Chỉ thị số 39/2004/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 39/2004/CT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 39/2004/CT-BNN về việc khẩn trương triển khai công tác quy hoạch cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 39/2004/CT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 39/2004/CT-BNN Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2004 CH TH V VI C KH N TRƯƠNG TRI N KHAI CÔNG TÁC QUY HO CH CÁN B T năm 1999, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ti n hành ánh giá th c tr ng i ngũ cán b lãnh o, qu n lý và hư ng d n xây d ng quy ho ch cán b . Công tác quy ho ch cán b trong th i gian qua ã phát huy tác d ng góp ph n hoàn thành nhi m v chính tr c a ngành. Hi n nay, công tác quy ho ch cán b ti p t c ư c nh n m nh trong K t lu n H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v công tác t ch c và cán b . Ban t ch c Trung ương ã có văn b n s 3472CV/TCTW ngày 24/10/2003 b sung, hư ng d n c th thêm m t s n i dung và quy trình th c hi n quy ho ch cán b i v i các b , ban ngành, oàn th trung ương. Th c hi n Ngh quy t c a Ban cán s kỳ h p tháng 7 năm 2004 v công tác quy ho ch cán b c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giai o n 2005-2010, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B (sau ây g i t t là ơn v ) khNn trương tri n khai công tác như sau: 1- Th trư ng các ơn v ch ng ph i h p v i c p u t ch c h i ngh cán b , ng viên nh m quán tri t văn b n s 52 /HDKH-BCS ngày 17 tháng 8 năm 2004 c a Ban Cán s ng v hư ng d n tri n khai công tác quy ho ch cán b t ch c th c hi n. C n nh n th c rõ ây là m t công tác tr ng tâm c a ơn v trong 6 tháng cu i năm 2004. 2- Căn c hư ng d n c a Ban cán s , th trư ng ơn v ph i h p v i c p u t o l p k ho ch tri n khai công tác quy ho ch cán b c a ơn v , báo cáo B trư c ngày 3 tháng 9 năm 2004 và ti n hành các bư c theo úng trình t và th i h n ã nh xây d ng quy ho ch cán b lãnh o c a ơn v , hàng tháng, ơn v báo cáo nhanh ti n th c hi n v B (qua V T ch c Cán b ). 3- Th trư ng các ơn v khNn trương ch o, hư ng d n, ki m tra các ơn v c p dư i tri n khai th c hi n xây d ng quy ho ch cán b theo i tư ng ã ư c phân c p. 4- nh kỳ hàng năm, các ơn v ch ng b sung, i u ch nh quy ho ch ưa vào quy ho ch nh ng nhân t m i và ưa ra kh i quy ho ch nh ng ngư i không áp ng ư c yêu c u c a tình hình m i; báo cáo B nh ng bi n ng c a danh sách cán b ư c quy ho ch theo phân c p qu n lý cán b .
  2. 5- Trên cơ s quy ho ch cán b , ơn v xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng và luân chuy n cán b . 6- Giao V trư ng V T ch c cán b giúp B trư ng hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v và nh kỳ hàng tháng t ng h p báo cáo B trư ng v ti n th c hi n; xu t các bi n pháp gi i quy t khó khăn, vư ng m c. Yêu c u th trư ng các ơn v th c hi n nghiêm ch nh ch th này./. Q. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Cao Đ c Phát
Đồng bộ tài khoản