Chỉ thị số 27/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 27/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 27/1999/CT-TTg về một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 27/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1999 CH THN V M T S BI N PHÁP Y M NH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH MÍA Ư NG Sau hơn 4 năm th c hi n chương trình mía ư ng, ngành mía ư ng trong c nư c ã t ư c m t s k t qu bư c u : xây d ng m i và m r ng 44 nhà máy, u tư phát tri n ư c m t s vùng nguyên li u mía v i các gi ng mía có năng su t cao và ch t lư ng t t. n nay, có 41 nhà máy ã hoàn thành vi c xây d ng và i vào s n xu t, t o thêm nhi u vi c làm, góp ph n xoá ói gi m nghèo nhi u vùng nông thôn nư c ta. Tuy nhiên, s n xu t mía ư ng ang g p khó khăn v tiêu th s n phNm, giá thành s n xu t cao, nhi u nhà máy có nguy cơ không tr ư c n v n vay nư c ngoài nh p thi t b tr ch m và v n vay trong nư c u tư xây d ng. Nguyên nhân ch y u là do thi u nguyên li u d n n nhà máy không ch y h t công su t; giá mua và phí v n t i mía n nhà máy nhi u nơi còn quá cao; chưa phát huy ư c kh năng kinh doanh t ng h p các s n phNm sau ư ng v.v... nhanh chóng kh c ph c khó khăn này, Th tư ng Chính ph ch th y ban nhân dân các t nh, các B , ngành có liên quan t ch c th c hi n t t các n i dung sau: 1. V phát tri n vùng nguyên li u : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh ch o vi c rà soát l i quy ho ch vùng nguyên li u mía c a nhà máy, có k ho ch và bi n pháp c th phát tri n vùng nguyên li u, theo hư ng c th sau ây : Ph i tr ng di n tích mía theo quy ho ch trong Quy t nh u tư vùng nguyên li u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; vùng mía nguyên li u ph i t p trung, c ly v n chuy n g n nhà máy; ư c áp d ng các ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i, thâm canh cao, v i gi ng mía có năng su t cao, ch t lư ng t t; nơi có i u ki n, c n áp d ng bi n pháp tư i nư c cho mía. 2. V v n u tư và tín d ng : V n u tư xây d ng các nhà máy ư ng là khá l n b ng các ngu n v n như: vay nư c ngoài nh p thi t b tr ch m, vay tín d ng nư c ngoài t ngu n c a Ngân hàng phát tri n châu á (ADB), Qu H tr phát tri n chính th c (ODA), tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c, m t s nhà máy b t u i vào ho t ng, ã n kỳ tr n . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh ph i ch u trách nhi m ch o các nhà máy thu c ph m vi qu n lý c a mình ra các bi n pháp tr
  2. n , ưu tiên trư c h t tr n v n vay nư c ngoài nh p thi t b tr ch m. Trên cơ s phát tri n vùng nguyên li u phát huy t i a công su t thi t k , gi giá mua nguyên li u h p lý, kinh doanh t ng h p, h nhanh giá thành s n phNm, kinh doanh có lãi, t t o ra ngu n thu tr n . Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s : 194/1999/Q -TTg ngày 23 tháng 9 năm 1999 v vi c x lý tài chính cho m t s nhà máy ư ng ang g p khó khăn t o i u ki n cho các nhà máy phát tri n s n xu t, h giá thành s n phNm, tiêu th ư c s n phNm, có i u ki n tr ư c n , kinh doanh có hi u qu . i v i các nhà máy còn l i thu c chương trình mía ư ng s có chính sách và quy nh riêng. Hi n nay, do ư ng s n xu t ra giá thành cao nên ng, tiêu th ch m và không xu t khNu ư c. Do v y, không ti p t c xây d ng thêm nhà máy m i và m r ng nhà máy cũ. nh ng nơi nông dân ang tr ng mía cung c p cho nhà máy hi n có, thì không m r ng thêm di n tích và có th có m t s di n tích tr ng mía ph i chuy n hư ng s n xu t, các y ban nhân dân a phương giúp nhân dân nơi ó ch n cơ c u cây tr ng phù h p b o m thu nh p cho nông dân. Trên cơ s các d án vùng nguyên li u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ngoài v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c cho vay tr ng mía, y ban nhân dân các t nh th c hi n l ng ghép các chương trình trên a bàn, t o thêm ngu n v n h tr cho ngư i tr ng mía. 3. V phát tri n k t c u h t ng : i v i ư ng giao thông ph c v v n chuy n mía, các a phương dùng v n ngân sách Nhà nư c u tư làm ư ng tr c chính ngoài khu v c nhà máy. i v i ư ng v n chuy n n i b trong vùng nguyên li u thì xây d ng b ng v n huy ng c a dân và v n tài tr c a nhà máy. i v i vùng có i u ki n làm thu l i tr ng mía có tư i, trên cơ s d án ư c duy t, Ngân sách Nhà nư c u tư cho các công trình thu l i u m i như h ch a, kênh tr c chính, ngư i tr ng mía và nhà máy ph i b v n làm các công trình thu l i nh , n i vùng. Các nhà máy ư ng ngoài vi c s d ng ngu n v n t 10% giá mía tính trong giá thành u tư phát tri n vùng nguyên li u, còn ư c s d ng u tư các công trình thu l i, giao thông ph c v vùng nguyên li u c a nhà máy. 4. V tiêu th s n phNm: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh ch o các nhà máy ư ng thu c B , t nh t ch u trách nhi m tìm bi n pháp tiêu th h t lư ng ư ng ã s n xu t, hi n ang t n ng như: tăng cư ng công tác khuy n m i, h giá ư ng bán ra; t o i u ki n s m hình thành Hi p h i mía ư ng ph i h p v i các nhà máy ư ng i u hoà giá mía, giá ư ng trong nư c và xu t khNu (n u có) mb o tiêu th h t s n phNm mà không b thua l . Các nhà máy ph i ch m d t tình tr ng tranh mua nguyên li u mía, Ny giá mía lên quá cao làm cho giá ư ng quá cao, khó tiêu th , ngư c l i ép c p, ép giá mua mía v i giá
  3. quá th p gây thi t thòi cho ngư i tr ng mía. T v mía năm 1999 - 2000, ph i công khai giá mua mía ngay t u v , m b o cho ngư i tr ng mía có thu nh p t cây mía trên ơn v di n tích cao hơn so v i tr ng cây tr ng khác và có cơ c u h p lý trong giá thành ư ng. Rà soát l i chi phí s n xu t, gi m t i a chi phí qu n lý, gián ti p; s m có quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n các công nghi p c nh ư ng, sau ư ng, th c hi n kinh doanh t ng h p, s d ng, t n d ng nh ng s n phNm ph s n xu t phân vi sinh, ván ép, th c ăn chăn nuôi, c n, i n,.., góp ph n tăng ngu n thu, h giá thành ư ng, t ó h ư c giá bán ra, tăng kh năng tiêu th ư ng, t ng bư c nâng cao kh năng c nh tranh v ư ng c a nư c ta trên th trư ng. Nhà nư c khuy n khích các doanh nghi p, trư c h t là các nhà máy ư ng phát tri n s n xu t các s n phNm có dùng ư ng, tăng nhanh lư ng tiêu th ư ng thông qua các s n phNm ó. Ban Ch o ch ng buôn l u và gian l n thương m i (Ban 853 Trung ương), Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch và bi n pháp c th ngăn ch n tình tr ng buôn l u ư ng ăn qua biên gi i và các c a khNu theo tinh th n ch o c a Ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tranh ch ng buôn l u trong tình hình m i. B n thân các doanh nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng B Thương m i có trách nhi m tìm ki m th trư ng khi c n thi t thì t ch c vi c xu t khNu t hi u qu . 5. V c ph n hoá: Tri n khai c ph n hoá nhà máy ư ng, nh m huy ng thêm ngu n v n u tư, g n trách nhi m gi a nhà máy v i ngu i tr ng mía, gi a nhà máy v i công nhân, gi a nhà máy v i các ch lò ư ng tư nhân. Trư c m t, ch n nhà máy ang ho t ng có hi u qu làm thí i m c ph n hoá có s tham gia c ph n c a công nhân nhà máy, nông dân tr ng mía, lò ư ng tư nhân trong vùng, rút kinh nghi m m r ng. 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng ch u trách nhi m ph bi n, tri n khai th c hi n Ch th này n t ng nhà máy ư ng và ngư i tr ng mía th c hi n. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản