Chỉ thị số 24/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
13
download

Chỉ thị số 24/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 24/CT-UBND về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 6 tháng cuối năm 2009 và những năm tiếp theo do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 24/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 24/CT-UBND Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 CH THN V M T S BI N PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU C A CÔNG TÁC QU N LÝ TR T T XÂY D NG Ô THN 6 THÁNG CU I NĂM 2009 VÀ NH NG NĂM TI P THEO V a qua, y ban nhân dân Thành ph ã ti n hành H i ngh sơ k t công tác qu n lý tr t t xây d ng ô th trên a bàn Hà N i 6 tháng u năm 2009. Qua báo cáo c a y ban nhân dân các qu n, huy n và k t qu t ng h p c a S Xây d ng, 6 tháng u năm 2009, công tác qu n lý tr t t xây d ng ô th trên toàn a bàn ã t ư c m t s k t qu nh t nh như: chưa x y ra v vi c n i c m, gây nh hư ng x u t i tình hình kinh t - xã h i c a Th ô; t ch c b máy bư c u ư c ki n toàn; công tác c p phép xây d ng, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m tr t t xây d ng có nhi u ti n b ; công tác ánh giá, phân lo i, ki m i m k t qu công tác qu n lý tr t t xây d ng ã ư c quan tâm, t o chuy n bi n trong nh n th c và hành ng c a cán b , công ch c. H i ngh cũng ghi nh n sáng ki n c a m t s a phương trong vi c nâng cao hi u l c, hi u qu c a công tác ch o, i u hành, m i quan h ph i h p gi a các l c lư ng làm công tác qu n lý tr t t xây d ng… phát huy các nhân t tích c c, t ng bư c xây d ng thói quen, n n p trong công tác qu n lý tr t t xây d ng, t o i u ki n các t ch c, oàn th , các t ng l p qu n chúng nhân dân tham gia sâu r ng vào vi c ki m tra, giám sát, phát hi n và x lý k p th i các hành vi vi ph m tr t t xây d ng, y ban nhân dân Thành ph ch th : 1. V t ch c b máy c a l c lư ng thanh tra xây d ng - Giao S N i v ch trì, ph i h p v i S Xây d ng, y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã khNn trương xác nh nhu c u, hoàn t t th t c b sung biên ch l c lư ng thanh tra xây d ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 89/2007/Q -TTg và ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 4018/VPCP-TCCV ngày 18/6/2009 c a Văn phòng Chính ph , báo cáo y ban nhân dân Thành ph (hoàn thành trong tháng 9/2009). - y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã có trách nhi m l p k ho ch trang b ki n th c, b i dư ng nghi p v hàng năm cho l c lư ng thanh tra xây d ng trên a bàn (b trí thành m t n i dung trong K ho ch qu n lý tr t t xây d ng hàng năm); S Xây d ng ch o Thanh tra S Xây d ng: theo dõi, ki m tra, nh kỳ ánh giá, phân lo i l c lư ng thanh tra xây d ng các qu n, huy n, th xã và g i k t qu n y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã có bi n pháp ch o nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a l c lư ng này; nh kỳ trang b ki n th c, b i dư ng nghi p v cho l c lư ng thanh tra xây d ng toàn a bàn và có th t ch c b i dư ng nghi p v b
  2. sung cho nh ng ơn v thu c qu n, huy n, th xã có k t qu qu n lý tr t t xây d ng chưa cao. 2. V tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý tr t t xây d ng - y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v qu n lý tr t t xây d ng cho cán b , nhân dân, các t ch c, doanh nghi p trên a bàn; ch ng tìm các hình th c, bi n pháp thích h p nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a công tác này. - S Tư pháp có trách nhi m: ưa vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý tr t t xây d ng thành m t nhi m v tr ng tâm trong K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm; ch trì, ph i h p v i S Xây d ng xác nh n i dung, hình th c và t ch c th c hi n K ho ch trên toàn a bàn. 3. V trách nhi m trong x lý vi ph m tr t t xây d ng Yêu c u y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n, các l c lư ng Thanh tra xây d ng, Công an, các ơn v cung c p i n, nư c quán tri t và th c hi n úng quy nh c a Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07/12/2007 v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây ng ô th , trong ó: - Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m: phát hi n k p th i và ra Quy t nh ình ch thi công i v i các công trình xây d ng trái phép, sai phép, không phép; ra Quy t nh cư ng ch phá d i v i các trư ng h p vi ph m (tr trư ng h p thu c thNm quy n cư ng ch phá d c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n); t ch c th c hi n các Quy t nh cư ng ch phá d công trình. - Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân c p xã không k p th i ban hành Quy t nh ình ch thi công thì Chánh thanh tra Xây d ng c p huy n ph i k p th i ban hành Quy t nh ình ch thi công và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p huy n x lý trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã. - Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ra Quy t nh cư ng ch phá d i v i các công trình do y ban nhân dân c p huy n ho c S Xây d ng c p Gi y phép. Trư ng h p Ch t ch y ban nhân dân c p huy n không k p th i ban hành Quy t nh thì Chánh Thanh tra S Xây d ng ph i ra Quy t nh cư ng ch phá d và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân Thành ph x lý trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 4. V công tác ch o i u hành, s tham gia và m i quan h ph i h p gi a các cơ quan, oàn th , ơn v có liên quan Vi c qu n lý tr t t xây d ng là trách nhi m c a Nhà nư c và c n có s tham gia c a toàn xã h i. y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã có trách nhi m xây d ng Chương trình công tác, báo cáo, th ng nh t trong qu n, huy n, th y phát huy s c m nh ch o c a các t ch c ng, m b o s tham gia r ng rãi, thư ng xuyên c a các t ch c, oàn th và qu n chúng nhân dân trong công tác qu n lý tr t t xây d ng. N i dung Chương trình công tác c n xác nh rõ: trách nhi m c a y ban nhân dân
  3. các phư ng, xã, th tr n; vai trò c a các t ch c, oàn th , trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a thanh tra xây d ng, công an, ơn v cung c p i n, nư c…trong vi c phát hi n, x lý k p th i, các hành vi vi ph m tr t t xây d ng; m c xem xét, ánh giá, phân lo i, x lý cán b buông l ng qu n lý, không hoàn thành nhi m v … 5. V xây d ng K ho ch qu n lý tr t t xây d ng hàng năm - Hàng năm, y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã có trách nhi m ch ng xây d ng n i dung K ho ch qu n lý tr t t xây d ng, phù h p v i i u ki n th c t c a a bàn, trong ó có các n i dung ch y u như: xác nh nhi m v tr ng tâm, a bàn tr ng i m; có k ho ch ki m tra công tác qu n lý tr t t xây d ng ô th c a m t s ơn v cơ s , ki m tra th c t t i m t s công trình xây d ng; b trí l c lư ng x lý ho c h tr x lý theo ngh c a chính quy n cơ s t i m t s i m nóng trên a bàn; có k ho ch trang b ki n th c, b i dư ng nghi p v hàng năm cho l c lư ng thanh tra xây d ng; ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , nhân dân, các t ch c, doanh nghi p trên a bàn… - S Xây d ng có trách nhi m: Hư ng d n y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã l p K ho ch, Báo cáo hàng năm; Xây d ng K ho ch qu n lý tr t t xây d ng hàng năm c a Thành ph , trong ó, t p trung ki m tra k t qu công tác qu n lý tr t t xây d ng c a các qu n, huy n, th xã, c bi t là t i các a bàn tr ng i m, nh y c m có t c ô th hóa cao, m t dân cư l n; Có k ho ch c th v qu n lý sau c p phép i v i các công trình xây d ng thu c thNm quy n c p phép c a y ban nhân dân Thành ph ; k ho ch ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, hu n, th xã trong công vi c ki m tra th c t m t s công trình xây d ng… 6. V công tác giao ban, ki m i m tình hình qu n lý tr t t xây d ng - y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã nh kỳ t ch c ki m i m tình hình qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn, bám sát n i dung K ho ch qu n lý tr t t xây d ng hàng năm. Vi c ki m i m c n ánh giá, phân lo i c th k t qu qu n lý tr t t xây d ng c a t ng y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, qua ó, k p th i tháo g khó khăn, ch o kh c ph c như c i m ho c gi i quy t theo thNm quy n (trư ng h p vư t quá thNm quy n thì t ng h p, xu t báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh). Sáu tháng và hàng năm, t ng h p k t qu ki m i m cùng v i xu t, ki n ngh báo cáo y ban nhân dân Thành ph t ch c H i ngh giao ban công tác qu n lý tr t t xây d ng. - S Xây d ng có trách nhi m: Hư ng d n y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã l p Báo cáo ph c v H i ngh giao ban (n i dung báo cáo ph i t ng h p tình hình c p phép xây d ng trên a bàn, tình hình qu n lý sau c p phép, tình hình ki m tra, x lý vi ph m tr t t xây d ng; s li u báo cáo ph i chính xác, m i v vi c ch c p nh t m t l n và m t s li u); T ng h p, ánh giá, phân lo i k t qu công tác qu n lý tr t t xây d ng c a t ng qu n, huy n, th xã; Báo cáo tình hình th c hi n K ho ch qu n lý tr t t xây d ng c a Thành ph , tình hình th c hi n ch trương, nhi m v v qu n lý tr t t xây d ng ư c y ban nhân dân Thành ph giao trong năm; xu t, ki n ngh , tham mưu giúp y ban nhân dân Thành ph nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c v tr t t xây d ng. 7. V tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao
  4. Sáu tháng cu i năm 2009, yêu c u các s , ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã khNn trương, nghiêm túc tri n khai và báo cáo k t qu th c hi n nh ng nhi m v ã ư c y ban nhân dân Thành ph giao t i Ch th s 02/2009/CT-UBND ngày 06/01/2009 và văn b n s 2739/UBND-XD ngày 03/4/2009. Giao S Xây d ng theo dõi, ôn c các ơn v tri n khai th c hi n Ch th này; t ng h p, báo cáo t i H i ngh giao ban cu i năm 2009./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như trên; - Thư ng tr c Thành y ( b/c); - Thư ng tr c H ND Thành ph ( b/c); - Ch t ch UBND TP ( b/c); - Các PCT UBND TP; - Các s : XD, QHKT,TNMT, GTVT, NN&PTNT, TP; - CA TP, Thanh tra TP; - CVP, các PVP, các P. Chuyên viên, XDv; Phí Thái Bình - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản