Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg về việc chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2003 CH THN V CH N CH NH QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG B NG NGU N V N NHÀ NƯ C Th i gian qua, ngu n v n u tư nhà nư c (bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n u tư c a doanh nghi p nhà nư c) ngày càng tăng cao, cùng v i các ngu n v n khác và nh ng n l c c g ng trong qu n lý u tư và xây d ng c a B , ngành, a phương, doanh nghi p ã t o nên s chuy n bi n quan tr ng h t ng kinh t - xã h i, thúc Ny m nh m chuy n d ch cơ c u kinh t , tăng năng l c c a nhi u ngành kinh t và c i thi n rõ nét văn minh ô th nhi u thành ph , th xã, khu t p trung dân cư. Tuy nhiên, công tác qu n lý u tư và xây d ng nói chung, trong ó c bi t là qu n lý u tư và xây d ng d án, công trình b ng ngu n v n nhà nư c còn nhi u y u kém, thi u sót ã d n n tình tr ng u tư dàn tr i, kéo dài và kém hi u qu , n ng trong u tư tăng cao, tr thành v n n i c m và b c xúc hi n nay; các hi n tư ng tiêu c c còn khá ph bi n trong u tư xây d ng làm nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng công trình, gây th t thoát, lãng phí l n ang là v n quan tâm sâu s c trong xã h i. ch n ch nh tình hình này, t o chuy n bi n m i v nâng cao hi u qu và ch t lư ng u tư b ng ngu n v n nhà nư c trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (dư i ây g i chung là B ), y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i chung là t nh), các T ng công ty 91 tri n khai th c hi n ngay m t s công vi c sau ây: 1. Các B và t nh khNn trương phân b v n u tư và giao cho cơ s th c hi n theo các nguyên t c: - Các d án ư c ghi v n u tư trong k ho ch năm 2004 ph i tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000; s 07/2003/N - CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999; s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v Quy ch u th u và các văn b n pháp quy liên quan. - Trư c khi phân b v n c n rà soát l i các d án chuy n ti p và x lý theo hư ng:
  2. + Kiên quy t c t gi m ho c rút b các công trình, d án không phù h p v i quy ho ch phát tri n ư c duy t, các công trình, d án không sát v i yêu c u thi t th c c a ngành, c a a phương, c a th trư ng. + Chưa b trí và giao v n cho các d án chuy n ti p nhưng chưa th t c v u tư và xây d ng theo quy nh, chưa xác nh rõ hi u qu . Không ư c tri n khai i v i các d án ã có quy t nh u tư, nhưng v n chưa y th t c v u tư và xây d ng ho c không có kh năng cân i v n theo ti n ư c duy t. - Các d án kh i công m i ph i m b o phù h p v i quy ho ch ư c duy t; có quy t nh u tư trư c th i i m 31 tháng 10 năm trư c; có thi t k k thu t, t ng d toán ư c duy t theo úng quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. i v i d án nhóm A, n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c phê duy t, nhưng có yêu c u c n thi t ph i kh i công thì ph i có thi t k k thu t và d toán h ng m c kh i công ư c ngư i có thNm quy n phê duy t và có h p ng giao nh n th u h p pháp. Ch m nh t sau khi th c hi n ư c 30% t ng m c u tư, ph i có thi t k k thu t và t ng d toán ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. 2. Các B và t nh ph i b trí v n u tư t p trung, có tr ng i m, phù h p v i kh năng cân i v n năm 2004 và nh ng năm ti p theo. Khi phân b d toán v n u tư năm 2004, ph i dành m t ph n v n ư c giao thanh toán s n v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n ngân sách nhà nư c t năm 2003 tr v trư c i v i các d án phù h p quy ho ch và y th t c; tr các kho n n vay tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh , h t ng thu s n; b trí v n u tư th c hi n các công trình quan tr ng chuy n ti p; b trí v n i ng cho các d án ODA theo ti n th c hi n và theo Hi p nh ã ký k t v i nư c ngoài. Sau khi b trí v n th c hi n nh ng nhi m v nêu trên m i b trí v n cho nh ng d án kh i công m i theo úng các yêu c u nêu t i i m 1. B trí v n u tư ph i lưu ý yêu c u m b o các d án ư c phê duy t có th hoàn thành úng th i h n quy nh (các d án nhóm C ph i ư c cân i v n u tư m b o th i gian th c hi n t khi kh i công n khi hoàn thành không quá 02 năm; các d án nhóm B t i a là 04 năm). Các B , các t nh ph i ch o và giám sát vi c th c hi n kh i lư ng u tư không vư t m c v n giao k ho ch năm 2004. T năm 2004, ngân sách trung ương không dành v n thanh toán n v n xây d ng cơ b n vư t k ho ch. Các ch u tư và chính quy n các a phương có công trình xây d ng ph i ph i h p ch t ch v i nhau tri n khai công tác n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư ngay t tháng u năm 2004, b o m ti n thi công, tránh tình tr ng "v n ch công trình". 3. Khi phân b v n u tư, các a phương ph i b o m cơ c u u tư h p lý gi a các cơ s h t ng kinh t và xã h i; riêng hai lĩnh v c giáo d c, ào t o và khoa h c công ngh ph i m b o b trí m c v n t i thi u ư c giao t i Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph .
  3. V n h tr có m c tiêu c a ngân sách trung ương ph i b trí úng theo các m c tiêu h tr ghi trong k ho ch. Các t nh ư c quy n i u ch nh m c v n gi a các nhi m v trong m c tiêu ư c h tr , nhưng không ư c i u chuy n v n c a m c tiêu này cho m c tiêu khác. Ngân sách trung ương ch h tr m t ph n v n cho các d án, các t nh có trách nhi m b trí thêm v n u tư t ngu n ngân sách a phương nh m Ny nhanh ti n xây d ng s m ưa công trình vào s d ng. 4. Các cơ quan qu n lý Chương trình m c tiêu qu c gia tăng cư ng hư ng d n nghi p v , ôn c, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia c a các B và các t nh. Các B và các t nh ch u trách nhi m v vi c s d ng úng m c ích, có hi u qu v n u tư c a các d án ư c giao, không th t thoát, lãng phí. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ch c l ng ghép và ph i h p các ngu n l c th c hi n các m c tiêu nhi m v c a các chương trình m c tiêu qu c gia. Căn c c i m, tính ch t và n i dung ho t ng c a t ng chương trình, c i m c th c a a phương, y ban nhân dân c p t nh t ch c l ng ghép các m c tiêu và ngu n v n c a các chương trình, d án do a phương qu n lý ngay t khâu phân b ngu n v n tránh trùng l p, gi m b t u m i và t p trung ngu n l c cho m c tiêu c n ưu tiên. T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chương trình t i cơ s , ch y u là xã, phư ng, th tr n. K p th i u n n n các hi n tư ng m t dân ch , không công khai trong vi c th c hi n chương trình và x lý nghiêm các trư ng h p th t thoát kinh phí do thi u trách nhi m ho c tham nhũng. 5. B Tài chính ph i h p v i các B liên quan t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n các chương trình, d án dùng v n vay tín d ng ưu ãi; xúc ti n khNn trương vi c s a i, b sung Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo hư ng thu h p ph m vi cho vay u tư, ch h tr nh ng chương trình, lĩnh v c, s n phNm thi t y u c a n n kinh t n u không có s h tr c a Nhà nư c thì không phát tri n ư c. T p trung ch y u vào nh ng lĩnh v c quan tr ng trong chuy n d ch cơ c u kinh t , thúc Ny tăng trư ng kinh t . H n ch t i a vi c cho vay các d án kh i công m i, t p trung v n cho các d án chuy n ti p. Gi m s lư ng m c lãi su t, ti n t i áp d ng m t m c lãi su t th ng nh t cho t t c các i tư ng vay tín d ng ưu ãi. Qu H tr phát tri n c n có phương án huy ng v n, áp ng ư c yêu c u gi i ngân c a các d án ang vay d dang; ng th i các ch u tư c n ch ng tính toán các phương án vay - tr n , theo ti n ã cam k t. T nay nhà nư c ch y u th c hi n chính sách ưu ãi sau u tư i v i các d án u tư m i nh m m c ích kinh doanh, k c các d án u tư c a các doanh nghi p nhà nư c. Các d án này, n u u tư vào các lĩnh v c, vùng ư c khuy n khích thì ti p t c th c hi n các chính sách ưu ãi theo các quy nh hi n hành. Vi c s a i, b sung Ngh nh này ph i trình Chính ph xem xét, quy t nh trong quý I năm 2004.
  4. 6. Th c hi n công khai, minh b ch trong qu n lý và s d ng v n u tư t ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra ch t ch theo quy nh, ch ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c trong ho t ng u tư. Rà soát tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t ph n u gi m su t u tư. Ngư i ký trình d án ph i ch u trách nhi m v các thông tin, s li u nêu trong h sơ d án. Ngư i có thNm quy n ph i ch u trách nhi m khi ra quy t nh u tư. T nay, cơ c u u tư và các d án u tư quan tr ng ho c v n u tư l n thu c thNm quy n quy t nh c a chính quy n a phương ph i ư c y ban nhân dân trình ra H i ng nhân dân th o lu n, quy t nh và công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương. B K ho ch và u tư trình Chính ph ban hành quy t nh c th v trách nhi m và thNm quy n tham gia, giám sát c a các cơ quan chính quy n và các oàn th nhân dân a phương i v i các d án trên a bàn thu c thNm quy n quy t nh c a các B . Ch các chương trình, d án u tư ph i công b công khai n i dung quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư (tên d án, quy mô xây d ng, ph m vi chi m t, v n u tư, ngu n v n, ch u tư, ti n th c hi n...) t i a i m th c hi n d án u tư và t i tr s H i ng nhân dân, y ban nhân dân a phương nơi có d án nhân dân bi t, tham gia giám sát, ki m tra. 7. Các B , các t nh ph i t ch c th c hi n nghiêm túc và báo cáo Th tư ng Chính ph v công tác giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi ngành, lĩnh v c và a bàn do mình qu n lý theo Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph và hư ng d n c a B K ho ch và u tư t i Thông tư s 03/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003. 8. B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n ch c năng ư c giao v giám sát và ánh giá u tư, c n t ch c ki m tra thư ng xuyên, phát hi n nh ng thi u sót và sai ph m, yêu c u các B , ngành, a phương, doanh nghi p x lý ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph có bi n pháp x lý k p th i. 9. Các t nh khNn trương thành l p Thanh tra S t i S K ho ch và u tư theo Pháp l nh Thanh tra ban hành năm 1990; B K ho ch và u tư nhanh chóng ki n toàn t ch c Thanh tra B , ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c và các t nh, thành ph tri n khai th c hi n k ho ch s 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v ki m tra th c hi n k t lu n c a B Chính tr v u tư xây d ng và qu n lý s d ng t ai. Các B , a phương ch ng phát hi n và ph n ánh k p th i nh ng v n có liên quan n lĩnh v c k ho ch và u tư c n ư c thanh tra, ki m tra. T năm 2004, t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ vi c th c hi n k ho ch u tư các ngành, các a phương, b o m u tư t p trung theo m c tiêu k ho ch. 10. Yêu c u các B , a phương ch p hành nghiêm quy nh báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư hàng quý, 6 tháng, c năm n các cơ quan liên quan v các m t: huy ng các ngu n v n, kh i lư ng xây d ng, ch t lư ng và s c công trình (n u có), c p phát, thanh toán, d án hoàn thành, năng l c tăng thêm. i v i các d án nhóm A và các d án quan tr ng qu c gia, Ch u tư ph i báo cáo riêng v tình hình
  5. th c hi n k ho ch u tư ch m nh t vào ngày 20 hàng tháng g i B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh các bi n pháp t ch c th c hi n k ho ch u tư theo úng ti n . 11. Trong quý I năm 2004, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p B Tài chính và các B liên quan rà soát vi c phân b v n u tư cho các m c tiêu, các d án c th c a các B , ngành, a phương, n u phát hi n nh ng v n không phù h p v i quy nh hi n hành ph i k p th i x lý theo thNm quy n, trư ng h p vư t thNm quy n ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản