Chỉ thị số 29/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 29/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/CT-UB-NCVX về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 1995 CH THN V VI C L P L I TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Tình hình tr t t an toàn giao thông ư ng th y trên a bàn thành ph H Chí Minh ang di n ra ngày càng ph c t p : lu ng l ch b b i l p ; nhi u chư ng ng i v t chưa ư c gi i t a ; tình tr ng nhà c a, b n bãi xây d ng, l n chi m trái phép trên sông, kinh, r ch m t cách tùy ti n ngày càng gia tăng, xâm ph m lu ng tàu ch y và hành lang b o v các công trình giao thông. Tình hình trên ây không b o m tr t t an toàn giao thông, s v vi ph m và tai n n giao thông ư ng th y ngày càng tăng, nhi u v x y ra r t nghiêm tr ng, nh hư ng n s phát tri n kinh t -xã h i, c nh quan ô th và môi trư ng sinh thái c a thành ph . th c hi n t t Pháp l nh b o v công trình giao thông ã ư c Ch t ch Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam công b ngày 10/12/1994 và “Quy nh qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a và b n c ng sông thành ph H Chí Minh” do y ban nhân dân thành ph ban hành theo quy t nh s 2549/Q -UB ngày 26/10/1992. Nh m l p l i tr t t an toàn giao thông, làm gi m s v và thi t h i do tai n n giao thông gây ra, t ng bư c khôi ph c và phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng th y trên a bàn thành ph . y ban nhân dân thành ph ch th các s , ban, ngành và qu n, huy n và các cơ quan có liên quan t p trung th c hi n các bi n pháp c p bách sau ây : 1- y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m : a) i u tra, th ng kê nhà c a, công trình, b n bãi xây d ng l n chi m trên sông, kinh, r ch (k c vùng t ven b theo quy nh) thu c a bàn qu n, huy n. L p k ho ch di d i, gi i t a các trư ng h p xây d ng l n chi m trái phép, ch m nh t là quí 4/1995, y ban nhân dân qu n, huy n ph i có k ho ch trình y ban nhân dân thành ph xét duy t t ch c di d i, gi i t a. Báo cáo cho y ban nhân dân thành ph nh ng trư ng h p c p phép xây d ng, c p phép l p b n bãi trái v i quy nh c a Nhà nư c (nêu rõ tên cơ quan c p phép). b) Ti n hành gi i t a ngay nh ng nhà c a xây d ng trái phép ang xâm ph m lu ng tàu ch y và hành lang b o v an toàn các công trình giao thông, riêng tuy n kinh T , o n t vàm c u Tân Thu n n tim c u R ch Ông v phía Nhà Bè, ti n hành gi i t a
  2. nhà c a l n chi m t lu ng tàu ch y cho n mép b kinh. Không th c hi n chính sách n bù mà b t bu c nh ng ngư i vi ph m ph i t tháo d có th i h n m b o an toàn tuy t i giao thông, n u không t tháo d thì y ban nhân dân qu n, huy n t ch c l c lư ng tháo d . n quý II/1996, ph i cơ b n th c hi n xong công tác này. c) Ngăn ch n, x lý bu c tháo d ngay nh ng trư ng h p ang xây d ng l n chi m trái phép trên sông, kinh, r ch (k c hành lang b o v các công trình giao thông và vùng t ven b theo quy nh) thu c a bàn qu n, huy n m i phát sinh sau Ch th này. d) Ch n ng ngay vi c x rác xu ng các sông r ch. T ch c ch t ch vi c rác c a các h dân ang s ng trên kênh r ch. Nh ng vi ph m ph i ư c x lý nghiêm. 2- Ban V t giá thành ph ph i h p v i y ban nhân dân qu n, huy n xác l p khung giá và chính sách n bù cho vi c di d i, gi i t a nhà c a l n chi m theo khung chính sách c a Chính ph , chú ý m i trư ng h p xây d ng b t h p pháp thì không n bù, trình y ban nhân dân thành ph ban hành, áp ng úng yêu c u ti n nói i m 1. 3- S Giao thông công chánh có trách nhi m ch o khu ư ng sông : a) T ch c, i u tra, kh o sát, o dò hi n tr ng h th ng ư ng sông do thành ph qu n lý xác l p danh b ư ng sông, ch gi i trên các tuy n, l p k ho ch qu n lý thư ng xuyên và quy ho ch lu ng tuy n, ng th i giúp y ban nhân dân qu n, huy n có s li u l p k ho ch gi i t a, di d i nhà c a l n chi m. b) Th c hi n ngay công tác tr c v t, gi i t a các chư ng ng i v t. N o vét nh ng bãi c n làm t t ngh n lưu thông và lu ng tàu ch y sau khi qu n, huy n gi i t a xong nhà c a l n chi m. L p t phao tiêu bi u báo trên nh ng tuy n chính. c) Ph i h p Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n, huy n s t i t ch c, s p x p các b n bãi kinh doanh x p d và v trí neo u phương ti n th y nh m m b o tr t t an toàn giao thông và an ninh xã h i. Nh ng tuy n c a Trung ương do Trung ương u tư kinh phí và t ch c th c hi n. d) S Giao thông công chánh ch trì, ph i h p các s , ngành liên quan và y ban nhân dân qu n, huy n ph bi n, tuyên truy n lu t l giao thông v n t i, tr t t an toàn giao thông, v i nhi u hình th c và n i dung n t ng h dân trên và ven sông, kinh, r ch. V n ng nhân dân tích c c tham gia làm s ch p sông, kinh, r ch và b o v công trình giao thông ư ng sông. 4- Ki n trúc sư trư ng, S Xây d ng, S Nhà t, y ban nhân dân qu n, huy n không c p gi y phép xây d ng các công trình dân d ng, không h p th c hóa ch quy n nhà c a l n chi m trên sông, kinh, r ch (k c vùng t ven b theo quy nh). Ki n trúc sư trư ng ph i h p S Giao thông công chánh xác l p ch gi i hai bên b sông, kinh, r ch. Ch m nh t là cu i quý I/1996 trình y ban nhân dân thành ph .
  3. M i công trình thi t k , xây d ng có s d ng kho ng sông hay ngang qua sông, kinh, r ch (c u, ư ng dây i n, i n tho i, ư ng ng,… k c công trình k thu t ng m) ph i ư c S Giao thông công chánh th a thu n b ng văn b n thì cơ quan thNm quy n m i xét duy t d án u tư, h sơ thi t k k thu t và ch công trình m i cho thi công. 5- S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p các s , ban, ngành có liên quan và y ban nhân dân qu n, huy n t ch c ki m tra, x lý tri t các cơ s kinh t ch t th i, nư c th i làm ô nhi m dòng nư c. Có bi n pháp hư ng d n, ngăn ng a, x lý ch t th i, nư c th i trư c khi ra sông, kinh, r ch. n quí IV/1995, cơ quan, ơn v nào còn ch t th i chưa ư c x lý ra sông thì ph i x ph t m c cao nh t. 6- Công an thành ph có trách nhi m : a) Ki m tra vi c ch p hành lu t l giao thông v n t i ư ng th y, x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo pháp lu t quy nh. b) Quy nh ch t ch vi c ăng ký, qu n lý h khNu nh ng khu v c gi i t a trên sông, kinh, r ch trên a bàn thành ph và quy nh vi c qu n lý ngư i cư trú, ho t ng trên các phương ti n th y, trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong quí III/1995. Trư c m t, tuy t i không c p h khNu cho nh ng h xây d ng trái phép trên sông, kinh, r ch. c) Ph i h p v i S Giao thông công chánh : H tr y ban nhân dân qu n, huy n trong công tác i u tra, th ng kê s li u nhà c a, b n bãi xây d ng l n chi m trên sông, kinh, r ch. 7- S Tư pháp ch trì ph i h p các s , ban, ngành liên quan ti n hành h th ng hóa các quy nh v lu t l giao thông v n t i ư ng th y, giúp các c p các ngành và nhân dân th c hi n pháp lu t ti n l i, nh m nhanh chóng thi t l p tr t t , an toàn giao thông ư ng th y trên a bàn thành ph và tăng cư ng ý th c ch p hành trong cơ quan Nhà nư c và trong nhân dân v lãnh v c này. 8- y ban K ho ch, S Tài chánh cân i ngu n v n b sung k ho ch th c hi n các nhi m v theo Ch th này, ng th i, có k ho ch trang b thêm các phương ti n chuyên dùng cho khu ư ng sông và l c lư ng C nh sát giao thông ư ng th y m b o th c thi nhi m v ngay trong năm 1995 m t ph n, còn l i trang b trong năm 1996. 9- S Giao thông công chánh là cơ quan thư ng tr c giúp y ban nhân dân thành ph theo dõi, thúc Ny vi c th c hi n Ch th này. Hàng quí, các qu n, huy n g i báo cáo k t qu th c hi n v S Giao thông công chánh, S Giao thông công chánh t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph . Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì còn vư ng m c thì các s , ban, ngành, qu n, huy n báo cáo v y ban nhân dân thành ph k p th i ch o.
  4. Yêu c u các y ban nhân dân qu n, huy n, Giám c các s , ngành thi hành tri t ch th này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Tương T n Sang
Đồng bộ tài khoản