Chỉ thị số 34-CT/TW

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
359
lượt xem
57
download

Chỉ thị số 34-CT/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 34-CT/TW

  1. BAN CH P HÀNH TRUNG NG C NG S N VI T NAM ƯƠNG ------- ----- S : 34-CT/TW Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 1998 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC CHÍNH TRN TƯ TƯ NG; C NG C T CH C NG, OÀN TH QU N CHÚNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRI N NG VIÊN TRONG CÁC TRƯ NG H C Thi hành Ngh quy t Trung ương 2 (khóa VIII) "V nh hư ng chi n lư c phát tri n giáo d c - ào t o trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa và nhi m v n năm 2000", v a qua, i ôi v i vi c lãnh o th c hi n các nhi m v công tác trong trư ng h c, các c p y và t ch c ng, ngành Giáo d c - ào t o ã quan tâm hơn trong vi c ch o công tác xây d ng t ch c ng và các oàn th qu n chúng các trư ng h c. Tuy nhiên, t i nay công tác giáo d c chính tr tư tư ng, rèn luy n o c không ít trư ng còn b coi nh ; vi c gi ng d y các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh còn chưa ư c quan tâm úng m c, th m chí có nơi còn b thu h p; công tác xây d ng t ch c ng và các oàn th còn nhi u m t y u. Nhi u trư ng, nh t là c p ti u h c, trung h c cơ s và các t nh thành ph phía Nam, Tây Nguyên, vùng mi n núi, ven bi n, vùng ng bào dân t c, tôn giáo. Chưa có ng viên, chưa l p ư c chi b . T l ng viên trong giáo viên các trư ng ph thông cơ s , ti u h c, m m non và trong h c sinh, sinh viên còn th p. S c chi n u c a ng viên và năng l c lãnh o c a t ch c ng nhi u trư ng không cao, th m chí còn có nơi tê li t. Tình hình trên có nhi u nguyên nhân, trong ó nguyên nhân ch y u là do s ch o c a các c p y i v i công tác xây d ng ng và công tác qu n chúng chưa ư c tăng cư ng úng m c; quan h ph i h p gi a các ban cán s ng ngành Giáo d c - ào t o v i các c p y a phương trong nhi m v giáo d c - ào t o còn thi u ch t ch . th c hi n t t nh hư ng chi n lư c phát tri n giáo d c - ào t o; chi n lư c cán b c a ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hóa và nhi m v n năm 2000, B chính tr yêu c u các c p, các ngành th c hi n có k t qu m t s nhi m v sau ây: 1. Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng, rèn luy n o c cách m ng trong i ngũ giáo viên, h c sinh, sinh viên, và công nhân viên các trư ng h c: Nâng cao nh n th c c a cán b , ng viên và qu n chúng trong trư ng h c v lý tư ng cách m ng, v các ch trương, chính sách, nhi m v và m c tiêu cơ b n c a công tác giáo d c - ào t o, th c hi n t t nhi m v xây d ng con ngư i có c, tài, k t c trung thành và xu t s c s nghi p xây d ng và b o v T qu c; th c hi n th ng l i nhi m v cách m ng c a ng và nhân dân ta trong th i kỳ m i.
  2. T ch c ng m i trư ng h c ph i căn c vào ch c năng và nhi m v c a mình, lãnh o xây d ng và th c hi n t t chương trình, k ho ch giáo d c - ào t o theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 2 (khóa VIII), trong ó c bi t chú tr ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng và o c cách m ng. Xác nh rõ trách nhi m c a c p y ng, hi u trư ng, h i ng khoa h c, ch nhi m khoa, ch nhi m l p, i ngũ giáo viên, các oàn th , khoa Mác - Lênin, phòng công tác chính tr , ban qu n lý ký túc xá, t o ra s c m nh t ng h p trong công tác giáo d c chính tr , tư tư ng. Xây d ng i ngũ giáo viên th c s là nh ng chi n sĩ trên m t tr n giáo d c, là t m gương sáng v o c nhân cách cho h c sinh, sinh viên noi theo. B i dư ng ý th c t giác c a h c sinh, sinh viên trong h c t p, ho t ng xã h i, rèn luy n phNm ch t chính tr và nhân cách. Kiên quy t kh c ph c tư tư ng chuyên môn ơn thu n, xem nh các m t công tác chính tr tư tư ng. Làm t t vi c ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ giáo viên chính tr , gi ng viên d y các môn khoa h c xã h i và nhân văn, giáo d c công dân. C i ti n n i dung giáo trình và phương pháp gi ng d y t ng bư c nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c các môn khoa h c Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh, l ch s qu c văn. Thư ng xuyên cung c p thông tin th i s , chính sách cho giáo viên, h c sinh, sinh viên, làm cho nhà trư ng luôn bám sát nhi m v chính tr và th c ti n cu c s ng. Có bi n pháp tích c c c ng c t ch c và t o m i i u ki n phát huy vai trò c a các t ch c oàn th trong nhà trư ng, góp ph n làm t t công tác tuyên truy n, giáo d c oàn viên, h i viên v lý tư ng cách m ng, o c và l i s ng lành m nh. oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i sinh viên ph i là nòng c t trong nh ng phong trào d y t t, h c t t; trong các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c th thao; xây d ng trư ng l p, ký túc xá văn minh, s ch p và tích c c tham gia các ho t ng xã h i. Ban cán s ng ngành giáo d c và ào t o trung ương và a phương ph i h p v i Ban Tư tư ng văn hóa Trung ương, Ban khoa giáo Trung ương và các ban tuyên giáo c a c p y các c p t ch c l p b i dư ng thư ng xuyên và theo nh kỳ (vào các d p hè) v chính tr , nghi p v chuyên môn và kinh nghi m qu n lý cho các c p y viên, hi u trư ng, hi u phó, ch nhi m khoa, ch nhi m l p, giáo viên, cán b oàn th các trư ng, ph i h p v i các cán b cơ quan thông tin i chúng t ch c t t các chương trình có ý nghĩa giáo d c sinh ng và phát tri n trí thông minh c a h c sinh, sinh viên như các chương trình "SV 96", "7 S c c u v ng" và các ch b ích khác. C p y huy n, qu n. ch o các trung tâm b i dư ng chính tr , m các l p chuyên v ng cho nh ng ngư i là i tư ng, c m tình ng, b i dư ng nâng cao trình lý lu n và kinh nghi m công tác xây d ng ng, công tác v n ng qu n chúng cho các c p y viên, cán b qu n lý và ng viên d b các chi b , ng b nhà trư ng. Cán b lãnh o ch ch t các c p y và ngành giáo d c - ào t o c n nh kỳ ki m tra công tác chính tr - tư tư ng; công tác xây d ng t ch c ng và oàn th các trư ng h c, t ch c h i th o, ti p xúc i tho i v i qu n chúng, gi i thích ư ng l i, ch trương c a ng, Nhà nư c và gi i áp th c m c c a qu n chúng khi có yêu c u. 2. Xây d ng chi b , ng b nhà trư ng trong s ch, v ng m nh
  3. T nay n năm 2000, ph n u xây d ng các t ch c ng trong trư ng h c a s t tiêu chuNn trong s ch, v ng m nh; thu h p di n cơ s y u kém. Các t ch c ng nhà trư ng sơ k t, rút kinh nghi m vi c th c hi n Qui nh s 51 - Q /TƯ, ngày 19-11-1992 c a Ban Bí thư ( khóa VII ) v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b trư ng h c, xây d ng, b sung qui ch ho t ng c a t ch c ng, qui ch th c hi n dân ch b o m th c hi n th ng l i m i ư ng l i, ch trương c a ng trong nhà trư ng. Các t ch c ng trư ng h c ph i chú tr ng lãnh o nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o và nghiên c u khoa h c; lãnh o và qu n lý i ngũ cán b theo phân c p; làm t t công tác b o v chính tr n i b , gi v ng nguyên t c t p trung dân ch , nâng cao ch t lư ng sinh ho t ng, th c hi n nghiêm túc ch t phê bình và phê bình; phát huy quy n làm ch c a qu n chúng; ch ng quan liêu, tham nhũng và các bi u hi n tiêu c c khác. các trư ng dân l p, n u có 3 ng viên chính th c tr lên thư ng xuyên làm vi c t i trư ng thì thành l p chi b ; chi b ho t ng theo các qui nh c a i u l ng, phù h p v i cơ ch qu n lý trư ng dân l p. H ng năm t ch c h i ngh ng viên ang gi ng d y và công tác các trư ng dân l p, b o m th c hi n t t quan i m, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c trong công tác giáo d c, ào t o. 3. Tích c c t o ngu n, làm t t công tác phát tri n ng viên trong cán b , giáo viên, h c sinh, sinh viên, nh t là cơ s hi n còn ít ho c chưa có ng viên: Trên cơ s m b o ch t lư ng, i m i công tác giáo d c, nâng cao ý th c t giác ph n u c a qu n chúng vì lý tư ng c a ng, thông qua phong trào thi ua d y và h c và lao ng sáng t o các trư ng t o ngu n b sung nhân t m i cho ng. Ph n u t nay n năm 2000, t t c các trư ng u có ng viên, các trư ng ph thông cơ s , ti u h c, m m non có chi b ho c t ng; các trư ng ph thông trung h c, d y ngh và các trư ng dân l p u có chi b ; các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c công l p có ng b . C p y, chi b các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh c n làm t t công tác t o ngu n phát tri n ng viên, nâng cao hơn t l phát tri n ng viên trong s giáo viên tr và h c sinh, sinh viên. các trư ng thu c c p huy n và cơ s qu n lý, c p y huy n và cơ s c n phân công ng viên làm t t công tác phát tri n ng, ng th i ph i h p v i ngành giáo d c và ào t o c p trên có k ho ch c cán b , giáo viên các trư ng có ông ng viên n tăng cư ng cho các trư ng còn ít ho c chưa có ng viên, Ny m nh ho t ng c a các oàn th , qua ó mà l a ch n giáo viên ưu tú k t n p vào ng, ti n t i l p t ng, chi b ng. Chú ý v n d ng th c hi n các ch , chính sách chăm lo i s ng v t ch t và tinh th n c a nh ng cán b , ng viên, giáo viên ư c i u ng n công tác các vùng có nhi u khó khăn. C ng c và phát huy m nh hơn n a vai trò c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong vi c l a ch n, b i dư ng, gi i thi u oàn viên ưu tú vào ng. 4. Ki n toàn i ngũ cán b lãnh o ch ch t các trư ng h c
  4. Các Ban Cán s ng b , s và lãnh o phòng giáo d c theo phân c p qu n lý cán b cùng v i c p y a phương ti n hành vi c nh n xét ánh giá ch t lư ng cán b lãnh o ch ch t (hi u trư ng, bí thư c p y) theo nh kỳ; xây d ng và th c hi n t t k ho ch ào t o, b i dư ng cán b ch ch t; k p th i thay th nh ng cán b không tiêu chuNn. Các c p y c p trên c a t ch c ng trư ng h c ph i ch o ch t ch vi c ki n toàn nhân s , nâng cao ch t lư ng c p y qua các kỳ i h i ng b , chi b trư ng h c. Bí thư chi b , bí thư ng y ph i có tiêu chuNn như i u l ng (khóa VIII) quy nh. 5. T ch c ch o th c hi n: T nay n h t năm 1998, các c p y a phương (t nh, thành, huy n, qu n, xã, phư ng) và c p y, chi b các trư ng ph i sơ k t ánh giá rút kinh nghi m v công tác chính tr tư tư ng, xây d ng, c ng c các t ch c ng và oàn th ; t o ngu n phát tri n ng viên trong các trư ng h c t khi có Ngh quy t Trung ương 2 (khóa VIII) n nay. Trên cơ s ó xây d ng chương trình hành ng c th t nay n năm 2000, nh rõ m c tiêu ph n u t ng năm và tr ng i m ch o i v i t ng lo i trư ng m t cách thi t th c. S p x p l i h th ng t ch c ch o c a các c p y c p trên i v i các t ch c cơ s ng trư ng h c, không l p t ch c ng ngành d c mà g n vào s ch o c a các c p y a phương theo phân c p. Các ban cán s ng và ng oàn Trung ương, Ban Thư ng v oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, có k ho ch tri n khai th c hi n Ch th này trong b , ngành, oàn th mình. Các cơ quan có trách nhi m nghiên c u b sung m t s chính sách, ch c th i v i các trư ng h c, b o m và th c h ên úng các ch chi tiêu ngân sách c a nhà trư ng, bao g m c các kho n chi cho ho t ng c a t ch c ng, các oàn th , các ho t ng chính tr tư tư ng và t ch c i s ng tinh th n cho h c sinh, sinh viên theo qui nh c a Nhà nư c. Ban Khoa giáo Trung ương ch trì, ph i h p v i Ban Tư tư ng - Văn hóa Trung ương, Ban cán s ng B Giáo d c và ào t o và Ban T ch c Trung ương có trách nhi m theo dõi, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ch th này các c p, các ngành, t ng h p tình hình báo cáo v i B chính tr theo nh kỳ. Ch th này ph bi n n các chi b th c hi n. TM. B CHÍNH TRN Ph m Th Duy t
Đồng bộ tài khoản