Chỉ thị số 39-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 39-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 39-TTg về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 39-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 1997 CH THN V VI C B O M AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N NGH CÁ HO T NG TRÊN BI N Trong th i gian qua, m c dù Nhà nư c ã ban hành nhi u quy nh yêu c u các c p chính quy n a phương và ngư dân ph i có nh ng bi n pháp phòng ng a, h n ch nh ng r i ro cho ngư i và phương ti n ngh cá khi g p thiên tai, nhưng trên th c t , do còn ch quan, vi c ch p hành các quy nh còn l ng l o, tuỳ ti n, thi u ki m tra ôn c và chưa có các bi n pháp kiên quy t, vì v y trong m y năm g n ây, mưa bão ã gây t n th t l n v ngư i và tài s n. Ch riêng năm 1996 có cơn bão ã cư p i sinh m ng hàng trăm ngư dân, m t i nhi u c a c i... ch ng phòng ng a và h n ch n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n c a ngư dân do mưa bão gây ra, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Thu s n ti n hành ngay m t s công vi c sau ây: - Rà soát l i các quy nh hi n hành, s a i, b sung các quy nh c th v trang b an toàn và c u n n cho ngư i và tàu thuy n ho t ng ngh cá như phao c u sinh, d ng c c u ho , phương ti n thông tin v.v..., phù h p v i t ng vùng nư c, t ng lo i tàu thuy n và kh năng v n c a ngư dân, b o m t t c m i phương ti n ánh b t thu s n ph i có các phương ti n an toàn t i thi u khi i bi n. - Ph i h p v i U ban nhân dân các c p, các ngành thư ng xuyên t ch c các l p hu n luy n ng n ngày hư ng d n ngư dân các ki n th c c n thi t v trang b và s d ng phương ti n an toàn, c u n n; s n xu t và cung ng k p th i các trang b an toàn, c u n n cho ngư dân. - Xây d ng án t ng th v phòng ch ng l t bão c a ngành và quy nh c th các nơi cư trú, neo u tàu thuy n, nơi sơ tán dân t ng vùng, t ng a phương. - Ph i h p v i B Giao thông v n t i t ch c vi c ăng ký và c p gi y phép ho t ng ngh cá cho các tàu thuy n ánh b t thu h i s n có trang b an toàn, c u n n. - T ch c các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n ngư i và tàu thuy n ánh b t h i s n trên bi n t ng khu v c theo Quy t nh s 780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , ph i h p v i U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n trên không và trên bi n cùng các ngành có liên quan tìm ki m, c u n n k p th i ngư dân khi có tai n n x y ra.
  2. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tuyên truy n giáo d c cho ngư dân và các ch phương ti n ho t ng ngh cá hi u rõ l i ích và t m quan tr ng c a vi c trang b y các phương ti n c u h , h t giác ch p hành các quy nh c a Nhà nư c. T ch c ki m tra vi c ch p hành c a ngư dân i v i công vi c này. Trư ng h p không các i u ki n an toàn như quy nh thì d t khoát không ư c cho ngư dân ra khơi và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch u trách nhi m v vi c ngư dân b ch t do thi u các phương ti n an toàn theo quy nh. 3. B Giao thông v n t i có trách nhi m ph i h p v i các B : Thu s n, Qu c phòng t ch c m ng thông tin liên l c và h th ng m b o an toàn hàng h i ( èn bi n, phao bơi, c t tiêu...), trên các tuy n sông, bi n. 4. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n trên không và trên bi n quy nh th i gian và cách th c t ch c b n pháo hi u báo bão, c u n n ngư i và tàu thuy n khi g p n n. 5. B Tài chính cùng v i B Thu s n nghiên c u xu t chính sách và các bi n pháp c th nh m khuy n khích ngư dân mua s m các trang b an toàn, c u n n trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong quý I năm 1997; Ch o các cơ quan b o hi m t ch c cho ngư dân mua b o hi m thuy n viên theo yêu c u b t bu c và khuy n khích mua b o hi m thân tàu. 6. B K ho ch và u tư xem xét phân b k ho ch tài chính hàng năm cho ngành Thu s n, Qu c phòng, N i v , Giao thông v n t i làm t t công tác phòng ng a và c u n n cho ngư i và phương ti n ngh cá. 7. Ban ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương ph i h p ch t ch v i B Thu s n, T ng c c Khí tư ng - Thu văn, T ng c c Bưu i n và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các phương ti n thông tin i chúng có bi n pháp và hình th c thông tin, thông báo k p th i tình hình th i ti t b t thư ng nh t là trong mùa mưa bão cho ngư dân bi t ch ng ra khơi, phòng tránh tai n n x y ra khi ang ánh b t h i s n trên bi n. 8. U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n trên không và trên bi n ch o B Thu s n và các B ngành có liên quan, ph i h p, t ch c k p th i vi c c u n n cho ngư dân và các phương ti n ho t ng ngh cá khi có tai n n x y ra. Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi trách nhi m c a mình c n khNn trương t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này và báo cáo Th tư ng Chính ph . Tr n c Lương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản