Chỉ thị số 25-LN/KL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 25-LN/KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25-LN/KL về việc tổ chức kiểm soát lâm sản do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25-LN/KL

  1. B LÂM NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25-LN/KL Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 1986 CH THN V VI C T CH C KI M SOÁT LÂM S N Ch t ch H i ng B trư ng ã có Quy t nh s 78-CT ngày 27-2-1984 v vi c t các tr m ki m soát trên các tuy n ư ng giao thông và Quy t nh s 305-CT ngày 29-6-1984 v vi c phê chuNn l p các tr m ki m soát liên ngành trên các tuy n qu c l và ư ng b liên t nh. Th i gian qua, B Lâm nghi p ã cùng các t nh rà soát, b trí l i h th ng các tr m ki m soát lâm s n, gi i tán nhi u tr m ki m soát lâm s n nh ng nơi không c n thi t chuy n vào làm nhi m v tu n tra b o v trong r ng, và c a r ng. Nhưng g n ây, do yêu c u c a qu n lý th trư ng, h u h t các huy n u t ch c các tr m ki m soát liên ngành và b trí c ki m lâm nhân dân làm nhi m v ki m soát lâm s n, t ó d n n tình hình trong m t a phương, trên m t tuy n ư ng có nhi u tr m ki m soát lâm s n làm cho g lưu thông trên ư ng b ách t c, gây phi n hà và tiêu c c trong khNu ki m soát lâm s n. ch n ch nh k p th i tình hình trên, ch p hành các quy t nh c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c t các tr m ki m soát liên ngành trên các tuy n ư ng giao thông, B Lâm nghi p ch th m t s v n t ch c ki m soát lâm s n như sau: 1. S Lâm nghi p b trí l c lư ng ki m lâm nhân dân tăng cư ng tu n tra, ki m soát lâm s n ngay trong r ng, c a r ng ngăn ch n và x lý k p th i các v khai thác, ch t phá và v n chuy n lâm s n trái phép. 2. L c lư ng ki m lâm nhân dân ch tham gia m t s tr m ki m soát liên ngành (qu c gia) do H i ng B trư ng quy t nh theo quy nh c a B lâm nghi p (có danh sách kèm theo) và các tr m ki m soát liên ngành ho c chuyên ngành do U ban Nhân dân t nh quy t nh (theo quy nh t i Quy t nh s 8-CT ngày 27 - 2 - 1984). Ngoài các tr m ki m soát liên ngành, chuyên ngành nói trên, nghiêm c m l c lư ng ki m lâm nhân dân tham gia b t c m t hình th c t ch c nào ki m tra, ki m soát lâm s n trên các tuy n ư ng qu c l ã có các tr m ki m soát liên ngành ch t gi . 3. N u th y c n thi t, m i chi c c ư c l y m t i ki m soát lâm s n lưu ng do U ban Nhân dân t nh quy t nh và ch ư c làm nhi m v ki m soát nh ng t i m bán g và nh ng nơi có nghi v n ngu n g c g không ư c rõ ràng. Không ư c ch n ư ng ki m soát t ng th i gian, tr khi có l nh ki m soát khNn c p c a chi c c trư ng tr lên.
  2. 4. Cán b , nhân viên ki m lâm nhân dân b trí làm nhi m v ki m soát lâm s n như ã nói i m 2 ph i có ngư i làm 3 ca trong ngày, là nh ng ngư i có phNm ch t, có ki n th c k thu t nghi p v , n m v ng chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a B v qu n lý b o v r ng, qu n lý v t tư g và các lâm s n c s n r ng. Ph i m c ng ph c, eo phù hi u, c p hi u và s hi u ki m lâm nhân dân. 5. Trong vi c ki m soát lâm s n ph i ch p hành úng Thông tư s 9-LN/KL ngày 12- 4-1986 c a B Lâm nghi p quy nh th t c v n chuy n g và các lo i lâm s n c s n r ng. Cán b , nhân viên làm nhi m v ki m soát lâm s n không ư c òi h i thêm m t gi y t nào khác. Các t nh không ư c quy nh thêm th t c gi y t v n chuy n lâm s n, n u do c i m riêng c a a phương c n quy nh thêm thì U ban Nhân dân t nh c n trao i v i B lâm nghi p, sau khi có s th ng nh t m i ư c thi hành. nghiêm ch nh th c hi n các quy nh trên ây, các S Lâm nghi p, Chi c c ki m lâm nhân dân c n thông báo r ng rãi cho các cơ quan, ơn v , nhân dân bi t các tr m k m soát lâm s n (chuyên ngành liên ngành) trên a phương mình, các th t c c n có v n chuy n lâm s n (Thông tư s 9-LN/KL). Ph i h p v i các ngành c a t nh ki m tra ( t xu t, nh kỳ) vi c ch p hành các quy nh v t ch c và th t c ki m soát lâm s n. Phát hi n và x lý k p th i nh ng trư ng h p gây ách t c lưu thông lâm s n và các tiêu c c trong ki m soát lâm s n. Ba tháng m t l n, S Lâm nghi p (Chi c c ki m lâm nhân dân) báo cáo v B (C c ki m lâm nhân dân) tình hình t ch c ki m soát lâm s n a phương. C c ki m lâm nhân dân có trách nhi m theo dõi, ch o, t ng h p và báo cáo B tình hình t ch c ki m soát lâm s n trong c nư c. DANH SÁCH CÁC TR M KI M SOÁT C NNH LIÊN NGÀNH (QU C GIA) (THEO QUY T NNH S 305 - CT) B LÂM NGHI P QUY NNH KI M LÂM NHÂN DÂN Ư C THAM GIA LÀM NHI M V KI M SOÁT LÂM S N. ³ Tên qu c l S hi u tr m a i m Qu cl 1 1-1 H u Lũng - L ng Sơn Qu cl 1 2-1 B c Ninh - Hà B c Qu cl 1 5-1 B m Sơn - Thanh Hoá Qu cl 1 6-1 Hoàng Mai - Ngh T nh Qu cl 1 9-1 ông Hà - Bình Tr Thiên Qu cl 1 13 - 1 Qu ng Ngãi - Qu ng B nh Qu cl 1 16 - 1 Tiêu Long - Phú Khánh Qu cl 1 18 - 1 Hàm Tân - Thu n H i Qu cl 2 1-2 Vĩnh Yên - Vĩnh Phú Qu cl 2 2-2 Tuyên Quang - Hà Tuyên Qu cl 3 1-3 a Phúc - B c Thái Qu cl 6 1-6 Lương Sơn - Hà Sơn Bình Qu cl 6 2-6 Kilômét 22 - Sơn La Qu cl 13 1 - 13 Mũi Dùi - Sông Bé
  3. Qu cl 15 1 - 15 Ngã ba Vũng tàu - Biên Hoà - ng Qu cl 22 1 - 22 Nai ki m soát c g v n chuy n theo Qu cl 11 2 - 11 qu c l I như cũ không tham gia tr m Qu cl 19 2 - 19 ngã ba D u dây). Qu cl 20 1 - 20 Su i Sâu - Tây Ninh Qu cl 21 1 - 21 Eo gió - Lâm ng Qu cl 14 An khê - Gia Lai - Kon Tum Ma agoai - Lâm ng Ma r c - c L c C u 110 - huy n Ea H leo - c L c Theo quy t nh c a U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và u ban Nhân dân t nh c L c, B Lâm nghi p quy nh tr m ki m soát lâm s n An L c (Bình Chánh thành ph H Chí Minh), tr m ki m soát lâm s n ngã ba Cây Chanh ( c Nông - c L c) là tr m phúc ki m lâm s n (qu c gia). Phan Thanh Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản