Chỉ thị số 398/ĐBVN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 398/ĐBVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 398/ĐBVN về việc cấp giấy phép lưu hành đặc biệt, kiểm tra các loại phương tiện có tải trọng lớn quá giới hạn của cầu đường lưu thông trên đường giao thông công cộng do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 398/ĐBVN

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 398/ BVN Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 CH THN V VI C C P PHÉP LƯU HÀNH C BI T, KI M TRA CÁC LO I PHƯƠNG TI N CÓ T I TR NG L N QUÁ GI I H N C A C U Ư NG LƯU THÔNG TRÊN Ư NG GIAO THÔNG CÔNG C NG Th c hi n pháp l nh B o v công trình giao thông ban hành theo l nh 38 L/CTN c a Ch t ch nư c ngày 10/12/1994 và i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 25/9/1995 c a Chính ph . Nh m c th hoá m c 4 i u 26 Pháp l nh v công trình giao thông, m c 1 i u 5 Ngh nh s 36/CP, m c 1-6-c Thông tư 239 TT-PC ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a B Giao thông v n t i, B s ti n hành công b quy t nh t i tr ng cho phép phương ti n lưu hành trên qu c l phù h p v i s c ch u c a c u ư ng ng v i t ng tuy n ư ng ó. làm t t công tác qu n lý t i tr ng phương ti n trên ư ng theo Ngh nh s 36/CP, Thông tư 239/TT-PC và các quy t nh công b t i tr ng, ng th i m t bư c ch n ch nh l i vi c c p gi y phép lưu hành c bi t tránh tuỳ ti n ho c trái v i quy nh t i m c 1-4 Thông tư 239 TT-PC cũng như u n n n vi c x lý vi ph m trên ư ng nh m nâng cao tác d ng ngăn ch n, không b l t hành vi vi ph m và x lý chính xác th ng nh t trên toàn qu c. B trư ng B Giao thông v n t i ch th C c trư ng c c ư ng b Vi t nam, giám c các s GTVT, S GTCC; T ng Giám c khu qu n lý ư ng b t ch c th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Tăng cư ng bi n pháp nghiêm c m các phương ti n khi lưu hành trên ư ng giao thông công c ng ch hàng vư t quá t i tr ng thi t k c a phương ti n ghi trong gi y phép lưu hành, ng th i khi phương ti n i trên ư ng nào còn ph i tuân theo t i tr ng cho phép theo kh năng c u ư ng ã công b c a ư ng ó. Trư ng h p ư ng chưa công b t i tr ng thì tuân theo bi n báo t i tr ng cho phép qua c u t trên ư ng. 2. Các phương ti n lưu hành trên ư ng b ư c coi là quá t i tr ng c u ư ng cho phép khi phương ti n vi ph m m t trong nh ng trư ng h p sau ây: 2.1. Phương ti n vi ph m m c 1-6-b trong Thông tư s 239/TT-PC.
  2. 2.2. Phương ti n có t ng tr ng t i xe + hàng ho c t i tr ng phân cho m t tr c sau vư t quá i u ki n t i tr ng quy nh trong quy t nh công b t i tr ng cho tuy n ư ng ó. 2.3. Phương ti n có t ng tr ng t i g m tr ng t i xe + hàng ho c t i tr ng phân cho m t tr c sau vư t quá m t trong các tr s ghi trên bi n: H n ch tr ng lư ng phương ti n, h n ch tr ng lư ng trên m t tr c phương ti n i v i ư ng b chưa có quy t nh công b t i tr ng. 3. Trư ng h p các phương ti n có nhu c u c n thi t ch nh ng lo i hàng không th tháo r i ư c vư t t i tr ng cho phép theo kh năng c u ư ng ho c các phương ti n khi lưu hành trên ư ng có kích thư c xe + hàng quá kh thì ph i n cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n xin c p phép lưu hành c bi t và hư ng d n ư ng i cho phù h p. Vi c c p phép lưu hành c bi t ph i th c hi n theo quy nh t i m c 1- 4; 1-6-c và i m 2 Thông tư 239/TT-PC. Các gi y phép c p sai thNm quy n s b thu h i và ngư i c p gi y phép ph i ch u trách nhi m. 4. Căn c n i dung quy t nh công b t i tr ng cho phép theo kh năng c u ư ng c a B giao thông v n t i, khi ki m tra t i tr ng phương ti n i trên ư ng ph i căn c vào c hai i u ki n t i tr ng là t i tr ng xe + hàng và t i tr ng phân cho tr c sau, và phương ti n không ư c vư t các i u ki n t i tr ng ó. Riêng xe MAZ lo i m t tr c sau ho c phương ti n có nhãn hi u khác nhưng tương ng v k thu t, n u tham gia lưu thông trên ư ng b mà t ng t i tr ng phương ti n + hàng cho phép theo kh năng c u ư ng b ng ho c l n hơn 13 t n thì khi ki m tra t i tr ng ch c n ki m tra t ng t i tr ng, n u không vư t quá 13 t n thì ư c coi là chưa vư t t i tr ng c u ư ng. 5. Căn c vào n i dung các quy t nh công b t i tr ng, các ơn v tr c ti p qu n lý c u ư ng c n sơn s a và b sung bi n báo nh t là các công trình c u ph i bi n: T i tr ng xe, T i tr ng tr c, kho ng cách gi a các xe (ít nh t b ng chi u dài m t nh p). Ngoài ra tuỳ c u c th mà có thêm các bi n hư ng d n khác như: Gi i h n ngang, gi i h n chi u cao, t c xe qua c u... Trong th i gian chưa tri n khai xong vi c th c hi n i u ch nh bi n báo, khi ki m tra xe quá t i c n căn c vào hai i u ki n t i tr ng ghi trong quy t nh công b t i tr ng. Trư ng h p c u ư ng có s c ph i h t i thì ngoài bi n t i tr ng cho phép còn có rào ch n phân lu ng và t ch c hư ng d n giao thông. ng th i th c hi n các bi n pháp khôi ph c, s a ch a áp ng t i tr ng công b và báo cáo cho cơ quan qu n lý ư ng b c p trên. 6. i v i các tr m cân ki m tra xe quá kh , quá t i khi th c hi n nhi m v cân xe ngoài các hư ng d n trên c n ph i tuân theo các hư ng d n v m u bi u cân o, x ph t và sai s cân như các văn b n s 1065/ATGT ngày 11/9/1996 và s 2555/AT- B ngày 5/9/1996 c a B Giao thông v n t i. B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t nam t ch c ph i h p cùng các ngành liên quan hư ng d n, ki m tra th c hi n nh m m b o an toàn công trình ư ng b và an toàn giao thông ư ng b . Yêu c u C c trư ng C c ư ng b Vi t nam, các Giám c s GTVT, S GTCC, T ng giám c các Khu qu n lý ư ng b , Th trư ng các cơ quan ư ng b có liên
  3. quan th c hi n nghiêm túc ch th này. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c báo cáo k p th i v B nghiên c u gi i quy t. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản