Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 25/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O TIÊU TH NÔNG S N THÔNG QUA H P NG Sau hơn 5 năm tri n khai Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n thông qua h p ng ã m ra hư ng i tích c c giúp cho s n xu t nông nghi p g n v i ch bi n, tiêu th , thu hút nhi u doanh nghi p và nông dân tham gia. Thông qua h p ng tiêu th nông s n, bư c u ã g n trách nhi m các doanh nghi p v i ngư i s n xu t; nông dân có i u ki n ti p nh n h tr v u tư, các bi n pháp k thu t, giá c h p lý, ph n kh i, yên tâm s n xu t, thu nh p t ng bư c ư c nâng cao; doanh nghi p ã ch ng ư c nguyên li u m r ng quy mô s n xu t, tăng cư ng năng l c c nh tranh. nhi u a phương, m t s ngành hàng ã hình thành mô hình t t liên k t gi a ngư i nông dân v i doanh nghi p s n xu t, ch bi n và tiêu th nông s n. Tuy nhiên, quá trình tri n khai th c hi n còn có nh ng h n ch , t n t i: nhi u a phương chưa t p trung ch o quy t li t vi c tri n khai th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; doanh nghi p, h nông dân chưa th c s g n bó và th c hi n úng cam k t ã ký; t l nông s n hàng hóa ư c tiêu th thông qua h p ng còn r t th p (lúa hàng hóa 6-9% s n lư ng, th y s n dư i 10% s n lư ng, cà phê 2-5% di n tích); doanh nghi p chưa quan tâm u tư vùng nguyên li u, chưa i u ch nh k p th i h p ng b o m hài hòa l i ích c a nông dân khi có bi n ng v giá c ; trong m t s trư ng h p, nông dân không bán ho c giao nông s n cho doanh nghi p theo h p ng ã ký; x lý vi ph m h p ng không k p th i và chưa tri t ; tình tr ng tranh mua, tranh bán v n x y ra khi ã có h p ng. kh c ph c nh ng h n ch , t n t i trên, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có liên quan: a) Rà soát, i u ch nh, b sung trong xây d ng m i quy ho ch s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, th y s n, ngh mu i trên a bàn; hình thành vùng s n xu t nông s n hàng hoá l n, g n s n xu t nguyên li u v i công nghi p ch bi n và th trư ng. b) B o m ngu n kinh phí và l ng ghép các chương trình th c hi n các d án có liên quan n s n xu t, ch bi n và tiêu th nông s n.
  2. c) Th c hi n t t các chính sách có liên quan n s n xu t, ch bi n và tiêu th nông s n như chính sách v u tư xây d ng cơ s h t ng, t ai, thu , chuy n giao ti n b khoa h c k thu t, khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, thông tin th trư ng. d) Ch o, hư ng d n vi c d n i n i th a; phát tri n các h p tác xã, t h p tác tham gia tiêu th nông s n thông qua h p ng. ) Hư ng d n, v n ng nông dân, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác th c hi n hình th c h p ng tiêu th nông s n theo quy nh t i Quy t nh s 80/2002/Q - TTg c a Th tư ng Chính ph . e) Hư ng d n các bên tham gia ký h p ng gi i quy t các tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n; k p th i x lý các hành vi vi ph m h p ng tiêu th nông s n theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có liên quan: a) Ti p t c ph bi n, tuyên truy n pháp lu t và các chính sách liên quan n s n xu t, tiêu th nông s n thông qua h p ng. b) Ch o, hư ng d n rà soát, b sung, i u ch nh ho c xây d ng m i quy ho ch các vùng s n xu t hàng hoá t p trung g n v i công nghi p ch bi n và tiêu th nông s n, hư ng d n, h tr phát tri n các h p tác xã, t h p tác trong nông nghi p; liên k t h s n xu t v i trang tr i, doanh nghi p. c) Tri n khai các chương trình, d án v chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn theo hư ng phát tri n nông nghi p toàn di n, hi n i, s n xu t hàng hoá. d) Xây d ng cơ ch t o i u ki n công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và các chương trình d án v gi ng cây nông nghi p, cây lâm nghi p, gi ng chăn nuôi, gi ng th y s n h tr doanh nghi p, h s n xu t tham gia ký k t và th c hi n h p ng tiêu th nông s n. ) Xây d ng chính sách khuy n khích và t o i u ki n phát tri n các mô hình h p tác gi a h s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng th y s n v i các cơ s ch bi n, tiêu th , phát tri n các t ch c liên k t c ng ng nh ng ngư i s n xu t trong ngành hàng. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n vi c h tr doanh nghi p, h s n xu t có h p ng tiêu th nông s n có án ng d ng, i m i nâng cao trình khoa h c công ngh vay v n trung và dài h n t Qu phát tri n khoa h c công ngh qu c gia c a B và a phương. 4. B Công Thương ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n tri n khai các ho t ng h tr tiêu th nông s n theo h p ng và xây d ng ch tài x lý vi ph m h p ng phù h p v i quy nh c a Lu t Thương m i; hư ng d n các ho t ng h tr khác t các chương trình xúc ti n thương m i qu c gia, chương trình khuy n công qu c gia và chương trình h i nh p kinh t qu c t .
  3. 5. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan rà soát, b sung chính sách h tr xây d ng cơ s h t ng, cân i h tr v n th c hi n các chương trình, d án xây d ng và phát tri n các vùng s n xu t hàng hoá l n, vùng nguyên li u t p trung, nh t là i v i vùng nuôi trông thu s n và vùng tr ng cây công nghi p. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n d n i n i th a, tích t t ai hình thành vùng s n xu t hàng hoá l n. 7. B Tư pháp hư ng d n tr giúp pháp lý; tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c pháp lu t cho nông dân v th c hi n h p ng tiêu th nông s n. 8. H i Nông dân Vi t Nam, các h i, hi p h i ngành hàng tuyên truy n v n ng h i viên th c hi n t t các n i dung h p ng ã ký, b o v l i ích c a h i viên trong quá trình ký k t và th c hi n h p ng tiêu th nông s n. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thư ng xuyên theo dõi, t ng k t các mô hình t t ph bi n, tri n khai m r ng; k p th i xu t các cơ ch chính sách, gi ipháp thúc Ny tiêu th nông s n thông qua h p ng; ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n Ch th và báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v , t ch c liên quan có trách nhi m thi hành Ch th này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQLKKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW m t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn vi tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, KTN (5b). 295
Đồng bộ tài khoản