Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 36/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ VÀ TH C THI B O H QUY N TÁC GI , QUY N LIÊN QUAN Trong nh ng năm qua, ho t ng b o h quy n tác gi , quy n liên quan ã ư c Nhà nư c c bi t quan tâm. Ho t ng nghiên c u, xây d ng, hoàn thi n và th c thi pháp lu t có nh ng ti n b quan tr ng. Quy n và l i ích h p pháp c a các ch th t ng bư c ư c b o h . M t s b , ngành, a phương ã có chương trình tri n khai thi hành c th , có hi u qu . Nhi u cá nhân và t ch c có quy n ã áp d ng các bi n pháp t b o v quy n c a mình. Các t ch c qu n lý t p th quy n tác gi , quy n liên quan ã ư c hình thành, bư c u ã có các ho t ng tích c c, áng khích l . Tuy nhiên, tình tr ng vi ph m b n quy n di n ra h u h t các lĩnh v c v i các hình th c và m c khác nhau, nh t là trong lĩnh v c âm nh c, văn h c, chương trình máy tính, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, k thu t s … Tình tr ng này gây thi t h i và nh hư ng tiêu c c n ho t ng sáng t o, môi trư ng u tư, phát tri n kinh t - văn hóa – xã h i c a t nư c và ti n trình h i nh p kinh t qu c t . Nguyên nhân c a tình tr ng nói trên ch y u là do nh n th c, hi u bi t, c bi t là ý th c ch p hành pháp lu t quy n tác gi , quy n liên quan c a nhi u t ch c, cá nhân khai thác, s d ng còn nhi u h n ch và chưa nghiêm túc; h th ng th c thi quy n tác gi , quy n liên quan c a các c p chính quy n chưa áp ng yêu c u b o h theo quy nh pháp lu t. ti p t c Ny m nh vi c th c hi n nghiêm ch nh, có hi u qu các quy nh pháp lu t Vi t Nam và các cam k t qu c t v quy n tác gi , quy n liên quan, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Ch o th c hi n m t cách quy t li t và áp d ng các bi n pháp c th b o h quy n tác gi , quy n liên quan c a các ch th quy n thu c thNm quy n qu n lý. Xây d ng k ho ch tri n khai thi hành b o h quy n tác gi , quy n liên quan trong b , ngành, a phương. Tăng cư ng công tác ch o, ki m tra thư ng xuyên, t xu t các ơn v tr c thu c trong vi c th c thi pháp lu t quy n tác gi , quy n liên quan, x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo quy nh pháp lu t; b) Giao nhi m v cho m t ơn v phù h p th c hi n nhi m v tham mưu, ch o và hư ng d n các ơn v thu c quy n qu n lý th c hi n nghĩa v pháp lý khi s d ng tác phNm, cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng theo thNm quy n; c) T o i u ki n, h tr các t ch c qu n lý t p th quy n tác gi , quy n liên quan th c hi n quy n do pháp lu t quy nh, c bi t là ho t ng c p phép, thu và phân ph i ti n s d ng tác phNm, cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; giám sát ho t ng c a các t ch c này theo thNm quy n; d) KhNn trương ban hành văn b n tri n khai th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v quy n tác gi , quy n liên quan quy nh t i Kho n 2, i u 7, Ngh nh s 100/2006/N -CP ngày 21 tháng 9 năm
  2. 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Dân s , Lu t S h u trí tu v quy n tác gi , quy n liên quan; ) Theo thNm quy n, ch ng và tích c c ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n các ho t ng b o h quy n tác gi , quy n liên quan t i b , ngành, a phương mình, c bi t là ho t ng tư v n, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, t ch c th c thi, ki m tra, x lý vi ph m. 2. B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m: a) Tăng cư ng hơn n a công tác thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý nghiêm minh, k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; b) T ch c t ng ki m tra vi c th c thi pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan trong các ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v liên quan trên ph m vi c nư c trong quý I năm 2009, xu t các bi n pháp c n thi t th c thi pháp lu t, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2009. T p trung vào các lĩnh v c có nhi u vi ph m, gây thi t h i nghiêm tr ng cho các t ch c, cá nhân, các nhà u tư có liên quan. Ph i h p v i ngành tòa án, ki m sát và các cơ quan t t ng khác trong ho t ng i u tra, x lý nghiêm minh, k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t quy n tác gi , quy n liên quan; c) Tăng cư ng nhân l c, cơ s v t ch t, phương ti n và các i u ki n thu n l i cho cơ quan qu n lý và th c thi quy n tác gi , quy n liên quan thu c B ; t ch c ào t o, b i dư ng i ngũ nòng c t làm công tác qu n lý, th c thi quy n tác gi , quy n liên quan trên ph m vi c nư c; d) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp ti p t c nghiên c u hoàn thi n pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; ) Ny m nh ho t ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; xu t b n sách, t p chí chuyên ngành v quy n tác gi , quy n liên quan; e) Ch o h th ng khách s n, các khu vui chơi gi i trí nghiêm túc th c hi n nghĩa v tr ti n b n quy n khi s d ng tác phNm, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; g) Ch o H i Nh c sĩ Vi t Nam, H i Nhà văn Vi t Nam, Hi p h i Công nghi p ghi âm Vi t Nam xây d ng án “Tăng cư ng năng l c qu n lý, th c thi có hi u qu pháp lu t b o h quy n tác gi , quy n liên quan” theo t ng lĩnh v c chuyên ngành, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. H tr , t o i u ki n cho vi c ra i và ho t ng c a các t ch c qu n lý t p th khác. 3. B Tài chính có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan b trí ngân sách nhà nư c, hư ng d n xây d ng d toán ngân sách th c hi n vi c mua b n quy n trong các cơ quan, ơn v hư ng ngân sách; b) Ch o l c lư ng h i quan áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hàng hóa xu t, nh p khNu vi ph m pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; t p trung ki m tra x lý các chương trình máy tính, chương trình ghi âm, ghi hình xu t, nh p khNu b t h p pháp. 4. B Công Thương ch o l c lư ng qu n lý th trư ng ki m tra, x lý nghiêm các t ch c, cá nhân lưu thông hàng hóa trên th trư ng n i a vi ph m quy nh pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan. Hư ng d n và ki m tra các cơ s ho t ng kinh doanh thương m i, nhà hàng, siêu th , c a hàng, cơ s kinh doanh d ch v karaoke th c hi n nghĩa v tr ti n b n quy n theo th a thu n khi s d ng tác phNm, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. 5. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m:
  3. a) Ch trì, ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch xây d ng văn b n quy nh trách nhi m c a nhà cung c p d ch v Internet, vi n thông và các d ch v trung gian khác liên quan n quy n tác gi , quy n liên quan; b) Hư ng d n các t ch c, cá nhân tham gia ng d ng, phát tri n công ngh thông tin tuân th các quy nh pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan. Ch o, hư ng d n và ki m tra các ơn v thu c b th c hi n nghĩa v xin phép, tr ti n s d ng tác phNm, cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các nghĩa v pháp lý liên quan khác; c) Ch o các cơ quan thông t n, báo chí tuyên truy n pháp lu t và ho t ng th c thi pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan. 6. B Công an ch o áp d ng các bi n pháp tăng cư ng ki m tra, u tranh phòng ch ng vi ph m pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; ngăn ch n k p th i, có hi u qu các hành vi xâm ph m trong ho t ng s n xu t, kinh doanh, xu t, nh p khNu, tàng tr , lưu thông hàng hóa và d ch v v quy n tác gi , quy n liên quan. 7. B Qu c phòng ch o l c lư ng B i biên phòng thư ng xuyên tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát và x lý m i hành vi tàng tr , v n chuy n hàng hóa vi ph m quy n tác gi , quy n liên quan qua biên gi i. L c lư ng B i biên phòng ph i h p v i h i quan c a khNu ngăn ch n có hi u qu hàng hóa xu t, nh p khNu vi ph m quy n tác gi , quy n liên quan. 8. B Ngo i giao ch o và hư ng d n các Cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài thu th p thông tin v b o h quy n tác gi , quy n liên quan, h tr và tư v n cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam th c hi n các giao d ch liên quan n quy n tác gi , quy n liên quan; h tr các t ch c, cá nhân Vi t Nam b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình v quy n tác gi , quy n liên quan ư c khai thác s d ng nư c ngoài; làm vi c v i các cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài ngăn ch n các hành vi xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân Vi t Nam. 9. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch Ny m nh vi c gi ng d y v quy n tác gi , quy n liên quan trong chương trình giáo d c i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p. 10. Các cơ quan báo chí Trung ương và a phương có trách nhi m: a) Th c hi n nghiêm ch nh nghĩa v pháp lý i v i tác gi , ngư i bi u di n, nhà s n xu t b n ghi âm, ghi hình, t ch c phát sóng khi khai thác các quy n c a h ; b) Tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; m chuyên m c gi i thi u pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan; t ch c các cu c thi tìm hi u v quy n tác gi , quy n liên quan. 11. Các t ch c, cá nhân, c bi t là các cơ quan Nhà nư c, các t ch c, oàn th , doanh nghi p nhà nư c ph i gương m u th c hi n nghĩa v pháp lý khi s d ng tác phNm, cu c bi u di n, b n ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. 12. Các t ch c qu n lý t p th quy n tác gi , quy n liên quan ph i ph n u ho t ng chuyên nghi p, có cán b chuyên trách hi u bi t pháp lu t, trình chuyên môn, nghi p v và k năng th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a t ch c mình; th c hi n vi c thu và phân ph i ti n b n quy n công khai, minh b ch. 13. Theo hư ng d n c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh kỳ hàng năm g i báo cáo tình hình th c hi n các quy nh pháp lu t v quy n tác gi , quy n liên quan v B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
  4. 14. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Ch th này và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu và nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n, ki n ngh bi n pháp x lý. Quý I năm 2010 t ng k t m t năm th c hi n Ch th này, báo cáo Th tư ng Chính ph . 15. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5).
Đồng bộ tài khoản