Chỉ thị số 372-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 372-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 372-CP về những biện pháp cấp bách nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiết kiệm lương thực trong cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 372-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 372-CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1979 CH THN V NH NG BI N PHÁP C P BÁCH NH M Y M NH S N XU T VÀ TI T KI M LƯƠNG TH C TRONG C NƯ C. Tình hình lương th c ang h t s c c p bách và khNn trương. Các c p, các ngành, các a phương, các ơn v và toàn dân ph i t p trung toàn l c Ny m nh s n xu t lương th c, th c phNm, coi s n xu t lương th c, th c phNm là nhi m v quan tr ng và c p bách nh t như ngh quy t H i ngh l n th 6 c a Ban ch p hành trung ương ng ã nêu ra. Trư c m t các t nh mi n B c ph i thu ho ch nhanh g n lúa mùa s m k p làm v ông; các t nh thu c vùng ng b ng sông C u Long ph i chăm bón t t s di n tích ã c y; t t c các a phương ph i có s n l c vư t b t t và vư t k ho ch di n tích gieo tr ng v ông và chuNn b t t cho v chiêm xuân sang năm. Tuy nhiên, theo ánh giá tình hình s n xu t nông nghi p năm nay, dù có ph n u t k ho ch s n xu t v mùa và v ông c v di n tích và s n lư ng thì tình hình lương th c v n còn nhi u khó khăn vì nhu c u lương th c ngày càng tăng, chưa tính n thiên tai, ch h a mà ã m t cân i nghiêm tr ng. Do ó, i ôi v i vi c th c hi n vư t m c các ch tiêu k ho ch s n xu t nông nghi p ã giao cho các a phương, ngay t bây gi ph i phát ng phong trào s n xu t lương th c m nh m , r ng kh p trong t t c các a phương, các ngành, các cơ s s n xu t nh m t n d ng m i kh năng v t ai, lao ng và phương ti n hi n có s n xu t thêm lương th c ngoài k ho ch, bù p m t ph n cho s lương th c còn thi u. Các t nh, huy n có t ai, lao ng nhi u nhưng lâu nay v n còn l i trung ương, xin nhi u lương th c c a trung ương, nay ph i c g ng t gi i quy t l y lương th c. V i tinh th n trên ây, H i ng Chính ph ch th cho các ngành, các c p ti n hành ngay các công vi c sau ây. 1. Ph n u th c hi n vư t m c k ho ch v ông và v ông xuân 1979 – 1980. T ng ngành trung ương cũng như a phương ph i ki m i m ngay nh ng vi c ã làm ph c v k ho ch s n xu t v ông 1979 và ông xuân 1979 – 1980, ph i có k ho ch c th (k c ti n , th i gian th c hi n) và ch ng ph i h p v i các ngành khác ti n hành k p th i v nh ng vi c c n ti p t c làm. c bi t ph i chú tr ng nh ng vi c sau ây: Các ngành ngo i thương, giao thông v n t i, nông nghi p ph i ph n u ưa s phân m còn l i trong k ho ch 1979 vào s d ng k p th i v ngay trong quý IV này. Các
  2. ngành hóa ch t và giao thông v n t i ph i tăng cư ng khai thác và v n chuy n cung c p thêm các lo i phân lân. Ngành xây d ng dành thêm vôi cho s n xu t nông nghi p. Ngành nông nghi p c n soát xét l i và tìm m i bi n pháp b o m s gi ng c n thi t cho các cây tr ng v ông và ông xuân; ph i tính vi c thay th các lo i gi ng còn thi u b ng lo i cây khác còn th i v trong t ng a phương, ch m d t tình tr ng có t ai, có lao ng mà không m r ng thêm ư c di n tích v ông ch vì thi u gi ng. i v i gi ng lúa, ph i k p th i cung ng ho c i cho các a phương các lo i gi ng lúa ch ng sâu b nh, có năng su t cao và các lo i gi ng thích h p v i tùng vùng (chú ý vùng trũng). y ban nhân dân t nh, huy n ph i ph i h p v i ngành nông nghi p huy ng s máy kéo hi n có m t cách t t nh t h tr cho h p tác xã, nông dân v s c kéo, b o m làm t k p th i v cho v ông; ph i ch o các a phương ch n ch nh công tác qu n lý h p tác xã và t p oàn s n xu t theo tinh th n c a ngh quy t H i ngh l n th 6 c a Ban ch p hành trung ương ng, g n li n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th v i l i ích c a ngư i lao ng, làm cho m i ngư i hăng hái s n xu t, làm cho s n xu t c a t p th cũng như s n xu t ph c a gia ình u phát tri n m nh m ; ph i ôn c vi c áp d ng r ng rãi các kinh nghi m, các ti n b khoa h c - k thu t trong s n xu t v ông và ông xuân. B Nông nghi p và y ban nhân dân các t nh ph i huy ng và giúp , hư ng d n các l c lư ng không s n xu t nông nghi p tham gia s n xu t nông nghi p, trư c m t làm t t v ông. Trên tinh th n b o m t t các k ho ch tr ng cây công nghi p và xu t khNu, k ho ch chăn nuôi, v.v… t t c các nông trư ng qu c doanh, tr m, tr i c a Nhà nư c u ph i soát l i k ho ch v ông và k ho ch 1980 b sung nhi m v s n xu t lương th c, th c phNm cho phù h p v i i u ki n lao ng, t ai nói chung còn chưa ư c t n d ng, ng th i ch ng giúp các h p tác xã, các cơ quan, các ơn v b i v.v… nh m t n d ng m i năng l c s n xu t và t ai chưa s d ng h t. Ngành lương th c và th c phNm ph i cùng B Nông nghi p k p th i ch n ch nh và tăng cư ng t ch c thu ho ch và m ng lư i thu mua, ch bi n, phân ph i, tiêu th h t s s n ã tr ng v ông xuân 1978 – 1979, s khoai lang và các lo i màu s tr ng trong v ông và ông xuân 1979 – 1980. Ngành th y l i ph i ch ng bàn, ph i h p v i các ngành nông nghi p, i n và than chuNn b l c lư ng, thi t b , v.v… b o m s n sàng ch ng h n, ch ng úng cho v ông và ông xuân. i v i các vùng m i khai hoang, B Nông nghi p và B Th y l i ph i giúp a phương gi i quy t các yêu c u c a s n xu t t n d ng t t di n tích ã khai hoang và m thêm di n tích. Các ngành trung ương ph i coi các t nh ng b ng sông C u Long, ng b ng sông H ng, vùng s n xu t màu t p trung Tây Nguyên, các t nh biên gi i phía b c, Thanh Hóa, Ngh Tĩnh và các vành ai th c phNm xung quanh các thành ph l n là nh ng vùng tr ng i m và b c thi t v s n xu t lương th c, th c phNm. i v i các vùng nói trên, các ngành trung ương c n t p trung ch o và giúp thi t th c. y ban K ho ch Nhà nư c, B Nông nghi p và B Lương th c và th c phNm ph i ch trì gi i quy t k p th i cho các vùng ó nh ng v n có tính ch t liên ngành và nh ng
  3. v n c n ư c các ngành gi i quy t ng b Ny m nh s n xu t nông nghi p, trư c m t làm t t v ông và ông xuân 1979 – 1980. 2. Phát ng phong trào s n xu t, ti t ki m lương th c. Phong trào này ph i nh m vào yêu c u ra s c Ny m nh s n xu t nông nghi p, th c hi n vư t m c các ch tiêu k ho ch Nhà nư c giao, ng th i ph n u s n xu t thêm lương th c và th c phNm ngoài ch tiêu k ho ch Nhà nư c. i tư ng c a phong trào này ch y u là huy ng m i l c lư ng lao ng trong nông nghi p, ngoài ra ph i ng viên ông o công nhân, cán b , viên ch c, h c sinh, b i và nh ng lao ng không s n xu t nông nghi p khác, nh t là các thành ph , th xã tham gia s n xu t t túc m t ph n lương th c, gi m b t gánh n ng cung c p lương th c c a Nhà nư c và t mình c i thi n i s ng. a) Trong nông dân ph i t o i u ki n phát huy tính tích c c lao ng s n xu t, ph bi n r ng rãi và k p th i t ch c th c hi n t t các chính sách ã ban hành (chính sách khuy n khích t n d ng t ai, chính sách khuy n khích chăn nuôi l n, trâu bò, …). Các t nh, huy n ph i ưa ngay cán b có năng l c v tăng cư ng, c ng c v ng m nh các h p tác xã, các t p oàn s n xu t, kiên trì giúp các cơ s y u kém ti n lên lo i trung bình và khá. Ph i t o i u ki n cho nông dân s n xu t ra nhi u nông s n trong khu v c kinh t ph gia ình i ôi v i vi c c ng c và phát tri n kinh t t p th , ch ng nh ng quan ni m và thái l ch l c i v i kinh t ph gia ình, nh ng khuynh hư ng i l p l i ích c a kinh t t p th v i kinh t ph gia ình. Chính quy n các c p t nh, huy n ph i ki m tra, ôn c, giúp c p xã tri t ch p hành các chính sách và bi n pháp nói trên, u n n n k p th i các l ch l c. b) Trong công nhân, cán b , viên ch c, h c sinh, b i. v.v…ph i làm t t công tác tư tư ng m i ngư i th y ư c yêu c u c p thi t và t nguy n óng góp ph n cao nh t c a mình vào vi c gi i quy t v n lương th c v i nhi t tình cách m ng cao, v i quy t tâm vư t qua m i khó khăn giành th ng l i trong nhi m v Ny m nh s n xu t và ti t ki m lương th c. Ph i ch o phong trào này sao cho các ho t ng kinh t và văn hóa không b xáo tr n. ng th i ch ng m i tư tư ng bàng quan, vi n m i lý do không tham gia vào s n xu t lương th c, th c phNm, m c d u lao ng còn dư th a, ho c làm cho có hình th c, lãng phí, không em l i hi u qu kinh t thi t th c. T ng ngành, t ng c p ph i n m l i l c lư ng c a mình, phân lo i rõ s ngư i nào nh t thi t ph i l i s n xu t hay công tác; ng th i có t ch c s n xu t t i ch ngoài gi làm vi c; s ngư i nào dôi ra ho c có th huy ng trong m t v ho c lâu hơn i u ng i v nông thôn, nông trư ng tham gia s n xu t lương th c, th c phNm; các ngành, các a phương ph i có k ho ch hư ng d n và giúp cho các ơn v b i, cơ quan, xí nghi p, v.v…có k ho ch t ch c s n xu t thích h p v i i u ki n c a t ng lo i cơ quan, ơn v , xí nghi p. Trong trư ng h p có th a lao ng mà không b trí ư c t s n xu t, các cơ quan, xí nghi p, ơn v quân i có th liên h cung c p nhân công t ng th i gian ho c dài h n cho các nông trư ng, lâm trư ng, h p tác xã, v.v… làm ra lương th c, th c phNm cho xã h i.
  4. i v i s ngư i lao ng các thành ph , th xã chưa có công ăn vi c làm, y ban nhân dân c a thành ph , th xã c n có k ho ch c th liên h v i nh ng a phương còn t hoang, hóa t ch c s n xu t lương th c và th c phNm trong m t th i gian ng n hay dài, tùy tình hình c th . i v i quân i, B Qu c phòng c n có k ho ch s n xu t c th và ra l nh ngay cho các ơn v trong toàn quân, ơn v nào óng âu u ph i tìm t s n xu t lương th c và th c phNm, nh t là các lo i rau, màu, u, v.v… nh m t m c t túc lương th c, th c phNm cao nh t. B Lao ng cùng Ban t ch c c a Chính ph ph i h p v i y ban K ho ch Nhà nư c, T ng công oàn và oàn thanh niên c ng s n cùng các ngành, các a phương bàn nh k ho ch c th , h p lý, s p x p, phân công công nhân, cán b , viên ch c, v.v… l i làm vi c và ngư i i s n xu t. Các oàn th và cơ quan tuyên hu n, văn hóa, thông tin, v.v…ph i tuyên truy n ng viên tinh th n hăng hái lao ng s n xu t, ti t ki m lương th c và th c phNm trong nhân dân, công nhân, cán b , viên ch c, h c sinh và quân i. y ban nhân dân các t nh, thành ph c n ban hành quy nh c th c m ng t vi c n u và buôn bán rư u l u theo úng các lu t l ã ban hành. Nh ng nơi có t p quán dùng lúa g o nuôi l n, nh t là các t nh ng b ng sông C u Long, ph i Ny m nh s n xu t các lo i màu thay th dành thêm lúa g o bán cho Nhà nư c. Kiên quy t ch m d t t liên hoan ăn u ng b a bãi. Các c a hàng ph c v ăn u ng cho khách vãng lai các thành ph , th xã ph i ư c qu n lý ch t ch . 3. y ban nhân dân các t nh và huy n ph i tăng cư ng ch o th c hi n k ho ch v ông và ông xuân cũng như phong trào s n xu t lương th c, th c phNm ngoài k ho ch và ti t ki m lương th c. Các huy n và t nh nào lâu nay v n yêu c u lương th c c a trung ương nay ph i ch o phong trào s n xu t và ti t ki m này v i ý th c vươn lên t cân i lương th c. Các huy n và t nh ã t cân i lương th c ho c ã góp ph n óng góp v i trung ương thì nay ph i c g ng s n xu t t t hơn và qu n lý t t hơn óng góp thêm nh m góp ph n tích c c gi i quy t cân i chung c a c nư c. y ban nhân dân t nh, huy n ph i ki m tra ôn c m i l c lư ng n m trên a bàn t nh, huy n mình, k c các cơ quan thu c các ngành trung ương và quân i, qu n lý ch t ch vi c cân i lương th c trong a phương, không x y ra tình hình t xu t. y ban nhân dân t nh và các ngành c p t nh c n c ngay cán b xu ng cùng cán b c p huy n v cơ s xã, p, h p tác xã, t p oàn s n xu t ôn c, giúp , ki m tra kh c ph c tình tr ng có nh ng vi c b trì tr gây tác h i l n do c p ho c ngành không ch u gi i quy t theo úng ch c năng c a mình ùn Ny trách nhi m cho nhau, tích c c gi i quy t m t cách có hi u l c các v n còn vư ng m c tr ng i cho s n xu t. Ch th này c n ư c quán tri t, th c hi n khNn trương và nghiêm túc. M i a phương, m i ngành, m i c p, m i ơn v ph i phát huy tinh th n ch ng, sáng t o, có k ho ch hành ng th t c th v nh ng công vi c ph i làm, ti n , th i gian th c hi n, v.v…cho phù h p v i th i v s n xu t; ng th i ph i giao trách nhi m rõ ràng và t ch c ki m tra, ôn c vi c th c hi n m t cách ch t ch . Các ng chí b trư ng, th trư ng các ngành trung ương, ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành
  5. ph có trách nhi m hàng tháng b t u t tháng 11 năm 1979 báo cáo k t qu vi c th c hi n ch th này v i Th tư ng Chính ph (vào tu n u c a m i tháng). T.M. H I Đ NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản