Chỉ thị số 26/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 26/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 26/1999/ct-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1999 CH THN V CÁC GI I PHÁP THÁO G KHÓ KHĂN Y M NH U TƯ, PHÁT TRI N S N XU T VÀ XU T KH U Trong các ngày 23 - 24 tháng 8 năm 1999, Th tư ng Chính ph ã ch trì cu c h p v i các T ng công ty Nhà nư c bàn bi n pháp tháo g khó khăn Ny m nh u tư, phát tri n s n xu t và xu t khNu. Theo báo cáo c a B Công nghi p, B K ho ch và u tư và Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p Trung ương m y năn v a qua m c tăng trư ng công nghi p và u tư có xu th gi m d n: Năm 1996 tăng 14,5%, năm 1997 tăng 12,6%, năm 1998 tăng 10,3% và 7 tháng u năm 1999 tăng 10,4% (các doanh nghi p thu c B Công nghi p ch t 4,3%). Hai trung tâm kinh t l n là thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh cũng trong tình tr ng tương t . S n xu t thu c các ngành công nghi p v n còn nhi u khó khăn, nh t là khu v c doanh nghi p Nhà nư c; v n u tư t ngân sách và v n tín d ng u tư tri n khai ch m; các bi n pháp kích c u v u tư và tiêu dùng chưa ư c Ny m nh, s c mua có chi u hư ng ch ng l i. M t s nguyên nhân chính làm t c tăng trư ng ch m l i là do: Ngành Công nghi p và lĩnh v c u tư ti p t c b nh hư ng và ph i ương u v i nhi u khó khăn thách th c c a cu c kh ng ho ng tài chính, ti n t khu v c; thi t b công ngh nhi u nhà máy ã l c h u, ch t lư ng hàng hoá kém, năng su t lao ng th p, chi phí l n, giá thành cao. Hàng hoá c a các doanh nghi p s n xu t ra không nh ng ph i c nh tranh v i hàng hoá nh p l u, tr n thu , gian l n thương m i mà còn ph i c nh tranh v i hàng hoá c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bán ra trên th trư ng trong nư c. Trong khi ó v t ch c s n xu t kinh doanh c a các T ng công ty Nhà nư c còn nhi u b t c p. tháo g khó khăn và t o i u ki n cho các Doanh nghi p ph n u hoàn thành nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 1999, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty, Công ty Nhà nư c th c hi n các nhi m v c p bách sau ây: 1. Các B , ngành và a phương có trách nhi m: + Trên cơ s nh ng gi i pháp l n c a Chính ph ã ghi rõ t i Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP và ý ki n c a các B ã gi i áp các ki n ngh c a các T ng công ty t i cu c h p ngày 23 - 24 tháng 8 năm 1999, t ng B ph i ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan ban hành các văn b n pháp quy gi i quy t tháo g khó khăn cho các doanh nghi p t cơ ch chính sách n các nhi m v c th theo thNm quy n, t o i u
  2. ki n cho các doanh nghi p thúc Ny, u tư, s n xu t kinh doanh phát tri n v ng ch c gi ư c t c tăng trư ng hoàn thành k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 1999 và các năm ti p theo. + ThNm nh, phê duy t theo thNm quy n các d án có hi u qu các T ng công ty tri n khai th c hi n theo k ho ch ra. ng th i ch o công tác gi i ngân các d án không b ách t c. + Ti p t c ch o các T ng công ty Nhà nư c ki n toàn v t ch c và s p x p các ơn v thành viên hoàn thành nhi m v ra. + B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành "Cơ ch tài chính i v i các T ng công ty Nhà nư c" theo nguyên t c các T ng công ty Nhà nư c tích t ư c v n phát tri n và có s ki m tra giám sát c a các B qu n lý Nhà nư c và các cơ quan tài chính liên quan. + Văn phòng Chính ph có trách nhi m theo dõi, ki m tra v k t qu x lý các ki n ngh , nh ng ách t c s n xu t kinh doanh và u tư c a các T ng công ty và hàng tháng báo cáo k t qu và xu t các n i dung nh m tháo g khó khăn trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2. Các T ng công ty Nhà nư c có trách nhi m: + Các T ng công ty ph i có trách nhi m xây d ng chi n lư c u tư phát tri n và s n xu t kinh doanh t nay n năm 2010. Khi xây d ng chi n lư c ph i nghiên c u th trư ng trong nư c, ngoài nư c, nghiên c u xu th phát tri n c a th gi i và khu v c. Chi n lư c phát tri n ngành ph i phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a c nư c ang ư c so n th o chuNn b trình i h i ng l n th IX. B qu n lý chuyên ngành ph i thông qua chi n lư c, m t s ngành quan tr ng các B ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t. Các T ng công ty Nhà nư c ph i nâng cao năng l c c nh tranh v i hàng hoá do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t trong nư c và hàng hoá các nư c khu v c. Ph i có chương trình và k ho ch i m i công ngh các thi t b nh m nâng cao năng l c s n xu t, nâng cao ch t lư ng s n phNm và h giá thành. + Nư c ta ang trong quá trình h i nh p, các doanh nghi p ph i khNn trương chuNn b y các i u ki n tham gia h i nh p vào T ch c Thương m i th gi i (WTO) và khu v c m u d ch t do Châu Á (AFTA).... Các T ng công ty Nhà nư c ph i xác nh cho ư c kh năng c nh tranh và ch ng c quy n. Ph i ph n u hàng hoá có ch t lư ng cao và b ng nhi u hình th c i m i thi t b , tăng năng su t lao ng, ti t ki m chi phí, h giá thành; làm t t công tác ti p th trong nư c và ngoài nư c phát tri n s n xu t. + Mu n th c hi n vai trò ch o trong n n kinh t , các T ng công ty Nhà nư c ph i làm gi i hơn, hi u qu hơn các Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác (các s n phNm làm ra ph i t t hơn, ch t lư ng hơn, r hơn....). Ph n u t ư c các tiêu chuNn ISO - 9000, ISO - 9001, ISO - 9002, ó là v n h t s c quan tr ng và là v n s ng còn trong s n xu t kinh doanh, là gi y thông hành xu t khNu hàng hoá ra th trư ng qu c t .
  3. + Các T ng công ty Nhà nư c c n ph i nghiên c u a d ng hoá lo i hình s n xu t kinh doanh, k t h p ch t ch mô hình s n xu t - ch bi n - tiêu th ó là m t quá trình g n bó t t y u, không th tách riêng t ng khâu; chúng ta ã xây d ng ư c nhi u mô hình t t, yêu c u B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p c n t ng k t rút kinh nghi p mô hình g n k t gi a nhà máy v i vùng nguyên li u như nhà máy ư ng Lam Sơn, vùng nguyên li u thu c lá v i các nhà máy ch bi n thu c lá, vùng nguyên li u bông v i các nhà máy kéo s i... C n phát tri n kinh nghi m các mô hình này trong nhi u ngành hàng khác như: Cà phê, Cao su, gi y, s n xu t ch bi n s a... nh m t o ư c s n nh s n xu t trên cơ s phát tri n ngày càng n nh các vùng nguyên li u, m b o l i ích c a ngư i nông dân. + Ph i có chương trình ào t o cán b , b trí cán b có năng l c vào nh ng v trí quan tr ng c a doanh nghi p áp ng v i tình hình và nhi m v m i, ng th i kiên quy t th i lo i cán b thoái hoá, chây lư i và không có năng l c. Ti p t c s p x p, c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c và th c hi n thí i m ch trương bán, khoán, cho thuê các doanh nghi p v a và nh . 3. Tiêu th s n phNm t n ng: Hi n nay quy mô s n xu t c a các ngành tuy còn nh bé nhưng cung ã vư t c u, m c tiêu th s n phNm ph thu c vào i s ng c a nhân dân. Vì v y Chính ph ã có ch trương: - Kích c u qua u tư xây d ng cơ b n, huy ng v n trong nư c m b o m c v n u tư vư t k ho ch. Các ngành Giao thông v n t i, Thu l i, i n l c, Bưu chính vi n thông, D u khí chi m t tr ng v n u tư xây d ng cơ b n l n trong xã h i ph i ph n u hoàn thành vư t m c ã quy nh trong k ho ch năm 1999. V n u tư xây d ng cơ b n năm nay không thi u, vì v y không th ch p nh n v k ho ch u tư i v i các d án có hi u qu ã ư c phê duy t và ư c ghi k ho ch. Các T ng công ty c n rà soát khNn trương nghiêm túc có gi i pháp thúc Ny các d án ang trì tr chưa th c hi n úng ti n , b sung ngay các d án u tư ã th t c th c hi n ngay t nay n cu i năm. - Kích c u qua tiêu dùng: Dân ta con nghèo, vi c nâng cao s c tiêu dùng ph i nghiên c u và th c hi n a d ng hoá phương th c bán hàng, k c phương th c bán hàng tr ch m. Nhu c u u tư trong nông thôn ang h t s c c p bách và c n thi t như ư ng giao thông, kiên c hoá kênh mương, m ng cung c p i n, trư ng h c, tr m Y t , nhà ...., ngành s n xu t v t li u xây d ng ph i nghiên c u các cơ ch , chính sách cung c p v t li u xây d ng cho th trư ng r ng l n này. V i tinh th n trách nhi m cao c a các B , ngành và U ban nhân dân các a phương, v i tinh th n ch ng kh c ph c khó khăn phát tri n s n xu t, Ny m nh u tư m r ng th trư ng, chúng ta tin tư ng r ng nh ng tháng còn l i c a năm 1999 s t o bư c phát tri n m i trong s n xu t, u tư và xu t khNu, nh t nh các T ng công ty Nhà nư c s ph n u hoàn thành k ho ch năm 1999 và các năm ti p theo. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản