Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch lở mồm long móng đang có chiều hướng gia tăng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 3599/CT-BNN-VP Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 CH THN TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH L M M LONG MÓNG ANG CÓ CHI U HƯ NG GIA TĂNG Theo báo cáo c a C c Thú y, d ch b nh l m m long móng (LMLM) hi n ang x y ra 37 xã thu c 11 huy n c a 6 t nh (Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa, Yên Bái, Ninh Bình và Thái Bình) v i 600 gia súc m c b nh. Như v y, ngoài các t nh B c Trung b , mi n núi phía B c, d ch b nh LMLM ã xu t hi n m t s t nh ng b ng sông H ng nơi có m t gia súc cao, giao lưu buôn bán và v n chuy n gia súc nhi u. M t khác, th i i m hi n nay cho n t t Nguyên án, vi c v n chuy n buôn bán gia súc trong c nư c ngày càng gia tăng, vì v y d ch LMLM có nguy cơ lây lan r ng, gây thi t h i n ng n u ch quan, lơ là, không phòng ch ng tích c c. nhanh chóng d p t t d ch LMLM, ngăn ch n d ch lây lan, b o v và phát tri n chăn nuôi, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n các bi n pháp c p bách sau: I. I V I CÁC T NH ANG CÓ DNCH. 1. Ki m i m nghiêm túc vi c áp d ng các bi n pháp phòng ch ng ã th c hi n th i gian qua rút kinh nghi m ti p t c tri n khai quy t li t và khNn trương công tác phòng ch ng; i v i d ch chưa x lý tri t , th c hi n ngay vi c tiêu h y ho c gi t m b t bu c s gia súc m c b nh. 2. t m c tiêu không phát sinh thêm d ch m i trên a bàn c a t nh. II. I V I T T C CÁC T NH, THÀNH 1. Duy trì và c ng c ho t ng c a Ban Ch o phòng ch ng d ch gia súc, gia c m t i a phương và b o m h p giao ban nh kỳ. 2. Giao trách nhi m giám sát d ch b nh cho chính quy n c p xã, trư ng thôn, b n và thú y viên xã giám sát t ng h chăn nuôi gia súc, phát hi n s m các d ch m i x y ra, báo cáo k p th i cho y ban nhân dân c p huy n, t nh và cơ quan thú y a phương, không ư c gi u d ch. 3. Khi phát hi n gia súc nhi m b nh LMLM, y ban nhân dân t nh, thành ph ph i công b d ch, ng th i t ch c tiêu h y, gi t m b t bu c s gia súc m c b nh có s giám sát c a Cơ quan thú y; khoanh vùng xã có d ch, ti n hành v sinh tiêu c kh
  2. trùng môi trư ng vùng d ch và các xã lân c n; thi t l p các ch t ki m d ch t m th i các tr c giao thông các xã có d ch; c m v n chuy n, gi t m , buôn bán gia súc và s n phNm gia súc t i vùng có d ch; tăng cư ng công tác ki m d ch, ki m soát v n chuy n, không d ch lây lan ra các a bàn khác trong t nh, thành ho c n các t nh, thành khác. Th c hi n h tr k p th i ngư i chăn nuôi theo Quy t nh s 719/Q - TTg ngày 05/6/2008 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m. 4. T ch c tuyên truy n thư ng xuyên, sâu r ng v tính ch t, c i m, tác h i và bi n pháp phòng ch ng d ch b nh LMLM cho ngư i chăn nuôi, buôn bán, v n chuy n, gi t m nâng cao nh n th c và có ki n th c ch ng tham gia công tác phòng, ch ng d ch b nh. 5. Rà soát k t qu tiêm phòng v c xin cho àn gia súc trong t nh, thành, ch o ch t ch và ôn c th c hi n công tác tiêm phòng v c xin LMLM theo quy nh, yêu c u t l tiêm phòng ph i t trên 80% so v i t ng àn t i vùng tiêm. Nh ng a phương lâu nay không th c hi n t t công tác tiêm phòng d ch thư ng xuyên x y ra c n nghiêm kh c rút kinh nghi m. 6. Ki m tra, thanh tra vi c s d ng v c xin LMLM t ngu n ngân sách c a Nhà nư c, không ư c v c xin t n ng trong kho, h t h n s d ng gây lãng phí. 7. y ban nhân dân các t nh, thành ph ki m tra và x lý nghiêm các ơn v , a phương gi u d ch, phát hi n ch m lây lan d ch b nh, nh ng t ch c cá nhân làm phát sinh, lây lan d ch. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng ph i h p gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( b/c); - B trư ng Cao c Phát ( b/c); - y ban nhân dân các t nh, thành ph ; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph ; - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; - C c: Thú y, Chăn nuôi; Bùi Bá B ng - TT Khuy n nông KN QG; - ài TH VN, ài TN VN; - Báo Nhân dân; - Báo Nông nghi p Vi t Nam; - Lưu: VT, C c Thú y.
Đồng bộ tài khoản