Chỉ thị số 29/2001/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 29/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2001/CT-UB về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 29/2001/CT-UB Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2001 CH THN V VI C: Y M NH TH C HI N K HO CH U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2001 Ngày 11/01/2001, UBND Thành ph ban hành Quy t nh s 02/2001/Q -UB giao ch tiêu k ho ch kinh t xã h i và d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2001 cho các c p, các ngành và các ơn v tr c thu c Thành ph ; ng th i ban hành Ch th s 03/2001/CT-UB ch o tri n khai th c hi n k ho ch kinh t xã h i và d toán thu chi ngân sách Thành ph năm 2001. Ngày 29/06/2001, UBND Thành ph ban hành Quy t nh s 44/2001/Q -UB giao b sung vòng 1 k ho ch v n xây d ng cơ b n năm 2001 cho các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n; ng th i ban hành Ch th s 20/2001/CT-UB ch o tăng cư ng tri n khai th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2001. Tuy nhiên, 7 tháng u năm 2001, tình hình tri n khai th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2001 c a các c p, các ngành và các ch u tư thu c Thành ph còn th p so v i yêu c u k ho ch t ra (kh i lư ng th c hi n m i t kho ng 61,9% k ho ch giao u năm và 28% k ho ch c năm 2001; gi i ngân m i t kho ng 33,4% k ho ch u năm và 15,1% k ho ch c năm 2001; nhi u d án b trí v n th c hi n nhưng ti n tri n khai th t c u th u, gi i phóng m t b ng ch m n nay chưa kh i công). T th c t trên, kh i lư ng công vi c còn ph i th c hi n 5 tháng cu i năm hoàn thành k ho ch c năm 2001 là r t l n. Ny nhanh ti n th c hi n các d án nh m hoàn thành th ng l i k ho ch xây d ng cơ b n năm 2001; UBND Thành ph yêu c u các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n, các Ban Qu n lý d án và các Ch u tư c n quán tri t, th c hi n t t các n i dung chính sau ây: 1/- Các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n, các Ban Qu n lý d án và các Ch u tư ph i nâng cao trách nhi m hơn n a trong vi c i u hành, t ch c th c hi n k ho ch ư c giao; t p trung cao Ny nhanh ti n th c hi n các d án, nh t là các d án tr ng i m hoàn thành nhi m v theo k ho ch ư c giao. C th như sau: - ánh giá tình hình th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n 7 tháng u năm 2001 c a ngành mình, a phương mình- qua ó tìm ra nguyên nhân gây ch m ch , xác nh rõ trách nhi m cá nhân trong vi c i u hành, t ch c th c hi n k ho ch u tư xây d ng cơ b n ã ư c giao năm 2001.
  2. - Xem xét, ch n l c các d án th c hi n d t i m trong năm 2001. Ph i h p v i S K ho ch và u tư xem xét các d án không th th c hi n ư c trong năm 2001 báo cáo UBND Thành ph xem xét, i u chuy n sang năm 2002. - Xây d ng k ho ch chi ti t ti n th c hi n, gi i ngân các d án theo nhi m v k ho ch ã giao và ch u trách nhi m trư c Thành ph v vi c tri n khai th c hi n. - M i tu n 1 l n, Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, h p giao ban v i Ban Qu n lý d án c a ngành mình, c p mình ki m i m, ôn c Ny m nh ti n th c hi n d án. - Th c hi n nghiêm ch nh công tác báo cáo ti n v S K ho ch- u tư và T công tác tr ng i m. K p th i ph n nh nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n cho các cơ quan có thNm quy n và T Công tác tr ng i m xem xét gi i quy t. 2/- T công tác ôn c, i u hành các công trình tr ng i m năm 2001 c a Thành Ph ( g i t t là T công tác tr ng i m) c n Ny m nh th c hi n các nhi m v sau: - Ph i h p v i ban T ch c Chính Quy n Thành ph d th o Quy t nh c a UBND Thành ph thay th thành viên là Ch t ch H i ng ThNm nh Thành ph và Ki n trúc sư trư ng Thành ph c a t công tác tr ng i m; trình UBND Thành ph ký ban hành trư c ngày 30/08/2001. - Rà soát, ánh giá tình hình th c hi n các d án tr ng i m 7 tháng u năm 2001- qua ó xây d ng k ho ch chi ti t ch o th c hi n t i t ng Ban Qu n lý d án và t ng d án tr ng i m, m b o hoàn thành úng k ho ch ra. - Xem xét, ch n l c các d án th c hi n d t i m trong năm 2001; ng th i d báo các D án không th th c hi n ư c trong năm 2001 báo cáo UBND Thành ph xem xét, i u chuy n sang năm 2002. - T công tác tr ng i m duy trì ch sinh ho t thư ng kỳ m t tu n 2 l n; ng th i 2 tu n 1 l n, T công tác tr ng i m h p giao ban v i toàn b các Ban Qu n lý d án hư ng d n, ôn c, gi i quy t k p th i nh ng khó khăn vư ng m c giúp các Ch u tư Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n các d án tr ng i m k ho ch năm 2001 và giai o n 2001-2005 c a Thành ph t i Văn phòng H ND- UBND Thành ph . Hàng tháng báo cáo UBND Thành ph ti n th c hi n. 3/- S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính v t giá, Kho b c Nhà nư c Thành ph nghiên c u trình UBND Thành ph giao k ho ch b sung vòng 2 k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n năm 2001; ng th i d báo các d án không th th c hi n ư c trong năm 2001 UBND Thành ph xem xét, i u chuy n sang năm 2002 vào cu i quý III ho c u quý IV/2001. 4/- Ban T ch c Chính quy n Thành ph ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá, Kho b c Nhà nư c Thành ph thành l p T công tác liên ngành làm vi c v i các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n xem xét l i t ch c b máy c a các Ban Qu n lý d án năng l c còn y u, xu t phương án c ng c t ch c, cán b
  3. áp ng yêu c u nhi m v ư c giao, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh vào cu i quý III ho c u quý IV/2001. 5/- Thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng Thành ph ph i h p v i các S , Ngành có liên quan xây d ng ch thư ng, ph t i v i các c p, ngành và các ch u tư trong th c hi n k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n năm 2001 c a Thành ph . UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành và các ch u tư th c hi n t t các n i dung trên, thay i phương pháp ch o sao cho th t sâu sát, c th , có hi u qu , ph n u hoàn thành xu t s c k ho ch u tư xây d ng cơ b n Thành ph năm 2001, góp ph n hoàn thành các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i Thành ph ã ra, l p thành tích chào m ng i h i ng b Thành ph l n th XIII và i h i ng toàn qu c l n th IX. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH PHAN VĂN VƯ NG
Đồng bộ tài khoản