Chỉ thị số 33/1998/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 33/1998/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 33/1998/CT-UB-KT về cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-01-1998 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 33/1998/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 33/1998/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1998 CH THN V C P GI Y CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ THEO NGHN NNH S 07/1998/N -CP NGÀY 15-01-1998 C A CHÍNH PH . Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) ã t o thêm nhi u thu n l i cho s n xu t-kinh doanh trong nư c phát tri n. th c hi n t t vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph H Chí Minh Ch th các s - ngành thành ph , các qu n-huy n như sau : 1. Giao s K ho ch và u tư thành ph , Ban Qu n lý các Khu công nghi p và Khu ch xu t thành ph ( i v i u tư vào các Khu công nghi p) ti p nh n h sơ trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Khi chuNn b h sơ trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các lo i hình doanh nghi p, cơ s s n xu t-kinh doanh, s K ho ch và u tư thành ph , Ban Qu n lý các Khu công nghi p và Khu ch xu t thành ph , không ph i có văn b n xin ý ki n C c thu thành ph và C c u tư phát tri n thành ph mà ch c n i chi u chính xác t ng ngành ngh s n xu t-kinh doanh, a bàn, m c ưu ãi u tư, m c h tr u tư mà doanh nghi p ho c cơ s s n xu t-kinh doanh ư c hư ng xu t úng quy nh c a Ngh nh s 07/1998/N -CP. 3. V th t c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, i v i doanh nghi p ho c cơ s s n xu t-kinh doanh hi n có, ch c n n p ơn theo m u và b n sao gi y ch ng nh n ã ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư ho c quy t nh u tư. Vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ng th i v i thành l p m i doanh nghi p và xin phép u tư, ch u tư ch c n n p h sơ theo quy nh v thành l p doanh nghi p và xin phép u tư, không c n làm ơn xin ưu ãi u tư như Thông tư s 02/1998/TT-BKH ngày 16 tháng 3 năm 1998 c a B K ho ch và u tư. Các cơ quan th lý h sơ n u xét th y trong di n ưu ãi thì làm th t c trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. 4. Th i h n c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư t i a là 20 (hai mươi) ngày k t ngày nh n ơn xin h p l (n u doanh nghi p ã ư c c p phép u tư ho c có quy t nh u tư) ho c k t ngày ư c c p phép u tư (n u vi c xin ưu ãi u tư ng th i v i vi c thành l p doanh nghi p, xin phép u tư) ; trong ó, th i gian x lý t i y ban nhân dân thành ph là 5 ngày. Trong th i h n 3 (ba) ngày, sau khi ký nh n h sơ,
  2. n u h sơ chưa h p l , cơ quan ti p nh n h sơ ph i thông báo cho ch u tư b túc y h sơ và ch ư c thông báo 1 (m t) l n. 5. Hàng tháng trư c ngày 20 m i tháng, Ban Qu n lý các Khu công nghi p và Khu ch xu t thành ph báo cáo tình hình c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư v s K ho ch và u tư thành ph s K ho ch và u tư thành ph t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và B K ho ch và u tư vào ngày 25 m i tháng. C i cách th t c hành chánh trong vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư là m t công tác quan tr ng t o i u ki n thu n l i cho các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t-kinh doanh, t o vi c làm cho ngư i lao ng, th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i. Do ó, y ban nhân dân thành ph yêu c u các ngành liên quan ph i h p t ch c th c hi n t t Ch th n y, trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, yêu c u các s -ngành, qu n-huy n báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t k p th i./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c UBND.TP - Các S -Ngành thành ph - UBND các Qu n-Huy n - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản