Chỉ thị số 26/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 26/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 26/2000/CT-TTg về nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 -2005 của các Bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2000 CH THN V NÂNG CAO CH T LƯ NG XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2001 - 2005 C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG Ngày 19 tháng 9 năm 2000, Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 16/2000/CT-TTg v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005. Qua các cu c làm vi c c a Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph v i m t s B , ngành và a phương, vi c chuNn b xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 tuy có nhi u c g ng và có nơi ã chuNn b khá t t, nhưng v n còn nhi u nơi th c hi n chưa t t, chưa áp ng yêu c u, th hi n trên m y m t sau ây: 1. Ph n t ng k t, ánh giá th c hi n k ho ch 5 năm 1996 - 2000 còn thiên v thành tích t ư c, chưa ch ra y , sâu s c các m t y u, nguyên nhân và trách nhi m c a t ng ngành, t ng c p t ó rút ra kinh nghi m cho vi c xây d ng k ho ch, t ch c ch o th c hi n k ho ch 5 năm t i. 2. N i dung d th o k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001-2005 trên nhi u lĩnh v c chưa bám sát ư ng l i, quan i m i m i c a ng, d th o Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2001 - 2010 và phương hư ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 c a Trung ương v n d ng phù h p vào th c t c a ngành, a phương mình. Chưa th hi n ư c tính liên ngành, liên vùng; chưa có s ph i h p ch t ch trong vi c xây d ng k ho ch ngành, vùng, lãnh th . D báo các cân i và tính toán các ngu n l c phát tri n trong t ng ngành, t ng vùng, t ng a phương chưa y ho c thi u tính xác th c. Vi c xây d ng và b trí các phương án k ho ch chưa rõ, thi u căn c khoa h c, thi u tính kh thi; nhi u s li u mâu thu n nhau... Vi c xác nh các m c tiêu, nhi m v phát tri n ngành, lĩnh v c, vùng lãnh th trong k ho ch 5 năm còn thi u c th , thi u tinh th n ti n công, tính t l c t cư ng y u, chưa xác nh rõ và có gi i pháp thi t th c phát huy ti m năng l i th c a t ng ngành, t ng a phương. Nguyên nhân ch y u c a vi c chuNn b xây d ng k ho ch 5 năm 2001 - 2005 c a nhi u B , ngành, a phương chưa t yêu c u là do lãnh o B , ngành, a phương ó chưa quán tri t sâu s c Ch th s 16/2000/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005. Lãnh o ch ch t c a m t s B , ngành và a phương chưa tr c ti p và th t
  2. s t p trung ch o công tác nghiên c u và xây d ng k ho ch 5 năm 2001 - 2005, còn khoán tr ng cho cơ quan ch c năng. chuNn b t t vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001 - 2005 c a c nư c, ng th i thi t th c góp ph n quan tr ng vào ph c v cho n i dung i h i ng các c p, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i dành th i gian thích áng cho công tác này, tr c ti p ch o các S , Ban, ngành căn c Ch th s 16/2000/CT-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph xem xét, rà soát l i các n i dung k ho ch 5 năm 2001-2005 c a a phương mình; xác nh rõ m c tiêu phát tri n, cơ c u kinh t , các lĩnh v c ưu tiên; d báo và tính toán kh năng khai thác các ngu n l c c a a phương, xây d ng danh m c các d án u tư phát tri n... K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm t i c a t ng a phương ph i phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm và phương hư ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001-2005 c a c nư c, phát huy tinh th n t l c t cư ng, khai thác t i a m i ti m năng c a t ng a phương; các gi i pháp th c hi n ra ph i th t c th , sát th c t , có tính kh thi cao. 2. Th trư ng các B , ngành Trung ương tr c ti p ch o các cơ quan nghiên c u xây d ng k ho ch và t ng h p k ho ch t cơ s lên; thi t l p danh m c các d án u tư; xác nh các m c tiêu ưu tiên, các lĩnh v c và s n phNm ưu tiên, tính toán k các cân i, c bi t là cân i các ngu n v n. 3. Các B , ngành và các a phương có trách nhi m ph i h p v i nhau trong vi c xây d ng k ho ch, k t h p ch t ch k ho ch ngành và lãnh th nh m phát huy t i a nh ng l i th so sánh phát tri n nhanh và b n v ng. 4. B trư ng B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, ôn c th c hi n và có ki n ngh , hư ng d n c th b o m n i dung, ti n vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2001-2005 ã ra. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản