Chỉ thị số 39-CT-TW

Chia sẻ: lawvhxh11

Chỉ thị số 39-CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản