Chỉ thị số 311/2000/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 311/2000/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 311/2000/CT-BGTVT về việc "Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 311/2000/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 311/2000/CT-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2000 CH THN V VI C "TĂNG CƯ NG QU N LÝ HO T NG V N T I HÀNH KHÁCH LIÊN T NH, M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG" Trong nh ng năm qua, th c hi n chính sách i m i c a ng, Nhà nư c nhi u thành ph n kinh t t b v n mua s m phương ti n kinh doanh v n t i hành khách, nên ã t ng bư c áp ng ư c nhu c u i l i c a nhân dân. V a qua do th trư ng i u ti t, thi u s qu n lý ch t ch c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n nên m t s a phương ã gi m b t các tuy n xe n i t nh, tăng các tuy n liên t nh i t xã, huy n, t nh này n xã, huy n, t nh khác, t o nên nhi u tuy n v n t i ch ng chéo d n n tranh giành khách, xe ch y vòng vo không vào b n ón tr khách, xe ch quá t i, nh n khách trái tuy n r i bán khách d c ư ng, h th p giá cư c c nh tranh. Cùng v i các hi n tư ng áng phê phán nói trên, m t s doanh nghi p ã s d ng xe quá cũ nát, khai thác quá cư ng lao ng c a lái xe nên ã làm tăng tai n n giao thông ư ng b mà tai n n trong v n t i hành khách liên t nh là i u n i c m, m i lo c a xã h i. tăng cư ng qu n lý ho t ng v n t i hành khách liên t nh nh m áp ng nhu c u i l i c a nhân dân và m b o tr t t an toàn giao thông. B trư ng B Giao thông V n t i yêu c u C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính th c hi n ngay m t s công vi c sau: 1. C c ư ng b Vi t Nam: a- Rà soát l i các tuy n v n t i hành khách liên t nh ư c công b t i Quy t nh s 727/1999/Q -BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 1999 và Q s 1484/1999/Q -BGTVT ngày 22/6/1999 c a B GTVT v vi c công b danh m c tuy n v n t i hành khách hi n hành b ng phương ti n ư ng b và có ngh b sung, i u ch nh các tuy n này cho phù h p v i tình hình th c t không còn nh ng tuy n v n t i ch ng chéo. b- Ch o, ki m tra các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính t ch c các ch xe ho t ng úng các tuy n v n t i hành khách liên t nh ã ư c công b . c- Nghiên c u và xu t phương án phân c p qu n lý các tuy n v n t i hành khách liên t nh, trình B ban hành t ch c th c hi n vào u năm 2001. d- Sơ k t vi c t ch c các tuy n v n t i hành khách ch t lư ng cao rút ra ưu i m, khuy t như c i m , trên cơ s ó xây d ng quy ch ho t ng tuy n v n t i hành
  2. khách ch t lư ng cao và ch o các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính m r ng các tuy n v n t i này. e- Có bi n pháp t ch c, qu n lý, các b n xe khách theo úng các quy nh ph c v t t cho các xe khách ra vào b n và ph i h p v i Công an xoá các b n dù, b n cóc, xe ch y "vòng vo". 2. C c ăng ki m Vi t Nam: a- Thư ng xuyên hàng tu n (n u có s li u thay i) thông báo b ng văn b n cho C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính danh sách xe khách n ki m tra ki m nh, c bi t các xe ã có th i gian s d ng trên 20 năm C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính bi t qu n lý. b- Nâng cao ch t lư ng ki m nh t i các tr m ăng ki m, chuNn b t t cơ s v t ch t k thu t và nghi p v t u năm 2001 ch ki m nh xe khách liên t nh có i u ki n theo quy nh c a Quy t nh s 890/1999/Q -BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: a- T ch c qu n lý v n t i trên các tuy n v n t i hành khách liên t nh ư c ban hành theo Quy t nh s 727/1999/Q -BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 1999 và Quy t nh s 1484/Q -BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v công b danh m c tuy n v n t i hành khách liên t nh theo các n i dung sau: - T ch c hi p thương các ơn v v n t i tham gia v n chuy n trên tuy n, nh m phân công, i u hoà, s p x p và duy t bi u v n hành trên tuy n. - T ch c l c lư ng thanh tra giao thông (thanh tra giao thông công chính), ki m tra, ki m soát t i b n xe các phương ti n ho t ng v n t i trên tuy n theo úng bi u v n hành ã ư c duy t và x lý nghiêm các xe khách ch y vòng vo, b n dù, b n cóc s m xoá b các b n dù, b n cóc, xe ch y vòng vo làm r i lo n tr t t v n t i. b- Ch o các b n xe th c hi n úng các qui nh c a Quy t nh s 730/1999/Q - BGTVT ngày 24 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v quy ch t ch c qu n lý b n xe khách, công văn s 1284/ BVN-VT ngày 22/7/1999 c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam hư ng d n th c hi n Quy t nh nói trên và th c hi n các tho thu n, c bi t là tho thu n v giá ã hi p thương. Th trư ng các b n xe ph i ki m tra gi y phép lái xe, gi y ki m nh an toàn k thu t c a phương ti n, s lư ng hành khách lên xe không quá s lư ng khách xe ư c ch r i m i ký gi y ch ng nh n xe r i b n. c- Ki n toàn t ch c và tăng cư ng cán b , nhân viên c a các b n xe mb ob n xe ph c v t t cho các xe ra vào. Kiên quy t x lý nghiêm các hành vi nhũng nhi u, tiêu c c c a cán b , nhân viên b n xe i v i các ch xe và hành khách i xe. d- Tăng thêm các tuy n v n t i hành khách ch t lư ng cao, qu n lý các tuy n này theo quy nh c a B Giao thông v n t i .
  3. e- T ch c ki m tra các ch xe th c hi n Ch th s 116/CT-GTVT ngày 4 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i v tăng cư ng qu n lý ngư i lái xe ch khách, c bi t quan tâm n th i gian làm vi c và s c kho ngư i lái xe. Trên ây là m t s yêu c u c p bách, các ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam và Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính khNn trương t ch c tri n khai th c hi n và thư ng xuyên báo cáo k t qu v B Giao thông v n t i và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh các cơ quan, ơn v liên quan c n báo cáo k p th i v B Giao thông v n t i xem xét gi i quy t. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản