Chỉ thị số 279/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 279/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 279/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm a (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 279/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 279/CT-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2008 CH THN V TH C HI N CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I T u năm 2008 n nay d ch cúm gia c m ã x y ra nhi u xã, phư ng, th tr n c a 13 t nh, thành ph và có 4 ngư i t vong do nhi m cúm A (H5N1). Nguyên nhân ch y u là do lãnh o m t s a phương, nh t là cơ s ã buông l ng ch o, không giám sát ch t ch vi c tiêm phòng, phát hi n, x lý k p th i các d ch và th c hi n y các bi n pháp phòng, ch ng d ch; ngư i dân có tư tư ng ch quan, lơ là, không khai báo khi có gia c m ch t, v n ăn th t gia c m b b nh, m ch t ho c v t b a bãi xác gia c m làm b nh d ch lây lan, gây khó khăn cho công tác phòng, ch ng và lây nhi m sang ngư i. ngăn ch n d ch cúm gia c m tái phát, lây lan r ng, Th tư ng Chính ph yêu c u B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i và y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n nghiêm các văn b n ch o c a Trung ương v phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, trong ó t p trung vào các bi n pháp c p bách sau: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o các c p chính quy n t p trung lãnh o, ch o và ph i h p v i các c p y ng trong vi c phân giao trách nhi m c th cho các cơ quan ch c năng, l c lư ng chuyên môn, cá nhân trong h th ng chính tr nh t là t i cơ s t thôn, p, xã và tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n ng b các gi i pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và ph i ch u trách nhi m n u không phát hi n, x lý k p th i khi d ch x y ra trên a bàn. b) i v i a phương ang có d ch ph i ch o quy t li t, huy ng l c lư ng nhanh chóng bao vây, d p t t, ngăn ch n không d ch lây lan, v sinh, tiêu c kh trùng, tiêm phòng v c xin xung quanh d ch, ki m soát v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m ra kh i vùng d ch. c) Ti n hành ngay tháng v sinh tiêu c kh trùng trên di n r ng, các cơ s chăn nuôi, nơi gi t m , buôn bán gia c m s ng và s n phNm gia c m chưa qua ch bi n, nh t là các vùng có nguy cơ cao. d) Rà soát k ho ch, t ch c l c lư ng, cung ng v c xin, ng th i tuyên truy n, v n ng và yêu c u ngư i chăn nuôi ch p hành tiêm phòng tri t theo quy nh i
  2. v i gia c m thu c di n tiêm phòng b t bu c, không tái di n tình tr ng gia c m nhi m b nh ch t nhưng chưa ư c tiêm phòng y . ) Giám sát ch t ch vi c p n , chăn nuôi gia c m; ki m tra x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v p n gia c m, chăn nuôi th y c m theo quy nh t i Quy t nh s 1405/Q -TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . KhNn trương t ch c l i chăn nuôi, buôn bán, gi t m gia c m trên a bàn; tăng cư ng áp d ng các bi n pháp an toàn sinh h c trong chăn nuôi; thư ng xuyên t ng v sinh, tiêu c kh trùng khu v c chăn nuôi, môi trư ng, ch buôn bán, cơ s gi t m gia c m và nơi có d ch cũ. e) Ki m soát ch t ch v thú y ngay t i cơ s chăn nuôi, nơi buôn bán, gi t m gia c m nh t là t i các thành ph , khu ô th và nơi ông dân cư, m b o ch buôn bán, s d ng gia c m, s n phNm gia c m có ngu n g c xu t x và ư c ki m soát v thú y. g) Các t nh có biên gi i ư ng b v i các nư c láng gi ng ch o các cơ quan ch c năng, t ch c l c lư ng liên ngành, tăng cư ng ki m tra, ki m soát và kiên quy t x lý nghiêm nh ng trư ng h p nh p l u gia c m, s n phNm gia c m qua biên gi i vào nư c ta. h) Ki n toàn Ban ch o các c p v phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i. B trí và th c hi n h tr cho nhân viên thú y xã, phư ng th c hi n nhi m v phòng ch ng d ch t i cơ s . Ki m i m, làm rõ trách nhi m trong lãnh o, ch o c a các c p chính quy n, cơ quan chuyên môn, t ng cá nhân ư c giao nhi m v cũng như ch p hành c a nhân dân n u tái di n tình tr ng d ch x y ra nhưng không ư c phát hi n, x lý k p th i. i) Rà soát k ho ch phòng, ch ng d ch ch ng s d ng kinh phí t ngu n d phòng ngân sách a phương h tr k p th i cho ngư i chăn nuôi có gia c m b tiêu h y do d ch cúm và th c hi n công tác phòng, ch ng d ch theo quy nh, n u có khó khăn ph i báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m: a) Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch; ch n ch nh công tác ki m soát thú y ngay t i cơ s , trong v n chuy n, lưu thông, buôn bán, gi t m gia súc, gia c m; qu n lý, s d ng v c xin tiêm phòng; x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m phòng ch ng d ch theo quy nh c a pháp lu t v thú y; t ch c th c hi n chăn nuôi gia c m theo hư ng an toàn sinh h c; p n gia c m, chăn nuôi th y c m có i u ki n. b) Ph i h p v i B Y t giám sát ch t ch vi rút cúm trên gia c m, tình hình d ch có liên quan n ngư i nhi m cúm A (H5N1) có bi n pháp x lý k p th i.
  3. c) Ph i h p v i các B , ngành liên quan, các nhà khoa h c, các nư c, các t ch c qu c t nghiên c u các gi i pháp, chi n lư c phòng, ch ng d ch cúm gia c m phù h p v i i u ki n c a nư c ta. 3. B Y t hư ng d n c th các bi n pháp phòng ch ng, theo dõi giám sát ch t ch di n bi n d ch cúm A (H5N1) ngư i. Ph i h p v i các a phương phát hi n s m và i u tr k p th i các trư ng h p nhi m b nh; m b o y thu c, các lo i v t tư hóa ch t c n thi t và trang thi t b , phương ti n phòng ch ng d ch x lý k p th i, có hi u qu khi có d ch và s n sàng ng phó theo k ho ch hành ng khNn c p. 4. B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ch o công tác thông tin tuyên truy n, ưa tin k p th i chính xác di n bi n, nguy cơ d ch b nh, các bi n pháp phòng, ch ng nhân dân bi t và ch ng phòng, ch ng d ch; khuy n cáo ngư i dân không s d ng gia c m m ch t, không rõ ngu n g c làm th c ăn; bi u dương các a phương, ơn v , cá nhân làm t t; phát hi n, phê phán k p th i các a phương, ơn v , cá nhân có thái ch quan, lơ là trong công tác phòng, ch ng d ch. 5. Các B , ngành ch c năng, các cơ quan trong Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ch o cơ quan chuyên môn ph i h p các l c lư ng liên ngành tri n khai th c hi n nhi m v ư c phân công trong phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t và T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NN (5).
Đồng bộ tài khoản