Chỉ thị số 235-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 235-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 235-TTg về công tác thương binh liệt sĩ và xã hội trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 235-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c L p – T Do – H nh Phúc ******* S : 235-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 1979 CH THN V CÔNG TÁC THƯƠNG BINH LI T SĨ VÀ XÃ H I TRONG TÌNH HÌNH M I Sau chi n th ng vĩ i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c c a nhân dân ta, công tác thương binh li t sĩ và xã h i ã ư c nhanh chóng tri n khai trong ph m vi c nư c. T ó n nay, hàng ch c v n li t sĩ, thương binh, b nh binh, cán b và quân nhân m t tin trong kháng chi n, ngư i và gia ình có công v i cách m ng ã ư c xác nh n và th c hi n chính sách. Hàng v n thương binh, b nh binh ã ư c ch a b nh, d y ngh và s p x p vi c làm. Thương binh, b nh binh, cán b và quân nhân v hưu, b i ph c viên, gia ình li t sĩ, ngư i và gia ình có công v i cách m ng ã ư c giúp , phát huy truy n th ng và phNm ch t cách m ng. Các b m li t sĩ già y u, neo ơn, các con c a li t sĩ, các cháu m côi, tàn t t ã ư c chăm sóc. ng bào nh ng vùng b thiên tai và có chi n s (do b n bành trư ng Trung Qu c xâm lư c) ã ư c t n tình giúp s m n nh v i s ng và s n xu t. Nh ng ngư i là n n nhân c a các t n n xã h i cũ ã ư c tích c c giúp và c i hóa. Tuy nhiên, công tác thương binh li t sĩ và xã h i do h u qu c a m y ch c năm chi n tranh kéo dài và ác li t cũng còn nhi u t n t i. n nay v n còn có li t sĩ, thương binh, cán b và quân nhân m t tin trong kháng chi n, ngư i và gia ình có công v i cách m ng (nh t là các t nh phía Nam) chưa ư c xác nh n và gi i quy t quy n l i theo chính sách quy nh. Nhi u gia ình thương binh, b nh binh gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng, gia ình cán b , quân nhân m t tin trong kháng chi n (nh t là nh ng gia ình không còn lao ng chính, neo ơn, ho c nh ng gia ình nh ng nơi b thiên tai n ng và có chi n s ) ang còn nhi u khó khăn trong i s ng. Thương binh, b nh binh, b i ph c viên, cán b , công nhân và quân nhân v hưu, gia ình li t sĩ, ngư i và gia ình có công v i t nư c là nh ng l c lư ng to l n và trung kiên c a cách m ng chưa ư c chú ý thư ng xuyên b i dư ng và phát huy… Nh ng t n t i và thi u sót k trên ã làm cho anh ch em và các gia ình nói trên gi m sút lòng tin i v i vi c ch p hành chính sách; làm nh hư ng n lòng hăng say lao ng và nhi t tình cách m ng c a anh ch em và các gia ình trong vi c th c hi n nhi m v xây d ng và b o v T qu c. Tình c m cách m ng, s oàn k t g n bó gi a anh ch em và các gia ình này i v i chính quy n cơ s có nơi b gi m sút, có lúc, có ch ã n y sinh nh ng tiêu c c áng ti c làm cho phong trào m t s a phương phát tri n ch m, h n ch k t qu th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v chính tr khác nh ng nơi này. Hi n nay c nư c ta, sau th ng l i vĩ i c a hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M , l i ph i ương u v i th l c xâm lư c m i là b n bành trư ng
  2. và bá quy n Trung Qu c, b o v c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th c a T qu c, nhân dân c nư c ta v a Ny m nh công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i, v a s n sàng chi n u và chi n u b o v T qu c. Tình hình trên ang t ra cho công tác thương binh li t sĩ và xã h i nh ng yêu c u m i, v a ph i kiên quy t kh c ph c nhanh chóng nh ng v n t n t i c a m y ch c năm kháng chi n trư c ây, l i v a ph i k p th i gi i quy t chu áo nh ng v n thương binh li t sĩ và xã h i m i n y sinh trong công cu c chi n u b o v T qu c và lao ng xây d ng t nư c ngày nay. Vì v y, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , các ngành, các oàn th và y ban nhân dân các c p trong th i gian t i c n tăng cư ng hơn n a vi c t ch c th c hi n các chính sách thương binh li t sĩ và xã h i ã ban hành. Trong b t c tình hu ng nào cũng ph i b o m cho m i thương binh, b nh binh, b i ph c viên, cán b , công nhân và quân nhân v hưu, gia ình li t sĩ, gia ình cán b và quân nhân m t tin trong kháng chi n, ngư i và gia ình có công v i cách m ng u ư c thư ng xuyên chăm sóc, ng viên và ư c th c hi n y quy n l i theo chính sách c a Nhà nư c ã quy nh m i ngư i có m c s ng ngang v i m c s ng trung bình c a nhân dân a phương, x ng áng v i truy n th ng v vang là l c lư ng nòng c t c a phong trào cách m ng, là ch d a v ng ch c c a t ch c ng, chính quy n và oàn th a phương. Nh ng ngư i có khó khăn khác trong xã h i thì ư c giúp , c i hóa t n tình ai n y u có i u ki n làm t t nghĩa v công dân. C th các ngành, các c p c n chú ý làm t t m y công tác sau ây: 1. T ng a phương ph i có chương trình, k ho ch gi i quy t v n thương binh và xã h i, th hi n rõ trong k h ach hàng năm c a a phương mình; có phương án d phòng gi i quy t v n này n u chi n tranh l i x y ra; tùy tình hình c th t ng nơi, t ng lúc mà chuy n hư ng công tác này cho thích h p, b o m cho các chính sách thương binh và xã h i, chính sách h u phương quân i ư c th c hi n chu áo. 2. các t nh, thành ph mi n Nam c n khNn trương hoàn thành trong năm nay vi c xác nh n li t sĩ, thương binh, b nh binh, cán b và quân nhân m t tin trong kháng chi n, ngư i và gia ình có công v i cách m ng t nay tr v trư c. các t nh mi n B c c n ráo ri t ki m tra gi i quy t nhanh, g n nh ng trư ng h p t n t i và sai sót v m t này. Xác nh n n âu ph i gi i quy t ngay n ó m i quy n l i c a anh ch em và các gia ình theo úng chính sách, ch ã ban hành. T nay v sau, m i trư ng h p thương vong trong chi n u và ph c v chi n u ph i ư c gi i quy t k p th i và chu t t; ph i nhanh chóng báo tin cho gia ình anh ch em và gi i quy t y m i quy n l i cho gia ình sau khi x y ra thương vong. 3. Ti p t c và tích c c giúp thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ, ngư i và gia ình có công v i cách m ng, gia ình cán b và quân nhân m t tin trong kháng chi n, nh t là nh ng b , m , v li t sĩ già y u, neo ơn, nh ng thương binh, b nh binh n ng, nh ng ngư i và gia ình g p nhi u khó khăn trong i s ng. Chăm sóc, giáo d c chu áo hơn n a các con c a li t sĩ (nh t là i v i các cháu m côi c cha l n m ); có k ho ch b i dư ng ào t o các cháu tr thành l c lư ng cách m ng trung kiên sau này.
  3. C ng c và phát tri n phong trào toàn ng, toàn dân chăm sóc, giúp các gia ình li t sĩ, thương binh, ngư i và gia ình có công v i cách m ng. Nh ng nơi ã có phong trào thì c n c ng c và ưa phong trào i vào b sâu. Nh ng nơi chưa có phong trào thì ph i xây d ng cho ư c phong trào, b o m trong m t th i gian ng n, kh p nơi trong c nư c u có phong trào toàn ng, toàn dân làm theo l i Bác H ch p hành chu áo chính sách thương binh li t sĩ và xã h i. 4. Thư ng xuyên b i dư ng, phát huy truy n th ng cách m ng và kh năng to l n c a thương binh, b nh binh, b i ph c viên, gia ình li t sĩ, cán b , công nhân và quân nhân v hưu, ngư i và gia ình có công v i cách m ng, tr thành l c lư ng nòng c t c a cách m ng, nh ng con ngư i m i, gia ình văn hóa m i tiêu bi u a phương. Ti p t c th c hi n cu c v n ng xây d ng ngư i công dân ki u m u và gia ình cách m ng gương m u trong thương binh và gia ình li t sĩ. Cu c v n ng này c n g n v i cu c v n ng phát huy b n ch t t t p , nâng cao s c m nh chi n u c a các l c lư ng vũ trang nhân dân và k t h p ch t ch v i vi c ng viên toàn dân, toàn quân h c t p, noi gương các anh hùng, li t sĩ quy t tâm ánh th ng gi c Trung Qu c xâm lư c. 5. i ôi v i vi c ch p hành chu áo chính sách thương binh, li t sĩ, chính sách h u phương quân i, c n th c hi n t t hơn n a chính sách b o hi m xã h i i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c và các l c lư ng vũ trang nhân dân. Hư ng d n các h p tác xã t ng bư c th c hi n các hình th c b o hi m i v i xã viên cho phù h p v i i u ki n kh năng c a t ng nơi. Th c hi n t t hơn n a các chính sách c u tr xã h i i v i nh ng ngư i g p khó khăn do b thiên tai và ch h a, nh ng ngư i già, neo ơn, ngư i tàn t t và các cháu m côi. Trong công vi c này ph i chú tr ng t ch c ng viên nhân dân tương tr , giúp l n nhau trên tinh th n “lá lành ùm lá rách”. Ti p t c làm t t vi c c i hóa nh ng n n nhân c a ch xã h i cũ nh m giúp h xây d ng cu c s ng m i, tr thành nh ng ngư i có ích cho xã h i. 6. Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c chính sách thương binh li t sĩ và xã h i trong các c p, các ngành và trong cán b , nhân dân (nh t là trong các cơ quan, ơn v có liên quan nhi u n vi c ch p hành chính sách thương binh, li t sĩ); ng th i ôn c, ki m tra, i sâu xu ng cơ s , n m ư c tình hình ch p hành chính sách có bi n pháp s a ch a có hi u qu nh ng t n t i, sai sót. Phê phán nghiêm kh c và x lý k p th i nh ng cơ quan, ơn v , nh ng ngư i có hành ng vi ph m chính sách, có thái quan liêu h ng hách, vô trách nhi m, l i d ng tham ô trong khi th c hi n chính sách thương binh li t sĩ và xã h i. Chính sách thương binh li t sĩ và xã h i là m t chính sách l n và quan tr ng c a ng và Nhà nư c. Ch p hành t t chính sách thương binh li t sĩ và xã h i là nghĩa v c a toàn ng, toàn dân. T ng ngành, t ng c p và m i cơ quan, oàn th , xí nghi p, công , nông, lâm trư ng, b nh vi n, trư ng h c, h p tác xã… ph i làm t t hơn n a ch c trách c a mình trong công vi c này. Riêng nh ng ngành có liên quan nhi u, c n nêu cao tinh th n ch ng ph i h p v i ngành thương binh và xã h i cùng v i y ban nhân dân các c p t o thành s c
  4. m nh t ng h p trong vi c th c hi n công tác thương binh và xã h i trong tình hình m i. C th : - B Qu c phòng, B i N i v c n ph i h p ch t ch v i B Thương binh và xã h i và tăng cư ng s ch o các ơn v tr c thu c gi i quy t k p th i các v n thu c công tác thương binh li t sĩ, công tác h u phương quân i và công tác b o hi m xã h i trong ngành theo trách nhi m ã ư c phân công. - y ban K ho ch Nhà nư c c n quan tâm giúp nh ng i u ki n c n thi t cho ngành thương binh và xã h i hoàn thành t t nhi m v và k ho ch ư c giao. - B Y t c n tăng cư ng ho t ng c a ngành mình trong vi c t ch c c u ch a, i u tr , giám nh y khoa, ph c h i ch c năng và h tr cho ngành thương binh và xã h i v ph c h i ch c năng lao ng i v i thương binh và ngư i có t t; b o m th c hi n t t các chính sách, ch v khám b nh, ch a b nh, chăm lo s c kh e cho thương binh, b nh binh, cán b , công nhân và quân nhân v hưu và m t s c, gia ình li t sĩ, ngư i và gia ình có công v i cách m ng… - Ngành giáo d c ph i h p v i ngành thương binh và xã h i và các oàn th có liên quan t ch c th c hi n t t hơn n a vi c chăm sóc, giáo d c con li t sĩ các trư ng ph thông, b o m cho các cháu có s c kh e t t, o c t t và h c t p t t; có k h ach t ch c vi c d y ch cho nh ng tr em b h ng m t ho c câm i c. - B Lao ng, B i h c và trung h c chuyên nghi p, Ban t ch c c a Chính ph và các cơ quan t ch c, tuy n sinh, lao ng c a các c p, các ngành c n th c hi n và hư ng d n các ơn v thu c ngành mình làm t t hơn n a vi c ch p hành các chính sách, ch ưu tiên phân ph i, tuy n d ng, s p x p vi c làm, ào t o b i dư ng, d y ngh cho thương binh, b nh binh, quân nhân ph c viên, các con c a li t sĩ, thương binh và c a gia ình có công v i cách m ng. - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan tài chính, ngân hàng, tín d ng các c p c n b o m vi c c p kinh phí y và k p th i cho ngành thương binh và xã h i, th c hi n t t vi c tr tr c p thương binh và xã h i “t n tay, úng kỳ, s ”; ch ng m i hi n tư ng l i d ng và tham ô. - B Lương th c và th c phNm, B N i thương, B Giao thông v n t i… c n hư ng d n vi c th c hi n th ng nh t trong c nư c các chính sách, ch ưu tiên, ưu ãi i v i thương binh, li t sĩ như ch phân ph i và i u hòa bán lương th c, phân ph i hàng hóa, mi n gi m ti n tàu xe v.v… cho phù h p v i tình hình hi n nay. - Các cơ quan thông tin, báo chí, truy n thanh, truy n hình, các nhà xu t b n, các cơ quan văn hóa, ngh thu t… c n có k ho ch thư ng xuyên (và t ng th i gian t ch c các ho t ng t p trung) tuyên truy n ph bi n sâu r ng chính sách thương binh li t sĩ và xã h i; ng viên c vũ phong trào toàn ng, toàn dân th c hi n chính sách và nêu gương hy sinh ph n u c a li t sĩ, thương binh, quân nhân ph c viên ng viên m i ngu i noi theo. ng th i phê phán và u n n n k p th i nh ng nh n th c và vi c làm không úng trong vi c ch p hành chính sách thương binh li t sĩ và xã h i.
  5. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m trư c H i ng Chính ph b o m th c hi n toàn di n các chính sách thương binh, li t sĩ và xã h i a phương. c bi t y ban nhân dân huy n và y ban nhân dân xã ph i tăng cư ng ch o c a mình huy ng m i l c lư ng và phát huy kh năng to l n c a nhân dân a phương vào vi c ch p hành t t chính sách thương binh, li t sĩ và xã h i. C n tăng cư ng cán b và ki n toàn t ch c cho các cơ quan thương binh và xã h i các c p, nh t là c p huy n các cơ quan này s c làm t t ch c năng, nhi m v trong tình hình m i. - B Thương binh và xã h i c n tăng cư ng vi c qu n lý và t ch c ch o th c hi n các chính sách thương binh li t sĩ và xã h i; tích c c ki m tra, ôn c các ngành, các a phương th c hi n nghiêm ch nh các chính sách thương binh li t sĩ và xã h i ã ban hành; t ch c t t s ph i h p ho t ng c a các ngành, các oàn th trong công vi c này; ng th i, nghiên c u các ch , chính sách k p th i ngh H i ng Chính ph s a i, b sung nh ng i m c n thi t cho phù h p v i tình hình hi n nay. Công tác thương binh, li t sĩ và xã h i hi n nay r t quan tr ng, các B , các ngành và y ban nhân dân các c p c n làm y trách nhi m c a mình b o m cho các chính sách thương binh, li t sĩ và xã h i ư c th c hi n y trong m i tình hu ng, m i nơi. Trư c m t c n t ch c th t chu áo và thi t th c ngày thương binh li t sĩ (27-7) năm nay t o nên m t chuy n bi n m i v nh n th c, trách nhi m và hành ng c th c a m i ngành, m i c p, m i ngư i i v i công tác thương binh, li t sĩ và xã h i trong tình hình m i, làm à cho vi c th c hi n t t ch th này v sau. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Mư i
Đồng bộ tài khoản