Chỉ thị số 38/2003/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 38/2003/CT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 38/2003/CT-BNN về việc tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang phục thực thi công vụ trong lực lượng Kiểm lâm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 38/2003/CT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 38/2003/CT-BNN Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ, S D NG VŨ KHÍ QUÂN D NG, CÔNG C H TR VÀ TRANG PH C TH C THI CÔNG V TRONG L C LƯ NG KI M LÂM Thi hành Ngh nh s 39/CP ngày 18 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c và nhi m v , quy n h n c a Ki m lâm, Thông tư liên B Lâm nghi p - Tài chính s 07/TT-LB ngày 07/6/1995 quy nh ch trang ph c cho công ch c Ki m lâm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ban hành Quy t nh s 3602/Q -KL ngày 06/9/2000 v vi c quy nh trang ph c th ng nh t trong l c lư ng ki m lâm khi thi hành công v , Quy t nh s 04/1999/Q /BNN-KL ngày 06/01/1999 và Quy t nh s 112/2002/Q -BNN ngày 02/4/2002 v vi c phê duy t phương án trang b vũ khí quân d ng cho l c lư ng Ki m lâm, Quy t nh s 94/2000/Q /BNN-KL ngày 24/8/2000 ban hành Quy ch qu n lý, s d ng vũ khí quân d ng, công c h tr trong l c lư ng Ki m lâm. Trong th i gian qua, vi c c p phát, qu n lý, s d ng vũ khí quân d ng, công c h tr , trang ph c, phù hi u, c p hi u Ki m lâm các a phương, ơn v ã cơ b n i vào n n p. Tuy nhiên, m t s ơn v cũng b c l vi c qu n lý thi u ch t ch d n n m t vũ khí quân d ng, công c h tr , trang b và s d ng không úng m c ích; t ch c, cá nhân ngoài l c lư ng s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u Ki m lâm th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t, làm nh hư ng n uy tín c a l c lư ng ki m lâm, m t s ơn v t s n xu t cung ng trang ph c, c p hi u cho Ki m lâm không m b o ch t lư ng, m u mã, ki u dáng th ng nh t. tăng cư ng vi c qu n lý, s d ng vũ khí quân d ng, công c h tr , trang ph c, phù hi u c p hi u Ki m lâm theo úng quy nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u các Chi c c Ki m lâm, Trung tâm k thu t b o v r ng, các vư n Qu c gia th c hi n ngay nh ng vi c sau ây: 1. Qu n lý, s d ng vũ khí quân d ng và công c h tr : 1.1. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c các ơn v cá nhân ư c giao qu n lý, s d ng th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 94/2000/Q /BNN-KL ngày 24/8/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy ch qu n lý, s d ng vũ khí quân d ng, công c h tr trong l c lư ng Ki m lâm.
  2. 1.2. Sau khi thi hành công v , vũ khí quân d ng, công c h tr ph i ư c b o qu n c t gi úng k thu t và m b o an toàn t i cơ quan. Khi mang vũ khí ra kh i cơ quan ph i có l nh c a th trư ng ơn v . 1.3. Các trư ng h p m t vũ khí quân d ng, công c h tr và s d ng trái phép quy nh ph i ki m i m, x lý nghiêm túc theo úng pháp lu t. 2. Qu n lý trang ph c và phù hi u c p hi u Ki m lâm 2.1. Rà soát, ch n ch nh vi c qu n lý, c p phát, s d ng trang ph c Ki m lâm trong ph m vi qu n lý c a ơn v mình t ch c th c hi n úng quy nh t i Thông tư liên B Lâm nghi p - Tài chính s 07/TT-LB ngày 07/6/1995 quy nh ch trang ph c cho công ch c Ki m lâm và Quy t nh s 3602/Q -KL ngày 06/9/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c quy nh trang ph c th ng nh t trong l c lư ng Ki m lâm khi thi hành công v . Các ơn v ph i có n i quy, m s sách theo dõi, b o m vi c c p phát úng i tư ng, tiêu chuNn, ch . i v i phù hi u, c p hi u Ki m lâm ph i qu n lý ch t ch theo ch c bi t, ch c p l i khi b hư h ng ng th i ph i thu h i phù hi u, c p hi u cũ. Trư ng h p b m t ph i có tư ng trình nêu rõ nguyên nhân trư c khi c p l i, cá nhân nào làm m t phù hi u, c p hi u không có lý do chính áng ph i ch u hình th c x lý k lu t thích áng. 2.2. vi c qu n lý, s d ng m b o ch t lư ng, th ng nh t v m u mã trang ph c trong l c lư ng, B yêu c u các ơn v t cung ng trang ph c Ki m lâm t i Công ty 247 (B Qu c phòng), là ơn v có b n quy n thi t k m u trang ph c Ki m lâm. Trư ng h p t cung ng t i ơn v khác ph i ư c C c Ki m lâm th ng nh t b ng văn b n v m u thi t k . 2.3.Giao C c Ki m lâm giám sát vi c th c hi n, m b o trang ph c, phù hi u, c p hi u theo quy nh và m u thi t k th ng nh t, c p phát úng i tư ng, s d ng úng m c ích. 3. Ch báo cáo Theo nh kỳ và khi có tình hu ng t xu t, các ơn v ph i báo cáo k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Ki m lâm) v công tác qu n lý s d ng vũ khí quân d ng, công c h tr , trang ph c Ki m lâm và l p d trù k ho ch s a ch a vũ khí, mua b sung n, c p hi u, phù hi u cho năm sau. C c trư ng C c Ki m lâm, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các vư n Qu c gia và ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  3. Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản