Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 26/2007/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2007 CH THN V VI C T P TRUNG CH O TH C HI N CÁC NHI M V C P BÁCH PHÒNG CH NG DNCH TIÊU CH Y C P TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Th i gian g n ây,b nh tiêu ch y c p nguy hi m xu t hi n và lan r ng m t s t nh phía B c, trong ó ã phát hi n m t s trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t . ây là lo i b nh nguy hi m d lây lan thành d ch, nh hư ng tr c ti p n s c kh e, tính m ng c a nhân dân và s phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c cũng như thành ph . Trư c tình hình b nh di n bi n ph c t p và có kh năng lây lan vào thành ph H Chí Minh, ch ng phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p k p th i và hi u qu theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công i n s 1638/C -TTg ngày 02 tháng 11 năm 2007; y ban nhân dân thành ph ch o Th trư ng các S , Ban, Ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t p trung th c hi n m t s nhi m v c p bách như sau: 1. Quan i m ch o c a y ban nhân dân thành ph là phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p giai o n hi n nay trên a bàn thành ph là luôn cao c nh giác, tích c c và ch ng phòng ng a, ngăn ch n có hi u qu b nh lây lan vào thành ph b ng nhi u cách khác nhau, s n sàng l c lư ng, cơ s v t ch t, chuyên môn i u tr b nh n u có x y ra trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, tránh gây hoang mang, lo l ng không c n thi t trong nhân dân và làm nh hư ng các ho t ng kinh t - xã h i bình thư ng c a thành ph mà ph i bình t nh, ch ng có k ho ch chu áo, c th phòng ng a b nh th t hi u qu . 2. S Y t ch trì, ph i h p v i các s - ngành liên quan: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thương m i, S Du l ch, S Công nghi p, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giáo d c và ào t o, Công an thành ph , Ban qu n lý các Khu ch xu t, Khu công nghi p, Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n: - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng th t ch t ch , - Ki m tra và giám sát ch t ch vi c s n xu t mua bán, tiêu th , s d ng các lo i m m trên a bàn thành ph . Trư c m t d ng ngay vi c mua bán, s d ng m m tôm có ngu n lây truy n b nh. Th c hi n tiêu h y ngay m m tôm không rõ ngu n g c, nhãn mác và không m b o v sinh an toàn th c phNm. - Ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i các nhà hàng, khách s n, b p ăn t p th , khu ch xu t, khu công nghi p, các trư ng h c, b nh vi n, doanh nghi p, các khu du l ch gi i trí ông ngư i, các ơn v cung c p b a ăn công nghi p …nh m phát hi n k p th i nh ng vi ph m v v sinh an toàn th c phNm, x lý nghiêm tránh x y ra d ch b nh trong c ng ng. Ngư i ng u các ơn v ph i t ki m tra trong ơn v mình và ph i h p v i oàn ki m tra c a Thành ph khi có yêu c u. 3. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n tr c ti p ch o tri n khai công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p trên a bàn; tăng cư ng công tác ki m tra, t ch c giám sát, phát hi n s m khoanh vùng các d ch tiêu ch y c p (n u có), t p trung l c lư ng x lý tri t ngay t u, tuy t i không d ch b nh lây lan,các nơi s n xu t, mua bán, tiêu th , s d ng các lo i m m trên a bàn Qu n - Huy n mình qu n lý. - Ch o và giám sát y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch tiêu ch y c p. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c m b o v sinh an toàn th c phNm t i các ch , quán ăn, b p ăn t p th trên a bàn Qu n- huy n; x lý nghiêm kh c các cá nhân, t p th vi ph m v v sinh th c phNm và v sinh môi trư ng. - Ch o ngành y t qu n - huy n (Phòng Y t , Trung tâm Y t D phòng,Trung tâm y t , B nh vi n c a Qu n - Huy n ) t ch c giám sát các trư ng h p m c b nh, báo cáo tình hình di n bi n d ch b nh hàng ngày v S Y t và y ban nhân dân qu n - huy n theo úng quy nh; i v i các Tr m y t xã, phư ng, th tr n ph i báo cáo hàng ngày s li u giám sát các trư ng h p tiêu ch y a bàn; c bi t Phòng Y t qu n - huy n qu n lý và yêu c u các ơn v y t tư nhân óng trên a bàn báo cáo khNn các trư ng h p b nh ho c nghi ng m c b nh tiêu ch y c p nguy hi m. - Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra d ch b nh lan r ng trên a bàn ph trách. 4. S Y t ch o các B nh vi n, cơ s i u tr chuNn b thu c, d ch truy n, hóa ch t, các lo i v t tư, thi t b c n thi t. m b o công tác i u tr tích c c, hi u qu ngay t i ch và ngay t u khi phát hi n trư ng h p m c b nh; th c hi n nghiêm túc vi c phòng lây nhi m trong b nh vi n, h n ch chuy n tuy n i u tr . 5. T ng Công ty c p nư c Sài Gòn và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tăng cư ng th c hi n các bi n pháp m b o ngu n cung c p nư c sinh ho t cho nhân dân an toàn, m b o Clo dư, c bi t chú tr ng trong
  2. v n kh khuNn, kh trùng. S Y t m b o vi c cung ng lư ng Cloramine B cho ngư i dân khu v c có nguy cơ d ch b nh x lý ngu n nư c sinh ho t an toàn. 6. S Văn hóa và Thông tin, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , ài Truy n hình thành ph , S Giáo d c và ào t o, Ban Qu n lý các Khu ch xu t và Công nghi p thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n và các phương ti n thông tin i chúng, h th ng thông tin tuyên truy n cơ s thu c ngành văn hóa thông tin ph i h p v i S Y t làm t t công tác thông tin, tuyên truy n sâu r ng, cung c p y m i thông tin liên quan và các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p cho t ng ngư i dân, h c sinh trên toàn thành ph . 7. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Y t và các cơ quan có liên quân ti n hành tiêu h y m m tôm và các lo i m m b t ch thu, b o m v sinh môi trư ng theo ch o c a B Y t và B Tài nguyên - Môi trư ng. 8. S Tài chính mb oc p kinh phí ph c v cho các ho t ng phòng ch ng b nh tiêu ch y c p c a thành ph . 9. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th chính tr - xã h i ch ng ph i h p v i Chính quy n các c p và tích c c tham gia công tác v n ng, tuyên truy n phòng ch ng b nh tiêu ch y c p, v n ng nhân dân ch ng, t giác th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p, trư c h t là gi gìn v sinh ăn u ng, sinh ho t; Nên ăn th c ăn chín, u ng nư c un sôi, r a tay trư c khi ăn và sau khi v sinh, c bi t là không ăn các lo i m m s ng, th c phNm s ng. S Y t thư ng xuyên t ng h p và báo cáo tình hình d ch b nh tiêu ch y c p trên a bàn thành ph cho B Y t , Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i ch o. Ch th này có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo) PHÓ CH TNCH - B Y t ; C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - y ban nhân dân Thành Ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph ; Nguy n Th Thu Hà - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Các s - ngành thành ph ; - T ng Công ty c p nư c Sài gòn; - UBND các qu n - huy n, phư ng-xã, th tr n; - Các Báo, ài; - VPH -UB: CPVP; các Phòng CV; các trung tâm. - Lưu:VT, (VX-P) H.
Đồng bộ tài khoản