Chỉ thị số 25/2000/CT-UB-DA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 25/2000/CT-UB-DA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2000/CT-UB-DA về việc triển khai thực hiện công tác giám định đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2000/CT-UB-DA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 25/2000/CT-UB-DA TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2000 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM NNH U TƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH th c hi n công tác giám nh u tư theo Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph và hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i Thông tư s 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 v công tác giám nh u tư, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th như sau : 1- V ch báo cáo, bi u m u báo cáo, th i i m báo cáo, cơ quan nh n báo cáo : 1.1- Ch báo cáo, bi u m u báo cáo : Ch u tư các d án nhóm B, C có quy t nh u tư t ngày 01/01/2000, các cơ quan Trung ương có d án u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh có trách nhi m n p báo cáo nh kỳ theo bi u m u quy nh t i Thông tư s 01/2000/TT-BKH ngày 10/01/2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v giám nh u tư. Riêng i v i các d án nhóm B, C do y ban nhân dân thành ph và S K ho ch và u tư thành ph phê duy t thì ch u tư không ph i n p báo cáo theo bi u 1 ban hành kèm theo Thông tư s 01/2000/TT-BKH. 1.2- Th i i m báo cáo : + Báo cáo tháng g i trư c ngày 25 hàng tháng. + Báo cáo quý g i trư c ngày 25 c a tháng cu i quý. + Báo cáo 6 tháng g i trư c ngày 25 c a tháng cu i c a quý 2. + Báo cáo hàng năm g i trư c ngày 25 tháng 12. 1.3- Cơ quan nh n báo cáo : + i v i các cơ quan Trung ương có d án u tư trên a bàn thành ph : báo cáo giám nh u tư ph i g i cho y ban nhân dân thành ph và ng g i S K ho ch và u tư thành ph . + i v i các d án nhóm B, C : báo cáo giám nh u tư ph i g i cho S K ho ch và u tư thành ph 01 b n, S Tài chánh-V t giá thành ph 01 b n và cơ quan c p phát v n 01 b n. 2- T ch c th c hi n : 2.1- Các cơ quan c p phát v n (S Tài chánh-V t giá thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Qu h tr phát tri n, Qu u tư phát tri n ô th , các ngân hàng thương m i, các t ch c tài chính tín d ng) ch u trách nhi m giám nh quá trình gi i ngân các d án u tư do mình c p phát, phát hi n các v n phát sinh trong quá trình th c hi n u tư và xu t các ki n ngh v i các cơ quan có thNm
  2. quy n gi i quy t. Báo cáo nh kỳ ư c g i v cho y ban nhân dân thành ph và ng g i S K ho ch và u tư thành ph . 2.2- S K ho ch và u tư thành ph ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n vi c giám nh u tư ; l p các báo cáo theo nh kỳ g i y ban nhân dân thành ph ; d th o báo cáo y ban nhân dân thành ph g i Chính ph và B K ho ch và u tư theo quy nh. 2.3- y quy n cho S K ho ch và u tư thành ph quy t nh vi c thành l p t công tác bao g m các cơ quan có liên quan t ch c giám nh theo chuyên . Trư c m t, t công tác s thí i m ch n 01 d án tr ng i m, 01 d án vay v n tín d ng ưu ãi, 01 d án vay v n c a các t ch c tín d ng theo chương trình kích c u thông qua u tư, 01 d án xây d ng c u do S Giao thông công chánh thành ph làm ch u tư t ch c giám nh, ng th i ph i h p v i y ban nhân dân qu n Bình Th nh và huy n C Chi t ch c giám nh các d án u tư do 2 qu n-huy n này quy t nh u tư và làm ch u tư. Trong quá trình th c hi n, các cơ quan ch c năng ph i báo cáo thư ng xuyên tình hình, k t qu th c hi n, khó khăn vư ng m c và xu t các bi n pháp c th y ban nhân dân thành ph ch o, gi i quy t k p th i.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Thư ng tr c TU - Thư ng tr c H ND/TP PH - Thư ng tr c UBND/TP KT. CH TNCH - Giám c các S , Ngành TP - Các cơ quan TW có liên quan PHÓ CH TNCH - T ng Công ty TP - CT UBND các Qu n Huy n - Ban Kinh t Thành y - VPUB : CPVP, các T - Lưu. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản