Chỉ thị số 26/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 26/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 26/CT-UB về việc tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 19-11-1989 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 26/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ----------- ------- S : 26/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 1989 CH THN V VI C T CH C T T CU C B U C I BI U H ND CÁC C P NGÀY 19- 11-1989. Theo quy t nh c a H i ng Nhà nư c, ngày 19/11/1989 ngoài vi c b u c i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa 4; H i ng nhân dân qu n huy n, phư ng xã, th tr n khóa 6, thành ph còn b u b sung i bi u Qu c h i khóa 8 2 ơn v b u c thu c qu n 1, 5, 10, 11. Căn c thông tư s 103/H BT ngày 12/8/1989 c a H i ng B trư ng, ch th s 20/CT-TƯ ngày 15/8/1989 c a Ban Thư ng v Thành y, y ban nhân dân thành ph hư ng d n th c hi n m t s vi c chính c n hoàn thành t t, m b o cho cu c b u c t yêu c u và th i gian lu t nh. I. - T CH C T TUYÊN TRUY N GIÁO D C T P TRUNG V 2 O LU T : T CH C H ND VÀ UBND CÁC C P – B U C I BI U H ND. Hai o lu t ư c Qu c h i thông qua ngày 30/6/1989 là th ch hóa tinh th n i m i, tinh th n m r ng dân ch , nâng cao vai trò hi u l c c a các cơ quan dân c , c a cơ quan chánh quy n các c p; là k t qu c a quá trình phát ng óng góp ý ki n c a toàn dân; ư c s nh t trí cao trong Qu c h i và phù h p v i ý chí và nguy n v ng c a toàn dân. m u cho cu c v n ng b u c và b o m cho cu c b u c thành công, nâng cao ý th c giác ng , trách nhi m c a m i công dân, ng viên m i ngư i, m i ngành m i c p, m i t ng l p xã h i thi t th c tham gia b u c , l a ch n i bi u x ng áng ưa vào cơ quan quy n l c nhà nư c t ng a phương, y ban nhân dân thành ph ch trương m t sanh ho t r ng rãi trong toàn dân v 2 o lu t t nay cho n ngày b u c v i nhi u hình th c phong phú thích h p theo t ng khâu c a công vi c: H c t p trong cu c h p, có bài trên báo ài và sanh ho t báo chí, tuyên truy n c ng… S Tư pháp, S Văn hóa thông tin, Ban T ch c chánh quy n thành ph ph i h p v i Ban Tuyên hu n Thành y, y ban M t tr n T qu c và các oàn th có k ho ch t ch c và ch o ch t ch t sanh ho t n y, k p th i u n n m u tranh nh ng quan i m l ch l c v dân ch (dân ch tư s n), xây d ng quan i m dân ch XHCN r ng rãi nhưng t p trung và có lãnh o, t o không khí ph n kh i trong qu n chúng. Cán b , ng viên, oàn viên ph i xác nh rõ trách nhi m, gương m u và thi t th c tham gia các cu c sanh ho t này. Th trư ng các ngành, các ơn v ph i h p v i c p y ng có trách nhi m t ch c và ch o c th theo ph m vi ph trách. II.- H I NG NHÂN DÂN - Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P KI M I M H T NHI M KỲ .
  2. ây là vi c làm thư ng kỳ và là trách nhi m sau m i khóa. Nhưng v i tinh th n i m i và dân ch c a ng, vi c H i ng nhân dân – y ban nhân dân các c p ki m i m l n này c n t ư c 2 yêu c u : - Trách nhi m v i nhân dân : Vi c làm ư c và chưa ư c, m t m nh m t y u, ưu i m và thi u sót c a t p th và t ng thành viên. - Rút kinh nghi m làm bài h c thi t th c ho t ng c a H i ng nhân dân – y ban nhân dân khóa t i có hi u qu hơn, hoàn thành t t nhi m v theo lu t nh. y ban nhân dân và Ban Thư ký H i ng nhân dân t ng c p dư i s ch o c a c p y ng có k ho ch c th t ch c vi c ki m i m và báo cáo k t qu v i c tri m t cách nghiêm túc. Ban Thư ký H i ng nhân dân ph i h p v i y ban M t tr n T qu c các c p nghiên c u vi c t ch c h i ngh c tri, h i ngh i bi u c tri nghe i bi u H ND- UBND báo cáo ki m i m m t cách h p lý, có s ph i h p ch t ch gi a 3 báo cáo ki m i m (thành ph , qu n, huy n, phư ng xã, th tr n), tránh vi c qu n chúng c tri ư c huy ng d nhi u cu c h p. N i dung báo cáo ki m i m h i ngh H ND- UBND c n sâu s c y , n i dung báo cáo v i c tri c n v a th hi n tính y sâu s c, v a g n, m t thì gi c a qu n chúng. Do ó i bi u ư c phân công báo cáo c n chuNn b t t. Vi c báo cáo ki m i m c a H i ng nhân dân - y ban nhân dân các c p v i c tri c n hoàn thành trư c ngày 19/10/1989, ngày công b danh sách ng c viên m i, c tri có cơ s và th i gian xem xét l a ch n i bi u m i. III.- T CH C T T CÁC H I NGHN HI P THƯƠNG, H I NGHN C I BI U H I NG NHÂN DÂN . Theo chương V c a Lu t và Thông tư 103/H BT c a H i ng B trư ng “ y ban nhân dân có trách nhi m bàn b c v i M t tr n T qu c a phương v thành ph n, n i dung, cách th c ti n hành các h i ngh hi p thương b o m th t s dân ch , tránh áp t”, y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m cho Ban T ch c chánh quy n thành ph thư ng xuyên quan h v i y ban M t tr n T qu c t ch c các h i ngh hi p thương t yêu c u theo s hư ng d n c a y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam. Vi c c i bi u và l p danh sách ng c viên là khâu then ch t nh t quy t nh k t qu cu i cùng c a cu c b u c . Ngư i ư c c ph i m b o tiêu chuNn theo lu t nh ( i u 3- Chương I), c bi t chú ý: - Trung thành v i T qu c XHCN, th ng nh t quan i m im ic a ng, th c s hành ng vì l i ích c a t nư c, c a nhân dân. - Có năng l c th c s , k t h p hài hòa gi a năng l c trí tu và năng l c th c hi n nhi m v . - Tiêu chuNn là chính, có cơ c u h p lý ( i di n cho các thành ph n dân cư,… thành ph n kinh t ,…) nhưng không vì cơ c u mà coi nh tiêu chuNn. S lư ng i bi u H i ng nhân dân m i c p theo lu t m i gi m kho ng 20% và ư c quy nh trong i u 9 c a lu t. C th là : -H i ng nhân dân xã và tương ương – t i a 35 i bi u. -H i ng nhân dân huy n và qu n – t i a 50 i bi u.
  3. -H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương t i a 100 i bi u. Riêng thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ư c b u t i a 120 i bi u. S ngư i ng c m i ơn v b u c ph i nhi u hơn s i bi u ư c b u c tri ch n l a khi b phi u. Do ó, s lư ng ng c viên c a H i ng nhân dân t ng c p s ư c n nh b i s ơn v b u c s ư c xác l p. Theo quy nh c a Lu t (chương V) : M t tr n T qu c các c p có trách nhi m t ch c các h i ngh hi p thương gi i thi u ngư i ng c và th a thu n danh sách nh ng ngư i ng c theo các bư c như sau : Bư c 1: Th a thu n s lư ng, cơ c u, t l thành ph n c a ng c viên i bi u H ND, phân chia s lư ng ng c viên các oàn th , t ch c xã h i, t p th c tri c . Bư c 2: Các oàn th , t ch c xã h i, t p th c tri căn cư cơ c u, t l thành ph n, s lư ng ng c viên i bi u ư c phân chia bàn c ng c viên i bi u H i ng nhân dân. “T i các h i ngh này, công dân có quy n t ng c ho c c ngư i khác ng c i bi u H i ng nhân dân. Ngư i ng c n u ư c quá n a s thành viên h i ngh tán thành, thì ư c ghi vào danh sách c c a h i ngh ” ( i u 26-chương V). Bư c 3: Các oàn th , t ch c xã h i và M t tr n T qu c t ch c vi c thNm tra ngư i ư c c t i nơi cư trú và nơi làm vi c, xác nh tiêu chuNn i bi u chuNn b ưa ra h i ngh hi p thương l n cu i. Bư c 4: M t tr n T qu c t ch c h i ngh hi p thương th ng nh t danh sách nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân và phân chia theo các ơn v b u c . Lu t quy nh, ngư i ng c ch ư c ghi tên ng c 1 ơn v b u c và không ư c tham gia các t ch c b u c quy nh t i chương III ( i u 27-chương V). H i ngh hi p thương do M t tr n T qu c ch trì ph i m b o úng th i gian theo lu t nh : - Ch m nh t là 20 ngày sau ngày công b th i gian b u c , (19/8/1989), M t tr n T qu c a phương t ch c h i ngh hi p thương bư c 1 – c th là ngày 8/9/1989 M t tr n T qu c các c p ph i t ch c h i ngh hi p thương bư c 1 ( i u 26-chương V). - Ch m nh t là 40 ngỳa trư c ngày b u c , t c là ngày 9/10/1989 y ban M t tr n T qu c ph i g i n H i ng b u c danh sách, h sơ nh ng ngư i ng c i bi u H i ng nhân dân theo ơn v b u c . Vi c công b danh sách ng c viên do H i ng b u c ph trách. Sau khi thNm tra th t c, H i ng b u c công b danh sách nh ng ngư i ng c theo ơn v b u c ít nh t là 30 ngày trư c ngày b u c (t c là ngày 19/10/1989). Khi danh sách ng c viên ư c H i ng b u c công b , c tri có quy n tìm hi u và có quy n khi u n i (b ng gi y ho c tr c ti p trình bày). Trong th i h n 5 ngày, H i ng b u c ph i gi i quy t; quy t nh c a H i ng b u c là quy t nh cu i cùng ( i u 29-chương V). M t tr n T qu c t ch c cho ng c viên ti p xúc v i c tri theo ơn v b u c . ng c viên báo cáo v i c tri v chương trình hành ng c a mình khi trúng c , nói lên suy nghĩ và trách nhi m c a mình khi ng c i bi u H i ng nhân dân c tri có cơ s xem xét l a ch n ngư i b u. Trong cu c ti p xúc này, i di n oàn th , t ch c xã h i (nơi c ng c viên) có quy n c ng cho ng c viên c a mình, ho c
  4. ng c viên t mình c ng cho mình trong ph m vi pháp lu t quy nh ( i u 30- chương V). C ng cho ng c viên c a mình ho c ng c viên t c ng cho mình b ng thái trách nhi m, n i dung chương trình hành ng và nh ng l i h a h n th c hi n nhi m v , tuy t i không ư c cao mình mà h th p, nói nh ng i u không t t v ngư i khác, không ư c dùng v t ch t mua chu c c chi b phi u cho mình. B u ai là quy n thiêng liêng c a công dân, không ai ư c áp t. IV.- PHÂN CHIA XÁC NNH ƠN VN B U C VÀ KHU V C B PHI U. Theo quy nh i u 10 c a Lu t b u c thì m i ơn v b u c b u không quá 3 i bi u d a vào c u t o dân cư và khu v c hành chánh a phương. ơn v b u c có th là liên phư ng, liên xã ch không chia c t, xé l . Trên cơ s phân chia ơn v b u c , căn c vào c u t o dân cư và a hình t ng ơn v b u c mà n nh khu v c b phi u h p lý, b o m thu n ti n cho c chi i b u. L n này, thành ph ti n hành b u c H i ng nhân dân 3 c p, Ban T ch c chánh quy n thành ph c n nghiên c u, bàn b c v i y ban nhân dân qu n, huy n phân chia ơn v b u c h p lý và báo cáo y ban nhân dân thành ph . ơn v b u c H i ng nhân dân cũng như s i bi u b u m i ơn v do y ban nhân dân c p y n nh, công b , sau khi ư c y ban nhân dân c p trên tr c ti p phê chuNn. ơn v b u c và s lư ng i bi u H ND thành ph c a t ng ơn v , y ban nhân dân thành ph ph i ư c H i ng B trư ng phê duy t. Ch m nh t là 50 ngày trư c ngày b u c , t c là 30/9/1989 y ban nhân dân các c p ph i công b danh sách các ơn v b u c . V.- THÀNH L P CÁC T CH C PH TRÁCH B U C Theo i u 16 c a Lu t b u c , l n này thành ph b u i bi u H i ng nhân dân 3 c p nên m i c p có H i ng b u c . M i ơn v b u c có Ban b u c . M i khu v c b phi u có T b u c . Thành ph n, s lư ng, nhi m v c a H i ng b u c , Ban b u c , T b u c ư c n nh trong các i u 17, 18, 19 chương III c a lu t b u c . Th i gian thành l p, ư c n nh là : - Ch m nh t là 60 ngày trư c ngày b u c , t c là ngày 19/9/1989, UBND và y ban M t tr n T qu c các c p h p liên t ch thành l p H i ng b u c i bi u H ND c a c p mình. - Ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c , t c là ngày 9/10/1989, y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c các c p h p liên t ch thành l p Ban b u c cho m i ơn v b uc . - Ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b u c , t c là ngày 19/10/1989, y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c phư ng xã, th tr n h p liên t ch thành l p T b u c các khu v c b phi u. Danh sách H i ng b u c thành ph ph i báo cáo lên H i ng Nhà nư c, H i ng B trư ng và oàn Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Danh sách H i ng b u c qu n, huy n ph i báo cáo lên H i ng nhân dân, y ban nhân dân, y ban M t tr n T qu c thành ph . Danh sách H i ng b u c phư ng, xã, th tr n ph i báo cáo lên H i ng nhân dân, y ban nhân dân, M t tr n T qu c qu n, huy n.
  5. y ban nhân dân là ngư i tr c ti p ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân v ch o cu c b u c , có trách nhi m xem xét k v thành ph n và nhân s c a các H i ng b u c và Ban b u c , t ch c t p hu n các thành viên trong các t ch c b u c và cán b giúp vi c v b u c n m v ng pháp lu t, công tâm, khách quan, hi u bi t nghi p v th c hi n t t nhi m v . Thành viên c a các t ch c b u c không ph i là ng c viên i bi u H i ng nhân dân c p y và không v n ng cho b t c ng c viên nào. y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m cho Ban T ch c chánh quy n thành ph liên h v i y ban M t tr n T qu c thành ph chuNn b nhân s và t ch c h p liên t ch gi a y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c thành ph l p H i ng b u c H i ng nhân dân thành ph và hư ng d n các Phòng T ch c chánh quy n qu n, huy n giúp y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã thành l p H i ng b u c H i ng nhân dân a phương theo lu t nh. Ban T ch c chánh quy n thành ph ph i h p v i Trư ng Hành chánh thành ph t ch c vi c t p hu n b i dư ng cho thành viên các t ch c b u c và cán b ư c huy ng ph c v cho công tác b u c . VI.- L P VÀ NIÊM Y T DANH SÁCH C TRI L p và niêm y t danh sách c tri là xác l p quy n b u c c a công dân, ph i ư c th c hi n nghiêm túc, úng nguyên t c. Không sót 1 ngư i có quy n b u c và không ghi nh m 1 ngư i không có quy n b u c vào danh sách c tri theo quy nh t i ngh quy t 498 NQ/H NN ngày 29/2/1984 c a H i ng Nhà nư c. Ban T ch c chánh quy n thành ph có trách nhi m hư ng d n UBND phư ng xã, th tr n th c hi n vi c l p và niêm y t danh sách c tri úng theo chương IV c a lu t b u c quy nh. Ch m nh t là 30 ngày trư c ngày b u c , t c là ngày 19/10/1989 danh sách c tri ph i ư c niêm y t t i tr s UBND phư ng xã, th tr n và nh ng nơi công c ng c a khu v c b phi u nhân dân ki m tra, phát hi n nh ng sai sót. VII.- T CH C B U C - KI M PHI U VÀ CÔNG B K T QU . Ngày b u c ã ư c H i ng Nhà nư c quy t nh. Công tác t ch c b u c , ki m phi u và công b k t qu ã ư c quy nh rõ trong các chương VI và VII c a lu t b u c . y ban nhân dân các c p c n t o i u ki n cho các t ch c ph trách b u c th c hi n t t nhi m v , úng pháp lu t, c n huy ng cán b các ngành ph c v t t cho cu c b u c t hi u qu cao. y ban nhân dân thành ph lưu ý m y i m sau ây : 1/ Ngày b u c là i m gút c a b u c , là th hi n k t qu c a c quá trình v n ng giáo d c và ti n hành các công tác v b u c . K t qu cu i cùng c a b u c là : i b u ông b u , b u i bi u H i ng nhân dân các c p s lư ng và úng tiêu chuNn. Vì v y ph i t ch c t t m i m t ngày b u c th c s thành ngày h i dân ch c a toàn dân. 2/ Trong tình hình kinh t -xã h i còn nhi u khó khăn, công tác tuyên truy n, trang trí c ng cho ngày b u c c n i vào n i dung thi t th c và chi u sâu, tránh phô trương hình th c, s d ng t n d ng các phương ti n ã có, tránh lãng phí ti n c a c a nhân dân. 3/ Các oàn th , các t ch c xã h i, các ơn v Trung ương và thành ph trên a bàn c n góp s c cùng các l c lư ng b o v m b o an toàn trong ngày b u c cũng như su t quá trình chuNn b b u c .
  6. VIII.- KINH PHÍ VÀ M B O PHƯƠNG TI N CHO CÔNG TÁC B U C . B uc i bi u H i ng nhân dân 3 c p l n này là công vi c l n c a ng và Nhà nư c, là m t trong nh ng công tác tr ng tâm t nay n cu i năm 1989 như Ban Thư ng v Thành y ã xác nh. Công tác chuNn b b u c và t ch c b u c bao g m nhi u m t, nhi u công vi c và th i gian kéo dài nên c n dành 1 kho n kinh phí nh t nh và nh ng yêu c u v phương ti n c n thi t cho b u c . Tinh th n chung là ti t ki m, không phô trương hình th c nhưng vì là yêu c u l n nên c n có kho n kinh phí riêng ch ng trong s d ng. y ban nhân dân thành ph giao S Tài chánh làm vi c v i Ban T ch c chánh quy n căn c vào yêu c u c th - l p d trù kinh phí cho b u c . C n xác nh rõ ph n nào thành ph chi, ph n nào ngân sách qu n, huy n chi t ng c p có k ho ch ch ng. Các yêu c u v phương ti n c n thi t khác như : Gi y, in, v.v… ph c v cho b u c , th trư ng các ngành có trách nhi m gi i quy t k p th i theo yêu c u c a cơ quan t ch c b u c . y ban nhân dân qu n, huy n ch o các ngành ph c v t t yêu c u c a công tác b u c a phương. XI.- TRÁCH NHI M VÀ T CH C TH C HI N. Th c hi n nhi m v theo lu t nh, và s hư ng d n c a H i ng B trư ng, y ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c t ch c t t cu c b u c . giúp Thành y – y ban nhân dân thành ph theo dõi, t ch c và ch o cu c b u c t hi u qu cao, t ch c s ph i h p gi a các ngành, chuNn b t t các khâu ph c v cho b u c , ph c v h tr cho các t ch c ph trách b u c theo lu t ho t ng có hi u qu , Thành y – y ban nhân dân thành ph ã quy t nh thành l p Ban ch o b u c thành ph . qu n, huy n cũng thành l p Ban ch o b u c qu n, huy n. Ban T ch c chánh quy n thành ph là cơ quan giúp y ban nhân dân thành ph t ch c các cu c b u c H i ng nhân dân, có trách nhi m ph c v cho Thành y – y ban nhân dân thành ph t ch c và ch o t t cu c b u c l n này, làm nhi m v là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o b u c thành ph , nghiên c u ra các văn b n c n thi t hư ng d n v nghi p v b u c , t ch c vi c t p hu n b i dư ng cho cán b làm công tác b u c , theo dõi t ng h p tình hình báo cáo k p th i cho Trung ương v b u c , làm d th o các văn b n ch o c a y ban nhân dân thành ph v công tác b u c v.v… Ban T ch c chánh quy n thành ph ng th i có trách nhi m hư ng d n, ch o các Phòng T ch c chánh quy n qu n, huy n th c hi n nhi m v ph c v cho c p y – y ban nhân dân qu n, huy n trong công tác b u c . Theo ch c năng, th trư ng các ngành các ơn v (c các ơn v Trung ương, các ơn v quân i, công an óng trên a bàn thành ph ) có trách nhi m ph c v cho công tác b u c theo yêu c u c a a phương, ng th i có trách nhi m giáo d c cán b nhân viên, chi n sĩ thông su t v lu t b u c , yêu c u và k ho ch b u c m i ngư i u tham gia sanh ho t v i a phương, i b u và v n ng gia ình, m i ngư i xung quanh i b u c , v a là trách nhi m v a là quy n l i c a công dân. Trên ây là m t s công vi c chính c n hoàn thành t t, m b o cho cu c b u c i bi u H i ng nhân dân 3 c p thành ph t yêu c u. Vi c b sung i bi u Qu c h i 2 ơn v c a thành ph , y ban nhân dân thành ph s có văn b n hư ng d n riêng khi có s hư ng d n ch o c a H i ng Nhà nư c.
  7. Ban ch o b u c thành ph s có l ch b u c c th và hư ng d n công tác t ng th i gian, g n công vi c b u c v i các m t công tác khác mà thành ph ph i hoàn thành cu i năm. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê Kh c Bình
Đồng bộ tài khoản