Chỉ thị số 31/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 31/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/CT-UB-NCVX về việc tổ chức chiến dịch SABIN năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 31/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 1997 CH THN V VI C T CH C CHI N DNCH SABIN NĂM 1997. Ch p hành Ch th s 05/BCT-CT ngày 28/4/1997 c a B trư ng B Y t v vi c t ch c th c hi n “nh ng ngày tiêm ch ng toàn qu c” năm 1997. Nh m th c hi n các cam k t v i qu c t th c hi n Chương trình thanh toán b nh b i li t vào năm 1997, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th : 1. Tri n khai chi n d ch u ng v c-xin SABIN cho t t c tr em t 5 tu i tr xu ng có m t t i thành ph , không k tình tr ng tiêm ch ng trư c ó, m i tr ư c u ng v c- xin SABIN 2 l n, m i l n cách nhau m t tháng vào các ngày: t 1: ngày 08-09 và 10 tháng 11 năm 1997. t 2: ngày 13-14 và 15 tháng 12 năm 1997. 2. m b o th c hi n cho u ng ư c 100% s tr t i thành ph , các ngành, các c p ph i th c hi n nh ng vi c sau: * y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã: - Ph i h p cùng v i y t tr c ti p ch o vi c t ch c th c hi n trên a bàn mình. - C ng c l i Ban ch o tiêm ch ng m r ng thanh toán b i li t tr c ti p tri n khai, t ch c, theo dõi chi n d ch c a a phương. - Tri n khai vi c th c hi n úng k ho ch và ti n mà ngành y t ã ra, b ng m i cách ph i t ch tiêu 100% s tr có m t ư c u ng 2 l n v c-xin SABIN, b o m không ư c b sót, ki m tra, ng viên, nh c nh th c hi n t t k ho ch t i a phương. - T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n chi n d ch t phương ti n v n chuy n, phương ti n truy n thông, thông báo n t ng h gia ình, n kinh phí h tr theo kh năng b i dư ng cho ngư i tham gia. ánh giá sơ k t chi n d ch báo cáo v y ban nhân dân thành ph . * Các ban ngành có liên quan:
  2. - S Tài chánh: m b o kinh phí ã ư c duy t v tiêm ch ng cho ngành y t và ch o các Phòng Tài chánh qu n-huy n xét c p thêm m t ph n kinh phí h tr cho nhân viên tham gia chi n d ch. - S Văn hóa thông tin và các Báo, ài ph i h p cùng ngành y t tăng cư ng thông tin, tuyên truy n nhi u l n, nhi u hình th c và ch o m ng lư i thông tin qu n- huy n, phư ng-xã tăng cư ng ho t ng cho t ng gia ình u ư c bi t và ưa tr i u ng v c-xin SABIN. - Các ban ngành, oàn th như: M t tr n T qu c, H i Ch th p , H i Liên hi p Ph n , Liên oàn Lao ng, oàn Thanh niên c ng s n, y ban B o v và chăm sóc tr em, H i Nông dân, H i C u chi n binh,… tri n khai theo h th ng c a mình v n ng m i h i viên, m i oàn viên là m t tuyên truy n viên cho chi n d ch, tuyên truy n, v n ng t ng gia ình ưa tr i u ng v c-xin SABIN. - S Giáo d c và ào t o: Thông tin cho t t c các h c a trư ng, t nhà tr , m u giáo n ph thông trung h c bi t và ph bi n cho các b c ph huynh, h c sinh tuyên truy n, nh c nh gia ình ưa con em i u ng v c-xin SABIN. 3. S Y t ch o cho các ơn v tr c thu c: - Có k ho ch c th v chi n d ch, m b o công tác chuyên môn k thu t, m b o v t tư, h u c n v c-xin y cho chi n d ch, chuNn b y m i phương ti n chuyên môn ph c v cho chi n d ch. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai, sơ k t t ng k t v chuyên môn cho Thư ng tr c y ban và B Y t . Chương trình thanh toán b i li t không ch b o v s c kh e cho con em chúng ta mà còn có tác ng r t l n n tình hình kinh t -xã h i và n các cam k t qu c t . Do ó, các ban ngành và y ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n t t ch th và t ng th i gian báo cáo k t qu v y ban nhân dân thành ph . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản