Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg về việc đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2000-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 34/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1999 CH THN V Y NHANH VI C TH C HI N CÁC M C TIÊU N NĂM 2000 V TR EM, T NG K T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA VÌ TR EM 1991- 2000 VÀ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG QU C GIA VÌ TR EM 2000-2010 Sau g n 10 năm th c hi n Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em và Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991-2000, v i s n l c c a toàn ng, toàn dân, các c p chính quy n, các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i, công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em ã có chuy n bi n rõ r t c v nh n th c và t ch c th c hi n, t ư c m t s k t qu áng khích l : i s ng v t ch t và tinh th n c a tr em t ng bư c ư c nâng cao; công tác ph c p giáo d c ti u h c t k t qu cao; các ch s v s c kho tr em ư c c i thi n rõ r t; có nhi u ti n b trong công tác chăm sóc, b o v tr em có hoàn c nh c bi t. Tuy v y, còn m t s v n xã h i b c xúc liên quan n tr em c n ph i t p trung gi i quy t như sau : t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng còn cao; nhi u tr em lang thang, b l m d ng s c lao ng, m t s b xâm h i tình d c, b mua bán chưa ư c b o v và chăm sóc y ; s lư ng tr em vi ph m pháp lu t chưa gi m; còn có nh ng tr em nghi n hút ma tuý; cơ s văn hoá, vui chơi, gi i trí cho tr em còn thi u nhi u. Nguyên nhân có ph n do nư c ta còn nghèo, s phát tri n kinh t - xã h i không ng u gi a các vùng, mi n, tình tr ng th t h c, s thi u trách nhi m c a m t s b c cha m và cũng có ph n do s ph i h p và quan tâm n công tác tr em c a các ngành, các c p có liên quan chưa úng m c và ng b . th c hi n có hi u qu Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em, hoàn thành các ch tiêu v tr em do Ngh quy t i h i ng l n th VIII ra, nh m thi t th c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho tr em, Th tư ng Chính ph ch th : 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Th c hi n ng b các gi i pháp nh m Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu n năm 2000 v tr em, tăng cư ng u tư và phát huy s c m nh t ng h p c a toàn xã h i; rà soát và có k ho ch c th g n v i các chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a a phương ph n u hoàn thành các m c tiêu, c bi t là các m c tiêu khó t trên a bàn. - T ng k t, ánh giá toàn di n k t qu th c hi n Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991-2000, xây d ng Chương trình hành ng Vì tr em giai o n
  2. 2001-2010 g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và phù h p v i Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 2001-2010. 2. Các B , ngành Trung ương : a) y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam : - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và T ng c c Th ng kê hư ng d n các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành t ng k t, ánh giá Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991 - 2000. T ng h p k t qu t ng k t và báo cáo Th tư ng Chính ph trong quí II năm 2000. - Ch trì, ph i h p v i các B K ho ch và u tư, Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an, Văn hoá - Thông tin, T ng c c Th ng kê, các cơ quan khác có liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 2001 - 2010 phù h p v i Chi n lư c Phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2001 - 2010, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2000. b) B Y t : - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các gi i pháp tích c c, ng b , huy ng s tham gia c a toàn xã h i, m i ngu n l c trong nư c và ngoài nư c t p trung h tr cho nh ng xã c bi t khó khăn, nh ng i tư ng nghèo nh t và khó khăn nh t hoàn thành các m c tiêu n năm 2000 v chăm sóc s c kho tr em, c bi t là gi m nhanh t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng. - Ch trì, ph i h p v i y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và các B , ngành có liên quan t ng k t, ánh giá th c hi n các m c tiêu v chăm sóc s c kho tr em c a Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991 - 2000. c) B Giáo d c và ào t o: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các gi i pháp ng b nh m Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu n năm 2000 v giáo d c cho tr em. - Ch trì, ph i h p v i y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và các B , ngành có liên quan t ng k t, ánh giá công tác ph c p giáo d c ti u h c giai o n 1991 - 2000. d) B Văn hoá - Thông tin: - Ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các gi i pháp ng b nh m Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu n năm 2000 v chăm sóc i s ng tinh th n cho tr em.
  3. - Ch trì, ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và các B , ngành có liên quan t ng k t, ánh giá vi c th c hi n các m c tiêu v chăm sóc i s ng tinh th n cho tr em c a Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991 - 2000. ) B Lao ng - Thương binh và Xã h i : - Ch trì, ph i h p v i B Công an, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các gi i pháp ng b nh m Ny nhanh vi c th c hi n các m c tiêu n năm 2000 v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t. - Ch trì, ph i h p v i y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam, B Công an và các B , ngành có liên quan t ng k t, ánh giá vi c th c hi n các m c tiêu v chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t c a Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991 - 2000. e) B Tài chính b trí kinh phí cho các ho t ng nói trên trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2000 c a các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Khi t ng k t, ánh giá vi c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991 - 2000, các B và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n làm rõ k t qu th c hi n các m c tiêu, rút ra nh ng kinh nghi m t t, tìm nguyên nhân c a nh ng vi c chưa làm ư c và xu t các gi i pháp c n thi t trong giai o n t i. Các B và a phương báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu t ng k t, ng g i y ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam trư c ngày 31 tháng 3 năm 2000. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản