Chỉ thị số 25/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 25/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2004/CT-UB về việc tiếp tục kiện toàn, củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2004/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 25/2004/CT-UB Long Xuyên, ngày 30 tháng 07 năm 2004 CH TH V VI C TI P T C KI N TOÀN, C NG C V T CH C, NÂNG CAO HI U QU HO T NG HÒA GI I CƠ S TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Ho t ng hòa gi i cơ s trên a bàn t nh An Giang ã ư c hình thành r t s m ; sau khi y ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh T ch c và ho t ng hòa gi i cơ s ã t o cơ s pháp lý cho vi c ki n toàn v t ch c, nâng cao hi u qu ho t ng hòa gi i cơ s . n nay, An Giang ã xây d ng ư c 1.137 t hòa gi i v i 5.397 thành viên; h ng năm các t hòa gi i ã nh n và ưa ra hòa gi i trên 10.000 v , vi c; t l hòa gi i thành trên 70%, ã góp ph n quan tr ng th c hi n nhi m v chính tr a phương, gi i quy t k p th i, t i ch nh ng vi ph m pháp lu t và tranh ch p trong n i b nhân dân, gìn gi tình làng nghĩa xóm, xây d ng n p s ng văn minh, gia ình văn hóa, c ng c kh i i oàn k t toàn dân, nâng cao ý th c pháp lu t c a c ng ng. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, phong trào hòa gi i cơ s phát tri n chưa toàn di n. Ngoài nh ng a phương có phong trào hòa gi i m nh, t l hòa gi i thành cao, v n còn nhi u a phương phong trào hòa gi i cơ s phát tri n ch m, các t hòa gi i ho t ng y u, t l hòa gi i thành t th p, chưa áp ng ư c yêu c u, nhi m v c a công tác hòa gi i cơ s t ra. ti p t c ki n toàn, c ng c v t ch c, nâng cao hi u qu ho t ng hòa gi i cơ s trên a bàn t nh An Giang, y ban nhân dân t nh ch th : 1- S Tư pháp ph i h p v i các S , Ban ngành, oàn th có liên quan, cùng v i y ban nhân dân các huy n, th , thành ph hư ng d n th c hi n các quy nh v t ch c và ho t ng hòa gi i a phương ; t ch c t t cu c thi "Hòa gi i viên gi i t cơ s n c p t nh" và t ng k t 5 năm th c hi n Pháp l nh T ch c và ho t ng hòa gi i cơ s . T ch c các l p t p trung b i dư ng ki n th c v ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, b i dư ng nâng cao nghi p v hòa gi i cho i ngũ làm công tác hòa gi i cơ s . Sơ k t, t ng k t công tác hoà gi i báo cáo y ban nhân dân t nh và B Tư pháp. 2- y ban nhân dân huy n, th , thành ph ch o UBND xã, phư ng, th tr n tăng cư ng, c ng c , b sung thành viên cho t hòa gi i m b o tiêu chuNn, trình t th t c theo quy nh c a pháp lu t.
  2. T o i u ki n, h tr kinh phí cho vi c ki n toàn t ch c, b i dư ng nghi p v , sơ k t, t ng k t, thi ua khen thư ng nh m nâng cao hi u qu ho t ng hòa gi i a phương ; b o m ngu n kinh phí th c hi n th ng nh t trong toàn t nh theo Quy t nh s 2564/Q -CTUB ngày 12 thàng 12 năm 2003 c a Ch t ch UBND t nh An Giang v vi c i u ch nh m c chi h tr công tác hòa gi i cơ s . 3- Phòng Tư pháp các huy n, th , thành ph có trách nhi m hư ng d n các Ban Tư pháp xã tri n khai th c hi n các quy nh v công tác hòa gi i a phương. Cung c p tài li u nghi p v cho các T hòa gi i; sơ k t, t ng k t công tác hòa gi i c a T ; báo cáo công tác hòa gi i v i y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và cơ quan Tư pháp c p trên; t ch c phong trào thi ua trong công tác hòa gi i a phương. 4- S Tư pháp ph i h p v i H i ng thi ua khen thư ng c a t nh xây d ng quy ch v thi ua, khen thư ng trong công tác hòa gi i và t ch c tri n khai th c hi n quy ch . 5- S Văn hóa - Thông tin, ài Phát thanh truy n hình An Giang, Báo An Giang Ny m nh tuyên truy n v th c hi n công tác hòa gi i cơ s . ưa tin v k t qu ho t ng hòa gi i cơ s ; gi i thi u nh ng thành tích xu t s c và nh ng k t qu t ư c trong công tác hòa gi i cơ s . Yêu c u th trư ng các S , ban ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , thành ph t ch c th c hi n t t ch th này. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh ho c vư ng m c thì ph n ánh k p th i v S Tư pháp nơi ây t ng h p, báo cáo và xu t y ban nhân dân t nh x lý. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn m
Đồng bộ tài khoản