Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg về việc đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1999 CH THN V U TRANH CH NG S N XU T VÀ BUÔN BÁN HÀNG GI Trong nh ng năm qua, công tác u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi c a các B , ngành, a phương ã t ư c m t s k t qu nh t nh, nhưng ho t ng s n xu t và buôn bán hàng gi v n chưa b Ny lùi, ang có nhi u di n bi n ph c t p, v i các th o n ngày càng tinh vi hơn. Tình hình ó không ch là m i lo ng i c a các doanh nghi p, n i b t bình c a ngư i tiêu dùng, mà còn gây thi t h i to l n cho n n kinh t và uy tín c a các ơn v s n xu t, kinh doanh, nh hư ng x u n s c kh e ngư i tiêu dùng, gây ô nhi m môi sinh, môi trư ng. u tranh có hi u qu i v i vi c s n xu t và buôn hàng gi nh m b o v quy n l i chính áng c a các ơn v s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng, l p l i tr t t k cương trong ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i coi vi c ch ng s n xu t, buôn bán hàng gi là nhi m v quan tr ng, v a c p bách, v a lâu dài. Ph i có bi n pháp ng b , kiên quy t u tranh ngăn ch n, t ng bư c Ny lùi ho t ng s n xu t và buôn bán hàng gi . M i hành vi s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr hàng gi ư c phát hi n u ph i x lý nghiêm theo pháp lu t. Nh ng v nghiêm tr ng ph i k p th i ưa ra xét x nh m răn e, giáo d c chung. 2. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các t ch c chính tr - xã h i và y ban nhân dân các a phương làm t t công tác u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi th trư ng n i a. Trư c m t B Thương m i cùng các B , ngành liên quan rà soát l i các văn b n pháp quy v công tác ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u hi n nay, ng th i cùng v i B Công an, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, y ban nhân dân a phương t ch c ki m tra, x lý nghiêm các t ch c, cá nhân s n xu t, buôn bán hàng gi có h i n s c kh e và an toàn tính m ng c a ngư i tiêu dùng, nh hư ng x u n môi sinh, môi trư ng, s n xu t và buôn bán hàng gi vi ph m quy n s h u công nghi p. 3. B Công an ch o l c lư ng Công an các c p t p trung i u tra, khám phá các ư ng dây, các nhóm s n xu t, buôn bán hàng gi , c bi t là : gi y t , hóa ơn, tem, ti n và các n phNm gi có giá tr như ti n; ch ng, b trí l c lư ng tham gia khi có yêu c u ph i h p c a các B , ngành.
  2. 4. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì cùng v i các B , ngành liên quan k p th i công b danh m c hàng hóa Nhà nư c qu n lý ch t lư ng, g n công tác b o h quy n s h u công nghi p v i vi c qu n lý ch t lư ng hàng hóa; ch u trách nhi m chính trong vi c ki m nghi m, xác nh hàng gi và ban hành quy trình tiêu h y hàng gi , c h i có liên quan n môi sinh, môi trư ng. 5. B Y t ch trì cùng v i B Công an, B Thương m i và các B , ngành liên quan trong công tác ki m tra, ki m soát ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi trong lĩnh v c y t , dư c phNm, dư c li u, v sinh an toàn th c phNm. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng v i B Th y s n, B Công an, B Thương m i và các B , ngành liên quan t ch c ki m tra ch ng s n xu t, buôn bán hàng gi trong lĩnh v c nông - lâm - ngư nghi p: phân bón, thu c thú y, thu c b o v th c v t, cây gi ng, con gi ng, th c ăn gia súc; làm u m i thu gom các lo i thu c thú y, thu c b o v th c v t gi và ngoài danh m c ư c phép s d ng tiêu h y theo quy nh. 7. B Văn hóa - Thông tin ch trì v i s tham gia c a B Công an, B Thương m i và các B , ngành liên quan t ch c ki m tra ch ng s n xu t, buôn bán các lo i n phNm gi và s n phNm văn hóa gi khác; ch o các cơ quan truy n thông tăng th i lư ng thông tin cho vi c giáo d c pháp lu t, ph bi n ki n th c liên quan n vi c phòng, ch ng hàng gi . 8. T ng c c H i quan cùng v i B i biên phòng c n tăng cư ng ki m tra, ngăn ch n vi c v n chuy n, buôn bán qua biên gi i các lo i hàng gi . 9. B Tài chính hư ng d n c th vi c l i và s d ng ti n thu ư c t ho t ng ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi (ti n ph t, ti n bán tang v t t ch thu ư c phép lưu thông ) cho a phương và ơn v ph c v cho ho t ng ch ng hàng gi , ng th i có văn b n hư ng d n c th cho các l c lư ng ch c năng như Qu n lý th trư ng, Công an... xây d ng, b sung k ho ch tài chính ph c v cho ho t ng ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi , trong năm 2000 các l c lư ng ch c năng có kinh phí ph c v công tác này. 10. Ch t ch y ban nhân dân các c p c n có k ho ch c th ch o các cơ quan ch c năng a phương trong vi c phát hi n, i u tra x lý các hành vi s n xu t và buôn bán hàng gi ; t ch c t t ph i h p các l c lư ng trong các chi n d ch ki m tra, truy quét hàng gi trên a bàn. 11. Vi c x lý hàng gi , tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, buôn bán hàng gi ư c áp d ng theo i u 19, Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph và các quy nh hi n hành c a pháp lu t. 12. Các doanh nghi p, cơ s s n xu t c n th c hi n t t vi c ăng ký ch t lư ng, xác l p quy n s h u công nghi p, ch ng nghiên c u, áp d ng các bi n pháp b o v s n phNm, hàng hóa c a mình tránh b làm gi ng th i ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng trong vi c ch ng hàng gi . 13. u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi là trách nhi m c a toàn xã h i, trư c h t là c a các cơ quan ch c năng và chính quy n các c p. Các t ch c xã h i -
  3. ngh nghi p, H i Lu t gia Vi t Nam, H i tiêu chuNn và b o v quy n l i ngư i tiêu dùng các c p, các t ch c s h u trí tu có vai trò r t quan tr ng trong vi c v n ng các t ng l p nhân dân tham gia phát hi n, t giác, u tranh v i t s n xu t và buôn bán hàng gi . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này; hàng tháng g i báo cáo k t qu vi c th c hi n v B Thương m i t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản