Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
62
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 23/2006/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2006 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2007 Trong nh ng tháng u năm 2006, tình hình kinh t - xã h i thành ph v n ti p t c phát tri n, an ninh - chính tr n nh và tr t t an toàn ư c m b o; thành ph quy t tâm ph n u hoàn thành các ch tiêu ch y u c a k ho ch năm 2006 năm u tiên c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t c a Thành y và H i ng nhân dân thành ph . Năm 2007 là năm th hai tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c t o à tăng trư ng cao và b n v ng hoàn thành các m c tiêu c a i h i ng toàn qu c l n X, i h i ng b thành ph l n th VIII, k ho ch 5 năm 2006 - 2010 và h i nh p kinh t qu c t . Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2007 theo Ch th s 19/CT-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; y ban nhân dân thành ph Ch th các s - ngành, qu n - huy n, T ng Công ty Nhà nư c tr c thu c thành ph khNn trương th c hi n nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU, NHI M V VÀ CH TIÊU CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2007 1. M c tiêu: 1.1. Duy trì t c tăng trư ng kinh t cao hư ng n b n v ng và gi v ng n nh chính tr - xã h i. Ny m nh th c hi n chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t , công trình Khu công ngh cao. T o m i i u ki n thu n l i tăng nhanh xu t khNu, thu hút v n, công ngh cao t bên ngoài. Qu n lý, s d ng hi u qu các ngu n l c áp ng yêu c u tăng trư ng kinh t , xóa ói gi m nghèo, b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. 1.2. Huy ng t i a các ngu n v n u tư toàn xã h i cho phát tri n kinh t - xã h i. Thu hút m nh hơn v n u tư nư c ngoài và v n u tư c a khu v c dân doanh. Nâng cao hi u qu v n u tư t ngân sách Nhà nư c. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, phát tri n m nh khoa h c công ngh .
 2. 1.3. Ti p t c tăng cư ng tr t t , k cương trong qu n lý ô th ; t p trung i u ch nh quy ho ch chung, Ny nhanh ti n quy ho ch chi ti t; Ny m nh các ho t ng xã h i hóa các d ch v công c ng; Ny nhanh ti n th c hi n chương trình ch ng ng p n i th và ch ng ùn t c giao thông; m b o tr t t , an toàn giao thông ư ng b ; chương trình c p nư c s ch và m b o ch t lư ng nư c, chương trình nhà , công trình Khu ô th m i Th Thiêm. 1.4. Ti p t c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng nhân dân, i m i hơn n a phát tri n văn hóa, giáo d c, y t , xã h i, ti p t c xã h i hóa m nh hơn các lĩnh v c xã h i, t o i u ki n khuy n khích tư nhân u tư vào các lĩnh v c này. Ti p t c xây d ng k t c u h t ng xã h i b n v ng và gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc. 1.5. i m i v t ch c, nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c, phát huy s c m nh kh i i oàn k t toàn dân. Phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a chính quy n a phương v i c ng ng doanh nghi p và dân cư. Th c hi n có k t qu chương trình c i cách hành chính, ch ng quan liêu, ch ng tham nhũng và ch ng lãng phí. Tăng cư ng qu c phòng, an ninh, gi v ng n nh an ninh - chính tr và tr t t an toàn xã h i. 2. Nhi m v và ch tiêu ch y u: 1. Ph n u t t c tăng trư ng t ng s n phNm n i a (GDP) năm 2007 t t 12% n 12,5%, hư ng n phát tri n b n v ng. Trên cơ s t c tăng trư ng kinh t (GDP), các ngành liên quan xây d ng ch tiêu k ho ch c th năm 2007, v i m c ph n u cao hơn ch tiêu tương ng c a năm 2006. 2. Thu ngân sách trên a bàn thành ph (không k thu t d u thô) tăng 14% tr lên so v i m c th c hi n so v i năm 2006. 3. V u tư, ti p t c tri n khai nhi u bi n pháp c i thi n môi trư ng u tư trong và ngoài nư c nh m huy ng các ngu n l c trong xã h i cho u tư phát tri n kinh t - xã h i thành ph , ph n u huy ng v n u tư trên a bàn t 70.000 t ng tr lên, tăng 12,9% so v i ư c th c hi n năm 2006. 4. V văn hóa - xã h i, Ny m nh xã h i hóa các lĩnh v c xã h i, tăng cư ng qu n lý N hà nư c, m r ng quy n ch ng, t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p văn hóa, y t , giáo d c, th d c th thao; nâng cao ch t lư ng ho t ng giáo d c, y t , th thao, lao ng - thương binh và xã h i, phát thanh, truy n hình; nâng cao ch t lư ng d y ngh , ào t o h c sinh gi i, góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, t o thêm vi c làm m i cho ngư i lao ng, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i thành ph . Tri n khai các phong trào thi ua, ti p t c th c hi n các chương trình xã h i c a thành ph như xóa ói gi m nghèo, nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình 3 gi m, t p trung tri n khai t t án t ch c d y ngh , gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n; xây d ng tr t t k cương, n p s ng văn hóa m i; th c hi n t t các chương trình qu c gia trên a bàn.
 3. 5. Tăng cư ng công tác qu n lý ô th , qu n lý xây d ng nhà t, t p trung hoàn thành công tác xây d ng quy ho ch, i u ch nh quy ho ch; t ch c th c hi n chương trình nhà , xây d ng chính sách h tr khuy n khích u tư nhà cho dân, ngư i nh cư, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên và nhà xã h i; phát tri n giao thông v n t i, gi m ùn t c giao thông, phát tri n v n t i công c ng; gi m tai n n giao thông; phát tri n ngu n và m ng c p nư c ô th , nâng cao ch t lư ng cung c p nư c s ch cho ngư i dân; c i thi n m c ô nhi m môi trư ng; ti p t c th c hi n chương trình ch ng ng p nư c trên a bàn thành ph . 6. T o bư c chuy n bi n m nh m trong qu n lý N hà nư c; Ny m nh c i cách và hoàn thi n th ch hành chính, nâng cao o c và năng l c c a i ngũ cán b , công ch c và c i cách tài chính công. Xây d ng và th c hi n có hi u qu chương trình hành ng phòng ch ng tham nhũng. X lý nghiêm kh c nh ng hành vi l i d ng ch c, quy n tham nhũng, gây th t thoát, lãng phí tài s n và ti n v n c a Nhà nư c. 7. Tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh k t h p gi a qu c phòng - an ninh v i phát tri n kinh t - xã h i; Ny m nh tr n áp các lo i t i ph m có t ch c, gi v ng n nh an ninh - chính tr và tr t t an toàn xã h i; tăng cư ng k cương, k lu t trong qu n lý xã h i, t o môi trư ng chính tr - xã h i n nh cho phát tri n kinh t và h i nh p qu c t . II. N I DUNG VÀ TI N XÂY D NG K HO CH 1. N i dung: ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 6 tháng u năm và d ư c c năm 2006, nêu rõ nh ng vi c làm ư c, chưa làm ư c, nh ng khó khăn t n t i và nguyên nhân, nh t là nh ng nguyên nhân ch quan. Xây d ng h th ng b ng bi u k ho ch kinh t - xã h i năm 2007; tính toán, xác nh m c tiêu, nhi m v và nh ng ch tiêu ch y u k ho ch năm 2007 c a ngành và ơn v mình, t p trung phân tích và xu t các gi i pháp c th m r ng th trư ng, huy ng các ngu n l c cho u tư phát tri n. K ho ch ph i bao quát ho t ng c a các thành ph n kinh t , các ngành trên a bàn, k t h p ch t ch gi a k ho ch phát tri n kinh t v i k ho ch phát tri n văn hóa - xã h i, m b o qu c phòng - an ninh, gi v ng n nh chính tr . Các n i dung k ho ch kinh t - xã h i và d toán thu chi ngân sách thành ph năm 2007 c n nêu c th nh ng vi c c n ph i làm; cơ quan ơn v th c hi n; phương th c và i u ki n th c hi n. 2. Ti n th c hi n: 2.1. Trong tháng 7, y ban nhân dân thành ph t ch c hư ng d n khung K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2007 cho toàn thành ph . n ngày 31 tháng 7 năm 2006, các s - ngành, qu n - huy n và T ng Công ty g i báo cáo sơ b k ho ch năm 2007 cho S K ho ch và u tư và S Tài chính t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph ; B K ho ch và u tư.
 4. 2.2. N gày 05 tháng 8 năm 2006, S K ho ch và u tư, S Tài chính d th o k ho ch sơ b kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2007 trình y ban nhân dân thành ph thông qua g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. 2.3. N gày 10 tháng 8 năm 2006, các s - ngành, qu n - huy n và T ng Công ty t ng h p k ho ch chính th c c a ngành, a phương và ơn v mình g i S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p trình y ban nhân dân thành ph , Thành y và H i ng nhân dân thành ph . 2.4. Tháng 12 năm 2006, y ban nhân dân thành ph t ch c giao k ho ch năm 2007 cho các s - ngành, qu n - huy n và T ng Công ty. Do yêu c u và tính ch t công vi c, y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và T ng Giám c các T ng Công ty t p trung ch o và t ch c th c hi n theo úng yêu c u, nhi m v , n i dung và ti n xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2007 c a Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín KHUNG HƯ NG D N XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Ch th s 23/2006/CT-UBND ngày 18/07/2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Ph n th nh t: TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2006 VÀ D BÁO KH NĂNG TH C HI N K HO CH NĂM 2007 T i Kỳ h p th 6 H i ng nhân dân thành ph Khóa VII, Ngh quy t s 34/2005/NQ-H ND v nhi m v kinh t - xã h i năm 2006 ã thông qua các ch tiêu ch y u: t ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng t 12% tr lên; t ng kim ng ch xu t khNu không tính d u thô tăng 17% tr lên; t ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i trên 62.000 t ng; thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn 67.254 t ng; trong ó thu n i a 35.954 t ng; chi ngân sách a phương 14.819,814 t ng; gi m t l h nghèo theo tiêu chí m i (dư i 6 tri u ng/ngư i/năm) còn dư i 6,8%; gi i quy t vi c làm cho 230.000 lao ng, trong ó t o 100.000 vi c làm m i; gi m t l
 5. th t nghi p còn 5,79%; t l h dân ư c cung c p nư c s ch t h th ng c p nư c thành ph t 86,5%; s lư t ngư i s d ng phương ti n v n t i hành khách công c ng t 300 tri u lư t ngư i. Trong 6 tháng u năm 2006, thành ph ti p t c phát huy và th a hư ng nh ng thành t u kinh t - xã h i c a k ho ch 5 năm 2001 - 2005, ng th i cùng v i s thành công c a i h i ng toàn qu c l n th X, s n nh chính tr - xã h i, thành công c a H i ngh c p cao APEC và chuNn b gia nh p WTO là nh ng thu n l i cơ b n góp ph n cho thành ph huy ng ngu n l c c a toàn xã h i ti p t c phát tri n. Tuy nhiên giá xăng - d u tăng, th i ti t h n hán kéo dài, d ch cúm gia c m, d ch l m m long móng c a gia súc, ã tác ng n s n xu t kinh doanh và i s ng c a nhân dân thành ph , bên c nh ó cu i năm 2005 u năm 2006 t i các khu ch xu t trên a bàn ã x y ra tình hình ình công làm nh hư ng n ho t ng s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p và i s ng nhân dân. Trư c tình hình ó, v i s ch o k p th i c a Thành y, H i ng nhân dân, s i u hành c a y ban nhân dân thành ph , s ph n u c a các ngành, các c p và doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; tình hình kinh t - xã h i ti p t c n nh và t k t qu trên nhi u m t. I. NH NG K T QU T Ư C 1. V kinh t : 1.1. T ng s n phNm n i a (GDP) thành ph trong 6 tháng u năm tăng khá, gi ư c t c tăng trư ng tương ương cùng kỳ năm trư c. GDP t 81.242 t ng, tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 10,5%); trong ó: khu v c d ch v tăng 10,5% (cùng kỳ tăng 9,9%); khu v c công nghi p và xây d ng tăng 10,8% (cùng kỳ tăng 11,1%); khu v c nông - lâm - th y s n g n b ng cùng kỳ 6 tháng u năm 2006 (gi m 0,3%). Trong các khu v c kinh t , khu v c kinh t Nhà nư c tăng 8,8%; khu v c kinh t ngoài Nhà nư c tăng 11,7%; khu v c có v n u tư nư c ngoài tăng 11,9%. 1.2. Khu v c d ch v ti p t c tăng trư ng cao, giá tr gia tăng t 40.874 t ng (chi m 50,3% GDP), tăng 10,5%. ây là m c tăng cao nh t trong 6 năm qua và t 2 con s (6 tháng u năm 2001 tăng 6,6%; 2002 tăng 8,5%; 2003 tăng 6,2%; 2004 tăng 8,8%; 2005 tăng 9,9%). T ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tăng 20,4% so v i cùng kỳ. Xu t nh p khNu trên a bàn thành ph tuy tăng trư ng, nhưng m c tăng th p hơn so v i cùng kỳ năm 2005. Trong ó, kim ng ch xu t khNu t 6.679,7 tri u USD, tăng 17% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 26,1%). N u như không tính giá tr d u thô kim ng ch xu t khNu tăng 11% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,9%); kim ng ch nh p khNu t 3.177,8 tri u USD, tăng 6,8% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,1%). T ng doanh thu du l ch 7.600 t ng, tăng 26% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,3%), v i lư ng khách qu c t n thành ph t 1,15 tri u lư t ngư i, tăng 16% so v i cùng kỳ. Các ho t ng tín d ng - ngân hàng ti p t c n nh, phát tri n. Ngu n v n huy ng qua ngân hàng 226.195,4 t ng, tăng 36,1% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 28,3%). T ng dư n tín d ng 190.882,9 t ng, tăng 24,7% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 33,6%).
 6. - V chương trình cho vay kích c u, trong 6 tháng u năm 2006 ã thông qua cho vay kích c u t 11 v i 43 d án, t ng v n u tư 1.287,5 t ng; trong ó ph n v n ư c ngân sách h tr lãi vay 570,3 t ng. n nay có 218 d án ã ký h p ng tín d ng và ang gi i ngân v i giá tr h p ng 3.166 t ng; s v n ư c gi i ngân là 2.114 t ng, t 67% giá tr h p ng; ngân sách Nhà nư c ã c p bù lãi vay là 188 t ng. V vay tín d ng ưu ãi, 6 tháng u năm ã cho vay 41 d án v i t ng giá tr cho vay là 3.329,1 t ng, trong ó có các d án vay v n xây d ng m ng c p nư c thành ph ã gi i ngân là 353,773 t ng. - V th trư ng ch ng khoán, ã có 36 lo i c phi u và 366 lo i trái phi u ư c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh. Hi n có 36 công ty niêm y t và m t qu u tư ch ng khoán tham gia niêm y t c phi u v i t ng v n c ph n niêm y t trên 1.600 t ng. Th trư ng ch ng khoán thành ph H Chí Minh có 14 công ty ch ng khoán tham gia ho t ng v i doanh s giao d ch t 27.202 t ng, trong ó giao d ch c phi u 8.377 t ng; giao d ch trái phi u 17.929 t ng. Ch s Vn-Index sau t tăng t bi n trong tháng 3 và tháng 4 t 632,5 i m vào ngày 25 tháng 4 năm 2006 (cao nh t k t ngày m c a th trư ng ch ng khoán thành ph H Chí Minh 28 tháng 7 năm 2000) n gi a tháng 6 ã n nh hơn. - V d ch v v n t i, nh tăng cư ng nhi u lo i phương ti n v n t i nên v n t i hành khách i d n vào n nh. V n chuy n hàng hóa ư c t 18,5 tri u t n v i 10.270 tri u T.km, tăng 3,2% v t n và tăng 5,4% v tri u t n.km. V n chuy n hành khách công c ng ư c t 148 tri u lư t hành khách, t 43,9% k ho ch năm. - Bưu chính, Vi n thông ti p t c phát tri n, n nay ã có 29 t ng ài i n tho i, tăng 11,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,3%), nâng dung lư ng các t ng ài lên 1,368 tri u s , tăng 7,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,7%). T ng s máy i n tho i trên a bàn t 4,3 tri u máy (trong ó kho ng 1,2 tri u máy c nh và 3,1 tri u máy di ng). Thành ph có 120.000 thuê bao băng thông r ng ADSL và hơn 2.000 i lý Internet công c ng. - So v i tháng 12 năm 2005, ch s giá tiêu dùng tăng 4,18% (cùng kỳ tăng 5,77%). Riêng hàng lương th c tăng cao so v i cùng kỳ, tăng 5,59% (cùng kỳ tăng 1,29%), hàng th c phNm tăng ch m hơn so v i cùng kỳ, tăng 6,35% (cùng kỳ tăng 12,11%). Nhìn chung, m c tiêu bình n giá c th trư ng ã t ư c k t qu kh quan. M c tăng ch s giá các m t hàng tiêu dùng u th p hơn cùng kỳ. Giá vàng trong 6 tháng u năm bi n ng m nh theo chi u hư ng tăng lên do ch u tác ng c a giá vàng trên th gi i, ch s giá vàng tăng 34,07% (cùng kỳ gi m 4,78%). Ch s giá USD tăng 0,78% (cùng kỳ tăng 0,48%). 1.3. V công nghi p - xây d ng: - Giá tr s n xu t công nghi p 132.976 t ng, tăng 13%, b ng v i cùng kỳ năm 2005 (13%). Tăng trư ng ch y u do công nghi p dân doanh tăng 14,5% và công nghi p có v n u tư nư c ngoài tăng 19,1%; trong khi ó công nghi p Nhà nư c ch tăng 7,1% (công nghi p Nhà nư c Trung ương tăng 8,3%, công nghi p Nhà nư c a phương tăng 2,1%), tuy nhiên ây là m c tăng cao hơn so v i cùng kỳ 2005 (5,8%). Có 8 ngành s n xu t chi m t tr ng tương i cao trong t ng giá tr s n xu t toàn ngành và có m c tăng trư ng cao hơn cùng kỳ năm 2005, tăng t 11,7% n 25%
 7. như: th c phNm u ng, d t, may, hóa ch t và các s n phNm t hóa ch t, s n phNm t cao su - plastic, i n - i n t . n nay, thành ph ã công nh n 25 s n phNm c a 19 doanh nghi p là s n phNm công nghi p ch l c c a thành ph . Giá tr xây l p trên a bàn thành ph ư c th c hi n 12.947 t ng, tăng 14,5% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,2%); trong ó khu v c kinh t ngoài Nhà nư c tăng 11,1%; khu v c kinh t Nhà nư c tăng 10,9%; khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài tăng g p hơn 2,2 l n so v i cùng kỳ. 1.4 Giá tr s n xu t nông nghi p: 1.636,6 t ng, tương ương cùng kỳ 6 tháng u năm 2005, trong ó giá tr tr ng tr t tăng 6,4%, chăn nuôi tăng 20,2%, th y s n gi m 16,2%. Do c thù c a ngành s n xu t nông nghi p, trong 6 tháng qua s n lư ng àn heo có tăng cao nhưng chưa n kỳ tiêu th nên không tính vào giá tr s n xu t; ngoài ra do ch ng th gi ng nuôi tôm sú ch m t ó mà gi m s n lư ng tôm. 1.5. V thu - chi ngân sách: - T ng thu ngân sách trên a bàn 31.136 t ng, tăng 15,2% so v i cùng kỳ, t 47% d toán năm. Trong ó, thu n i a 16.180,8 t ng, tăng 11,35% so v i cùng kỳ, t 45% d toán; thu t ho t ng xu t - nh p khNu 11.648 t ng, tăng 11,7% so v i cùng kỳ, t 49,57% d toán; thu t d u thô 3.307,2 t ng, tăng 38,3% so v i cùng kỳ, t 42,4% d toán. Thu ngân sách a phương t 11.316 t ng tăng 38%, b ng 76,4 % d toán. - T ng chi ngân sách thành ph 7.495 t ng, tăng 7,6% so v i cùng kỳ, t 52,9% d toán. Trong ó, chi u tư phát tri n 4.550 t ng, tăng 0,97% so v i cùng kỳ, t 96,81% d toán; chi thư ng xuyên 2.785 t ng, tăng 21,03% so v i cùng kỳ, t 42,85% d toán. 1.6. V huy ng v n u tư phát tri n: T ng v n u tư phát tri n trên a bàn thành ph 23.046 t ng, tăng 17,2% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,1%). Trong ó, v n u tư xây l p 19.919 t ng, tăng 16,5% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,9%). -T u năm n nay, ã có 170 quy t nh u tư, y ban nhân dân thành ph c p 16, các s - ngành c p 89, y ban nhân dân qu n - huy n c p 56 v i t ng s ti n d toán 1.178,5 t ng. - S lư ng doanh nghi p thành l p m i theo Lu t Doanh nghi p ti p t c tăng. Tính n ngày 31 tháng 5 năm 2006 ã có 5.664 doanh nghi p thành l p m i, v i t ng v n ăng ký là 13.252 t ng, so v i cùng kỳ tăng 27% v s lư ng doanh nghi p và tăng 2% v v n ăng ký. Ngoài ra có 7.865 doanh nghi p ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh. - V ngu n v n ODA, 6 tháng u năm t ng s v n gi i ngân c a các d án ư c t 776.468 tri u ng, trong ó v n ODA 722.746 tri u ng, t 58% so v i k ho ch; v n i ng 53.722 tri u ng t 15,57% so v i k ho ch; m c gi i ngân 6 tháng u năm ch b ng 53,74% so v i cùng kỳ năm 2005 (6 tháng năm 2005 gi i ngân t 1.444,86 tri u ng). M c gi i ngân th p do công tác n bù gi i phóng m t b ng c a
 8. m t s d án l n còn g p khó khăn, vi c tái cơ c u l i d án c i thi n môi trư ng thành ph , i u ch nh l i các c u ph n d án d n n vi c gi i ngân chưa cao. Trong tình hình hi n nay, giá d th u th p nh t c a m t s d án l n hơn giá d toán gói th u ư c duy t d n n vi c ph i i u ch nh k ho ch u th u kéo theo làm ch m ti n gi i ngân d án. Bên c nh ó, các d án s d ng v n ODA luôn g p khó khăn trong vi c hài hòa th t c v quy trình gi a nhà tài tr và Chính ph Vi t Nam. - u tư tr c ti p c a nư c ngoài tăng cao, có 126 d án ư c c p phép v i t ng v n 750 tri u USD, gi m 7,3% v s d án và tăng g p 3 l n v v n u tư so v i cùng kỳ. Ngoài ra, có 43 d án tăng v n v i s v n i u ch nh tăng 138 tri u USD, tăng 49,6 v v n u tư so v i cùng kỳ. Tính chung t ng v n u tư k c tăng v n là 887,7 tri u USD, tăng g p 2,6 l n v v n u tư so v i cùng kỳ. - n nay, t ng s văn phòng i di n c a các ơn v kinh t nư c ngoài trên a bàn thành ph ư c c p phép ho t ng 2.577 văn phòng thu c 57 nư c và vùng lãnh th . 1.7. V s p x p, i m i và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c: ã thông qua án c ph n hóa 9 doanh nghi p, trong ó 05 doanh nghi p có quy t nh chuy n i c ph n hóa; sáp nh p 01 doanh nghi p; chuy n sang Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 6 doanh nghi p, chuy n sang ơn v s nghi p 3 doanh nghi p; ã chuy n 1 T ng công ty và thành l p 1 T ng công ty khác ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con. Ngoài ra án ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con c a Công ty Dư c thành ph , T ng Công ty Xây d ng Sài Gòn ang trình Th tư ng xem xét. 2. Qu n lý ô th : Tr t t và an toàn xã h i trên a bàn thành ph bư c u có chuy n bi n khá hơn so v i các năm trư c ây. K ho ch ch o, i u hành th c hi n tăng cư ng qu n lý ô th ã ư c ban hành t u năm, phân công giao nhi m v cho các s - ngành, qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n v i nhi u gi i pháp c th ã mang l i m t s k t qu bư c u khá hơn, c th như sau: 2.1. Qu n lý ô th : Chương trình ch ng k t xe n i th ã ư c th c hi n khá, không x y ra tình tr ng ùn t c giao thông kéo dài, tuy nhiên v n còn tình tr ng m t phương ti n tăng nhanh vào gi cao i m t i nh ng tuy n ư ng chính. Tính n ngày 31 tháng 5 năm 2006, s v tai n n giao thông ã gi m 7,86%, trong ó s ngư i ch t gi m 8,57%, s ngư i b thương gi m 21,4% so v i cùng kỳ; x lý 574.869 trư ng h p vi ph m lu t giao thông ư ng b , thu trên 49,151 t ng. 2.2. V qu n lý quy ho ch, nhà t: Công tác quy ho ch chi ti t 1/2000, i u ch nh quy ho ch chung c a thành ph và 24 qu n - huy n, ang trong quá trình th c hi n các bư c cơ b n, hoàn thành i u ch nh quy ho ch chung c a thành ph vào cu i năm 2006. n nay ã có 3 qu n Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân ư c phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung; ã thNm nh 24 án quy ho ch chi ti t 1/2000 v i di n tích 2.363,13 ha và 16 án
 9. quy ho ch chi ti t 1/500 v i di n tích 264,94 ha. Công tác quy ho ch vùng ô th thành ph H Chí Minh và quy ho ch vùng kinh t tr ng i m phía Nam ang ư c tri n khai. Tuy nhiên, ti n quy ho ch còn ch m làm nh hư ng n sinh ho t c a nhân dân và công tác xúc ti n kêu g i u tư. S Tài nguyên và Môi trư ng ã c p 507 gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c; các qu n - huy n ã c p 21.650 gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân; ã c p 8.259 gi y phép xây d ng và s a ch a l n v i di n tích sàn là 1.552,1 ngàn m2, tăng 1,8% v gi y phép và tăng 3,2% v di n tích so v i cùng kỳ. V chương trình 30.000 căn h tái nh cư theo Ch th s 24/2004/CT-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , n nay ã có 71 d án ăng ký tham gia chương trình v i quy mô 30.004 căn h . Trong ó, có 11 d án ã và ang thi công v i 3.794 căn h ; 10 d án ang l p th t c u tư v i 5.348 căn h , 4 d án chưa b i thư ng gi i phóng m t b ng v i 1.670 căn h , còn l i 46 d án v i 19.192 căn h chưa ký cam k t v i S Xây d ng. V công tác di d i các h dân trong khuôn viên trư ng h c, y t , th d c th thao và cơ s lao ng, thương binh - xã h i: n nay ã gi i t a di d i ư c 728 h /833 h , t 87,4%. 2.3. B o v môi trư ng ô th : V x lý rác, thành ph ã gi i quy t ư c cơ b n v kh i lư ng rác c n x lý, bình quân kho ng 6.200 t n/ngày; ã phân c p công tác thu gom, v n chuy n rác cho qu n 1, qu n Tân Bình, huy n Bình Chánh, C Chi, C n Gi , ng th i tri n khai th c hi n u th u quét d n, thu gom, v n chuy n rác sinh ho t t i các qu n Tân Phú, Bình Tân. V chương trình ch ng ng p nư c n i th , 6 tháng u năm ã Ny nhanh ti n th c hi n 06 d án gi m 19 i m ng p trong ch tiêu. ã xóa ư c 9/25 i m ng p trong chương trình xóa gi m ng p năm 2006. V tình hình di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng: Trong 6 tháng u năm ã th c hi n di d i 45 cơ s . n nay thành ph ã phê duy t 1.398 cơ s s n xu t gây ô nhi m ph i di d i, ã có 1.087 cơ s th c hi n di d i, s p x p l i, th c hi n x lý ô nhi m t i ch . 2.4. Chương trình nư c s ch cho sinh ho t c a nhân dân n i thành và ngo i thành: ang t p trung tri n khai 05 d án v c p nư c và ti p t c tri n khai các d án u tư xây d ng ngu n nư c nâng công su t cung c p nư c s ch cho sinh ho t c a nhân dân lên 1.121.570m3/ngày- êm. ã hình thành m t s m ng phân ph i nư c cu i ngu n và phát tri n m ng c p 3 nâng t l h dân ư c cung c p t h th ng c p nư c thành ph lên 85,34% (cu i năm 2005 t 85%); 6 tháng u năm t l th t thoát nư c là 34,93% do súc x ư ng ng và x lý các nguyên nhân nư c c. T n t i l n trong lĩnh v c này là v n còn tình tr ng nư c c c c b m t s nơi và m t s kho ng th i gian trên a bàn thành ph . 3. Giáo d c, ào t o và khoa h c công ngh :
 10. 3.1. Ngành giáo d c ào t o: ang chuy n i 93 trư ng c a các b c h c lo i hình Trư ng bán công sang Trư ng công l p th c hi n theo cơ ch t ch tài chính, 01 trư ng thí i m theo mô hình trư ng công l p ch t lư ng cao; t ch c t t kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông và b túc văn hóa trung h c ph thông năm h c 2005 - 2006: t l u t t nghi p trung h c ph thông 96,39%, t l t t nghi p b túc văn hóa trung h c ph thông 67,46%. ã có thêm 04 qu n t chuNn ph thông trung h c (qu n Phú Nhu n, qu n 4, qu n 5 và qu n 12), nâng s các qu n t ph c p b c trung h c là 09 qu n; có 3 qu n ang hoàn ch nh h sơ ch thành ph ki m tra công nh n. Thành ph ã ư c B Giáo d c và ào t o công nh n ph c p giáo d c ti u h c úng tu i; t p trung c ng c k t qu ph c p trung h c cơ s ng th i ti n hành th c hi n ph c p b c trung h c ( ã có 186/317 phư ng - xã, 9/24 qu n - huy n t chuNn ph c p b c trung h c). 3.2. Ho t ng khoa h c - công ngh : Ho t ng khoa h c - công ngh ư c tri n khai tích c c. Chương trình h tr doanh nghi p nâng cao Năng su t - Ch t lư ng - H i nh p ã ư c tri n khai, k t qu h tr 112 doanh nghi p xây d ng 162 tiêu chuNn cơ s g m các ngành hàng: m phNm, hóa - nh a - cao su, văn phòng phNm, cơ - i n, v t li u xây d ng; tư v n 27 doanh nghi p áp d ng ISO 9001:2000, ISO 17025, 5S. Ch thi t b - công ngh trên m ng ư c duy trì: t ng s thành viên ăng ký vào h th ng là 2.770, trong ó: 1.638 ơn v chào bán và 1.132 ơn v tìm mua; t ng s công ngh , thi t b - gi i pháp ph n m m - d ch v chào bán là 4.267, s giao d ch trong 6 tháng u năm 1.152. Tư v n và hư ng d n ăng ký v s h u công nghi p 523 h sơ các lo i. ã t ch c nghi m thu 40 tài nghiên c u tri n khai khoa h c - công ngh , trong ó m ts tài có kh năng ng d ng vào th c t cu c s ng. Ti n tri n khai công trình khu công ngh cao: ã xây d ng án phát tri n khu công ngh cao giai o n 2006 - 2010 và thông qua các B - Ngành Trung ương trình Chính ph ; ngoài ra ang tri n khai giao nhi m v c th cho các ơn v th c hi n các d án xây d ng h t ng k thu t theo các m c tiêu ã ra; thu h i thêm 67 ha t. Tuy nhiên, công tác gi i phóng m t b ng và thu h i t chưa áp ng ư c yêu c u ra do x lý không kiên quy t m t s h dân nên ã gây khó khăn, nh hư ng n vi c xây d ng cơ s h t ng k thu t. 4. V văn hóa xã h i: các ho t ng văn hóa xã h i có chuy n bi n tích c c. 4.1. Công tác văn hóa - thông tin: ã t ch c t t các chương trình ho t ng L h i v i nhi u hình th c phong phú chào m ng các ngày l l n và i h i ng toàn qu c l n X; ã hoàn thành xây d ng tư ng ài Tr n Văn Ơn, Bia chi n công tr n ánh cư xá Brink, ưa vào s d ng Nhà Thi u nhi huy n C n Gi , Nhà Văn hóa Sinh viên thành ph ; t ch c t t chương trình tr c ti p i tho i gi a chính quy n thành ph v i ngư i dân tháng/l n trên ài Phát thanh và ài Truy n hình. 4.2. Ho t ng th d c - th thao: ho t ng th d c - th thao trong 6 tháng u năm 2006 di n ra r t sôi ng v i nhi u hình th c phong phú. K t h p các l h i, ngày truy n th ng và cùng v i phong trào qu n chúng lan r ng ã góp ph n nâng cao s c kh e, i s ng văn hóa tinh th n c a nhân dân thành ph . c bi t do chuNn b t t
 11. công tác ào t o ngu n nhân l c nên k t qu thi u gi i vô ch Qu c gia ã t ư c 324 huy chương (134 huy chương vàng, 107 huy chương b c, 83 huy chương ng). Riêng i h i th d c th thao Toàn qu c l n th V ã t ư c 16 huy chương vàng, 12 huy chương b c, 27 huy chương ng, hi n ang x p th 2 sau oàn Hà N i. Ngoài ra thành ph còn tham gia các gi i thi u Qu c t và t ư c 10 huy chương vàng, 8 huy chương b c và 6 huy chương ng. 4.3. Công tác y t và chăm sóc s c kh e c ng ng: các chương trình và công tác y t chăm sóc s c kh e c a nhân dân v n ti p t c th c hi n t t, các ca b nh truy n nhi m u gi m m nh; công tác kh ng ch và ki m soát d ch cúm gia c m lây sang ngư i ư c thành ph ch o kiên quy t và tri t , không có b nh nhân nhi m virus H5N1 nh p các b nh vi n c a thành ph , nhi u b nh d ch nguy hi m ư c kh ng ch và Ny lùi; công tác khám ch a b nh u t và vư t ch tiêu k ho ch và so v i cùng kỳ, s l n khám ch a b nh t 106,78% so v i cùng kỳ, c bi t khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i t cao (6 tháng năm 2006: 479.945 tr , năm 2005: 329.048 tr ). Trong 6 tháng u năm có 2.406 ca s t xu t huy t v i 2 ca t vong; có 181 ngư i m c b nh rubella, 457 m c b nh chân tay mi ng. ã x y ra 10 v ng c th c phNm v i 695 ngư i ng c. 4.4. V chương trình m c tiêu 3 gi m: ã t ch c chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho toàn th cán b , nhân viên và h c viên t i các trung tâm trong d p T t. Ti p t c th c hi n có k t qu án “T ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n”. Tính n ngày 09 tháng 6 năm 2006 các trung tâm c a thành ph ang qu n lý ch a tr cho 23.821 ngư i ( 24 tháng là 19.015 ngư i, ã xét chuy n giai o n 2 là 16.227 ngư i), trong ó các trung tâm thu c S qu n lý 9.664 ngư i nghi n ma túy và 556 ngư i m i dâm. H i ng tư v n thành ph ã duy t 435 h sơ i tư ng t n n xã h i; th c hi n xét tái hòa nh p c ng ng cho 611 h sơ, trong ó có 277 h sơ h i gia, 184 h sơ v Khu công nghi p Nh Xuân, 41 h sơ tái nh cư t i Phú Văn và 109 h sơ làm vi c t i các Trư ng - Trung tâm. 4.5. V gi i quy t vi c làm và xóa ói gi m nghèo: gi i quy t vi c làm cho 123.948 lao ng tăng 1,9% so v i cùng kỳ, t 53,89% k ho ch năm; trong ó gi i quy t ư c 49.230 ch làm m i, t 49,23% k ho ch. Công tác xóa ói gi m nghèo: t ng qu xóa ói gi m nghèo thành ph trên 180,3 t ng, tr v n cho 49.693 h xóa ói gi m nghèo v i t ng dư n là 151,4 t ng, u tư cho 312 d án, gi i quy t vi c làm cho 2.714 lao ng. Qu qu c gia h tr vi c làm thành ph ã xét duy t 343 d án v i 3.470 h vay 43,4 t ng, gi i quy t vi c làm cho 6.598 lao ng. Công tác chăm lo T t Bính Tu t cho di n chính sách tăng 29,98% so v i năm 2005, ng th i ã b sung thêm 2 di n m i là: ngư i cao tu i (90 tu i tr lên) và ngư i tham gia kháng chi n nhi m ch t c hóa h c. Công tác xã h i: ã ti p nh n hơn 1.071 ngư i vào các cơ s b o tr xã h i; ti p nh n qu n lý ti n và quà c a các t ch c, cá nhân t thi n v i t ng tr giá trên 2,8 t ng. C p th b o hi m y t : ã th c hi n c p 237.616 th b o hi m y t cho ngư i nghèo.
 12. 5. C i cách hành chính; công tác phòng ch ng lãng phí, th t thoát, công tác phòng ch ng tham nhũng: n nay ã có 22/23 s - ngành thành ph ti p t c hoàn thi n cơ ch hành chính “m t c a”, 15/23 s ngành ã ban hành Chương trình C i cách hành chính năm 2006; có 24/24 qu n - huy n duy trì t t ho t ng c a h th ng m ng n i b và k t n i n các phư ng - xã, th tr n và các ơn v tr c thu c. Trong 8 ơn v tri n khai m i vi c ng d ng ISO, n nay ã có 6 s - ngành thành ph ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn ISO 9001:2000. V kh i qu n - huy n, có 12/24 qu n - huy n ã ban hành Chương trình c i cách hành chính năm 2006; trong 16/24 qu n - huy n tri n khai ng d ng ISO, n nay ã có 13 qu n - huy n ư c c p gi y ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn ISO 9001:2000. M t s qu n - huy n bư c u ã ng d ng h th ng thông tin a lý (GIS); 317 phư ng - xã ti p t c duy trì th c hi n cơ ch “m t c a”, qua ó nâng cao ch t lư ng và hi u qu trong công vi c, ph c v ngư i dân ngày càng t t hơn. ã t ch c sơ k t m t năm ho t ng c a các T nghi p v hành chính công t i các qu n ư c th c hi n thí i m và tri n khai 7 án thí i m qu n lý theo k t qu . V Công tác ch ng th t thoát, lãng phí và công tác phòng ch ng tham nhũng: Các ngành, các c p trên a bàn thành ph ang ti p t c th c hi n Ch th s 11/2005/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph v m b o ch t lư ng công trình, ch ng tham nhũng, th t thoát trong xây d ng cơ b n; ti p t c tri n khai ng b th c hi n Ch th s 12/2006/CT-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thanh tra, ki m tra các d án u tư, công trình xây d ng có s d ng v n Nhà nư c. Trong 6 tháng u năm, toàn ngành Thanh tra thành ph th c hi n 186 cu c thanh tra (năm 2005 chuy n sang 43 cu c). Trong ó, Thanh tra thành ph th c hi n 19 cu c, Thanh tra qu n - huy n 90 cu c và thanh tra s - ngành 77 cu c. ã k t thúc 122 cu c và ang th c hi n 51 cu c. Qua 122 cu c thanh tra ã k t thúc, phát hi n sai ph m v kinh t 59,7 t ng, 3.823 m2 t. Ki n ngh thu h i 37,97 t ng, 3.823 m2 t và 12 gi y ch ng nh n quy n s d ng t; ki n ngh ch n ch nh qu n lý 183 ki n ngh ; ki n ngh x lý k lu t 79 ngư i; ki n ngh x lý hành chính i v i 11 t ch c và 29 cá nhân; ki n ngh x lý hình s i v i 11 trư ng h p. Ngoài ra, ngành Thanh tra thành ph còn t ch c nhi u cu c ki m tra trên nhi u lĩnh v c; qua ó phát hi n sai ph m và ã x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n, xu t c p có thNm quy n x lý v i t ng s ti n là 7,3 t ng. 6. Qu c phòng - An ninh: Thành ph ã hoàn thành 100% ch tiêu tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ t I năm 2006 3 c p v i ch t lư ng thanh niên nh p ngũ cao hơn. Thành ph ti p t c gi v ng n nh tình hình an ninh - chính tr , m b o tr t t - an toàn - xã h i, c bi t là trong d p T t Nguyên án và b o m an toàn trong th i gian di n ra H i ngh c p cao APEC t i thành ph .
 13. Tính n ngày 31 tháng 5 năm 2006 (t ngày 01 tháng 12 năm 2005 n ngày 31 tháng 5 năm 2006), ã x y ra 3.252 v ph m pháp hình s , gi m 0,34% so v i cùng kỳ, làm ch t 51 ngư i, b thương 299 ngư i; v vi ph m kinh t ã phát hi n, x lý 397 v , tăng 2,85% so v i cùng kỳ, thu gi hàng hóa tr giá trên 9,33 t ng, chuy n cơ quan thu truy thu trên 5,7 t ng; v t i ph m ma túy ã phát hi n 509 v , ã kh i t 504 i tư ng; v t n n m i dâm ã phát hi n và tri t phá 89 m i dâm, b t 507 tên t ch c, môi gi i, gái m i dâm. V tai n n cháy ã x y ra 134 v , gi m 13,54% so v i cùng kỳ, thi t h i tài s n tr giá 36,562 t ng. 7. Công tác i ngo i v i các a phương trong nư c và qu c t : Ho t ng i ngo i di n ra tích c c, n i b t là th c hi n t t chính sách i oàn k t dân t c. Thành ph ã t ch c ón 32.623 ki u bào v quê ăn T t; h p m t hơn 600 ki u bào c a 18 qu c gia, trong ó có hơn 100 ki u bào ã v nư c sinh s ng và làm vi c; t ch c g p g thanh niên Vi t ki u; h p m t ng bào ngư i Hoa sinh s ng trên a bàn thành ph . Trong 6 tháng u năm, thành ph ã ón ti p 23 oàn c a các nư c; ngoài ra có hơn 20 oàn khách qu c t quan tr ng khác và 284 lư t phóng viên nư c ngoài n thành ph . V quan h h p tác h u ngh v i các a phương nư c ngoài, thành ph ã ký th a thu n h p tác v i thành ph Toronto - Canada, thăm và xúc ti n thương m i - u tư t i B c M , thăm và làm vi c v i t nh Liege - B nh m tăng cư ng quan h h p tác v y t và các lĩnh v c khác, ti p và làm vi c v các d án h p tác c th v i bang Queesland - Úc và vùng Rhône - Alpes, tham d 3 h i ngh qu c t t i Singapore, Ph n Lan, Montreal - Canada, thăm và d l t ng k t chương trình xóa mù cho ngư i nghèo Lào do H i b o tr b nh nhân nghèo thành ph giúp ph u thu t m t, thăm và kh o sát h th ng giáo d c t i Malaysia và Singapore. c bi t vào cu i tháng 5 u tháng 6 trên a bàn thành ph ã di n ra các h i ngh trong khuôn kh chuNn b H i ngh c p cao APEC t i Vi t Nam thành công t t p: H i ngh viên ch c cao c p (SOM II), h i ngh B trư ng Kinh t và Thương m i các nư c APEC và Di n àn doanh nghi p các nư c APEC. Chương trình h p tác v i các t nh: 6 tháng u năm 2006, thành ph ã ký k t h p tác kinh t v i 5 t nh H u Giang, Kiên Giang, Bình Phư c, Kon Tum, C n Thơ v i 77 d án, ư c t ng v n u tư 18.680 t ng. II. NH NG M T H N CH , T N T I Bên c nh nh ng k t qu t ư c, kinh t - xã h i c a thành ph v n còn n i lên m t s khó khăn, t n t i c n có gi i pháp t p trung tháo g như sau: 1. V kinh t : - Thành ph ang chuNn b gia nh p WTO, tuy nhiên năng l c c nh tranh m t s doanh nghi p còn y u so v i các doanh nghi p trong khu v c trên các lĩnh v c c nh tranh như: giá c , ch t lư ng, t ch c tiêu th , uy tín c a doanh nghi p... T n t i l n c a doanh nghi p là quy mô nh c v tiêu chí s lao ng và s v n (s doanh nghi p có v n ăng ký trên 10 t ng chi m kho ng 4%).
 14. Năng l c công ngh , trình chuyên môn k thu t còn y u; h u h t ti p thu công ngh thông qua nh p khNu máy móc thi t b mà chưa có ư c nhi u sáng ki n c i ti n công ngh . Máy móc, thi t b cũ k , t i thành ph H Chí Minh có 25% doanh nghi p có công ngh s n xu t tiên ti n, 32% m c trung bình, còn l i là dư i trung bình. Tình hình xu t khNu 6 tháng qua tăng ch m trư c s c ép c nh tranh gay g t ã ph n nh m t ph n v v n trên. - M t s ngành s n xu t như da giày ch tăng 8,8% (cùng kỳ tăng 20,2%), do m t s doanh nghi p ngưng ho t ng ho c thi u h p ng gia công s n xu t; s n xu t kim lo i ch tăng 2,6%, ch y u do các doanh nghi p trong nư c không c nh tranh ư c v i s n phNm nh p khNu; l p ráp xe ô tô gi m hai khu v c công nghi p Nhà nư c thành ph và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (s n xu t xe ô tô c a doanh nghi p nư c ngoài gi m 25,3%). - Tình tr ng thi u h t lao ng khu công nghi p và m t s ngành s n xu t d t - may; cùng v i vi c các doanh nghi p không k p th i tr lương cho công nhân, cũng như i u ki n lao ng ít ư c c i thi n ã d n n vi c ình công b t h p pháp gây b t n trong s n xu t và nh hư ng x u n môi trư ng u tư. - Giá xăng d u tăng m c cao khi n cho ngư i tiêu dùng và doanh nghi p ph i th t ch t chi tiêu, t ó làm ch m l i ho t ng kinh t ; tăng chi phí u vào, t ó làm gi m l i nhu n nh hư ng n u tư và làm tăng giá s n phNm hàng hóa. - Trong xu hư ng h i nh p và t do hóa thương m i, M và EU v n th hi n s b o h các nhà s n xu t trong nư c trư c s c c nh tranh t nư c ngoài t n t i dư i hình th c khác. N u như trư c ây b o h ch y u v thu và h n ng ch thì hi n nay s b o h chuy n hư ng theo hình th c như: các v ki n bán phá giá, các tiêu chuNn m thu t - an toàn, các quy nh v dư lư ng kháng sinh trong th c phNm, quy nh ki m d ch ng v t... ã gây thi t h i cho doanh nghi p và nông dân. - S bùng n v d ch cúm gia c m Châu Á, Châu Âu và nguy cơ i d ch cúm ngư i cũng ã làm nh hư ng n ngành công nghi p s n xu t th c phNm. T i Thành ph , cũng ã và ang t p trung phòng ch ng l i các b nh d ch gia súc, i u ó ã gây nh hư ng n tăng trư ng kinh t . - Các ngành d ch v ư c xác nh là th m nh c a thành ph (tài chính - tín d ng - ngân hàng; d ch v tư v n; v n t i - kho bãi; bưu chính - vi n thông, v.v…) tuy có t c tăng trư ng, nhưng chưa khai thác h t ti m năng s n có c a thành ph thúc Ny tăng trư ng nh m bù p cho s gi m sút c a m t s ngành. 2. V qu n lý ô th : - Công tác quy ho ch m c dù ã t p trung ch o nhưng th c hi n v n ch m, làm phát sinh xây d ng t phát không phép các qu n - huy n. - Tình hình v sinh ô th có c i thi n nhưng còn ch m; công tác ki m tra và x lý vi ph m v v sinh môi trư ng chưa tri t ; chưa có nhà máy x lý rác th i công nghi p, k c rác nguy h i.
 15. - Ch t lư ng nư c sinh ho t cung c p cho ngư i dân m t s qu n chưa ư c t t m t ph n do h th ng ư ng ng c p nư c cũ, m c, trong khi ó công tác c i t o ư ng ng nư c còn nhi u khó khăn, công tác súc x ư ng ng chưa ư c th c hi n t t. Hi n nay cơ quan h u quan ã h p tác v i Vi n H t nhân à L t và nư c ngoài kh o sát và tìm nguyên nhân gây ra nư c bNn. D tính cu i tháng 7 s t ch c h i th o công khai k t qu nghiên c u, trong ó các nhà khoa h c s t p trung phân tích hai v n chính: kh năng ăn mòn c a ư ng ng và xây d ng mô hình ki m tra ch t lư ng nư c u vào t i các nhà máy. 3. Huy ng v n u tư toàn xã h i: m c dù tăng so cùng kỳ nhưng t th p so v i k ho ch, huy ng v n u tư vào ngân sách cũng chưa th c hi n ư c theo d ki n. Nhu c u v n u tư cho phát tri n thành ph 6 tháng cu i năm còn r t l n (39.000 t ng), i u này òi h i ph i n l c ph n u và có các gi i pháp thích h p thì m i m b o hoàn thành k ho ch u tư phát tri n năm 2006. Thu hút u tư nư c ngoài tuy tăng, nhưng nhà u tư còn phàn nàn v : giá thuê t còn cao, chi phí gi i phóng m t b ng l n, nhi u khu công nghi p không còn t cho thuê, chi phí d ch v cao, quy ho ch ch m, th t c hành chính còn nhiêu khê, t ó làm h n ch kh năng thu hút u tư c a thành ph . 4. V c i cách hành chính: Tuy quy trình, th t c hành chính ã ư c rà soát, i u ch nh, nhưng v n còn rư m rà, ph c t p, thi u s ph i h p ng b gi a các cơ quan, nh t là các lĩnh v c có liên quan n nhi u ngành, nhi u c p. Th t c, trình t gi i quy t h sơ hành chính gi a các s - ngành, qu n - huy n v n còn chưa th ng nh t, m c dù có c i ti n nhưng ngư i dân v n còn phàn nàn v th t c và thái c a công ch c; tình hình h i h p v n chưa gi m, n i dung và ch t lư ng ch m i m i; vi c u tranh ch ng các bi u hi n tiêu c c trong m t s ngành ngh kinh doanh nh y c m tuy tích c c tri n khai v n chưa gi i quy t tri t . III. D BÁO KH NĂNG TH C HI N K HO CH NĂM 2006 + Gi i pháp ch y u th c hi n k ho ch trong 6 tháng cu i năm: Các di n bi n c a tình hình 6 tháng u năm 2006 và d báo cho th i gian t i cho th y, bên c nh nh ng thu n l i căn b n, còn nhi u khó khăn, nh hư ng không thu n n s phát tri n. Trong khi ó, hoàn thành k ho ch tăng trư ng GDP c năm là 12% thì 6 tháng cu i năm ph i ph n u t t c tăng trư ng trên 13%. Tình hình ó òi h i s ph n u r t cao c a các c p, các ngành, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t th c hi n t t các nhi m v ã ư c Ngh quy t s 34/2005/NQ- H ND v nhi m v kinh t - xã h i năm 2006 thông qua t i kỳ h p th 6 H i ng nhân dân thành ph khóa VII, Quy t nh s 03/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i t p trung vào m t s nhi m v tr ng tâm t o i u ki n cho vi c tri n khai th c hi n trong các năm ti p theo c a K ho ch 5 năm 2006 - 2010. Nh m hoàn thành vư t m c k ho ch năm 2006 ã ra, trong 6 tháng cu i năm i ôi v i vi c t p trung th c hi n các nhi m v tr ng tâm, c n chú ý th c hi n các gi i pháp sau: 1. V lĩnh v c kinh t :
 16. 1.1. Tri n khai t ch c th c hi n chương trình hành ng h tr chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph , t p trung chuy n d ch cơ c u n i b các ngành d ch v , công nghi p và nông nghi p. 1.2. Xây d ng chương trình xúc ti n năm 2006 - 2010, ti p t c m các l p t p hu n v h i nh p qu c t , v AFTA, Hi p nh thương m i Vi t - M và T ch c Thương m i Th gi i cho doanh nghi p ngành d ch v - thương m i c a thành ph ; ti p t c h tr doanh nghi p th c hi n các Hi p nh song phương và a phương mà nư c ta ã ký k t; nhanh chóng ng d ng công ngh thông tin trong s n xu t kinh doanh, m r ng i tư ng tham gia và nâng cao ch t lư ng h th ng i tho i gi a Chính quy n và doanh nghi p trên trang web c a thành ph . Ti p t c th c hi n chương trình h tr xây d ng thương hi u, góp ph n tăng s c c nh tranh cho hàng hóa trên th trư ng trong nư c và xu t khNu; h p tác các t nh, thành ph và các nư c lân c n t ch c các kênh phân ph i hàng hóa, tham gia các h i ch - tri n lãm; ti p t c phát huy t t hơn n a chương trình hàng Vi t Nam ch t lư ng cao; tăng cư ng qu ng bá và xúc ti n du l ch trong và ngoài nư c; m r ng h p tác qu c t hư ng vào th trư ng ASEAN, ông B c Á, Nga, c, M . 1.3. Nghiên c u thành l p m t t ch c tham mưu cho Nhà nư c và h tr các doanh nghi p khi h i nh p kinh t qu c t bao g m: ch ng bán phá giá, ch ng tr c p và các bi n pháp t v thương m i; ng th i tham v n v lu t WTO khi có tranh ch p thương m i x y ra. 1.4. Ti p t c tri n khai án phát tri n th trư ng b t ng s n và ưa vào ho t ng Trung tâm giao d ch b t ng s n. 1.5. T ch c xây d ng và tri n khai th c hi n l trình cơ c u l i ngành công nghi p theo hư ng nâng cao năng su t, hi u qu và ch t lư ng, tăng t tr ng giá tr gia tăng và Ny m nh xu t khNu, ph n u giá tr gia tăng ngành công nghi p trên 12%; t p trung phát tri n 4 ngành công nghi p cơ khí, i n t - tin h c, hóa ch t và ch bi n tinh lương th c - th c phNm có giá tr gia tăng cao; tri n khai m t s d án u tư cho 4 ngành này vào các khu công nghi p, c m công nghi p theo quy ho ch. Ny nhanh ti n hoàn thành Trung tâm giao d ch nguyên, ph li u ngành d t may và da giày. 1.6. Ti p t c phát tri n d ch v v n t i ư ng b trên a bàn; t p trung nâng cao ch t lư ng, phát tri n thêm s lư ng phương ti n v n t i hành khách công c ng, s p x p i u ch nh các lu ng tuy n hi n có và m thêm các lu ng tuy n m i, u tư thêm xe buýt; nâng cao ch t lư ng ph c v và phòng ch ng tiêu c c trong v n t i hành khách công c ng. 1.7. Xây d ng chương trình tăng cư ng h p tác, liên k t v s n xu t công nghi p và xây d ng ngu n nguyên li u, xây d ng th trư ng v i các a phương trong nư c, nh t là các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trao i thông tin kinh t , t o i u ki n thu hút u tư vào các lĩnh v c công nghi p, khai thác ti m năng, nh t là ti m năng ngu n nguyên li u cho công nghi p ch bi n. 1.8. Ny m nh tri n khai quy t li t k ho ch khNn c p c a qu c gia và thành ph , không ư c ch quan, lơ là v phòng ch ng và ngăn ch n d ch cúm gia c m và i d ch cúm lây sang ngư i. Chú tr ng v n v sinh an toàn th c phNm; ki m soát ch t
 17. ch vi c s d ng hóa ch t, thu c tr sâu và các ch t kháng sinh trong s n xu t, ch bi n nông - th y s n. 2. V u tư phát tri n: 2.1. Th c hi n các bi n pháp m b o cân i v n u tư ngu n có tính ch t ngân sách theo úng k ho ch ã ra u năm. T p trung th c hi n nhanh vi c gi i ngân các công trình tr ng i m s d ng v n ngân sách và v n ODA; Ny nhanh công tác b i thư ng, tái nh cư và gi i phóng m t b ng các d án u tư; b o m cân i v n i ng cho các d án ODA. 2.2. Ny m nh vi c th c hi n xã h i hóa các lĩnh v c thu c kh i qu n lý ô th , nh t là d ch v công ích như: v sinh môi trư ng, c p nư c s ch, thoát nư c, phát tri n và chăm sóc cây xanh, công viên, gi xe,… gi m chi ngân sách và dùng kinh phí ti t ki m ư c tái u tư cơ s h t ng, th c hi n các chương trình ch ng ùn t c giao thông, c p nư c s ch và ng p nư c. 2.3. Ny m nh vi c th c hi n xã h i hóa u tư trong ngành giáo d c, y t , văn hóa, th thao và h tr doanh nghi p u tư m r ng s n xu t, i m i công ngh - thi t b . 2.4. Ti p t c th c hi n chương trình m r ng h p tác có hi u qu v i các t nh, thành ph ; t p trung th c hi n công tác xúc ti n u tư, th c hi n t t cơ ch m t c a, tháo g vư ng m c, thu hút m nh v n u tư tr c ti p nư c ngoài. 3. Tài chính - ngân sách: 3.1. Ph n u th c hi n vư t m c d toán thu trong năm ư c giao; b i dư ng và phát tri n ngu n thu; t p trung qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t , c bi t là kinh t dân doanh; tăng cư ng phân c p thu cho các qu n - huy n, ti p t c m r ng y nhi m thu cho phư ng - xã, th tr n nâng cao hi u qu qu n lý, ki m tra ch t ch các ngu n thu; tăng cư ng công tác ki m tra, quy t toán k p th i, th c hi n các bi n pháp ngăn ch n hi n tư ng gian l n thu ; thu úng, thu và thu h i k p th i các kho n th t thu cho ngân sách. Các ngành liên quan và y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng các phương án và t ch c huy ng các ngu n v n m b o ngu n chi u tư phát tri n. 3.2. Tri n khai th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p có thu công l p; th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v cơ ch t ch v m t tài chính, biên ch và chi phí qu n lý hành chính cho t t c các ơn v hành chính; ti p t c khoán nh biên và kinh phí ho t ng i v i phư ng - xã, th tr n. 4. Khoa h c và công ngh : 4.1. Ny nhanh ti n tri n khai các chương trình nghiên c u khoa h c và công ngh , công ngh sinh h c, công ngh v t li u m i, công ngh t ng hóa ph c v phát tri n kinh t - xã h i; Ny m nh tri n khai nghiên c u ng d ng khoa h c và công ngh vào phát tri n nh ng ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u; ti p t c phát tri n và khai thác có
 18. hi u qu th trư ng khoa h c và công ngh , nh t là th trư ng tư v n khoa h c - công ngh và qu n lý h tr doanh nghi p hi n i hóa, nâng cao năng l c c nh tranh, b o v s h u trí tu ; ti p t c phát tri n và qu n lý th trư ng thi t b - công ngh ; m r ng quy mô và tăng hi u qu kinh t chương trình thi t k và ch t o thi t b thay th nh p khNu ph c v nhu c u công nghi p hóa, hi n i hóa trong nư c và xu t khNu thi t b . 4.2. Ny m nh áp d ng công ngh thông tin a lý (GIS) vào công tác quy ho ch và qu n lý ô th . 5. Qu n lý ô th : 5.1. Ti p t c th c hi n công tác i u ch nh quy ho ch chung thành ph n năm 2025: Hoàn ch nh nhi m v i u ch nh quy ho ch chung, chuNn b báo cáo B Xây d ng và thông qua H i ng nhân dân thành ph vào kỳ h p tháng 7 năm 2006. Tham gia cùng v i B Xây d ng, các ngành và các t nh lân c n tri n khai l p quy ho ch vùng tr ng i m phía Nam, quy ho ch vùng ô th thành ph H Chí Minh. L p quy ho ch chi ti t v i t c nhanh hơn các khu ch c năng ph c v yêu c u phát tri n khu dân cư và khu công nghi p - ti u th công nghi p nh m ph c v công tác qu n lý ô th và nh hư ng phát tri n trong tương lai. Ti p t c th c hi n công tác l p quy ho ch theo k ho ch năm 2006 ã ư c giao k ho ch, t p trung các khu v c ô th và các i m nóng ang di n ra xây d ng trái phép, không phép, Ny nhanh ti n l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch. Tăng cư ng qu n lý quy ho ch và xây d ng theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; xây d ng ô th văn minh, hi n i và chuNn b qu t xây d ng các c ng m i. T ch c nghiên c u, xây d ng thi t k ô th các khu v c trung tâm; t p trung hoàn thành vi c xác nh c t xây d ng kh ng ch c a thành ph , c a t ng khu v c qu n - huy n, làm cơ s vi c th c hi n các d án u tư xây d ng trên a bàn thành ph . 5.2. Quy ho ch chi ti t 5 lưu v c thoát nư c trên a bàn thành ph , tri n khai th c hi n nhanh, úng ti n các công trình ch ng ng p nư c mùa mưa. Ti p t c th c hi n chương trình ch ng ng p nư c, các d án u tư h th ng thoát nư c lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè, Tân Hóa - Lò G m, Tàu Hũ - B n Nghé; Ny nhanh ti n u tư xây d ng các công trình xóa ng p nư c và ti n th c hi n d án u tư Tham Lương - B n Cát - Nư c Lên giai o n 1. 5.3. Ti p t c th c hi n chương trình c p nư c s ch, ch ng th t thoát nư c và m b o ch t lư ng nư c s ch trên a bàn thành ph m b o nâng ch t lư ng s ng cho nhân dân thành ph . Các gi i pháp v chương trình c p nư c s ch ph i m b o lâu dài, căn cơ, u tư ng b t ngu n nư c, m ng ư ng ng c p nư c, ch ng th t thoát nư c, m b o ch t lư ng nư c t t nh t trong kh năng cho phép, tăng nh m c tiêu th nư c cho nhân dân theo l trình phù h p, v.v… 5.4. T p trung v n u tư b i thư ng, tái nh cư và gi i phóng m t b ng; tri n khai các d án cơ s h t ng giao thông úng ti n , nh t là các công trình giao thông tr ng i m; m r ng các nút giao thông thư ng xuyên b ùn t c, xây d ng h m chui ph c v ngư i i b và xe 2 bánh khu Công nghi p Tân T o và khu Công nghi p Linh Trung; xây d ng cơ ch , chính sách Ny m nh phương th c xã h i hóa, kêu g i
 19. các nhà u tư trong và ngoài nư c u tư xây d ng b n bãi u xe ô tô t i các c a ngõ ra vào thành ph , bãi u xe ô tô ng m, b n xe khách liên t nh, các tr c giao thông mang tính hư ng tâm có kh năng thu h i v n. 5.5. Ti p t c rà soát các d án ã ư c giao t, cho thuê t và d án chưa giao t xem xét i u ch nh d án ho c thu h i nh m t o qu t xây nhà ph c v tái nh cư, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên. Tri n khai th c hi n Lu t Nhà có hi u l c ngày 01 tháng 7 năm 2006; tri n khai thí i m u tư xây d ng nhà xã h i; xây d ng cơ ch và chính sách c a thành ph i v i vi c u tư nhà xã h i, nhà công v , nhà thương m i. 5.6. T ch c th c hi n i u ch nh vi c bán nhà tr góp b ng vàng sang tr b ng ti n cho nhà tái nh cư trên a bàn thành ph . Ny nhanh vi c bán nhà s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP. Ti p t c th c hi n quy t li t hơn vi c thu h i các m t b ng, kho bãi s d ng không úng m c ích, không úng công năng và s p x p l i cho h p lý hơn theo Quy t nh s 80/TTg c a Th tư ng Chính ph . 5.7. Hoàn thành quy ho ch t ng th qu n lý ch t th i r n, quy ho ch t ng th ch t th i r n công nghi p và nguy h i, quy ho ch i u ch nh công viên cây xanh n năm 2020. Tri n khai kh i công xây d ng bãi chôn l p rác s 1A, khNn trương ti n hành các bư c ưa vào s d ng bãi chôn l p rác s 2; hoàn thành i u ch nh quy ho ch s d ng t n 2010 và l p k ho ch s d ng t thành ph 2006 - 2010, quy ho ch, gi i t a n bù t xây d ng cơ s h t ng các khu x lý rác t i Phư c Hi p - C Chi, a Phư c - Bình Chánh, Th Th a - Long An nh m xúc ti n các d án x lý rác b ng các công ngh khác; th c hi n thí i m phân lo i rác t i ngu n các qu n 1, 4, 5, 10, 6 và huy n C Chi. 6. Văn hóa - xã h i: 6.1. T ch c t t khai gi ng năm h c 2006 - 2007 và th c hi n các kỳ thi qu c gia; ti p t c th c hi n ph c p b c trung h c các qu n - huy n; ti p t c hoàn thành quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c các qu n - huy n; hoàn thành công tác di d i các h cư ng trong khuôn viên trư ng h c theo ti n c a thành ph ; xây d ng l trình xã h i hóa giáo d c theo Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph trên a bàn thành ph ; ti p t c tri n khai th c hi n án chuy n i Trư ng bán công sang Trư ng công l p theo cơ ch t ch tài chính; thay sách giáo khoa l p 5 và l p 10; mua s m thi t b d y h c m b o s lư ng và ch t lư ng theo quy nh. 6.2. Xây d ng và tri n khai quy ho ch m ng lư i cơ s d y ngh h p lý hóa và khai thác t t năng l c c a toàn b h th ng d y ngh trên a bàn; xây d ng phương án a d ng hóa các hình th c ào t o công nhân k thu t, cán b qu n lý và cán b k thu t cho các ngành công nghi p; t p trung cho 4 ngành công nghi p ch y u theo quy ho ch phát tri n công nghi p. 6.3. Ti p t c tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n ngành y t ; t p trung xây d ng nhanh khu Y t k thu t cao; ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu, th c hi n các chương trình y t chuyên sâu; kh ng ch không d ch b nh x y ra trên a bàn thành ph ; tích c c ch ng phòng, ch ng theo k ho ch khNn c p và s n sàng ng phó có hi u qu d ch cúm gia c m khi lây qua ngư i,
 20. nh m h n ch n m c th p nh t kh năng bùng phát d ch ngư i; gi m s m c b nh và t vong do các b nh d ch nguy hi m; tăng cư ng công tác i u tr và phòng ch ng các lo i d ch b nh khác. 6.4. T p trung i u hành xây d ng có hi u qu v n u tư t ngân sách và chương trình kích c u thông qua u tư trong ngành y t ; Ny m nh ch trương xã h i hóa ho t ng y t ; tăng cư ng u tư các trung tâm y t chuyên sâu, u tư nâng c p trang thi t b ; chuNn b u tư m t s b nh vi n theo mô hình liên k t ch t ch gi a các b nh vi n, trung tâm chuyên khoa thành ph v i các trung tâm y t qu n - huy n, y t tư nhân. Th c hi n thí i m c ph n hóa b nh vi n công l p; tăng cư ng phân c p qu n lý tài chính, tăng quy n t ch , t ch u trách nhi m c a Th trư ng các cơ s y t Nhà nư c. 6.5. Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa - thông tin, Ny m nh th c hi n xã h i hóa ng th i v i tăng cư ng công tác thanh - ki m tra, x lý vi ph m, hoàn thành quy ho ch phát tri n ngành ngh d ch v văn hóa trên a bàn qu n - huy n giai o n 2006 - 2010; th c hi n công tác u tư xây d ng theo quy ho ch m ng lư i cơ s v t ch t ngành văn hóa - thông tin n 2010. 6.6. ChuNn b t t v cơ s v t ch t và nhân l c t ch c vòng chung k t i h i Th d c th thao toàn qu c l n th V ư c thành công t t p. 6.7. Ti p t c th c hi n chương trình i tho i tr c ti p gi a lãnh o chính quy n Thành ph v i ngư i dân trên ài phát thanh và ài truy n hình. 6.8. V chương trình 3 gi m: Ti p t c t p trung tri n khai t t án “T ch c qu n lý, giáo d c d y ngh và gi i quy t vi c làm sau cai nghi n”. Gi i quy t t t vi c làm cho các h c viên ã xong giai o n 1 chuy n sang giai o n 2. Ph i h p v i các t nh gi i quy t cơ b n tình tr ng ngư i s ng lang thang, ăn xin, eo bám khách, h tr các t nh xây d ng làng ngh ti p nh n i tư ng này. Ny nhanh ti n xây d ng c m công nghi p Nh Xuân, ban hành các chính sách ưu ãi u tư và hư ng d n th t c có liên quan, t o cơ s v t ch t gi i quy t vi c làm cho 15.000 h c viên sau th i gian cai nghi n. 6.9. V gi i quy t vi c làm và xóa ói gi m nghèo: Ph n u t ch tiêu t o vi c làm m i cho 100.000 lao ng, gi i thi u gi i quy t vi c làm 230.000 lư t ngư i, gi m t l th t nghi p còn 5,79%; t ch c t t công tác i u tra, thông tin, d báo th trư ng lao ng, nâng cao năng l c qu n lý ngu n lao ng t i các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n; ph i h p v i chương trình công ngh thông tin xây d ng án và tri n khai ch lao ng trên m ng; th c hi n chương trình xu t khNu lao ng và chuyên gia; ki m tra thư ng xuyên ho t ng c a các cơ s gi i thi u vi c làm, tri n khai các bi n pháp qu n lý Nhà nư c thi t th c nh m xóa b tình tr ng l a o trong gi i thi u vi c làm và xu t khNu lao ng. Ti p t c th c hi n chương trình gi m nghèo, gi m h nghèo theo tiêu chí m i (6 tri u ng/ngư i/năm); hoàn thành u tư xây d ng các công trình cơ b n 20 xã - phư ng
Đồng bộ tài khoản