Chỉ thị số 23/CT-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 23/CT-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/CT-UB-QLĐT về việc giao đất xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/CT-UB-QLĐT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 23/CT-UB-QLĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC GIAO ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở. Để thực hiện Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cũng để tạo thuận lợi chương trình phát triển nhà ở của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 1. Nay bãi bỏ công văn số 478/UB-QLĐT ngày 3/3/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc không giao đất ở cho các đơn vị ngoài quốc doanh và các cơ quan, đơn vị quốc doanh không có chức năng kinh doanh nhà ở. 2. Đối với các tổ chức kinh tế-xã hội (không phân biệt thành phần kinh tế) có nhu cầu phát triển nhà ở, nhưng không có chức năng kinh doanh nhà ở vẫn được giao đất và nộp hồ sơ tại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố để xem xét về qui hoạch và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng nhà. Tổ chức có vốn đầu tư làm chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư dự án có thể ký hợp đồng với các cơ quan chức năng có tư cách pháp nhân lập dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt dự án. Đối với tổ chức sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để đầu tư nhà ở, phải thực hiện theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng. 3. Các tổ chức được giao đất dùng để xây dựng nhà ở phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước. Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đều phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. 4. Nhà ở xây dựng để ở, bán, cho thuê… phải nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước. Chỉ thị này được thực hiện kể từ ngày ký. Những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với chỉ thị này đều bãi bỏ. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q. CHỦ TỊCH Võ Viết Thanh
Đồng bộ tài khoản