Chỉ thị số 346-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 346-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 346-CT về việc tổ chức tết nguyên đán mậu thìn, các ngày lễ,ngày hội và tổng kết, khen thưởng cuối năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 346-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 346-CT Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 1987 CH THN V VI C T CH C T T NGUYÊN ÁN M U THÌN, CÁC NGÀY L , NGÀY H I VÀ T NG K T, KHEN THƯ NG CU I NĂM Vi c t ch c T t Nguyên án (M u Thìn) và t ch c ki m i m, t ng k t công tác cu i năm ph i quán tri t y tinh th n tri t ti t ki m trong Quy t nh s 140- H BT ngày 15-9-1987 c a H i ng B trư ng. Ch t ch H i ng B trư ng quy nh: V t ch c T t Nguyên án và các ngày l , ngày h i các a phương: - Yêu c u các c p, các ngành h t s c ti t ki m trong các bu i liên hoan, không ư c t ch c ăn u ng lãng phí. Nh ng ngư i ra l nh chi sai chính sách, sai ch ph i ch u hoàn toàn trách nhi m; các k toán trư ng, cơ quan, tài chính, ngân hàng ph i làm Ny trách nhi m theo ch c năng c a mình; các t ch c công oàn, thanh niên, ph n ph i tăng cư ng ki m tra. - Các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c, các ơn v l c lư ng vũ trang không t pháo, các gia ình ng viên, cán b gương m u và v n ng nhân dân ti t ki m t pháo. - C m m i ngư i t pháo ngoài ư ng ph , nh ng nơi công c ng ông ngư i tránh gây tai n n. Các trư ng h c, gia ình và các t ch c thanh niên, thi u niên, nhi ng không tr em chơi pháo. C m các l c lư ng vũ trang (quân i, công an) và m i ngư i khác không ư c b n súng thay pháo m ng xuân trong nh ng ngày T t. Tư nhân không ư c s n xu t, tàng tr , v n chuy n, buôn bán pháo. Ch có c a hàng thương nghi p qu c doanh, h p tác xã mua bán ho c nh ng ngư i làm i lý cho thương nghi p qu c doanh m i ư c bán pháo T t. Các ngành văn hoá ngh thu t, th d c th thao c n t ch c nh ng ho t ng vui chơi, gi i trí lành m nh; c m mê tín d oan, n n c b c... Các ngành thương nghi p xã h i ch nghĩa, giao thông v n t i t ch c t t vi c ph c v nhân dân trong d p T t và các ngày h i a phương. Ph i tăng cư ng qu n lý giá c th trư ng, b o m gi v ng an ninh, tr t t , an toàn xã h i. Nhân d p T t, các c p, các ngành t ch c t t vi c chăm sóc, ng viên, thăm h i các ơn v l c lư ng vũ trang ang làm nhi m v tr c ti p biên gi i, h i o, các gia ình thương binh, li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng.
  2. V t ng k t, khen thư ng cu i năm 1987: - Vi c t ng k t công tác, xét duy t công nh n hoàn thành k ho ch Nhà nư c cu i năm ph i chú ý ch t lư ng và hi u qu , h t s c thi t th c, g n nh , không phô trương, hình th c, không ăn u ng lãng phí... - Các cơ quan, ơn v , cơ s s n xu t không ư c l y s n phNm c a Nhà nư c khen thư ng ho c chia, bán r cho cán b , công nhân, viên ch c trong cơ quan, ơn v mình, ngành mình trong d p t ng k t. - B Tài chính, các ngành ch qu n, theo ch c năng c a mình, k p th i hư ng d n c th ch ti n thư ng cu i năm i v i khu v c s n xu t kinh doanh và tăng cư ng ôn c, ki m tra vi c th c hi n; k p th i bi u dương, khen thư ng nh ng ơn v , cá nhân làm t t, ng th i nghiêm kh c x lý nh ng v vi c làm sai ch , chính sách c a Nhà nư c. Trong nh ng ngày l , ngày h i, ngày T t, các ngành, các c p và ơn v cơ s ph i có bi n pháp c th b o m s n xu t theo k ho ch, theo th i v , b o v tài s n xã h i ch nghĩa. Các ngành, các a phương k p th i nh c các c p, ơn v tr c thu c thi hành Ch th này. Các oàn th , các cơ quan thông tin i chúng ph i h p th c hi n, theo ch c năng c a mình. Ch th này ư c ph bi n n các ngành, các c p, các ơn v cơ s và trong nhân dân. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản