Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 26/2005/ct-ubnd về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/cp ngày 05 tháng 7 năm 1994 của chính phủ trên địa bàn thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/2005/CT-UBND về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 26/2005/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2005 CH THN V CÔNG TÁC BÁN NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C THEO NGHN NNH S 61/CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1994 C A CHÍNH PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1388/TTg-CN ngày 16 tháng 9 năm 2005 v bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph ; Trong ó, Th tư ng Chính ph cho phép y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương còn qu nhà thu c s h u Nhà nư c thu c di n ư c bán cho ngư i ang thuê khi bán ư c áp d ng b ng giá do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành và các ch theo các quy nh trư c ngày 01 tháng 01 năm 2005 và th c hi n n h t ngày 31 tháng 12 năm 2006 là k t thúc vi c bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph ; ng th i, t ngày 01 tháng 01 năm 2007, qu nhà thu c s h u Nhà nư c không ư c bán ho c ngư i thuê không mua s ư c c i t o, xây d ng l i và áp d ng giá m i theo quy nh c a Chính ph . Theo báo cáo c a Thư ng tr c H i ng bán nhà thành ph n ngày 30 tháng 6 năm 2005, trên a bàn thành ph hi n còn kho ng trên dư i 44.000 h sơ thu c di n thuê nhà thu c s h u Nhà nư c; trong ó, nhà i u ki n bán nhà theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph cho ngư i thuê là kho ng 20.000 h sơ và nhà chưa i u ki n bán do vư ng m c v pháp lý kho ng 24.000 h sơ. Ny nhanh ti n bán nhà cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph ; y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c thành ph th c hi n các n i dung sau : 1. Giao Thư ng tr c H i ng bán nhà thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và Giám c S Xây d ng khNn trương l p k ho ch, xây d ng l trình x lý và ti n hành th c hi n k ho ch x lý i v i s nhà vư ng m c v pháp lý; ng th i khNn trương l p th t c và th c hi n ngay vi c bán nhà cho ngư i thuê i v i s h sơ i u ki n bán nhà
  2. theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph . N i dung k ho ch bán nhà cho ngư i thuê trên a bàn thành ph ph i quy nh th c hi n hoàn thành trư c quý IV/năm 2006, trong quý IV/2006 t p trung gi i quy t nh ng v n còn t n t i trong công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph và k t thúc công tác bán nhà cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph trên a bàn thành ph vào ngày 31 tháng 12 năm 2006; ng th i, chuy n qu nhà thu c s h u Nhà nư c không ư c bán ho c ngư i thuê không mua s ư c c i t o, xây d ng l i và áp d ng giá m i theo quy nh c a Chính ph . 2 . Giao Ch t ch H i ng bán nhà qu n, huy n; Thư ng tr c H i ng bán nhà thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n; Giám c S Xây d ng ch o Giám c Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph và Giám c Công ty Qu n lý nhà qu n, huy n khNn trương có thông báo, Thư m i tr c ti p g i n t ng h thuê nhà m i n làm vi c, hư ng d n t m vi c l p th t c mua nhà, ch m d t tình tr ng h nào có nhu c u mua nhà thì m i l p th t c bán. i v i nh ng h không th c hi n th t c mua nhà, ơn v qu n lý nhà ph i ch ng v n ng, phân tích, gi i thích theo n i dung ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1388/TTg-CN ngày 16 tháng 9 năm 2005 v bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph ; ng th i, ph i có biên b n làm vi c theo n i dung nêu trên cho t ng h thuê nhà. T nay, ph i ch m d t tình tr ng nhà i u ki n bán nhưng không bán và cũng không rõ nguyên nhân, vì sao không bán nhà th hi n t i h sơ qu n lý nhà c a Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph ; Công ty Qu n lý nhà qu n, huy n, Công ty Xây d ng Mi n ông - Quân khu 7 và Công ty 59-B Qu c phòng trên a bàn thành ph làm cơ s cho công tác h u ki m sau ngày 31 tháng 12 năm 2006. 3 . i v i trên 24.000 h sơ H i ng bán nhà thành ph báo cáo là chưa i u ki n bán nhà theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph , v ch trương thành ph ã xóa quy ho ch treo và th c hi n bán nhà thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph t i Quy t nh s 2471/Q -UB ngày 31 tháng 5 năm 2004. Vì v y, giao S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch-Ki n trúc bi t phái công tác t i H i ng bán nhà thành ph m i ơn v 04 (b n) cán b , công ch c có trình chuyên môn, có năng l c, phNm ch t, o c t t ti n hành phân lo i h sơ theo hư ng : Nhà không bán do ã có Quy t nh thu h i t, không bán do chung cư hư h ng n ng c n ph i phá d xây d ng m i, không bán do vư ng v pháp lý... hư ng d n cho các qu n, huy n ch ng phân lo i và có ch trương x lý th t c th . Trong trư ng h p có vư ng m c v pháp lý, giao S Xây d ng hư ng d n tháo g cho qu n, huy n th c hi n, n u vư t thNm quy n thì S Xây d ng báo cáo trình y ban nhân dân thành ph Quy t nh v ch trương x lý. N i dung phân lo i h sơ và th i h n k t thúc phân lo i x lý iv is h sơ nêu trên, S Xây d ng c n ph i h p v i H i ng bán nhà
  3. thành ph ưa vào k ho ch c th vi c t ch c bán nhà ư c nêu t i i m 1, Ch th này. 4. Giao S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính, S Lao ng-Thương binh và Xã h i; Thư ng tr c H i ng bán nhà thành ph ki m tra, rà soát, tăng cư ng nhân s và cơ s v t ch t ph c v cho công tác bán nhà t i H i ng bán nhà thành ph ; H i ng bán nhà qu n, huy n và t i Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph , Công ty Qu n lý kinh doanh nhà qu n, huy n m b o th c hi n vi c bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph ư c th c hi n úng theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph là k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2006. 5 . Giao Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch- Ki n trúc và Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m công khai các khu v c có Quy t nh thu h i, giao t trên a bàn thành ph không bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Quy t nh 2471/Q -UB ngày 31 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph cho H i ng bán nhà thành ph , H i ng bán nhà qu n, huy n, Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph và Công ty Qu n lý nhà qu n, huy n làm cơ s cho vi c xác l p th t c bán nhà cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph . 6. Giao Giám c S Xây d ng ch trì, ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch o 80 (S Tài chính) ti n hành rà soát qu nhà c n chuy n giao v qu nhà thành ph hi n do các cơ quan Trung ương, a phương khác và các cơ quan ơn v thu c thành ph ang qu n lý yêu c u chuy n giao qu nhà theo tinh th n Ch th s 43/2004/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ; nh m k t thúc công tác bán nhà này trư c Quý IV/2006. 7. V công tác xác l p s h u Nhà nư c i v i nhà ã có văn b n ki m kê qu n lý, b trí s d ng theo tinh th n Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i, Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Ch th s 12/CT- UB ngày 02 tháng 4 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v kê khai xác l p s h u Nhà nư c i v i các lo i nhà, t trên a bàn thành ph . ây là m t th t c c n thi t, trư c khi l p th t c bán nhà cho ngư i thuê theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph , do ó c n ph i Ny nhanh ti n và rút ng n th i gian gi i quy t, nhưng m b o ch t ch v pháp lý. Vì v y, giao Giám c S Xây d ng và Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n khNn trương nghiên c u c i ti n v quy trình th t c
  4. xác l p s h u Nhà nư c theo hư ng : i v i nhà do qu n, huy n qu n lý thì giao Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m trình tr c ti p cho y ban nhân dân thành ph ban hành Quy t nh xác l p s h u Nhà nư c và Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ph i ch u trách nhi m v n i dung do mình xu t. Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trình tr c ti p cho y ban nhân dân thành ph ban hành Quy t nh xác l p s h u Nhà nư c i v i nhà do Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph ; Công ty 59 B Qu c phòng, Công ty Xây d ng Mi n ông-Quân Khu 7 và nhà c a các t ch c qu n lý; ng th i, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m v n i dung do mình xu t xác l p s h u Nhà nư c. 8. Giao Giám c S Xây d ng ch trì, ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n khNn trương ki m nh ch t lư ng công trình các chung cư cũ do Nhà nư c qu n lý trên a bàn thành ph có danh sách t ng h p s lư ng chung cư hư h ng n ng ho c chung cư ã có k ho ch tháo d xây d ng m i chưa ưa vào k ho ch bán nhà theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph công khai ch m nh t trong tháng 11 năm 2005. 9. Giao Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i Giám c S Xây d ng và Giám c S Tư pháp nghiên c u v quy trình th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng i v i nhà ư c bán theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph theo hư ng ơn gi n, nhanh và ch t ch v pháp lý trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh trong tháng 10 năm 2005. 10. Căn c n i dung Ch th này, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Thư ng tr c H i ng bán nhà thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Ch t ch H i ng bán nhà qu n- huy n, Giám c Công ty Qu n lý kinh doanh nhà thành ph , Giám c Công ty Qu n lý nhà qu n-huy n và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan khNn trương tri n khai th c hi n vi c bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph trên a bàn thành ph H Chí Minh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  5. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B Tài chính, B Xây d ng, - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - Thư ng tr c y ban nhân dân TP; - y ban MTTQ thành ph ; - Các S -Ngành thành ph ; Nguy n Văn ua - Các thành viên H i ng BNƠTP; - Qu n y-UBND các qu n-huy n, - Thư ng tr c H i ng BNƠ qu n-huy n; - Công ty Qu n lý KDN thành ph và các Công ty Qu n lý nhà qu n-huy n; - VPH -UB : CPVP; - T TM, T, TH , CNN; - Lưu ( T/Thh) MH.
Đồng bộ tài khoản