Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÀ RNA-VŨNG TÀU NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 27/2007/CT-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2007 CH THN TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ GI T M GIA SÚC, GIA C M, B O M AN TOÀN V SINH TH C PH M TRÊN NA BÀN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Hi n nay, vi c gi t m gia súc, gia c m ch y u còn nhi u h n ch do phân tán nh l , ph n l n các cơ s gi t m có quy mô công su t th p, gi t m th công; m t s cơ s gi t m gia súc t p trung nay ã xu ng c p, nhi u cơ s gi t m n m trong khu dân cư, n i thành, n i th , không b o m tiêu chuNn v sinh thú y; tình tr ng gi t m l u còn x y ra nhi u nơi, vi c ki m soát gi t m chưa u kh p trên a bàn t nh. th c hi n t t Ch th s 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác qu n lý gi t m gia súc, gia c m, b o m v sinh an toàn th c phNm, b o v s c kho c a nhân dân, b o m an toàn d ch b nh ng v t, góp ph n phát tri n chăn nuôi theo hư ng s n xu t hàng hoá và h i nh p kinh t qu c t , y ban nhân dân t nh ch th : 1. y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph : a) Rà soát, s p x p l i ho t ng c a các cơ s gi t m gia súc, gia c m trên a bàn, nh ng cơ s gi t m phân tán, không b o m i u ki n v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm thì thu h i gi y phép, ình ch ho t ng. Quy ho ch l i các ch , các i m kinh doanh buôn bán ng v t s ng, s n phNm ng v t, ch m d t tình tr ng gi t m gia súc, gia c m t i các ch . Công vi c này ph i ư c th c hi n trong năm 2007. b) Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Xây d ng rà soát, b sung quy ho ch h th ng cơ s gi t m gia súc, gia c m trên a bàn t ng huy n, th , thành ph ; khuy n khích kêu g i u tư xây d ng m i, nâng c p các cơ s gi t m gia súc, gia c m theo hư ng t p trung, áp d ng dây chuy n công nghi p và bán công nghi p áp ng các yêu c u k thu t trong khâu gi t m , b o m v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh cho ngư i và ng v t. c) Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý, ki m tra, ki m soát ch t ch theo các quy nh b t bu c v v sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, gi t m , sơ ch ng v t, s n phNm ng v t. X lý th t nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t i v i gi t m nh l , không qua ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y, không b o m v sinh an toàn th c phNm, làm lây lan d ch b nh, ô nhi m môi trư ng.
  2. d) T ch c v n ng tuyên truy n, giáo d c v n ng nhân dân ch tiêu dùng các s n phNm có ngu n g c, xu t x rõ ràng, ã ư c ki m soát gi t m , ki m tra b o m v sinh. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) KhNn trương tri n khai th c hi n l p quy ho ch chăn nuôi gia c m, ng th i l p quy ho ch t ng th phát tri n chăn nuôi g n v i h th ng gi t m , ch bi n, buôn bán gia súc trên a bàn t nh trình y ban nhân dân t nh phê duy t trong quý IV năm 2007. b) Ch trì ph i h p các S : Thương m i, Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Tư pháp và y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph tri n khai th c hi n Quy t nh s 38/2007/Q -UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành chính sách khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n, ch bi n gia súc, gia c m và cơ s chăn nuôi gia c m t p trung, công nghi p trên a bàn t nh. c) Tri n khai th c hi n các quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v qu n lý, quy trình k thu t áp d ng cho ho t ng t ch c s n xu t chăn nuôi, gi t m , kinh doanh gia súc, gia c m và các s n phNm gia súc gia c m, các hư ng d n v vi c quy ho ch, thi t k xây d ng cơ s gi t m ; t ch c t p hu n, ào t o, hư ng d n cán b qu n lý, ki m soát gi t m b o m v sinh thú y, an toàn th c phNm, phòng, ch ng d ch b nh cho ngư i và ng v t; phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng. 3. S Văn hoá - Thông tin; ài Phát thanh và Truy n hình t nh, Báo Bà R a - Vũng Tàu: Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Y t xây d ng các chương trình tuyên truy n v v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t chăn nuôi, gi t m , ch bi n, lưu thông và s d ng th c phNm có ngu n g c gia súc, gia c m; phòng, ch ng các b nh nguy hi m t ng v t sang ngư i qua con ư ng tiêu th th c phNm. Yêu c u Th trư ng các s , ngành; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và các ơn v có liên quan nghiêm túc tri n khai th c hi n Ch th này. Ch th này thay th Ch th s 13/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 1996 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu v vi c ch n ch nh công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c thú y. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m theo dõi, báo cáo y ban nhân dân t nh k t qu vi c t ch c th c hi n Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Tr n Minh Sanh
Đồng bộ tài khoản