TT-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2000 hư ng d n i mũ b o hi m khi i mô tô, xe g n máy t ngày 01 tháng 9 năm 2000 ; C c ư ng b Vi t Nam có quy t nh s 1907/2000/Q - BVN ngày 17 tháng 8 năm 2000 v vi c các tuy n, o n tuy n qu c l b t bu c i mũ b o hi m khi i xe máy t ngày 01 tháng 9 năm 2000 ; th c hi n t t Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph ; Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban An toàn giao thông qu c gia nh m gi m s v tai n n giao thông ư ng b , gi m t i a t l t vong và ch n thương s não do tai n n giao thông ư ng b gây ra, y ban nhân dân thành ph ch th như sau : 1. Ban An toàn giao thông thành ph ch trì cùng S Giao thông công chánh, Công an thành ph , S Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tin, báo, ài ph i h p cùng các ơn v trên a bàn thành ph t ch c tuyên truy n cho nhân dân, cán b và nhân viên c a ơn v hi u rõ m c ích, ý nghĩa, tác d ng c a vi c i mũ b o hi m và t ch c v n ng m i ngư i tích c c hư ng ng vi c i mũ b o hi m khi i xe g n máy, mô tô, ch p hành t t qui nh t i Kho n c - i u 34 - i u l Tr t t an toàn giao thông ô th ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph , Thông tư s 312/2000/TT-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2000 c a B Giao thông v n t i, quy t nh s 1907/2000/Q - BVN ngày 17 tháng 8 năm 2000 c a C c ư ng b Vi t Nam. 2. Khuy n khích t t c nhân dân thành ph và các a phương khác i mũ b o hi m khi i xe g n máy, mô tô lưu thông trên a bàn thành ph m b o an toàn cho ngư i trên xe khi x y ra s c , tai n n giao thông.
  2. 3. Ban An toàn giao thông thành ph và S Giao thông công chánh ph i h p thông báo r ng rãi và t các panô, bi n c nh báo t i u các tuy n ư ng ph i i mũ b o hi m theo qui nh t i quy t nh s 1907/2000/Q - BVN ngày 17 tháng 8 năm 2000 c a C c ư ng b Vi t Nam ban hành, thông báo trên các phương ti n thông tin các bi n pháp ch tài, m c x ph t khi Chính ph ban hành b sung. 4. S Giao thông công chánh cùng Công an thành ph th ng nh t xác nh và thông báo r ng rãi các tuy n, o n tuy n qu c l thu c thành ph qu n lý s qui nh ngư i trên xe g n máy, mô tô ph i i mũ b o hi m k t ngày 01 tháng 01 năm 2001. S Giao thông công chánh t ch c ki m tra, l p t b sung các bi n báo qui nh t c xe lưu thông t i các v trí c n thi t và ph i h p các ơn v thông tin, các báo, ài thư ng xuyên thông báo các qui nh v t c xe lưu thông trong n i thành, các tuy n ư ng thư ng xuyên x y ra tai n n. L c lư ng C nh sát giao thông c n tăng cư ng công tác ki m tra, phát hi n và x lý th t nghiêm các vi ph m v an toàn giao thông. Giao Công an thành ph nghiên c u, xu t bi n pháp ch tài, m c x ph t c bi t các trư ng h p vi ph m an toàn giao thông áp d ng trên a bàn thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét, báo cáo H i ng nhân dân thành ph , Th tư ng Chính ph (nh m phù h p v i tình hình c a m t thành ph l n). 5. S Thương m i ch u trách nhi m ch o Chi c c Qu n lý th trư ng t ch c ki m tra, ki m soát ch ng hi n tư ng l i d ng tình hình u cơ, nâng giá mũ b o hi m trên th trư ng gây khó khăn cho ngư i tiêu dùng. S Thương m i và các qu n-huy n ph i h p ch o, hư ng d n các t ch c, cá nhân có kh năng hình thành m ng lư i các c a hàng cho thuê mũ b o hi m (ph i m b o ch t lư ng, giá phù h p và thu n ti n giao d ch) trên a bàn thành ph cho ngư i tiêu dùng có nhu c u. 6. S Công nghi p ch trì xu t chính sách khuy n khích, h tr t o i u ki n cho các doanh nghi p có năng l c nghiên c u, s n xu t mũ b o hi m m b o ch t lư ng theo qui nh, giá thành phù h p áp ng nhu c u ngư i tiêu dùng. 7. Các S , Ban ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n ngay Ch th này và Ban An toàn giao thông thành ph ch u trách nhi m ph i h p, ôn c và báo cáo tình hình th c hi n nh kỳ hàng tháng y ban nhân dân thành ph có ch o k p th i./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Văn phòng Chính ph - B Công an PH - B Giao thông v n t i KT. CH TNCH - UB An toàn giao thông Qu c gia - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - UBMTTQ và các oàn th TP - Các S Ban Ngành thành ph - UBND các Qu n-Huy n
  3. - Các Báo ài thành ph - VPUB : CPVP, các T NCTH Vũ Hùng Vi t - Lưu
Đồng bộ tài khoản