Chỉ thị số 32 /1998/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 32 /1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32 /1998/CT-TTg về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đến 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32 /1998/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/1998/CT-TTG Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 1998 CH TH V CÔNG TÁC QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TH I KỲ Đ N 2010 Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i là m t khâu quan tr ng trong toàn b quy trình k ho ch hoá n n kinh t qu c dân. Quy ho ch ph i g n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và làm căn c cho vi c xây d ng k ho ch 5 năm. Trong m y năm v a qua, căn c vào chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2000 và t m nhìn n năm 2020, các ngành, các t nh, thành ph ã ch ng xây d ng quy ho ch ngành, quy ho ch vùng và quy ho ch các a phương. n nay ã có 34 d án quy ho ch ngành, 56 d án quy ho ch t nh, thành ph tr c thu c trung ương và 12 d án quy ho ch vùng kinh t l n, vùng kinh t tr ng i m và kinh t bi n. Các d án quy ho ch ã có nhi u óng góp cho i h i ng và s ch o c a các c p, các ngành, cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n trên ph m vi c nư c. Song, các d án quy ho ch còn b c l nhi u thi u sót, c bi t là vi c x l?ý liên ngành, liên vùng và lu n ch ng các phương án, các di u ki n th c hi n quy ho ch chưa ư c ch rõ; quy ho ch v t ch c lãnh th nhi u nơi còn tình tr ng ch ng chéo, không ăn kh p, th m chí có trư ng h p gây lãng phí l n cho n n kinh t . i u ó òi h i ph i nhanh chóng nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên nh m th ng nh t nh n th c, quan i m ch o và nhi m v i v i công tác nghiên c u quy ho ch g n v i vi c xây d ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và k ho ch 5 năm, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành TW, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW th c hi n m t s vi c sau ây: 1. Th c hi n quy trình công tác k ho ch hoá b t u t chi n lư c n quy ho ch, r i c th hoá b ng các k ho ch 5 năm và hàng năm. Quy ho ch phát tri n ph i căn c vào chi n lư c, c th hoá chi n lư c, còn k ho ch ph i căn c vào quy ho ch và c th hoá n i dung cũng như bư c i c a quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Trong lĩnh v c u tư phát tri n, nh ng d án u tư l n và các d án h p tác u tư v i nư c ngoài ch ư c xem xét khi phù h p v i quy ho ch ã ư c phê duy t. Trư ng h p c bi t ph i ư c s ng ý c a Th tư ng Chính ph . Công tác quy ho ch ph i ư c nghiên c u thư ng xuyên, các quy ho ch ph i ư c c p nh t, hi u ch nh cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t . 2. Quy ho ch ngành và quy ho ch t nh, thành ph tr c thu c TW ph i căn c vào chi n lư c và nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i ph i ư c làm trư c, t t c các quy ho ch chi ti t như
  2. quy ho ch xây d ng hay quy ho ch m t b ng, quy ho ch vùng chuyên canh cây tr ng, v t nuôi, quy ho ch khu công nghi p… ph i căn c vào quy ho ch t ng th kinh t - xã h i. 3. Giao cho B K ho ch và u tư làm u m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành TW, các t nh và thành ph tr c thu c TW ưa công tác quy ho ch vào n n p và tích c c tri n khai xây d ng quy ho ch, rà soát và i u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và a phương trên ph m vi c nư c. B K ho ch và u tư có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, hư ng d n nghi p v trong vi c t ch c nghiên c u, ôn c, ki m tra th c hi n quy ho ch. 4. Yêu c u t t c các B , ngành TW, các t nh và thành ph tr c thu c TW ph i xây d ng d án quy ho ch phát tri n dài h n, trư c m t là xây d ng và hoàn ch nh quy ho ch phát tri n n năm 2010. i v i nh ng ngành, t nh, thành ph tr c thu c TW chưa xây d ng quy ho ch phát tri n n năm 2010, c n nhanh chóng tri n khai nghiên c u và hoàn thành vào năm 1999. i v i nh ng ngành, t nh, thành ph tr c thu c TW hoàn thành xây d ng quy ho ch và ã ư c phê duy t, c n tri n khai ngay vi c rà soát, i u ch nh cho phù h p v i tình hình và yêu c u m i. Các B , ngành TW, các t nh và thành ph tr c thu c TW khi xây d ng m i ho c i u ch nh cho phù h p v i tình hình và yêu c u m i. Các B , ngành TW, các t nh và thành ph tr c thu c TW khi xây d ng m i ho c i u ch nh quy ho ch phát tri n u ph i m b o s ch o th ng nh t theo m t s i m ch y u dư i ây: - Quy ho ch ph i làm rõ ti m năng, i u ki n, quan i m, m c tiêu, phương hư ng phát tri n và các gi i pháp th c hi n. C n làm t t công tác t ng k t công cu c i m i v phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n chi n lư c 10 năm (1991-2000) và k ho ch 5 năm (1996-2000) làm cơ s cho vi c xây d ng quy ho ch th i kỳ t i (theo s hư ng d n c a Ti u ban ch o xây d ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Chính ph , văn b n s 44/BCS ngày 3/6/1998 c a Ban Cán s ng Chính ph ). - Quy ho ch phát tri n th i kỳ 2001-2010 l y năm 2000 làm i m xu t phát và tính toán cho các m c năm 2005 và 2010. V n xây d ng k t c u h t ng và b trí s d ng lãnh th ph i nhìn xa t i năm 2020 ho c dài hơn n a. - i v i n i dung c a quy ho ch phát tri n yêu c u các ngành, các a phương t p trung t ng k t th i kỳ 1991-2000, 1996-2000 (năm 2000 ph i ư c th c hi n) và tính m t s phương án quy ho ch phát tri n n năm 2010, trong ó tính toán c th cho 5 năm u (2001-2005). Quy ho ch phát tri n ph i coi tr ng y u t th trư ng, tác ng c a khu v c và qu c t , phát huy t i a ngu n n i l c và khai thác hi u qu ngu n l c t bên ngoài. Các ngành, các t nh và thành ph tr c thu c TW c n tính toán y ngu n n i l c ch ng vươn lên, không trông ch nhi u vào TW và ngu n v n bên ngoài; ch ng trong m i tình hu ng phát tri n có hi u qu và b n v ng theo chi n lư c chung.
  3. 5. Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch phát tri n các ngành, các vùng kinh t l n, các vùng kinh t tr ng i m. i v i quy ho ch c a các t nh, thành ph tr c thu c TW tr ng i m, Th tư ng Chính ph phê duy t nh ng nh hư ng mang tính nguyên t c, làm cơ s cho Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph trình quy ho ch y H i ng nhân dân th o lu n và thông qua. giúp Th tư ng Chính ph có căn c phê duy t, H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư t ch c vi c thNm nh, c bi t chú tr ng các v n có tính liên ngành, liên vùng và làm y th t c trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các t nh kh c ph c ph i ư c B K ho ch và u tư xem xét và các B , ngành TW, các t nh, thành ph trong cùng m t vùng kinh t l n tham gia ý ki n b o m s th ng nh t v nh hư ng phát tri n v i quy ho ch vùng kinh t l n và quy ho ch ngành; trên cơ s ó, Ch t ch y ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân th o lu n và thông qua. N i dung phê duy t i v i các d án quy ho ch là: nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, chuy n d ch cơ c u kinh t và xây d ng k t c u h t ng, các chương trình và d án u tư quan tr ng, các gi i pháp th c hi n quy ho ch. 6. Các B , ngành TW ch trì nghiên c u, xây d ng d án quy ho ch t ng th phát tri n các vùng kinh t l n, các vùng phát tri n kinh t tr ng i m ph i nhanh chóng rà soát, b sung, i u ch nh quy ho ch cho phù h p v i tình hình m i và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 7. B K ho ch và u tư ph i h p v i các ngành TW và các a phương xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm phù h p v i quy ho ch c a c nư c, làm cho công tác quy ho ch có tác d ng thi t th c, t hi u qu . B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính có k ho ch b trí v n hàng năm cho công tác quy ho ch./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản