Chỉ thị số 27/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 27/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 27/2001/CT-TTg về việc triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 27/2001/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2001 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N CHUY N I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C, DOANH NGHI P C A CÁC T CH C CHÍNH TRN, T CH C CHÍNH TRN - XÃ H I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN Ngày 14 tháng 9 năm 2001, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 63/2001/N -CP v chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. ây là v n m i và ph c t p, ph m vi th c hi n bao g m các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh mà Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i quy t nh gi 100% v n; ng th i liên quan t i vi c i u ch nh quy n h n, nghĩa v c a nhi u cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và c a b máy qu n lý doanh nghi p. vi c th c hi n Ngh nh s 63/2001/N -CP b o m tích c c, v ng ch c, gi i quy t t t các v n vư ng m c phát sinh trong và sau quá trình chuy n i, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty nhà nư c tri n khai ngay các công vi c sau: 1. Ph bi n, quán tri t, gi i thích và tuyên truy n v quan i m, ch trương, m c tiêu c a ng và Chính ph i v i vi c chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên n t n cán b qu n lý, ngư i lao ng trong doanh nghi p. 2. Ti n hành phân lo i và s p x p doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX; l p k ho ch chuy n i doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh mà Nhà nư c c n n m gi 100% v n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên theo quy nh t i Ngh nh s 63/2001/N -CP. 3. Ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam x lý các t n t i v tài chính, tài s n, công n , lao ng c a doanh nghi p và v trình t , th t c chuy n i. 4. vi c chuy n i t yêu c u ã ra, c n ti n hành theo 2 giai o n: a) Giai o n t tháng 11 năm 2001 n tháng 12 năm 2002: Các B : Công nghi p, Xây d ng, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thương m i; thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh; các T ng công ty:
  2. i n l c, Than, Bưu chính - Vi n thông, Hàng h i, Hàng không, Xu t nh p khNu xây d ng, Xu t nh p khNu thu s n ph i h p v i Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, T công tác ch n m t s doanh nghi p nhà nư c có i u ki n thu n l i ch o i m chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. n cu i năm 2002, các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty nhà nư c có doanh nghi p nhà nư c chuy n i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên t ch c sơ k t, ánh giá k t qu th c hi n và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho giai o n ti p theo. b) Giai o n t năm 2003 n 2005: Sau khi ti n hành sơ k t rút kinh nghi m c a giai o n 2001 - 2002, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty nhà nư c ph i hoàn thành vi c chuy n i các doanh nghi p vào cu i năm 2005 phù h p v i ti n trình i m i, s p x p doanh nghi p nhà nư c. 5. Nhi m v c th c a m t s B , cơ quan nhà nư c như sau: a) B K ho ch và u tư hư ng d n th t c ăng ký kinh doanh i v i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. b) B Tài chính hư ng d n các v n v tài chính trong quá trình chuy n i và sau chuy n i. c) B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n các v n v lao ng, ti n lương i v i ngư i lao ng. d) Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n v chính sách lao ng, ti n lương i v i các ch c danh ư c b nhi m trong các Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ư c chuy n i t doanh nghi p 100% v n nhà nư c. Vi c ban hành các văn b n hư ng d n nói trên ph i hoàn thành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2001. 6. T công tác tri n khai th c hi n chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có trách nhi m ph i h p, ôn c các cơ quan ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2001/N -CP theo nhi m v ư c giao t i m c 5 Ch th này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty nhà nư c ch u trách nhi m nh kỳ hàng quý báo cáo k ho ch, chương trình và k t qu chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên g i B K ho ch và u tư, Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, T công tác t ng h p trình Th tư ng Chính ph .
  3. B trư ng B K ho ch và u tư, T trư ng T công tác tri n khai th c hi n chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có trách nhi m theo dõi th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản