Chỉ thị số 26/2000/CT-UB-ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 26/2000/CT-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 26/2000/CT-UB-ĐT về việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/2000/CT-UB-ĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 26/2000/CT-UB- T TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2000 CH THN V T M NG, THANH TOÁN V N U TƯ NĂM 2000. Th c hi n tinh th n ch o c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh chuyên v u tư xây d ng cơ b n năm 2000 vào ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2000 t i Hà N i. Căn c Thông tư s 135/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a B Tài chính Hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. Ny nhanh ti n th c hi n k ho ch v n u tư năm 2000, y ban nhân dân thành ph ch th các S -ban-ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n, các T ng Công ty, các ch u tư th c hi n như sau : 1. Các S -ban-ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n, các T ng Công ty ư c giao k ho ch v n u tư năm 2000, các ch u tư, các Ban qu n lý d án tr c thu c (g i chung là các ơn v ) ch ng ki m tra và tích c c t ch c vi c th c hi n các d án u tư ; nh ng công trình ã tr ti n , ph i t ch c tăng ca, tăng gi , thi t b , thi công và áp d ng các bi n pháp ng b khác m b o k ho ch. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, tr ng i, các ơn v có trách nhi m ph i báo cáo, ki n ngh cơ quan ch c năng gi i quy t c th ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét ch o gi i quy t ngay. Các ơn v có liên quan nêu trên ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v tình hình th c hi n k ho ch u tư ư c giao. Th trư ng các ơn v liên quan n u không th c hi n y trách nhi m gây ra ch m tr ti n , h p ng thi công c n ư c x lý, x ph t theo quy nh. S Xây d ng nghiên c u và hư ng d n c th vi c x lý theo quy nh hi n hành. 2. Các ch u tư khNn trương hoàn t t các th t c v l p thi t k , d toán, u th u, gi i phóng m t b ng ký h p ng xây l p và mua s m thi t b , Ny nhanh ti n thi công. Khi ã có kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành, ch u tư khNn trương ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c nghi m thu, g i h sơ n cơ quan thanh toán v n u tư (Kho b c Nhà nư c thành ph , S Tài chánh-V t giá thành ph ) ư c thanh toán theo quy nh. 3. Cho phép S Tài chánh-V t giá thành ph và Kho b c Nhà nư c ư c t m ng thanh toán cho các ch u tư trong trư ng h p còn thi u m t s th t c như sau : - V v n n bù gi i t a : Cho phép t m ng cho ch u tư theo ti n n bù gi i t a trong trư ng h p ã có chính sách, phương án n bù gi i t a ư c duy t, trong khi ch trình duy t d toán.
  2. - Cho phép thanh toán kh i lư ng xây l p và chi phí tư v n n 80% giá tr kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu (trong ph m vi k ho ch v n u tư ư c giao), trong khi ch b sung các th t c c n thi t ; sau khi hoàn t t th t c ch u tư ư c thanh toán s v n còn l i. - Cho phép thanh toán 80% giá tr kh i lư ng phát sinh ã th c hi n, sau khi có d toán ư c duy t (không vư t t ng m c u tư), s còn l i ư c thanh toán sau khi ư c s ch p thu n v ch trương c a cơ quan thNm quy n (n u d án có thay i qui mô so v i quy t nh u tư). Trư ng h p kh i lư ng phát sinh không làm thay i qui mô u tư và không vư t t ng m c u tư, y ban nhân dân thành ph cho phép ư c thanh quy t toán ph n phát sinh theo d toán ư c duy t. 4. V c p v n t m ng cho kh i lư ng xây l p : th c hi n theo công văn s 3915 TC/ T ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a B Tài chính v c p v n u tư k ho ch năm 2000. 5. i v i các d án ã ư c giao trong k ho ch u tư là thi công ph i ng v n trư c không tính lãi, Kho b c Nhà nư c thành ph th c hi n ngay vi c t m ng v n thanh toán cho các d án ã có ghi k ho ch chi tr trong k ho ch chính th c năm 2000 theo nguyên t c sau : - T m ng ngay 80% t ng giá tr kh i lư ng ã th c hi n cho các d án ã nghi m thu bàn giao ; - T m ng ngay 50% giá tr kh i lư ng ã th c hi n cho các d án ã th c hi n ư c trên 70% t ng giá tr ; - T m ng ngay 30% giá tr kh i lư ng ã th c hi n cho các d án ã th c hi n ư c t 50 n 70% t ng giá tr . Do ư c thanh toán trư c h n, ơn v thi công ư c gi m chi phí lãi vay ngân hàng, nên khi thanh quy t toán cơ quan c p phát, thNm tra quy t toán kh u tr 0,33% m i tháng tương ng s ti n và th i gian ư c thanh toán trư c. Giao S Tài chánh-V t giá thành ph ch trì thanh toán vi c kh u tr này. - Ch t m ng khi các ơn v thi công có văn b n yêu c u và ch p nh n vi c kh u tr ph n lãi vay nêu trên. - Ph n giá tr còn l i s ư c thanh toán úng theo th i h n các h p ng ban u. 6. i v i các d án ư c giao k ho ch t ngu n v n ti n bán nhà s h u Nhà nư c, trong khi ch i i u ch nh d án v ngu n v n, S Tài chánh-V t giá thành ph ư c c p phát ti p i v i các d án ang th c hi n và có ch trương c a y ban nhân dân thành ph chuy n t vay sang c p. Th t c t m ng ngay (n u có) cũng th c hi n tương t . 7. S Tài chánh-V t giá thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph c n ch ng tăng cư ng ki m tra, x lý Ny nhanh ti n th c hi n d án và quy t toán v n u tư các d án ã hoàn thành mà v n m b o yêu c u qu n lý.
  3. y ban nhân dân thành ph yêu c u các Giám c S -ban-ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th n y./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - TTUB : CT, PCT/TT, T - Các S -Ban-Ngành TP PH - UBND các Qu n-Huy n KT. CH TNCH - VPUB : CVP, PVP/ T - T T, DA PHÓ CH TNCH - Lưu. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản