Chỉ thị số 24/1999/CT-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 24/1999/CT-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 24/1999/CT-UB-QLĐT về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 24/1999/CT-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 24/1999/CT-UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1999 CH THN V VI C TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN XÂY D NG NHÀ DI D I, GI I T A KÊNH R CH VÀ U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG C NG, S D NG V N BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C. s d ng ngu n v n bán nhà thu c s h u Nhà nư c ph c v cho Chương trình Nhiêu L c-Th Nghè và các d án c i t o các kênh r ch thành ph , d án c i t o các khu nhà l p x p, d án xây d ng cơ s h t ng, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch th các s -ban-ngành, qu n-huy n th c hi n m t s n i dung c th như sau : I.- CÁC NGU N V N TH C HI N : 1. V n c p : G m các h ng m c công trình ư c s d ng v n c p t ngu n v n bán nhà thu c s h u Nhà nư c và các ngu n v n ph thu : + Gi i t a trên và ven kênh r ch, gi i phóng m t b ng. + Các công trình cơ s h t ng : c p i n, c p nư c, giao thông, chi u sáng, công viên, cây xanh, v a hè, thoát nư c, trư ng h c, cơ s y t ... 2. V n vay : Ngoài các h ng m c s d ng v n c p, y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t cho vay t ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c u tư. T ng m c cho vay, th i h n, lãi su t s ư c xác nh c th trong t ng d án, quy t nh phân b v n vay. Các ơn v ch u tư căn c vào i m 1.1, 1.2 l p h sơ b sung, i u ch nh các d án ang th c hi n. S K ho ch và u tư hư ng d n các ơn v ch u tư l p h sơ b sung, i u ch nh, cân i v n và trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. II.- QU N LÝ CÁC NGU N V N U TƯ : 1. V n c p : - Giao S Tài chính-V t giá qu n lý, c p phát v n cho các h ng m c t i i m I.1 theo các quy nh hi n hành. - Riêng i v i công tác n bù gi i t a thu c chương trình Nhiêu L c-Th Nghè ư c phép c p phát theo các căn c sau : + Quy t nh di d i gi i t a nhà trên và ven kênh theo ư ng biên k thu t c a y ban nhân dân thành ph .
  2. + Các chính sách n bù thi t h i, tr c p di d i ã ư c y ban nhân dân thành ph ban hành ho c y quy n cho các cơ quan ch c năng ban hành. + B ng t ng h p danh sách các h dân, cơ quan ơn v Nhà nư c và tư nhân kèm theo các b n chi t tính m c n bù cho t ng i tư ng ã ư c y ban nhân dân qu n xem xét và xác th c. + Có b trí v n trong k ho ch hàng năm. - Ph n kinh phí n bù gi i t a t năm 1998 tr v trư c, sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t quy t toán, S Tài chính-V t giá ph i h p v i Qu u tư Phát tri n th c hi n th t c chuy n t v n vay sang v n c p. 2. V n vay : Giao S Tài chính-V t giá chuy n v n y thác sang Qu u tư phát tri n cho vay các d án ã ư c b trí v n vay trong k ho ch v n hàng năm và th c hi n theo quy ch qu n lý v n y thác t i Quy t nh 1947/1999/Q -UB-NC ngày 05-4-1999 c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p c n gia h n, Qu u tư trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. qu n lý n cho vay S Tài chính-V t giá ti n hành i chi u và x lý công n (gia h n ho c trình y ban nhân dân thành ph chuy n thành v n c p) v i các ơn v vay v n c a S Tài chính-V t giá trư c ây và bàn giao s dư vay (chuy n n vay) cho Qu u tư phát tri n ô th . S Tài chính-V t giá và Qu u tư th c hi n vi c bàn giao n này trong quý III/1999. III.- QUY T TOÁN V N U TƯ : 1. Quy t toán d án xây d ng nhà , xây d ng cơ s h t ng ph c v tái nh cư cho i tư ng h dân trên và ven kênh r ch : - Các ơn v ch qu n u tư ôn c các ch u tư l p h sơ báo cáo quy t toán v n u tư ngay sau khi công trình hoàn thành theo Thông tư s 66/TC- TPT ngày 02-11-1996 c a B Tài chính và g i n T Tư v n thNm tra quy t toán theo quy nh. - Các ch u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m toàn di n v n i dung báo cáo quy t toán, v kh i lư ng và ch t lư ng xây d ng công trình theo thi t k d toán ư c duy t và cung c p y h sơ, ch ng t có liên quan k c trư ng h p thay i v t tư k t c u so v i thi t k d toán ư c duy t cho T Tư v n thNm tra quy t toán. - V ti n quy t toán Chương trình Nhiêu L c-Th Nghè, m t s trư ng h p các ơn v th c hi n chưa hoàn ch nh th t c trình t u tư xây d ng cơ b n theo quy nh c a Trung ương và thành ph , T Tư v n v n ti n hành thNm tra xem xét ư c quy n m i ki m toán, tư v n thNm tra, ki n ngh thanh tra tài chánh và thanh tra d án ; báo cáo t ng h p và ki n ngh bi n pháp gi i quy t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. Quy t toán kinh phí n bù gi i t a trên và ven kênh r ch : a) i v i chương trình Nhiêu L c-Th Nghè : Cho phép T Tư v n quy t toán kinh phí n bù gi i t a theo ngh c a y ban nhân dân qu n d a trên các căn c sau : - Quy t nh di d i gi i t a theo ư ng biên k thu t c a y ban nhân dân thành ph . - Các chính sách ơn giá n bù, tr c p di chuy n ư c y ban nhân dân thành ph ho c các cơ quan ư c y ban nhân dân thành ph y quy n ban hành.
  3. - D toán gi i t a, n bù do cơ quan có thNm quy n duy t. - Danh sách các h dân, cơ quan, ơn v nh n ti n n bù di chuy n (kèm theo các phi u chi có ký nh n ti n) ã ư c y ban nhân dân qu n xem xét và ký xác nh n. Ch t ch y ban nhân dân qu n c n t ch c ki m tra, ki m toán ch t ch trư c khi phê chuNn ; trình duy t báo cáo quy t toán kinh phí u tư gi i t a i v i t ng d án. - Không ư c tính phí y thác ph n v n vay n bù gi i t a. b) i v i các d án khác : Kinh phí n bù gi i t a thu c d án nào thì quy t toán theo d án ó và th c hi n theo úng quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành. 3. i v i các d án có s d ng qu t, Nhà nư c giao ph c v chương trình Nhiêu L c-Th Nghè xây d ng các chung cư, khu nhà ho c phân chia n n t bán cho các i tư ng khác theo giá kinh doanh, các ơn v ch u tư có trách nhi m báo cáo quy t toán hi u qu v n u tư b o toàn v n cho S Tài chính-V t giá và C c thu thành ph . Căn c k t qu thNm tra quy t toán c a T tư v n, S Tài chính-V t giá l p th t c quy t toán v n u tư, C c thu thành ph xác nh các kho n ph i n p ngân sách theo úng quy nh. Trư ng h p các ơn v s d ng t xây d ng có ngu n g c t Nhà nư c giao theo giá ưu ãi ho c t công (không thu ti n) ho c s d ng v n ưu ãi c a Nhà nư c (vay ho c c p) có phát sinh l i nhu n thì C c thu xác nh s ph i n p cho ngân sách thành ph và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh và ơn v ư c trích hư ng m t s chi phí theo t l phù h p. IV.- XÁC NNH GIÁ BÁN CHUNG CƯ : - i v i các d án có liên quan n v n gi i t a, tái nh cư ư c Nhà nư c h tr ngu n v n ưu ãi, mi n gi m thu , giá bán công trình u ph i ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Giao S Tài chính-V t giá ch trì cùng v i S a chính-Nhà t, S Xây d ng, C c thu , ơn v ch u tư xác nh giá bán, trình y ban nhân dân thành ph duy t. - Nguyên t c xác nh t ng giá bán chung cư bao g m : Chi phí u tư xây d ng công trình ư c cơ quan thNm quy n phê duy t (không k giá tr công trình, h ng m c công trình do ngân sách Nhà nư c c p) ; các kho n thu , ti n s d ng t, ti n b i hoàn t, các kho n phí, l phí ph i n p theo quy nh ; mà ơn v ph i chi (n u có) các kho n ơn v ư c hư ng theo t l do y ban nhân dân thành ph quy nh (tùy theo d án, mà y ban nhân dân thành ph quy t nh c th ). Trên cơ s t ng giá bán chung cư, giá bán t ng căn h t ng t ng, t ng v trí ư c phân b theo tiêu th c phù h p. - Trư ng h p do yêu c u ph i nh giá trư c khi quy t toán v n u tư công trình ư c duy t thì các cơ quan ch c năng căn c nguyên t c nêu trên xác nh giá bán trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Khi có s li u quy t toán chính th c, ngân sách s thu h i các kho n chênh l ch do s quy t toán v n u tư b gi m tr k c các kho n có cơ c u trong giá bán nhưng không th c t phát sinh. - i v i các căn h bán cho i tư ng gi i t a trong chương trình nhà c a thành ph và có i u ki n như t i công văn 483/UB-KT ngày 08-01-1996 c a y ban nhân dân thành ph “v vi c mi n thu ti n s d ng t và thu xây d ng nhà ph c v vi c gi i t a nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh”, không tính nh ng kho n thu ti n s d ng t, l phí trư c b , thu doanh thu t (01-01-1999 th c hi n thu VAT, y ban nhân dân thành ph ang trình Chính ph xem xét) vào giá tr bán. Riêng nhà bán cho i tư ng khác theo giá kinh doanh thì ph i ch p hành y nghĩa v i v i ngân sách Nhà nư c.
  4. - V ti n s d ng t : i v i di n tích t dùng kinh doanh các ơn v có nghĩa v trích n p ngân sách theo quy nh : N u là t công, ơn v không ph i n bù, ph i n p 100% ti n s d ng t ; n u là t do ơn v ph i n bù thì các ơn v ư c tính kh u tr ti n n bù thi t h i v t t i a là 60% ti n s d ng t ph i n p. V. QU N LÝ CHUNG CƯ : a) ơn v ư c giao qu n lý chung cư : i v i các chung cư dành cho các i tư ng s d ng dư i hình th c bán tr ngay, bán tr góp ho c cho thuê, y ban nhân dân thành ph s quy t nh giao cho doanh nghi p công ích c a qu n-huy n ó ho c doanh nghi p khác qu n lý. b) Nguyên t c bàn giao qu n lý chung cư : + i v i nhà ơn v giao ã bán và thu ti n 100% : Doanh nghi p công ích ti p nh n nhà qu n lý, không h ch toán tăng giá tr tài s n, không ph i thanh toán ti n cho ơn v giao nhà. + i v i nhà bán tr góp : Doanh nghi p công ích ti p nh n nhà và s n chưa thu qu n lý, h ch toán s n tr góp chưa thu ư c. Ngân sách b trí v n doanh nghi p công ích vay thanh toán cho ơn v ch u tư. + i v i nhà cho thuê : Doanh nghi p công ích ti p nh n nhà qu n lý. Giá tr c a các căn nhà này là giá bán ã ư c cơ quan ch c năng xét duy t. Ngân sách b trí v n c p cho doanh nghi p công ích mua l i các căn nhà trên cho thuê, ây là tài s n Nhà nư c giao cho doanh nghi p công ích. Doanh nghi p công ích h ch toán tăng ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p tương ng. V giá cho thuê nhà và phương th c thu n p ti n thuê nhà, S Tài chính-V t giá trình các phương án y ban nhân dân thành ph quy t nh. + i v i nhà dùng t m cư : Công ty qu n lý kinh doanh nhà thành ph (là doanh nghi p công ích) ti p nh n qu n lý. Giá tr các căn nhà là giá bán ã ư c cơ quan ch c năng xét duy t. Ngân sách b trí v n c p cho Công ty mua các căn nhà trên dùng làm qu nhà t m cư c a thành ph . Công ty h ch toán tăng giá tr c a qu nhà trên và ghi tăng ngu n v n ngân sách c p tương ng và có trách nhi m thu ti n thuê nhà và các chi phí khác i v i các h dân t m cư n p ngân sách thành ph theo quy nh. + Các Doanh nghi p công ích thanh toán cho các ơn v ch u tư các trư ng h p nêu trên chi phí u tư th c t ã ư c T Tư v n thNm tra quy t toán ho c ã ư c S Tài chính-V t giá, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, C c thu t m xác nh trong khi l p giá bán trình y ban nhân dân thành ph duy t. + Ngay sau khi ơn v giao nhà ư c các doanh nghi p công ích thanh toán ti n thì ơn v giao ph i hoàn tr ngay các kho n n ã vay ngân sách u tư d án. c) Sau khi ti p nh n qu n lý chung cư. Doanh nghi p công ích các qu n-huy n theo dõi thu ti n nhà tr góp, ti n cho thuê nhà. i v i kho n ti n thu ư c t nhà tr góp, doanh nghi p công ích ư c trích 2% s ti n thu ư c chi phí công tác thu. S còn l i n p cho Qu u tư hoàn tr n vay cho Qu u tư. Qu u tư phát tri n không thu phí y thác k t lúc bàn giao nhà cho các Doanh nghi p công ích. - y ban nhân dân thành ph ch p thu n v nguyên t c cho chuy n m t ph n s ti n thu ư c t bán nhà tr góp do doanh nghi p công ích n p hàng năm thành v n ngân sách c p, tăng v n i u l . Giao S Tài chính-V t giá xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. d) Giao S a chính-Nhà t nghiên c u nhi m v , quy trình qu n lý chung cư c a doanh nghi p công ích, quy ch qu n lý và bán nhà tr góp, xác nh nhu c u kinh phí qu n lý c a các ơn v trình y ban nhân dân thành ph quy t nh.
  5. 2. V vi c bàn giao qu n lý các công trình (h ng m c công trình) công c ng, phúc l i xã h i : hình thành khu tái nh cư, ngoài vi c xây d ng chung cư, Nhà nư c còn ph i u tư các công trình công c ng như i n, nư c, chi u sáng, công viên, cây xanh, trư ng h c, ch , cơ s y t ... i v i các công trình này, sau khi ư c nghi m thu t ch t lư ng, ch u tư th c hi n th t c quy t toán theo quy nh và cùng các s , các ơn v qu n lý chuyên ngành ti n hành th t c bàn giao qu n lý. ơn v giao là ch u tư, ơn v nh n là cơ quan qu n lý chuyên ngành. Giá tr công trình bàn giao là giá tr ã ư c cơ quan ch c năng phê duy t quy t toán. - i v i các d án hoàn thành ã nghi m thu quá 6 tháng d án nhóm A, 3 tháng d án nhóm B, C các ơn v chưa l p th t c báo cáo quy t toán thì trong vòng 2 tháng k t ngày ban hành văn b n này, các ơn v ph i hoàn thành báo cáo quy t toán g i Thư ng tr c T Tư v n (S Tài chính-V t giá). - i v i các d án khác, ph i th c hi n th t c và th i gian quy t toán úng quy nh, phí y thác ph n xây d ng chung cư ch ư c phép tính trong th i gian xây d ng, (th i gian xây d ng quy nh trong quy t nh duy t d án) và th i gian l p h sơ báo cáo quy t toán (6 tháng d án nhóm A, 3 tháng d án nhóm B, C). Các ch u tư vi ph m nh ng quy nh trên ây s b ch tài theo 1 ho c 2 hình th c dư i ây : + B ph t ti n (m c ph t tính b ng lãi su t cho vay c a Ngân hàng Nhà nư c t ng th i kỳ trên s n vay u tư d án và tính trong su t th i gian vi ph m). Kho n ph t này không ư c tính vào giá công trình. + Cơ quan cho vay ho c c p phát v n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ngưng cho vay ho c ngưng c p phát các d án khác (t ngu n bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ơn v ó). Ch th này có hi u l c k t ngày ban hành, thay th công văn s 2786/CV-UB-QL T ngày 23-7-1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c hư ng d n quy t toán tài chánh i v i chương trình Nhiêu L c-Th Nghè. Các s -ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, ơn v tham gia th c hi n chương trình có trách nhi m th c hi n úng nh ng quy nh trên ây. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, th trư ng các ơn v báo cáo, ph n nh k p th i cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ư c xem xét gi i quy t./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT/QL T - Ki n trúc sư Trư ng TP - S K ho ch và u tư TP -S a chính-Nhà t TP - S Giao thông công chánh TP - S Xây d ng thành ph Vũ Hùng Vi t - Qu u tư phát tri n ô th TP - S Tài chính-V t giá TP - BC chương trình kênh r ch TP - UBND các Qu n-Huy n - VPUB : CVP, PVP/QL T - T QL T - Lưu.
Đồng bộ tài khoản