Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
100
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ và Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công an về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 32/2005/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2005 CH TH V TRI N KHAI TH C HI N NGH Đ NH S 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 C A CHÍNH PH V S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 C A CHÍNH PH VÀ THÔNG TƯ S 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 C A B CÔNG AN V ĐĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U Th c hi n Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph và Thông tư s 06/TT-BNV ngày 20 tháng 6 năm 1997 c a B N i v (nay là B Công an) v ăng ký và qu n lý h khNu, th i gian qua công tác ăng ký và qu n lý h khNu t i thành ph H Chí Minh ã có nhi u chuy n bi n tích c c, góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c, áp ng ph n l n yêu c u v cư trú, i l i c a công dân và ph c v tích c c cho công tác gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . Tuy nhiên, cùng v i s phát tri n c a thành ph , công tác ăng ký và qu n lý h khNu ã phát sinh nh ng v n m i c n ư c i u ch nh, b sung cho phù h p. Th c hi nNgh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h khNu và Thông tư s 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 c a B Công an Hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Ngh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 v ăng ký và qu n lý h khNu; y ban nhân dân thành ph ch th tri n khai v công tác ăng ký và qu n lý h khNu t i thành ph như sau : 1. y quy n cho Giám c Công an thành ph : Ch o và t ch c th c hi n công tác ăng ký và qu n lý h khNu th ng nh t trên a bàn thành ph theo Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997, Ngh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51/CP c a Chính ph , Thông tư s 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 c a B Công an, Quy ch qu n lý cư trú-lao ng c a ngư i t m trú có th i h n ban hành theo Quy t nh s 90/2005/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph và gi i quy t ăng ký h khNu thư ng trú i v i nh ng trư ng h p c
  2. bi t theo kho n 5 i u 12 Ngh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51/CP c a Chính ph . 2. i u ki n v nhà h p pháp ăng ký h khNu thư ng trú t i nơi m i n: a) Nhà h p pháp th c hi n theo úng quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 11 Ngh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph và Thông tư s 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 c a B Công an. b) Nhà nh ph i m b o di n tích t i thi u 8m2/ngư i. c) i v i h , nhân khNu có h khNu thư ng trú t i thành ph mà nhà nơi ăng ký h khNu thư ng trú không còn ho c không th ư c nhưng nhà nơi ang chưa áp ng i u ki n v nhà h p pháp thì v n gi i quy t cho ăng ký h khNu thư ng trú t i nhà nơi ang và ghi rõ tình tr ng v nhà trong s h khNu. 3. Giao Giám cS N iv : a) Quy t nh vi c ti p nh n, i u ng cán b công ch c-viên ch c, tuy n d ng sinh viên t t nghi p các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c và d y ngh vào công tác trong các cơ quan Nhà nư c và ơn v s nghi p trong ch tiêu biên ch do thành ph qu n lý theo phân c p qu n lý cán b , công ch c-viên ch c c a thành ph . b) Báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph nh ng i u ki n ti p nh n, tuy n d ng (chú tr ng i tư ng thu c di n có chuyên môn cao phù h p v i ch c danh d ki n m nhi m) và t ch c th c hi n. 4. Giao Giám c các s -ngành : S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tư pháp, S Y t , S Lao ng-Thương binh và Xã h i, căn c Thông tư s 11/2005/TT- BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 108/2005/N -CP v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51/CP, theo ch c năng nhi m v có trách nhi m tham mưu y ban nhân dân thành ph hư ng d n th ng nh t vi c xác nh n i v i nh ng trư ng h p không có gi y t ch ng minh v nhà h p l , v h t ch, lý l ch tư pháp, giám nh v tình tr ng s c kh e-b nh t t công dân l p h sơ th t c khi có yêu c u ăng ký h khNu. 5. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m ch o y ban nhân dân các phư ng-xã, th tr n th c hi n vi c xác nh n tình tr ng nhà theo các n i dung hư ng d n t i Thông tư s 11/2005/TT-BCA c a B Công an. 6. Giám c Công an thành ph , Th trư ng các s -ngành có liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n ph i ch ng tích c c tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin và c i cách th t c hành chính nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c, n m v ng di bi n ng nhân khNu, h khNu, ph c v tích c c cho công tác gi gìn an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i c a thành ph . 7. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n báo cáo y ban nhân dân thành ph k p th i ch o gi i quy t. nh kỳ 6 tháng và m t năm, Giám c Công an thành ph báo cáo k t
  3. qu công tác ăng ký, qu n lý h khNu cho y ban nhân dân thành ph và B Công an. Ch th này thay th Ch th s 26/CT-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 và Ch th s 27/CT-UB-NC ngày 26 tháng 8 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - y ban nhân dân thành ph ; - y ban MTTQ và các oàn th TP; - Văn phòng Thành y; Nguy n Thành Tài - Ban An ninh N i chính Thành y; - Các S -ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n-huy n; - Các Báo- ài; - VPH -UB : CPVP; Các T NCTH; - Lưu (NC/P) H.
Đồng bộ tài khoản