Chỉ thị số 23-CT/TW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
166
lượt xem
11
download

Chỉ thị số 23-CT/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới do Ban Bí thư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23-CT/TW

  1. BAN BÍ THƯ NG C NG S N VI T NAM ----- ------- S : 23-CT/TW Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 2003 CH THN V Y M NH NGHIÊN C U, TUYÊN TRUY N, GIÁO D C TƯ TƯ NG H CHÍ MINH TRONG GIAI O N M I Tư tư ng H Chí Minh là m t h th ng quan i m lý lu n chính tr toàn di n và sâu s c v nh ng v n cơ b n c a cách m ng Vi t Nam, là k t qu c a s v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác-Lênin vào i u ki n c th c a nư c ta, k th a và phát tri n các giá tr truy n th ng t t p c a dân t c, ti p thu tinh hoa văn hoá c a nhân lo i. Tư tư ng H Chí Minh soi ư ng cho cu c u tranh c a nhân dân ta giành th ng l i, là tài s n tinh th n to l n c a ng và dân t c ta. i h i i bi u toàn qu c l n th VII c a ng (năm 1991) ã kh ng nh " ng ta l y ch nghĩa Mác-Lênin và tư tư ng H Chí Minh làm n n t ng và kim ch nam cho hành ng". T sau i h i VII c a ng n nay, công tác nghiên c u tư tư ng H Chí Minh ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng; ho t ng tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh có nhi u c g ng, nh ó ã góp ph n ng viên các t ng l p nhân dân s ng, chi n u, lao ng và h c t p theo gương Bác H vĩ i. Tuy v y, vi c tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh còn m t s h n ch , y u kém. N i dung giáo d c tư tư ng H Chí Minh chưa th ng nh t và chưa t ư c chi u sâu tư tư ng, lý lu n. Ch m ưa tư tư ng H Chí Minh thành môn h c trong các trư ng i h c, cao ng, các trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh và chưa có chương trình thích h p trong các b c ph thông. N i dung, hình th c, phương pháp tuyên truy n tư tư ng H Chí Minh thi u sinh ng; chưa giúp cán b , ng viên g n vi c h c t p tư tư ng H Chí Minh v i gi i quy t nh ng v n th c ti n; chưa t o ư c phong trào h c t p và làm theo tư tư ng H Chí Minh sâu r ng trong ng và trong nhân dân. Vi c u tranh b o v tư tư ng H Chí Minh chưa ch ng, k p th i và s c bén. Nguyên nhân c a nh ng y u kém, khuy t i m nói trên ch y u là do không ít c p u , t ch c ng chưa nh n th c sâu s c v vai trò, v trí tư tư ng H Chí Minh, v trách nhi m t ch c nghiên c u công tác tuyên truy n, giáo d c tư tư ng c a Ngư i, ng ta chưa th c hi n có n n n p ch h c t p lý lu n chính tr i v i m i ng viên; ch m hoàn ch nh n i dung, tài li u giáo d c tư tư ng H Chí Minh làm cơ s th ng nh t cho công tác tuyên truy n. u tư cho tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh còn h n ch và chưa tương x ng. Bư c sang th k XXI, t nư c ta có cơ h i l n, nhưng ang ng trư c nh ng thách th c không nh , tình hình th gi i ang di n bi n ph c t p, khó lư ng. th c hi n th ng l i nhi m v cách m ng Vi t Nam trong th i kỳ phát tri n m i, c n th m nhu n sâu s c, v n d ng sáng t o nh ng nguyên lý và phương pháp lu n c a ch nghĩa Mác- Lênin, tư tư ng H Chí Minh gi i quy t nh ng v n th c ti n trong t t c các
  2. lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng, i ngo i, xây d ng ng và h th ng chính tr , trong ó vi c t ch c h c t p tư tư ng H Chí Minh là m t nhi m v m u ch t c a công tác tư tư ng c a ng, c n ư c toàn ng th c hi n ch t ch , có ch t lư ng, hi u qu . 1- M c ích, yêu c u. - Làm cho toàn ng, toàn dân, toàn quân nh n th c sâu s c ngu n g c, n i dung, giá tr , vai trò c a tư tư ng H Chí Minh, kiên nh ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh; làm cho ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh ngày càng gi vai trò ch o trong i s ng tinh th n, tư tư ng c a xã h i ta. - T o s chuy n bi n m nh m , t giác c a m i ngư i, c a các c p, các ngành, các a phương trong vi c v n d ng sáng t o tư tư ng H Chí Minh gi i quy t nh ng v n th c ti n xây d ng và b o v T qu c. T o ra phong trào rèn luy n phNm ch t o c cách m ng theo gương Bác H vĩ i, Ny lùi s suy thoái o c, l i s ng. - Vi c tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh c n th c hi n lâu dài, thư ng xuyên và liên t c; b o m tính khoa h c, toàn di n, h th ng; ph i sát h p v i c i m t ng i tư ng, g n v i th c ti n, v i quá trình th c hi n các nhi m v chính tr c a t ng ơn v , t ch c ng; k t h p nâng cao nh n th c v i rèn luy n b n lĩnh chính tr , phNm ch t o c, l i s ng c a m i ngư i, mang l i hi u qu thi t th c, tránh phô trương, hình th c. - Ny m nh công tác nghiên c u toàn di n tư tư ng H Chí Minh g n ch t v i t ng k t th c ti n góp ph n b o v và phát tri n h c thuy t Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh trong giai o n m i, b sung phát tri n ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c, gi i áp cho ư c nh ng v n m i n y sinh, phát tri n h tư tư ng c a ng, áp ng yêu c u c a th i kỳ m i. 2- i tư ng tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh. Bao g m t t c cán b , ng viên và các t ng l p nhân dân, c bi t coi tr ng vi c tuyên truy n, giáo d c i v i cán b lãnh o các c p, i ngũ ng viên và thanh, thi u niên. Ny m nh tuyên truy n tư tư ng H Chí Minh ra nư c ngoài th gi i hi u úng, y v tư tư ng c a Ngư i. 3- N i dung tuyên truy n, giáo d c. i h i IX c a ng ã xác nh rõ ngu n g c và nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng H Chí Minh. C n tuyên truy n, giáo d c sâu s c, ch rõ s v n d ng vào th c t nh ng n i dung ó. 4- Nhi m v c a công tác tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh. a- Th c hi n ch h c t p lý lu n chính tr trong ng, trong các cơ quan nhà nư c và các oàn th chính tr - xã h i. Nghiên c u tư tư ng H Chí Minh ph i tr thành n i dung chính th c trong ch h c t p lý lu n chính tr i v i m i cán b , ng viên. Các c p b ng, chính quy n,
  3. oàn th có k ho ch c th h c t p ch nghĩa Mác-Lênin, tư tư ng H Chí Minh theo chương trình, n i dung sát v i yêu c u, nhi m v chính tr i v i t ng c p, t ng i tư ng cán b do Trung ương quy nh. Bên c nh giáo d c thư ng xuyên, hàng năm t ch c t nghiên c u, h c t p, th o lu n theo t ng ch . b- Ti p t c nghiên c u, t ng k t th c ti n, phát tri n, làm phong phú tư tư ng H Chí Minh và v n d ng có hi u qu tư tư ng H Chí Minh trong giai o n m i. Các cơ quan tư tư ng, lý lu n, các cơ quan nghiên c u khoa h c xã h i, các b , ban, ngành, oàn th c n có chương trình nghiên c u tư tư ng H Chí Minh, t ng k t th c ti n góp ph n làm sáng t nh ng v n m i n y sinh, v n d ng tư tư ng H Chí Minh trong lĩnh v c c a mình, t ng bư c làm rõ quy lu t v n ng c a t ng lĩnh v c, qua ó phát tri n, làm phong phú tư tư ng H Chí Minh soi sáng con ư ng cách m ng nư c ta trong giai o n m i. c- Giáo d c tư tư ng H Chí Minh trong nhà trư ng. C n s m t ch c biên so n giáo trình và sách giáo khoa th ng nh t v tư tư ng H Chí Minh phù h p v i t ng c p h c, b c h c, th c hi n ch thi c nghiêm túc. ChuNn b k i ngũ giáo viên, gi ng viên, báo cáo viên v tư tư ng H Chí Minh. B o m cơ s v t ch t, k thu t, sách báo, tài li u, phim nh, t ch c sinh ho t ngo i khoá, tham quan b o tàng, di tích l ch s cách m ng, ti p xúc nhân ch ng l ch s ...., ph c v cho vi c d y và h c tư tư ng H Chí Minh. Tìm nhi u hình th c khuy n khích, ng viên, nâng cao ch t lư ng d y và h c tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng h c. d- Ny m nh tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh qua các phương ti n thông tin i chúng, các ho t ng văn hoá, văn ngh . Các cơ quan thông tin i chúng có k ho ch c th , thư ng xuyên tuyên truy n tư tư ng H Chí Minh; ng th i t ng k t, ph bi n nh ng kinh nghi m hay, các i n hình t t trong vi c nghiên c u, d y và h c, rèn luy n theo tư tư ng, o c H Chí Minh. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hoá, văn ngh , sáng t o nh ng công trình ngh thu t có giá tr v n i dung và ngh thu t, v con ngư i và tư tư ng c a Bác. - u tranh ch ng m i âm mưu, th o n, lu n i u c a các th l c thù ch và b n cơ h i nh m h th p, bôi nh , c t xén, xuyên t c, ph nh n tư tư ng H Chí Minh. C n k p th i phát hi n âm mưu, th o n, lu n i u ph n tuyên truy n v H Chí Minh và tư tư ng H Chí Minh; t ch c nghiên c u cung c p các lu n c khoa h c ph n bác nh ng lu n i u xuyên t c ph n tuyên truy n ó, k p th i ph bi n trong ng, trong các oàn th và trong h th ng trư ng h c; k p th i cung c p cho các cơ quan tuyên truy n, giáo d c, báo chí các cơ quan này có cơ s u tranh b o v tính úng n c a tư tư ng H Chí Minh; l a ch n các hình th c phù h p trong u tranh công khai và tuyên truy n i ngo i. 5- T ch c th c hi n.
  4. - Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ch th này, xây d ng k ho ch c th hàng năm v tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh; t ch c biên so n các tài li u ph c v t tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh sâu r ng trong toàn ng, toàn dân, toàn quân nhân k ni m 113 năm Ngày sinh c a Bác (19-5-2003). Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương ch trì, ph i h p v i H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban cán s ng B Giáo d c và ào t o và các cơ quan h u quan ch o vi c t ch c biên so n các chương trình, sách giáo khoa v tư tư ng H Chí Minh cho các i tư ng. - H i ng Lý lu n Trung ương, các trư ng c a ng, Nhà nư c, oàn th , l c lư ng vũ trang, các cơ quan nghiên c u lý lu n, khoa h c xã h i, các b , ban, ngành, oàn th xây d ng k ho ch nghiên c u lý lu n và t ng k t th c ti n v tư tư ng H Chí Minh, u tranh ch ng các quan i m sai trái v tư tư ng H Chí Minh. - Ban cán s ng Chính ph tăng cư ng ch o u tư có hi u qu cho ho t ng nghiên c u, sáng t o và truy n bá các công trình, tác phNm có giá tr v Ch t ch H Chí Minh. - Ban cán s ng B Văn hoá - Thông tin có k ho ch u tư, xây d ng, nâng c p các nhà b o tàng, khu di tích, nhà lưu ni m v Ch t ch H Chí Minh, ban hành văn b n hư ng d n quy ho ch vi c xây d ng tư ng ài Ch t ch H Chí Minh, ph i h p v i các H i Văn h c ngh thu t gi i thi u r ng rãi các văn hoá phNm có giá tr v Ch t ch H Chí Minh trong nư c và trên th gi i. Phát ng cu c sáng tác v tài H Chí Minh nhân k ni m 115 năm Ngày sinh c a Ngư i, 60 năm Ngày Qu c khánh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Ban hành văn b n quy nh v treo nh Bác H ; cung c p y nh Bác H cho ng bào các dân t c thi u s . - Các nhà xu t b n có k ho ch xu t b n các lo i tài li u nghiên c u lý lu n và tài li u ph thông v tư tư ng H Chí Minh. Các cơ quan thông tin báo chí, phát thanh, truy n hình, trên cơ s ch c năng, nhi m v , i tư ng c a mình xây d ng k ho ch c th nghiên c u, tuyên truy n, giáo d c và u tranh b o v tư tư ng H Chí Minh dư i s ch o c a Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương. - Phát ng phong trào thi ua h c t p và làm theo tư tư ng, o c, l i s ng, tác phong c a Ch t ch H Chí Minh, th c hi n Di chúc c a Bác; hàng năm, ti n hành sơ k t vào d p k ni m Ngày sinh c a Bác. Khen thư ng, bi u dương nh ng ơn v , cá nhân làm t t, phê bình nh ng nơi làm kém, t o ra khí th m i c a các t ng l p nhân dân th c hi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, thúc Ny công cu c i m i phát tri n m nh m , úng hư ng. Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương là cơ quan thư ng tr c giúp Ban Bí thư theo dõi, t ng h p tình hình, nh kỳ báo cáo B Chính tr , Ban Bí thư k t qu th c hi n vi c nghiên c u, tuyên truy n, giáo d c tư tư ng H Chí Minh. Ch th này quán tri t n chi b ng. TM. BAN BÍ THƯ
  5. Phan Di n
Đồng bộ tài khoản