Chỉ thị số 29/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
78
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 29/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2002/CT-UB về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 29/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ NHÀ NƯ C V U TH U. m b o vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v u th u c a thành ph phù h p v i quy ch u th u ban hành kèm theo ngh nh 88/1999/n -cp ngày 01 tháng 9 năm 1999, ngh nh s 14/2000/n -cp ngày 05 tháng 5 năm 2000 và ngh nh s 93/2001/n -cp ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph h chí minh và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a công tác u th u th c hi n các d án u tư c a thành ph trong th i gian t i, y ban nhân dân thành ph ch th cho các s -ngành, qu n-huy n, các ch u tư th c hi n các nhi m v , n i dung c th dư i ây : I.- QUY NNH V CH NNH TH U : 1. Vi c ch n ơn v tư v n l p nghiên c u kh thi d án không ph i t ch c u th u nhưng vi c ch nh th u ph i ư c ch u tư, ch d án t xem xét, quy t nh theo úng i u ki n, thNm quy n, th t c, trình t quy nh c a quy ch u th u. 2. Các gói th u tư v n có giá tr dư i 200.000.000 (hai trăm tri u) ng ; các gói th u mua s m hàng hóa có giá tr dư i 300.000.000 (ba trăm tri u) ng ; các gói th u xây l p có giá tr dư i 500.000.000 (năm trăm tri u) ng, giao ch u tư ư c t quy t nh ch nh th u nhưng ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. sau khi có quy t nh ch nh th u, ch u tư ch u trách nhi m ký h p ng kinh t v i nhà th u, theo dõi vi c th c hi n h p ng và l p th t c thanh toán theo úng quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 3. Các gói th u tư v n khác (ngoài m c 1 và 2 nêu trên) có giá tr t 200.000.000 (hai trăm tri u) ng n dư i 500.000.000 (năm trăm tri u) ng, các gói th u mua s m hàng hóa có giá tr t 300.000.000 (ba trăm tri u) ng n 1.000.000.000 (m t t ) ng, các gói th u xây l p có giá tr t 500.000.000 (năm trăm tri u) ng n 1.000.000.000 (m t t ) ng : sau khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương ch nh th u b ng văn b n, giao ch u tư t ch u trách nhi m l a ch n nhà th u, xem xét, ánh giá năng l c, kinh nghi m nhà th u và ra quy t nh ch nh th u. 4. Các gói th u khác (tư v n t 500.000.000 (năm trăm tri u) ng tr lên ; mua s m hàng hóa ho c xây l p t 1.000.000.000 (m t t ) ng tr lên) : sau khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương ch nh th u b ng văn b n, ch u tư ch u trách nhi m : (1) l a ch n nhà tư v n/ho c nhà cung c p/nhà th u (g i chung là
  2. nhà th u) d ki n ch nh ; (2) t l p và phê duy t các i u kho n tham chi u (n u là gói th u tư v n)/ho c h sơ m i th u th c hi n gói th u (n u là gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p), g i tr c ti p cho nhà th u d ki n ch nh nhà th u l p h sơ xu t d th u ; (3) trên cơ s h sơ xu t d th u c a nhà th u, ch u tư t t ch c ánh giá (v năng l c, kinh nghi m và xu t d th u liên quan c a nhà th u), l p h sơ trình k t qu ch nh th u s k ho ch và u tư thNm nh ho c xin ý ki n thNm nh c a b k ho ch và u tư trư c khi trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ch nh th u theo úng quy nh. 5. Các công văn c a ch u tư ngh ngư i có thNm quy n ch p thu n ch trương ch nh th u u ph i g i n s k ho ch và u tư và th c hi n theo úng “m u ngh áp d ng ch nh th u” như hư ng d n c a s k ho ch và u tư. 6. T t c các gói th u ư c phép ch nh th u nhưng ư c t ch c th c hi n không úng trình t , th t c quy nh, ho c th c hi n có tính ch t hình th c u ph i t ch c ch n th u l i theo hình th c u th u h n ch và ch u tư ph i ch u m i trách nhi m liên quan. Trên ây là m t s quy nh v ch nh th u. tuy nhiên, thành ph khuy n khích t ch c u th u r ng rãi i v i t t c các công vi c, gói th u thu c các d án u tư nhóm b, c s d ng ngu n v n trong nư c. II.- QUY NNH V U TH U H N CH : 1. Các gói th u c a d án u tư nhóm b, c s d ng v n trong nư c ư c xem xét áp d ng hình th c u th u h n ch trong các trư ng h p sau : 1.1- Các gói th u xây l p (xây d ng m i ho c di d i, s a ch a, tu b ) có tính k thu t chuyên ngành ph c t p ho c do i u ki n k thu t, hi n trư ng thi công i h i nhà th u ph i m b o m c áp ng cao v ch t lư ng, th i gian thi công và th c t ch có m t s nhà th u có năng l c k thu t, tài chính và kinh nghi m có kh năng th c hi n ư c; 1.2- Các gói th u mua s m hàng hóa, trang thi t b có tính năng k thu t ph c t p ho c ch ng minh ư c th c t ch có m t s nhà cung c p có kh năng cung c p ngu n hàng theo yêu c u mua s m ; 1.3- Các gói th u s d ng ngu n v n mà cơ quan tài tr , qu n lý v n có yêu c u u th u h n ch ; 1.4- Các gói th u c a các d án u tư m i ho c s a ch a mà c d án ch có t ng m c u tư dư i 2.000.000.000 (hai t ) ng thu c chuyên ngành i n, thông tin liên l c, c p nư c, thoát nư c, th y l i, nông nghi p, lâm nghi p, s a ch a c u s p s p, phà ch khách, chung cư hư h ng n ng ; các gói th u xây l p giá tr nh dư i 2.000.000.000 (hai t ) ng c a các d án u tư ph i yêu c u th c hi n g p ho c do i u ki n hi n trư ng, vùng a lý th c hi n xét th y áp d ng u th u r ng rãi không h p d n ư c nhi u ơn v d th u. 2. i v i các gói th u ư c phép u th u h n ch : các nhà th u ư c tham gia u th u h n ch ph i cung c p h sơ, tài li u ch ng minh kh năng áp ng ư c v
  3. năng l c k thu t, tài chính, nhân s và kinh nghi m theo úng yêu c u th c hi n gói th u nêu trong h sơ m i th u làm cơ s xem xét và trình duy t. bên m i th u ph i có trách nhi m l a ch n, hư ng d n, b o m t t c các nhà th u theo danh sách ư c duy t có h sơ d th u h p l và nghiêm túc. nhà th u nào thu c danh sách ã ư c duy t mà khi d th u không n p h sơ d th u, ho c n p h sơ d th u nhưng ch ý h sơ không h p l , ho c qua ánh giá h sơ d th u cho th y vi c d th u ch là hình th c, có ý dàn x p trư c s b x lý hành chính và không ư c xét ưa vào danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch các gói th u khác c a thành ph . 3. Các công văn c a ch u tư ngh ngư i có thNm quy n ch p thu n ch trương u th u h n ch u ph i g i n s k ho ch và u tư và th c hi n theo úng “m u ngh áp d ng u th u h n ch ” như hư ng d n c a s k ho ch và u tư. 4. T t c các gói th u ư c phép áp d ng u th u h n ch mà trong quá trình t ch c u th u bên m i th u không th c hi n úng quy nh c a quy ch u th u iv i hình th c u th u h n ch trong nư c ho c ư c phát hi n t ch c u th u ch là hình th c, có dàn x p ch n th u trư c, ho c thông ng tiêu c c trong u th u u ph i t ch c u th u l i gói th u theo hình th c u th u r ng rãi. III.- NHI M V C A S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH : 1. Nghiên c u, tham mưu xu t, t ng h p ý ki n và d th o các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân thành ph liên quan n công tác u th u và qu n lý nhà nư c v u th u c a thành ph . 2. Hư ng d n các qu n-huy n, các s , các ch u tư, bên m i th u v công tác u th u nh m m b o tính th ng nh t v n i dung h sơ trình duy t, n i dung, trình t và th i gian thNm nh, phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u th c hi n các d án u tư trong ph m vi quy nh c a quy ch u th u và các quy nh liên quan c a y ban nhân dân thành ph ; t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng nghi p v chuyên môn v u th u cho các s -ngành, qu n-huy n khi c n thi t và khi ch u tư, bên m i th u có yêu c u. 3. Th c hi n ch c năng c a cơ quan thNm nh k ho ch u th u d án, k t qu u th u gói th u theo úng quy nh c a quy ch u th u và nhi m v y ban nhân dân thành ph phân công, nêu t i quy t nh s 155/2002/q -ub ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c. 4. T ch c ki m tra tình hình th c hi n công tác u th u và th c hi n quy ch u th u c a các qu n-huy n, các s ư c phân công qu n lý u th u, các ch u tư ho c bên m i th u trong quá trình t ch c u th u th c hi n d án ; hư ng d n qu n- huy n v công tác ki m tra tình hình th c hi n công tác u th u trong ph m vi qu n- huy n qu n lý ; t ch c và ph i h p v i qu n-huy n, s -ngành c a thành ph th c hi n giám nh u th u theo quy nh c a nhà nư c. 5. Hư ng d n các qu n-huy n, các s th c hi n ch báo cáo tình hình t ch c u th u th c hi n d án ; t ng h p, ánh giá tình hình và trình báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u, th c hi n quy ch u th u c a thành ph theo quy nh ; xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph bi u dương các ơn v th c hi n t t, có
  4. bi n pháp x lý các ơn v không ch p hành ho c th c hi n không t t ch báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u theo quy nh. 6. Hư ng d n các qu n-huy n, s , ngành x lý vư ng m c, khi u ki n trong quá trình t ch c u th u ; theo dõi, t ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh x lý các trư ng h p vi ph m trong u th u. i v i các gói th u do các qu n-huy n, các s phê duy t k t qu u th u, n u quy t nh x lý khi u ki n c a các qu n-huy n, các s chưa th a áng, d n t i khi u n i ti p t c lên y ban nhân dân thành ph , giao s k ho ch và u tư thNm nh xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, x lý ti p. trư ng h p bên b khi u ki n là s k ho ch và u tư, y ban nhân dân thành ph s ch o x lý i v i t ng trư ng h p c th . 7. Th c hi n các nhi m v công tác khác liên quan n u th u theo ch oc a y ban nhân dân thành ph . IV. NHI M V C A CÁC S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH, S CÔNG NGHI P, S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN, S TÀI CHÁNH-V T GIÁ : 1. Th c hi n nhi m v công tác liên quan n u th u, trong ph m vi ư c y ban nhân dân thành ph phân công, nêu t i quy t nh s 155/2002/q -ub ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c và công văn ch o s 3131/ub-tm ngày 10 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c hư ng d n th c hi n thông tư s 121/2000/tt-btc ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a b tài chính. Trong ph m vi ph n công vi c ư c phân công, giám c s có trách nhi m t ch c th c hi n ti p nh n, x lý h sơ liên quan n u th u c a phòng, ban, b ph n thu c n i b s và ch u trách nhi m cá nhân v th i gian, ch t lư ng công tác thNm nh, phê duy t h sơ và k t qu u th u do s th c hi n theo úng quy nh c a quy ch u th u và các quy nh liên quan c a y ban nhân dân thành ph . 2. Báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u, k t qu u th u các gói th u trong ph m vi ư c phân công và theo n i dung hư ng d n c a s k ho ch và u tư. 3. Gi i quy t k p th i, úng quy nh các vư ng m c, khi u ki n liên quan n u th u trong ph m vi ư c phân công và t ng h p báo cáo tình hình gi i quy t khi u ki n c a s theo hư ng d n c a s k ho ch và u tư. giám c s là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p vi c x lý, gi i quy t và ra văn b n tr l i khi u ki n liên quan. V.- NHI M V C A Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N-HUY N : 1. Hư ng d n các ch u tư, các ơn v thu c qu n-huy n qu n lý th c hi n úng các quy nh c a nhà nư c và c a thành ph v công tác u th u. 2. Phân công phòng, ban ho c b ph n chuyên môn giúp vi c y ban nhân dân qu n- huy n qu n lý u th u và t ch c th c hi n công tác qu n lý u th u c a qu n- huy n theo úng quy nh v h sơ trình duy t, n i dung, trình t và th i gian thNm nh, phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u ; ch u trách nhi m v th i gian, ch t lư ng công tác thNm nh, phê duy t h sơ và k t qu u th u thu c ph m
  5. vi ư c phân c p theo quy nh c a quy ch u th u và các quy nh liên quan c a y ban nhân dân thành ph . 3. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m quy t nh ch nh th u khi xét th y c n thi t ho c cho phép áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u mà không ph i là u th u r ng rãi i v i các gói th u c a các d án thu c ph m vi ư c phân c p, trên cơ s tuân th các i u ki n yêu c u ph i áp ng, trình t thNm nh, th t c phê duy t theo úng quy nh c a quy ch u th u và các quy nh liên quan c a y ban nhân dân thành ph . 4. T ch c ki m tra tình hình th c hi n công tác u th u ; xem xét và quy t nh x lý vi ph m quy ch u th u i v i các trư ng h p vi ph m c a nhà th u, tư v n, ch u tư ho c bên m i th u trong quá trình t ch c u th u th c hi n các d án thu c ph m vi ư c phân c p trên cơ s tuân th úng quy nh c a quy ch u th u và các quy nh liên quan c a y ban nhân dân thành ph ; báo cáo k t qu ki m tra tình hình t ch c u th u, tình hình x lý vi ph m trong u th u theo n i dung hư ng d n c a s k ho ch và u tư. 5. Báo cáo tình hình th c hi n công tác u th u, k t qu u th u các gói th u c a các d án thu c ph m vi ư c phân c p theo n i dung hư ng d n c a s k ho ch và u tư. 6. Gi i quy t vư ng m c, khi u ki n v u th u trong ph m vi các d án ư c phân c p và th c hi n báo cáo tình hình gi i quy t khi u ki n c a qu n-huy n theo hư ng d n c a s k ho ch và u tư. ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p vi c x lý, gi i quy t và ra văn b n tr l i khi u ki n liên quan. VI.- X LÝ VI PH M TRONG U TH U : 1. Cơ quan, t ch c ư c giao nhi m v phê duy t k t qu u th u có trách nhi m ki n ngh , xu t x lý vi ph m x y ra trong quá trình u th u ; cơ quan ki m tra tình hình th c hi n công tác u th u có trách nhi m ki n ngh , xu t x lý vi ph m ư c phát hi n qua ki m tra tình hình th c hi n. 2. y ban nhân dân thành ph y quy n cho giám c s k ho ch và u tư quy t nh hình th c x lý vi ph m trong u th u trong ph m vi thành ph qu n lý. s k ho ch và u tư là cơ quan th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v u th u c a thành ph có trách nhi m ti p nh n các văn b n ki n ngh x lý vi ph m do các qu n- huy n, các s báo cáo. trên cơ s ki m tra, ánh giá m c vi ph m ra quy t nh x lý vi ph m theo quy nh và ch xu t hình th c x lý vi ph m i v i các trư ng h p c bi t y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 3. T m th i quy nh v các hành vi vi ph m, hình th c x lý vi ph m trong u th u c a thành ph , như sau : 3.1- Trư ng h p có b ng ch ng k t lu n “cá nhân ho c t p th l i d ng ch c v quy n h n vi ph m quy ch u th u như ti t l bí m t h sơ, tài li u và thông tin” trong quá trình t ch c u th u làm nh hư ng n k t qu u th u, vi c xem xét, ki n ngh x lý i v i t ng trư ng h p c th th c hi n như sau :
  6. - N u ngư i vi ph m là thành viên c a t chuyên gia do bên m i th u quy t nh thành l p, ho c là ngư i c a ch u tư hay bên m i th u, ho c là công ch c có nhi m v thNm nh h sơ liên quan : c n ình ch ngay công vi c mà cá nhân ó ang tham d vào quá trình t ch c u th u. cá nhân ngư i vi ph m s ư c ki n ngh x lý theo lu t lao ng ho c x lý k lu t theo pháp l nh cán b - công ch c. - N u ngư i vi ph m là thành viên c a t chuyên gia do tư v n giúp vi c u th u thành l p : công ty tư v n có ngư i vi ph m s ph i ch m d t ngay h p ng tư v n ã ký v i bên m i th u mà không ư c thanh toán giá tr h p ng. ngoài ra, công ty tư v n không ư c s d ng cá nhân ã vi ph m vào các t chuyên gia th c hi n các h p ng tư v n giúp vi c u th u khác trong th i gian ít nh t là 01 năm, cũng như không cho phép ngư i vi ph m ư c làm tư v n u th u dư i danh nghĩa b t kỳ công ty tư v n nào khác t i thi u trong 1 năm. n u ngư i vi ph m l i là chính giám c, phó giám c c a công ty tư v n thì vi ph m ó ư c coi là c a công ty tư v n và công ty ó s không ư c m i th c hi n các h p ng tư v n giúp vi c u th u khác i v i các gói th u trong ph m vi thành ph qu n lý trong th i gian ít nh t là 01 năm. 3.2- V các trư ng h p tiêu c c, gian l n trong u th u : 3.2.1- Tiêu c c, gian l n trong u th u bao g m các hành vi sau : a) ưa, nh n ho c òi h i b t c th gì có giá tr v v t ch t c a các cá nhân và t ch c có liên quan n quá trình l a ch n nhà th u và th c hi n h p ng, t ó d n t i nh ng hành ng thi u trung th c, không khách quan trong vi c ánh giá, thNm nh, quy t nh l a ch n nhà th u, ho c dùng nh hư ng c a cá nhân tác ng, can thi p làm nh hư ng và sai l ch k t qu ánh giá, l a ch n nhà th u, trong ký k t h p ng và th c hi n h p ng ; b) Báo cáo, cung c p thông tin sai s th t v năng l c (k thu t và tài chính), kinh nghi m và tình hình hi n tr ng c a nhà th u, v sơ y u lý l ch c a chuyên gia tư v n ; c) Báo cáo không trung th c c a bên m i th u v quá trình u th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u không phù h p v i h sơ m i th u và quy ch u th u, ánh giá h sơ d th u không theo úng tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong h sơ m i th u, c ý kéo dài th i gian ánh giá h sơ d th u vì lý do ch quan và không rõ ràng c a bên m i th u ; d) Ho t ng c u k t thông ng gi a các nhà th u v i nhau, gi a bên m i th u và nhà th u, gi a tư v n v i nhà th u, gi a cơ quan qu n lý nhà nư c v i bên m i th u, nhà th u và tư v n làm nh hư ng n l i ích c a ch u tư, l i ích c a nhà nư c, c a qu c gia ; ) X lý khi u n i không trung th c c a ngư i ho c c p có thNm quy n xem xét, x lý khi u n i. 3.2.2- X lý tiêu c c và gian l n : N u có b ng ch ng tiêu c c ho c gian l n trong u th u như nêu t i a, b, c, d, m c 3.2.1- trên ây, vi c xem xét, x lý i v i t ng i tư ng vi ph m c th như sau :
  7. a) N u ngư i vi ph m là cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan qu n lý nhà nư c, là ngư i c a ch u tư, bên m i th u : - Tùy theo hành vi, m c vi ph m xem xét, ki n ngh x lý k lu t theo pháp l nh ch ng tham nhũng, pháp l nh cán b -công ch c. th trư ng cơ quan, ơn v và cá nhân vi ph m ph i th c hi n úng quy nh s 428/q -tu ngày 21 tháng 10 năm 2002 c a thành y thành ph h chí minh v trách nhi m c a ngư i có ch c v , quy n h n các cơ quan, t ch c trong vi c phòng ch ng tham nhũng, quan liêu, lãng phí. trư ng h p x y ra tiêu c c nghiêm tr ng, có y u t c u thành t i ph m thì cá nhân, t ch c vi ph m s b truy c u trách nhi m hình s . - i v i các trư ng h p vi ph m do có hành vi không trung th c, gian l n, thông ng : t p th ho c cá nhân ngư i vi ph m không ư c ti p t c th c hi n nhi m v liên quan n u ph i h y u th u và t ch c u th u l i, cũng như không ư c c /phân công tham gia vào quá trình t ch c u th u các gói th u khác trong ph m vi thành ph qu n lý. b) N u ngư i vi ph m là nhà th u : - Tùy theo hành vi và m c vi ph m có th b c nh cáo, b lo i kh i danh sách d th u, không ư c nh n l i ti n b o lãnh d th u, không ư c tham gia b t kỳ cu c th u nào trong ph m vi thành ph qu n lý t 6 tháng n 3 năm, k c hình th c thông báo công khai vi c không cho d th u, xét ch nh th u có th i h n. - N u ph i h y u th u và t ch c u th u l i do hành vi thông ng, gian l n, có th ki n ngh m c b i thư ng thi t h i cho ch u tư i v i các nhà th u vi ph m. m c ti n yêu c u b i thư ng thi t h i và bi n pháp ch tài do ch u tư xu t, m c b i thư ng không nh hơn 1% giá tr gói th u và không quá 150 tri u ng. - N u hành vi thông ng, gian l n c a nhà th u ư c phát hi n sau khi ã ký k t h p ng, có th xem xét, ki n ngh h y h p ng, không ư c nh n l i b o lãnh th c hi n h p ng và ph i b i thư ng cho ch u tư (bên a) thi t h i v tài chính liên quan n vi c ph i h y h p ng, theo m c t i a trong quy nh x lý vi ph m h p ng nêu trong h p ng ã ký trư c ó v i ch u tư. c) N u ngư i vi ph m là tư v n giúp vi c u th u : - Tùy theo hành vi và m c vi ph m, công ty tư v n có cá nhân (trong t chuyên gia do công ty tư v n c /quy t nh thành l p) vi ph m s không ư c thanh toán giá tr h p ng ã ký v i bên m i th u, không ư c m i th c hi n các h p ng tư v n giúp vi c u th u t 06 tháng n 03 năm, k c vi c thông báo công khai vi c c m có th i h n i v i tư v n trong vi c ký và th c hi n các h p ng tư v n u th u trong ph m vi thành ph qu n lý. - Cá nhân vi ph m c a công ty tư v n s không ư c phép tham gia th c hi n b t kỳ m t h p ng tư v n giúp vi c u th u nào, k c v i tư cách là ngư i c a công ty tư v n khác trong th i gian t 01 năm n 03 năm. trư ng h p m c vi ph m ư c ánh giá là nghiêm tr ng, cá nhân vi ph m có th b c m hành ngh tư v n u tư có th i h n t i thi u là 01 năm trong ph m vi các d án u tư do thành ph qu n lý.
  8. d) Trong trư ng h p k t lu n nhà th u vi ph m m c c n áp d ng hình th c x lý b ng t ch thu ti n b o lãnh d th u, n u t ch c, cơ quan có trách nhi m xu t, ki n ngh x lý theo quy nh ho c ch m tr trong xu t ho c vì b t c lý do ch quan nào mà không ki n ngh x lý ph i ch u trách nhi m cá nhân, t p th trong vi c b i hoàn cho ngân sách, n u s vi c sau ó ư c phát hi n. ) S ti n b o lãnh d th u b t ch thu do thông ng tiêu c c trong u th u ph i n p vào ngân sách thành ph . giao s tài chánh-v t giá thành ph hư ng d n th c hi n vi c này. 4. Hàng năm, căn c tình hình th c hi n công tác u th u, th c hi n quy ch u th u c a thành ph và trên cơ s các v vi c vi ph m quy ch u th u ã ư c x lý, s k ho ch và u tư có trách nhi m t ng h p và xin phép y ban nhân dân thành ph v hình th c và ph m vi công b : (1) Danh sách các nhà th u vi ph m t 02 l n tr lên ; (2) Danh sách công ty tư v n giúp vi c u th u vi ph m t 02 l n tr lên ; (3) Danh sách các nhà th u b c m d th u có th i h n do vi ph m ; (4) Danh sách các ch u tư, bên m i th u, cơ quan qu n lý nhà nư c vi ph m quy ch u th u ; (5) Danh sách các gói th u do vi ph m quy ch u th u ph i t ch c u th u l i ; (6) Danh sách các tư v n, nhà th u th c hi n h p ng tr h n so v i th i gian ã cam k t; (7) Danh sách các nhà th u chuy n như ng h p ng sau khi ký k t ho c trong quá trình th c hi n h p ng (bán th u). VII.- T CH C TH C HI N : 1. Giao ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, giám c các s -ngành liên quan căn c nhi m v ư c giao, l p phương án tri n khai, t ch c th c hi n và ch u trách nhi m v k t qu công vi c th c hi n. 2. hoàn ch nh m t bư c cơ s pháp lý trong th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v u th u c a thành ph , y ban nhân dân thành ph yêu c u các s -ngành, qu n- huy n, các ch u tư trong quá trình t ch c th c hi n có trách nhi m rà soát l i quy nh nêu trong các văn b n liên quan hi n hành c a y ban nhân dân thành ph , n u x y ra vư ng m c c n ph n ánh chính xác, k p th i và giao s k ho ch và u tư t ng h p ý ki n và xu t hư ng x lý, gi i quy t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 3. Ch th này có hi u l c k t ngày ký. các n i dung t i các văn b n c a y ban nhân dân thành ph trư c ây trái v i ch th này ư c bãi b ./.
  9. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND. TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c UBND.TP - Các S -Ban-Ngành thành ph - UBND các Qu n-Huy n - Các cơ quan thông t n, báo chí - VPH -UB : CPVP, các T NCTH, - Lưu ( T/Tr) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản