Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 32/2008/CT-BVHTTDL Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 2008 CH THN V Y M NH VÀ NÂNG CAO HI U QU HO T NG XÃ H I HÓA CÁC LĨNH V C VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Vi c tri n khai th c hi n ch trương xã h i hóa c a ng, Nhà nư c v ho t ng văn hóa, th thao trên c nư c trong th i gian qua ã t ư c nh ng thành t u áng k , góp ph n nâng cao m c hư ng th văn hóa, th thao cho nhân dân. Tuy v y, công tác xã h i hóa trên các lĩnh v c văn hóa, th thao phát tri n còn ch m, chưa tương x ng v i ti m năng xã h i và yêu c u ch trương xã h i hóa c a ng, Nhà nư c. Nguyên nhân ch y u là do các c p, các ngành, các a phương, các cơ quan ch c năng chưa có nh n th c y v ch trương xã h i hóa, còn tư tư ng bao c p, l i, trông ch Nhà nư c, coi nh vi c u tư c a Nhà nư c cho các lĩnh v c văn hóa, th thao. Vi c xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích xã h i hóa ho t ng văn hóa, th thao còn ch m và thi u ng b … ti p t c Ny m nh và nâng cao hi u qu vi c tri n khai th c hi n công tác xã h i hóa các lĩnh v c văn hóa, th thao theo tinh th n Ngh quy t i h i i bi u toàn qu c l n th VIII c a ng, Ngh quy t s 90/CP, Ngh nh s 73/1999/N -CP, Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh Sơ k t 2 năm th c hi n Ngh quy t s 05 “v Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c: giáo d c, y t , văn hóa, th thao” B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch yêu c u các cơ quan, ơn v thu c B , các S qu n lý nhà nư c v Văn hóa, Th thao, Du l ch th c hi n t t các v n sau ây: I. V NH N TH C Cán b , ng viên, công ch c, viên ch c trong toàn Ngành c n quán tri t sâu s c và y nh ng m c tiêu, quan i m, nh hư ng v xã h i hóa ho t ng trong lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch: 1. V m c tiêu a. Phát huy ti m năng trí tu , s sáng t o, cơ s v t ch t, công s c c a nhân dân và các l c lư ng xã h i cùng Nhà nư c góp ph n chăm lo cho s nghi p phát tri n văn hóa, th thao và du l ch c a t nư c; b. T o i u ki n cho các t ng l p xã h i, nh t là i v i ngư i nghèo, các i tư ng chính sách, nhân dân khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, ng bào vùng dân t c thi u s ư c nâng cao m c hư ng th văn hóa, th thao và du l ch;
  2. c. Th c hi n m t ph n vi c i m i cơ ch qu n lý ho t ng c a xã h i, m r ng quy n và trách nhi m c a nhân dân, các thành ph n kinh t trong vi c tham gia ho t ng và qu n lý lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch. 2. V quan i m a. Tăng cư ng s lãnh o c a ng và công tác qu n lý c a Nhà nư c v văn hóa, th thao và du l ch. Trong quá trình xã h i hóa ho t ng văn hóa, th thao và du l ch Nhà nư c gi vai trò nòng c t, ng th i huy ng ti m năng, ngu n l c c a m i l c lư ng, m i thành ph n kinh t xã h i, cùng tham gia sáng t o, cung c p và ph bi n văn hóa, th thao và du l ch t o i u ki n cho các ho t ng văn hóa, th thao và du l ch phát tri n m nh m , r ng kh p, a d ng ch th ho t ng văn hóa, th thao và du l ch, dân ch hóa nhưng không thương m i hóa ho t ng văn hóa. m b o t do sáng tác và phát huy quy n sáng t o c a văn ngh sĩ, v n ng viên, trách nhi m công dân c a t ng cá nhân i v i xã h i; b. Xã h i hóa là chuy n m t ph n công vi c Nhà nư c cho nhân dân, t ch c, t p th , tư nhân, nhưng Nhà nư c không gi m nh trách nhi m, không gi m ngân sách cho phát tri n s nghi p văn hóa, th thao và du l ch. Xã h i hóa ư c th c hi n v i phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm; các t ch c, cá nhân, các thành ph n kinh t liên doanh, liên k t v i các ơn v Nhà nư c, ho c t b v n s n xu t, kinh doanh làm d ch v trong lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch theo úng pháp lu t; c. Xã h i hóa là cao trách nhi m c a các c p y ng, chính quy n các c p, các ngành, oàn th , huy ng các ngu n l c trong nhân dân và s tham gia c a các oàn th nhân dân, các t ch c xã h i vào qu n lý và phát tri n văn hóa, th thao và du l ch; phát huy và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a nhân dân phát tri n s nghi p văn hóa, th thao và du l ch; d. Xã h i hóa là gi i pháp quan tr ng th c hi n chính sách công b ng xã h i không ch v hư ng th mà c v óng góp, c ng hi n c a nhân dân cho s nghi p văn hóa, th thao và du l ch; là m t chính sách lâu dài, mang tính khoa h c và h p quy lu t; e. Quy ho ch phát tri n xã h i hóa ho t ng văn hóa, th thao và du l ch c n có bư c i thích h p cho t ng lo i hình, t ng vùng mi n. Ưu tiên, khuy n khích u tư và có chính sách ưu ãi cho nh ng lĩnh v c then ch t, có vai trò quan tr ng trong vi c nh hư ng chính tr , tư tư ng, o c, thNm m và giá tr xã h i, b o t n và phát tri n các lo i hình ngh thu t truy n th ng; b o t n và phát huy giá tr di s n văn hóa, thu n phong m t c t t p c a dân t c. i v i nh ng ho t ng trong các lĩnh v c, hình th c d b l i d ng, n y sinh tiêu c c, vi c th c hi n xã h i hóa c n ph i ư c quy ho ch, qu n lý ch t ch , quy nh các i u ki n c th nh m m b o s phát tri n theo úng ư ng l i c a ng. 3. nh hư ng a. Xã h i hóa hư ng t i vi c i m i cơ ch qu n lý theo hư ng xã h i hóa các ho t ng văn hóa, th thao và du l ch, phát huy hi u qu t i a trong vi c huy ng l c lư ng tham gia ho t ng văn hóa, th thao và du l ch;
  3. b. Xã h i hóa c n căn c theo c i m v a lý, dân cư, i u ki n kinh t - xã h i, ti m năng văn hóa, th thao và du l ch t ng vùng, mi n, t ng c thù lo i hình có quy mô phát tri n và bư c i phù h p; c. Phát tri n xã h i hóa g n li n v i m c ích v a tăng nhanh s lư ng, v a không ng ng nâng cao ch t lư ng s n phNm văn hóa, th thao và du l ch, sáng t o ra nhi u tác phNm, công trình ngh thu t, th thao có giá tr nh cao, x ng t m th i i; d. Quá trình xã h i hóa c n ưu tiên, khuy n khích u tư và có chính sách ưu ãi cho nh ng lĩnh v c then ch t, có vai trò quan tr ng trong vi c nh hư ng chính tr - tư tư ng, o c, thNm m và giá tr xã h i; b o t n và phát huy giá tr di s n văn hóa, các lo i hình ngh thu t truy n th ng, dân gian, phong t c t p quán, thu n phong m t c t t p c a dân t c, làm cơ s và ch d a v ng ch c cho quá trình xã h i hóa ho t ng văn hóa, th thao và du l ch. II. NH NG NHI M V TR NG TÂM T p trung tri n khai th c hi n t t nh ng nhi m v tr ng tâm sau ây: 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n ch trương c a ng, các cơ ch , chính sách c a Nhà nư c v xã h i hóa, làm cho m i ngư i, c bi t là c p y ng, chính quy n các c p, các cơ quan ch c năng có nh n th c sâu s c và y v công tác xã h i hóa trong các lĩnh v c: văn hóa, th thao và du l ch, k p th i ng viên, khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác xã h i hóa, ng th i rút kinh nghi m và nhân r ng các mô hình tiêu bi u, tiên ti n. 2. Tăng cư ng và nâng cao hi u l c, hi u qu công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp quy, cơ ch qu n lý ph c v phát tri n xã h i hóa các lĩnh v c: văn hóa, th thao và du l ch. 3. Ưu tiên u tư kinh phí, cơ s v t ch t cho phát tri n văn hóa, th thao và du l ch cho mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s ; các lo i hình ngh thu t, th thao dân t c tiêu bi u; làng ngh truy n th ng; công tác b o t n, tôn t o các di tích văn hóa – l ch s , gi gìn các giá tr văn hóa dân t c; các cơ s ào t o văn hóa, ngh thu t, th thao, du l ch; b o tàng, thư vi n, i thông tin lưu ng, i chi u bóng lưu ng. ng th i, có chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t , các cá nhân, t ch c xã h i u tư phát tri n các lo i hình và các i tư ng này. 4. Chú tr ng vi c u tư và nâng cao ch t lư ng sáng tác văn h c, ngh thu t và bi u di n ngh thu t, i ôi v i vi c khuy n khích các ơn v , cơ s ho t ng và s n xu t s n phNm v văn hóa, ngh thu t ngoài công l p: các hãng phim và các oàn ngh thu t tư nhân nh m t o ra nhi u tác phNm, s n phNm văn hóa, ngh thu t có giá tr cao v tư tư ng, ngh thu t, ph c v nhân dân và công cu c i m i. 5. Có gi i pháp thu hút ư c nhi u ngu n l c t nhân dân, các cơ s ngoài công l p, các thành ph n kinh t tham gia và óng góp xây d ng i s ng văn hóa, th thao cơ s . 6. Ti n hành quy ho ch và xây d ng các công trình th d c th thao; ti p t c ưu tiên u tư xây d ng các công trình th thao tr ng i m c p qu c gia, c p vùng và h
  4. th ng các công trình th thao cơ b n c p t nh, thành ph ; ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n Lu t th d c th thao và ban hành m t s chính sách khuy n khích xã h i hóa trong lĩnh v c th d c th thao. 7. Ưu tiên u tư ban u xây d ng m t s trư ng ào t o v du l ch có phương ti n ào t o k năng th c hành, hi n i, làm mô hình u tư cho các thành ph n u tư khác theo nhu c u c a th trư ng và xã h i hóa gi m gánh n ng cho ngân sách. 8. Xây d ng cơ ch qu n lý trong i u ki n xã h i hóa, có chính sách phù h p v i tình hình phát tri n xã h i hóa, nh t là chính sách v thu , t ai, v n tín d ng; có chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào cơ s công l p, ngoài công l p; c ng c các cơ s công l p ho t ng trong lĩnh v c văn hóa, th thao, du l ch; ti p t c th c hi n vi c giao quy n t ch cho các cơ s công l p và c i cách th t c hành chính; có cơ ch mi n thu cho ngư i nghèo v.v… 9. Ti p t c phát tri n các cơ s ngoài công l p theo tinh th n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph . T p trung ch o, t ch c th c hi n và hư ng d n các a phương hoàn thành vi c xây d ng Quy ho ch phát tri n xã h i hóa ho t ng văn hóa, th thao trên toàn qu c vào năm 2008. 10. Ny m nh công tác c ph n hóa các doanh nghi p, s p x p, c ng c các ơn v s nghi p theo hư ng tinh g n, tăng năng su t hi u qu lao ng. III. T CH C TH C HI N 1. Ban Ch o Xã h i hóa B Văn hóa, Th thao và Du l ch căn c vào án Quy ho ch phát tri n xã h i hóa các ho t ng văn hóa trên toàn qu c, án Quy ho ch phát tri n th d c th thao trên toàn qu c ã ư c Chính ph phê duy t và yêu c u, nhi m v ư c nêu trong Ch th này, xây d ng k ho ch và l trình th c hi n sát v i tình hình th c t hi n nay, ti n hành ch o toàn ngành th c hi n t t ch trương xã h i hóa các lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch c a ng, Nhà nư c và có trách nhi m theo dõi tình hình báo cáo B trư ng vi c th c hi n Ch th này. 2. Các cơ quan báo chí c a Ngành: dành chuyên m c tuyên truy n, ph bi n ch trương c a ng, chính sách c a Nhà nư c v xã h i hóa các ho t ng văn hóa, th thao, du l ch; phát hi n, bi u dương k p th i các nhân t tích c c, các t p th , cá nhân, a phương có thành tích xu t s c óng góp cho công tác xã h i hóa các ho t ng văn hóa, th thao, du l ch. 3. V Pháp ch có trách nhi m làm u m i t ng h p các ý ki n các V , C c, T ng c c thu c B tham gia v i các cơ quan ch c năng c a B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng d th o Ngh nh m i v xã h i các lĩnh v c: giáo d c, y t , văn hóa, th thao trình Chính ph xem xét, ban hành. 4. V K ho ch, Tài chính ch trì ph i h p v i các C c, V qu n lý chuyên ngành v văn hóa, th thao và du l ch xây d ng các cơ ch , chính sách thích h p, ng b phát tri n xã h i hóa các lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch, nh t là các cơ ch , chính sách v thu , t ai, v n tín d ng; chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào các cơ s công l p, ngoài công l p, phát tri n m ng lư i các cơ s ngoài công l p; cơ ch , chính sách ưu tiên u tư kinh phí cho phát tri n s nghi p văn hóa,
  5. th thao, du l ch khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s ; cho công tác b o t n các giá tr văn hóa v t th và phi v t th , làng ngh truy n th ng; cho các ho t ng b o tàng, thư vi n, các i chi u bóng lưu ng, thông tin lưu ng; cho công tác ào t o ngành, ngh : văn hóa ngh thu t, th thao, du l ch, th hi n úng quan i m v xã h i hóa c a ng, c a Nhà nư c i v i vi c u tư ngân sách cho phát tri n s nghi p văn hóa, th thao và du l ch; xây d ng gi i pháp Ny nhanh ti n c ph n hóa các doanh nghi p thu c B . 5. C c i n nh, C c Ngh thu t bi u di n, C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, nghiên c u, xu t gi i pháp hi u qu u tư sáng tác k ch b n, s n xu t, dàn d ng, th nghi m tác phNm ngh thu t; ph i h p v i các ơn v ch c năng xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr cho các hãng phim tư nhân, các oàn ngh thu t tư nhân, các hi p h i ngh nghi p, galery, các B o tàng M thu t – Nhi p nh tư nhân, các cơ s ngoài công l p s n xu t các s n phNm văn hóa ngh thu t có i u ki n phát tri n cùng các ơn v Nhà nư c sáng t o nhi u tác phNm, s n phNm văn hóa, ngh thu t có ch t lư ng, có giá tr tư tư ng – ngh thu t cao. 6. C c Văn hóa cơ s : ph i h p v i các C c, V ch c năng ra các gi i pháp thích h p nh m huy ng có hi u qu ngu n l c xã h i óng góp cho vi c u tư xây d ng các công trình, thi t ch văn hóa, th thao và phát tri n i s ng văn hóa cơ s . 7. C c B n quy n tác gi : xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr cho các t ch c qu n lý t p th quy n tác gi , quy n liên quan th c hi n nhi m v c a mình trong vi c th c thi b o h quy n tác gi , quy n liên quan. 8. T ng c c Th d c Th thao: ph i h p v i V K ho ch, Tài chính và các ơn v ch c năng hoàn ch nh vi c quy ho ch xây d ng các công trình th d c, th thao trên toàn qu c n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 trình Th tư ng Chính ph phê duy t; tham mưu cho lãnh o B trình Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách khuy n khích xã h i hóa các ho t ng th d c th thao; ch o, i m i vi c s p x p l i các ơn v th d c th thao công l p trên toàn qu c. 9. T ng c c Du l ch: ph i h p v i V ào t o, V K ho ch, Tài chính, V T ch c Cán b ti n hành quy ho ch xây d ng các trư ng ào t o v du l ch, và xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t u tư, xây d ng các trư ng ào t o v du l ch ngoài công l p. 10. Thanh tra B : t p trung ch o, hư ng d n và ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành các S qu n lý nhà nư c v Văn hóa, Th thao, Du l ch tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra các ho t ng văn hóa, th thao và du l ch trong i u ki n xã h i hóa ngày càng phát tri n m b o cho công tác xã h i hóa phát tri n b n v ng, lành m nh và úng nh hư ng c a ng. 11. Văn phòng B ph i h p v i V Thi ua – Khen thư ng: xây d ng Quy ch v khen thư ng thành tích ho t ng xã h i hóa các lĩnh v c: văn hóa, th thao và du l ch và có văn b n hư ng d n các ơn v , a phương, cơ s th c hi n. 12. Các S qu n lý v Văn hóa, Th thao, Du l ch căn c vào yêu c u, nhi m v ư c nêu trong Ch th , tình hình, c i m và i u ki n th c t c a a phương có k ho ch tham mưu cho T nh y, Thành y, y ban nhân dân t nh, thành ph hoàn thành
  6. Quy ho ch phát tri n xã h i hóa các ho t ng văn hóa, th thao và du l ch trên a bàn t nh, thành ph và th c hi n t t ch trương xã h i hóa các ho t ng văn hóa, th thao và du l ch c a ng và Nhà nư c. IV. HI U L C THI HÀNH Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Yêu c u các cơ quan, ơn v thu c B , các S qu n lý nhà nư c v Văn hóa, Th thao và du l ch th c hi n t t Ch th này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản