Chỉ thị số 29/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 29/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hướng tới SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 29/2003/CT-UB Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH B NH, KI M DNCH QU C T , AN TOÀN V SINH TH C PH M TRÊN NA BÀN HÀ N I HƯ NG T I SEAGAMES 22 VÀ ASEAN PARAGAMES 2 Th c hi n ch th s 10/2003/CT-TTg ngày 18/04/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác chuNn b , t ch c i h i Th thao ông Nam Á l n th 22 (SEAGAMES 22 ) và i h i Th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á l n th 2 (ASEAN PARAGAMES 22 ). Trong th i gian v a qua, cùng v i nhân dân c nư c, Thành ph Hà N i ang tích c c chuNn b các i u ki n t ch c thành công L khai m c, B m c SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 22 s di n ra t i Th ô Hà N i vào tháng 12/2003. Hoà chung trong các ho t ng chuNn b cho i h i, công tác b o m v y t ph c v cho SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 22 ang ư c tích c c chuNn b . Phát huy nh ng thành tích ã t ư c c a nh ng tháng u năm 2003, trong các ho t ng phòng ch ng d ch, c bi t kh ng ch thành công d ch b nh SARS, m b o v sinh an toàn th c phNm (VSATTP ), không các v ng c l n x y ra. th c hi n t t hơn n a công tác phòng ch ng d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm ph c v SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 22, UBND Thành ph yêu c u các S Ban Ngành, các oàn th UBND các Qu n, Huy n khNn trương tri n khai th c hi n t t các n i dung sau: 1. Ch ng phòng ch ng d ch b nh mùa hè, mùa ông xuân, t ch c th c hi n t t công tác tuyên truy n v sinh phòng b nh, v sinh an toàn th c phNm, v sinh th c ăn ư ng ph , tuyên truy n r ng rãi ki n th c v sinh phòng ch ng các b nh d ch mùa hè như Viêm não tr em, S t xu t huy t, Tiêu ch y, Ng c th c ăn... c bi t phòng ch ng b n v ng b nh d ch SARS m t b nh d ch v n có nguy cơ bùng phát tr l i vào mùa ông nhân dân ch ng t phòng b nh và tham gia các ho t ng phòng ch ng d ch b nh, th c hi n VSATTP. 2. Ti p t c th c hi n có hi u qu Ch th 04 c a UBND Thành ph Hà N i v v sinh chi u th 6 cơ quan và sáng th 7 hàng tu n t i các khu dân cư. 3. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát th c hi n VSATTP, yêu c u các cơ s , khách s n, nhà hàng tr c ti p ph c v các v n ng viên, quan ch c th thao và c ng viên th c hi n cam k t ch p hành các quy nh v v sinh phòng ch ng d ch b nh, VSATTP t khâu s n xu t, b o qu n th c phNm, ch bi n th c ăn, khám s c kho nh kỳ cho các nhân viên nhà hàng, khách s n.
  2. 4. Ny m nh công tác qu n lý v sinh an toàn th c phNm th c ăn ư ng ph xây d ng các tuy n ph ki u m u v th c hi n 10 tiêu chí VSATTP - th c ăn ư ng ph , yêu c u các cơ s kinh doanh th c ăn ư ng ph , c bi t cơ s kinh doanh ph ph i niêm y t a ch cung c p bánh ph t tiêu chuNn v sinh; th c phNm s ch ư c ki m d ch thú y, có a ch cơ s s n xu t rõ ràng; có ngu n nư c s ch. Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng bi u dương k p th i các cơ s làm t t và công khai các cơ s c tình vi ph m ã ư c x lý nghiêm. 5. T p hu n ki n th c VSATTP cho nhân viên tr c ti p làm công tác ph c v d ch v ăn u ng t i các khách s n, nhà hàng. Tăng cư ng công tác giám sát d ch t i các c a khNu sân bay Qu c t N i Bài, nhà ga Qu c t k p th i sàng l c, cách ly và x lý có hi u qu v i các trư ng h p b nh d ch m i xu t hi n. 6. B trí cán b tr c giám sát d ch, VSATTP trong d p di n ra 2 i h i th thao. T ch c t p hu n quy trình ki m tra giám sát cho cán b y t ; chuNn b y thu c, hoá ch t, trang thi t b và phương ti n xét nghi m nhanh, l c lư ng chuyên môn, cơ s i u tr và phương án ph i h p x trí s n sàng ng phó khi x y ra d ch b nh, ng c th c ăn, ch n thương hàng lo t. S Y t là cơ quan thư ng tr c ph i h p v i các S , Ban, Ngành liên quan, UBND các Qu n huy n, ch o các b nh vi n, Trung tâm Y t Qu n, Huy n, Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Ki m d ch y t qu c t Hà N i ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các ơn v chuyên môn và phát ng toàn th Nhân dân Th ô th c hi n t t các n i dung nêu trên. Các S , Ban, Ngành Thành ph căn c ch c năng nhi m v xây d ng k ho ch, ch ng ph i h p v i ngành Y t tri n khai công tác phòng ch ng d ch b nh, VSATTP. UBND các Qu n, Huy n ph i h p v i S Y t cùng các Ngành liên quan ch o, hư ng d n, ôn c UBND các phư ng, xã, th tr n ti p t c duy trì th c hi n nghiêm túc Ch th 04/2003/CT-UB, ngày 17/1/2003 c a UBND Thành ph v vi c t ng v sinh toàn thành ph vào chi u th 6, sáng th 7 hàng tu n hư ng t i SEAGAMES 22. Tăng cư ng công tác tuyên truy n ki m tra th c hi n VSATTP trên a bàn, c bi t v sinh th c ăn ư ng ph , nh ng cơ s s n xu t cung c p th c phNm u ng, ch ng cung c p kinh phí ph c v công tác phòng ch ng d ch, ATVSTP, thanh ki m tra. UBND Thành ph yêu c u các S , các ngành, UBND Qu n Huy n, xã phư ng, các t ch c, các h gia ình và cá nhân khNn trương t ch c th c hi n t t n i dung trên. Giao cho S Y t là cơ quan thư ng tr c ki m tra hư ng d n, ôn c và t ng h p tình hình k t qu th c hi n, nh ng khó khăn vư ng m c báo cáo UBND Thành ph , B Y t xem xét gi i quy t k p th i. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản