Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 23/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C TI P T C Y M NH CÔNG TÁC DÂN S VÀ K HO CH HÓA GIA ÌNH Sau hơn ba năm th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình, dư i s lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n, s ph i h p c a các ngành, oàn th , công tác dân s và k ho ch hóa gia ình ã t ư c m t s k t qu quan tr ng: kh c ph c ư c s tăng nhanh dân s tr l i, khôi ph c ư c ti n trình gi m sinh c a c nư c; ch t lư ng dân s t ng bư c ư c nâng cao. Tuy t ư c nh ng k t qu nêu trên, nhưng công tác dân s và k ho ch hóa gia ình còn nhi u b t c p: v n ti m Nn nguy cơ tăng nhanh dân s , t l sinh gi m ch m và không t ư c ch tiêu ra, c bi t t l sinh và t l sinh con th ba tr lên tăng t bi n t u năm 2008 t i nay; m t cân b ng gi i tính khi sinh; ch t lư ng dân s chưa cao. N u không kh c ph c k p th i tình hình này thì không nh ng không t các ch tiêu dân s ã ra cho năm 2010 mà còn có nguy cơ phá v nh ng thành qu v dân s ã t ư c trong th i gian qua, nh hư ng x u n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Nguyên nhân ch y u c a tình hình trên là do chúng ta chưa nh n th c, quán tri t y , sâu s c v t m quan tr ng, tính ch t khó khăn, ph c t p và lâu dài c a công tác dân s và k ho ch hóa gia ình trong b i c nh kinh t - xã h i hi n nay; c bi t ã xu t hi n tư tư ng ch quan, th a mãn v i nh ng k t qu bư c u, d n n buông l ng lãnh o, ch o; ch m s a i các văn b n pháp lu t liên quan. Công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình chưa y . M t b ph n ng viên, cán b , công ch c, viên ch c thi u gương m u trong vi c th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình ã tác ng x u n công tác v n ng nhân dân th c hi n chính sách này. ti p t c Ny m nh công tác dân s và k ho ch hóa gia ình, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) T p trung m i n l c th c hi n các m c tiêu sau ây: - t ch tiêu hàng năm v m c gi m t l sinh do Qu c h i giao; t ho c vư t m c tiêu vào năm 2010 v t l phát tri n dân s kho ng 1,14% và quy mô dân s kho ng 88 n 89 tri u ngư i như ã nêu trong Ngh quy t i h i X c a ng.
  2. - Gi m nhanh t l sinh, t l sinh con th ba tr lên và ph n u t m c sinh thay th t i các t nh có m c sinh cao; gi m t l sinh con th ba tr lên, giãn kho ng cách sinh t i các t nh ông dân nhưng có m c sinh chưa n nh; duy trì v ng ch c m c sinh thay th t i các t nh ã ti m c n m c sinh thay th . - Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng vi c th nghi m, nhân r ng các mô hình, gi i pháp can thi p v k thu t, kinh t và xã h i, góp ph n ki m soát t s gi i tính khi sinh và nâng cao ch t lư ng dân s . b) t ư c các m c tiêu trên ây, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c tri n khai ng b các nhi m v và gi i pháp v dân s và k ho ch hóa gia ình quy nh t i Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình và chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006 – 2010; trong ó, c n t p trung ch o th c hi n các nhi m v và gi i pháp ch y u sau ây: - Ti p t c t ch c quán tri t sâu r ng ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân s và k ho ch hóa gia ình trong các c p chính quy n t Trung ương n cơ s , nh m nâng cao nh n th c c a cán b , công ch c, viên ch c và toàn dân v t m quan tr ng c a công tác dân s và k ho ch hóa gia ình, là m t trong nh ng y u t cơ b n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a t ng ngư i, t ng gia ình và c a toàn xã h i. - Tăng cư ng ch o th c hi n công tác dân s và k ho ch hóa gia ình c a chính quy n các c p. Nghiêm túc ki m i m trách nhi m v s gi m sút, y u kém c a công tác dân s và k ho ch hóa gia ình trong th i gian qua; kh c ph c tri t tư tư ng ch quan, th a mãn, buông l ng trong lãnh o, ch o i v i công tác này. ưa công tác dân s và k ho ch hóa gia ình thành m t n i dung quan tr ng trong chương trình công tác thư ng kỳ; l y k t qu th c hi n t t m c tiêu chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình là m t trong nh ng tiêu chuNn ánh giá m c hoàn thi n nhi m v c a các t p th và cá nhân. Cán b , công ch c, viên ch c ph i gương m u th c hi n ch trương m i c p v ch ng có m t ho c hai con và tích c c v n ng gia ình và toàn dân th c hi n t t chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. X lý nghiêm nh ng cán b , công ch c, viên ch c vi ph m chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình theo úng quy nh hi n hành. - Trên cơ s quy nh c a pháp lu t, chính quy n các c p có cơ ch và bi n pháp m nh m nh m huy ng toàn xã h i tham gia công tác dân s và k ho ch hóa gia ình, coi ây là m t nhi m v quan tr ng, v a c p bách, ng th i mang tính chi n lư c lâu dài. Các ngành, oàn th , t ch c kinh t , xã h i và m i ơn v có trách nhi m t ch c th c hi n có hi u qu chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình trong cơ quan, t ch c. - Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, v n ng, giáo d c trong toàn xã h i v dân s và k ho ch hóa gia ình v i nh ng hình th c và n i dung phù h p v i t ng nhóm i tư ng, t p trung nh ng vùng ông dân, vùng có m c sinh cao, vùng có t l sinh con th ba tr lên cao, vùng có t s gi i tính khi sinh cao, vùng sâu, vùng xa và vùng c bi t khó khăn.
  3. Cơ quan y t các c p ch ng hư ng d n v n i dung, hình th c và ch tuyên truy n, v n ng, giáo d c v dân s và k ho ch hóa gia ình; t ch c chi n d ch truy n thông l ng ghép v i cung c p d ch v k ho ch hóa gia ình. Các c p, các ngành, các oàn th và t ch c xã h i Ny m nh tuyên truy n, v n ng th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình tr c ti p n các thành viên, h i viên và các t ng l p nhân dân; th c hi n có hi u qu hình th c tư v n cá nhân và tư v n c ng ng v k ho ch hóa gia ình. Các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng th i lư ng phát sóng, s lư ng bài vi t và nâng cao ch t lư ng n i dung, hình th c tuyên truy n v dân s , s c kh e sinh s n, k ho ch hóa gia ình trong các chương trình, chuyên trang, chuyên m c. - Xây d ng và th c hi n t t các chính sách, ch sau ây: chính sách khuy n khích t p th , cá nhân th c hi n t t chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; chính sách, bi n pháp c thù i v i ngư i dân t c ít ngư i, vùng dân t c ít ngư i trong vi c th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; chính sách, ch i v i cán b làm công tác dân s và k ho ch hóa gia ình xã, phư ng, th tr n; khuy n khích b ng v t ch t và tinh th n i v i i ngũ c ng tác viên dân s các t dân ph , c m dân cư, thôn, p, phum, sóc, b n, làng; khuy n khích b ng v t ch t và tinh th n i v i t p th và cá nhân tích c c tham gia tuyên truy n và cung c p d ch v k ho ch hóa gia ình. - Tăng cư ng u tư cho công tác dân s và k ho ch hóa gia ình. Huy ng các ngu n kinh phí t ngân sách trong nư c c a trung ương và a phương, v n vay và vi n tr nư c ngoài, óng góp t nguy n c a các t ch c và cá nhân, các ngu n thu h p pháp khác nh m t t ng m c u tư quy nh t i Quy t nh s 170/2007/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006 – 2010. Tăng m c u tư t ngân sách trong nư c b o m phương ti n tránh thai. Các a phương không ư c c t chuy n kinh phí t ngu n ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho công tác dân s và k ho ch hóa gia ình sang làm vi c khác; ng th i, b sung ngân sách a phương th c hi n m c tiêu cao hơn v dân s và k ho ch hóa gia ình, nâng cao ch t lư ng ho t ng, th c hi n chính sách, ch c a a phương và u tư cơ s v t ch t, trang thi t b . 2. B Y t : - Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành thu c lĩnh v c qu n lý s a i, b sung, h y b , ban hành m i theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, b sung h y b , ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành v dân s và k ho ch hóa gia ình. Vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c hoàn thành ch m nh t vào cu i năm 2009.
  4. - Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan khác liên quan khNn trương xây d ng d án Pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh Dân s năm 2003, trình Chính ph cho ý ki n trong tháng 10 năm 2008; ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o, y ban Dân t c và các cơ quan khác liên quan khNn trương xây d ng d án Lu t Dân s , trình Chính ph cho ý ki n. Ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan c a Qu c h i ưa d án Lu t Dân s vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i năm 2009 trình y ban Thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B Khoa h c và Công ngh , B Tư pháp, B K ho ch và u tư và các cơ quan khác liên quan xây d ng án t ng th nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 12 năm 2008. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng Chi n lư c Dân s Vi t Nam giai o n 2011 – 2020 và Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2011 – 2015, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2010. - Ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c và các cơ quan liên quan xây d ng chính sách, ch c thù cho ngư i dân t c ít ngư i th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; nghiên c u, th nghi m vi c t ch c th c hi n công tác dân s và k ho ch hóa gia ình t i các vùng dân t c ít ngư i. - Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t, chính sách v dân s c a các t ch c và cá nhân; tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm các hành vi l a ch n gi i tính thai nhi. - Ch trì, ph i h p v i B N i v t ch c hư ng d n các tiêu chuNn, ch , chuyên môn, nghi p v i v i cán b làm công tác dân s và k ho ch hóa gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 3. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i B Y t (T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình) hư ng d n, ch o các cơ quan thông tin i chúng t Trung ương n a phương ph i h p v i cơ quan làm công tác dân s - k ho ch hóa gia ình cùng c p t ch c các t truy n thông sâu r ng v chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; Ny m nh công tác truy n thông giáo d c thư ng xuyên, k p th i nêu gương ngư i t t, vi c t t và phê phán nh ng t p th , cá nhân vi ph m chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. 4. B Giáo d c và ào t o tri n khai có hi u qu ho t ng giáo d c dân s , s c kh e sinh s n, gi i và gi i tính trong và ngoài nhà trư ng. 5. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B Y t tăng cư ng l ng ghép các n i dung, ch tiêu dân s và k ho ch hóa gia ình vào các chương trình phát tri n kinh t - xã h i; tăng cư ng v n ng ngu n l c qu c t h tr th c hi n công tác dân s và k ho ch hóa gia ình; ưa yêu c u vay v n, nh n vi n tr c a nư c ngoài v phương ti n tránh thai vào danh m c ưu tiên nh n ODA. 6. B Tài chính ch trì, th ng nh t v i B K ho ch và u tư và B Y t b trí kinh phí b o m th c hi n theo úng ti n và có hi u qu Chương trình m c tiêu
  5. qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006 – 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - S m n nh và ki n toàn t ch c b máy và cán b làm công tác dân s và k ho ch hóa gia ình a phương; m b o s lãnh o, ch o th ng nh t c a các c p y ng và chính quy n i v i công tác dân s và k ho ch hóa gia ình, ng th i m b o s ch o th ng nh t c a ngành Y t v chuyên môn, nghi p v . - T p trung ch o, t ch c tri n khai có hi u qu các n i dung c a Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006 – 2010 t i a phương; l ng ghép có hi u qu Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình v i các Chương trình m c tiêu qu c gia khác trên a bàn (t khâu xây d ng k ho ch tri n khai n khâu t ch c th c hi n). Nh ng t nh có m c sinh cao và nh ng t nh có m c sinh chưa n nh, c n t p trung ch o s m t ư c m c sinh thay th . - Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n ch trương c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân s và k ho ch hóa gia ình t i a phương. 8. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, c bi t là H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và H i Nông dân Vi t Nam tăng cư ng tuyên truy n, v n ng h i viên và các t ng l p nhân dân th c hi n t t chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình; trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, tham gia giám sát vi c th c hi n pháp lu t v dân s và k ho ch hóa gia ình. 9. B trư ng B Y t theo dõi, ôn c, ki m tra và nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ch th này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  6. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản