Chỉ thị số 4-BYT/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 4-BYT/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 4-BYT/CT về việc tập trung mọi khả năng khống chế tình hình sốt rét đang tăng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 4-BYT/CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-BYT/CT Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 1987 CH THN V VI C T P TRUNG M I KH NĂNG KH NG CH TÌNH HÌNH S T RÉT ANG TĂNG Sau nhi u năm ph n u, công tác thanh toán b nh s t rét trong c nư c ã thu ư c nh ng k t qu quan tr ng, góp ph n ph c v s c kho nhân dân, ph c v xây d ng kinh t và qu c phòng. Nhưng trong m y năm g n ây, b nh s t rét ang có chi u hư ng tăng tr l i, nh hư ng x u n i s ng và s c s n xu t c a nhân dân. Ngoài các nguyên nhân khách quan (di bi n ng l n trong nhân dân, khó khăn v tinh t - xã h i, v chuyên môn k thu t, m ng lư i y t ho t ng y u...), nguyên nhân ch y u là buông l ng lãnh o, coi nh công tác phòng ch ng s t rét. Yêu c u c p bách hi n nay là ph i b ng m i cách kh ng ch không b nh s t rét tăng lên trong năm 1987, làm cơ s Ny lùi t ng bư c trong các năm sau. Trư c h t c n t p trung ti n hành t t chi n d ch kh ng ch b nh s t rét t I trong tháng 3, tháng 4 năm 1987 t các yêu c u v ch t lư ng c a các bi n pháp chuyên môn k thu t (phun DDT, i u tr qu n lý b nh nhân, giám sát d ch t ...), v c ng c thêm m t bư c t ch c chuyên môn và Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân tích c c tham gia các bi n pháp phòng ch ng s t rét (n m màn, phát quang b i r m, th cá ăn b g y, ăn rong, hun khói, xua mu i, i th máu khi s t, u ng thu c li u...). c bi t chú ý vùng tr ng i m s t rét ph c v ba chương trình kinh t tr ng tâm c a Nhà nư c. B Y t yêu c u các a phương và ơn v th c hi n t t các nhi m v dư i ây : 1. i v i các S Y t t nh, thành ph : Các S Y t ph i coi phòng ch ng s t rét là tr ng tâm công tác toàn ngành trong năm 1987. Trư c m t t p trung m i l c lư ng tri n khai có ch t lư ng chi n d ch mùa xuân kh ng ch b nh s t rét. Lãnh o S ph i tr c ti p ch o, ch u trách nhi m v k t qu c a chi n d ch. b o m th ng l i, S Y T xu t v i U ban Nhân dân t nh, làm vi c v i S Tài chính b o m kinh phí s t rét ngay t u năm mua thu c, hoá ch t, t ch c các i phun DDT, i i u tr bán chuyên nghi p nh m b o m ch t lư ng các bi n pháp chuyên môn và tránh lãng phí. S c n huy ng l c lư ng toàn ngành (cán b b nh vi n, các cơ quan quanh S , h c sinh trư ng y t . ..) ư c b i dư ng chuyên môn làm nòng c t ph c v chi n d ch.
  2. Ti p theo chi n d ch t n công, S c n t p trung gi i quy t vi c tuy n d ng, b i dư ng chuyên môn và t ch c ho t ng có hi u qu i v i l c lư ng lao ng b sung cho s t rét. ng th i quan tâm c ng c t t m ng lư i y t cơ s ; c n tăng cư ng c ng c và t o i u ki n cho tr m chuyên khoa nâng cao năng l c ho t ng giúp tuy n dư i, ch o các phòng y t huy n, b nh vi n, các khu kinh t m i, các công, nông, lâm trư ng, xí nghi p, trư ng h c, cơ quan th c hi n y các quy nh c a công tác s t rét. c bi t S Y T c n ch o Công ty dư c phNm b o m cơ s thu c s t rét thư ng xuyên cho các tuy n và các cơ s i u tr nh m m c ích cu i cùng là phát huy th ng l i c a chi n d ch t n công, ti p t c Ny lùi b nh s t rét t m c tiêu ra cho năm 1987. 2. i v i y t các ngành : Tuỳ theo tính ch t c a t ng ngành, c bi t v i ngành cao su, lâm nghi p, nông nghi p và công nghi p th c phNm, giao thông v n t i, các l c lư ng vũ trang... c n xây d ng k ho ch phòng ch ng s t rét toàn di n cho ngành mình Y t ngành c n ch ng liên h v i y t a phương ph i h p ch t ch thư ng xuyên và trong chi n d ch phòng ch ng s t rét cho ơn v mình cũng như nhân dân vùng xung quanh. Các ngành c n huy ng kh năng kinh phí t có ho c kinh phí thu c các chương trình liên doanh, h p tác v i nư c ngoài gi i quy t nhu c u v thu c, hoá ch t cho công tác s t rét (theo hư ng d n c a S Y T ). D ch s t rét thư ng x y ra các vùng kinh t m i. ph c v k ho ch phân b l i dân cư c a Nhà nư c, B yêu c u các S Y T quan h ch t ch v i cơ quan i u ng dân cư th c hi n y các quy nh c a B Y T v phòng ch ng s t rét cho i tư ng này. 3. i v i vi n, phân vi n s t rét ký sinh trùng và côn trùng: Các vi n và phân vi n s t rét ký sinh trùng và côn trung c n t p trung l c lư ng hư ng d n giúp các a phương và các ngành th c hi n t t chi n d ch t n công, có k ho ch hư ng d n a phương trong vi c hu n luy n và t ch c s d ng s lao ng b sung cho s t rét (t p h p k t qu báo cáo v B ). Trong năm 1987 còn có nh ng khó khăn nh t nh v s n xu t và phân ph i thu c s t rét, vi n và phân vi n c n ph i h p ch t ch v i Liên hi p xí nghi p Dư c và các V liên quan b o m nhu c u thu c. ng th i t ch c t t vi c h p tác v i Liên Xô và các t ch c qu c t v công tác s t rét. 4. i v i Liên hi p các xí nghi p Dư c : Thu c s t rét cho k ho ch 1987 còn thi u. Liên hi p các xí nghi p Dư c ph i ch o ch t ch vi c s n xu t thu c v i nguyên li u s n có hoàn thành cu i quý I năm 1987 và u quý II năm 1987. ng th i có k ho ch s n xu t thu c còn thi u c a năm 1987 và thu c cho năm 1988 khi có nguyên li u b sung. Liên hi p các xí nghi p Dư c c n ôn c nh p s m nguyên li u mua nư c ngoài. Liên hi p các xí nghi p Dư c c n có k ho ch i u ph i thu c cho các a phương theo yêu c u c a chuyên môn áp ng úng s lư ng, m t hàng và th i gian nh t là cho chi n d ch t I (tháng 3 và tháng 4 năm 1987). 5. i v i các v :
  3. - V v sinh phòng d ch. Ngoài nhi m v ch o, ki m tra các a phương và y t các ngành th c hi n k ho ch phòng ch ng s t rét; cùng v i Vi n s t rét ký sinh trùng và côn trùng k p th i phát hi n các khó khăn, xu t tham mưu v i B cách gi i quy t, c n ti p t c làm t t nhi m v u m i gi i quy t các v n có liên quan n nhi u ơn v v thu c kinh phí, lao ng cho s t rét. - V k ho ch. Ngoài vi c t o ngu n thu c, hoá ch t, v t tư cho s t rét, c n quan tâm i u ch nh k ho ch ưu tiên cho s t rét, theo dõi và giúp th c hi n t t các chương trình h p tác qu c t v s t rét. i v i vi n tr c a Liên Xô (k ho ch 1986-1990) V c n làm vi c v i U ban K ho ch Nhà nư c b o m nhu c u v thu c và các v t tư cho s t rét. - V tài chính - k toán c n dành kinh phí ưu tiên cho s t rét. C n tháo g khó khăn v kinh phí cho các a phương trong tri n khai Thông tư liên B Y t - Tài chính s 10-TT/LB. - V i u tr . Các cơ s i u tr có trách nhi m quan tr ng trong phòng ch ng s t rét. Do ó V c n ch o các cơ s i u tr th c hi n y các quy nh c a B iv i s t rét (l y máu, i u tr úng phác , tham gia i i u tr lưu ng, ch ng d ch, tuyên truy n giáo d c phòng ch ng s t rét...) ch o h t l t vong do s t rét các cơ s i u tr . - V lao ng ti n lương. C n t p trung làm t t các quy nh và hư ng d n các a phương th c hi n tiêu chuNn tuy n d ng, ch , chính sách i v i s cán b b sung cho s t rét. Hư ng d n theo dõi vi c th c hi n y các ch , chính sách ã ban hành. ng th i nghiên c u xu t các ch chính sách ưu tiên cho cán b s t rét. - V t ch c cán b . C n nghiên c u xu t, ch o th c hi n vi c c ng c t ch c chuyên khoa s t rét t i các t nh, huy n, nh t là các huy n tr ng i m s t rét trên cơ s lao ng s t rét ư c b sung nh m áp ng nhu c u v kh ng tình hình s t rét ang tăng lên hi n nay. - V ào t o. C n ch o các trư ng y t tham gia chi n d ch t n công và các ho t ng phòng ch ng s t rét. C n có k ho ch rà soát l i n i dung, chương trình gi ng d y phòng ch ng s t rét t i các trư ng ào t o và b i dư ng cán b y t . C n nghiên c u xu t tăng thêm ch tiêu ào t o chuyên khoa s t rét cho các năm. - Trung tâm tuyên truy n b o v s c kho : C n Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c phòng ch ng s t rét dư i m i hình th c nhân dân bi t cách phòng. Thanh toán b nh s t rét là m t tr ng tâm công tác c a toàn ngành trong năm 1987 và nh ng năm sau. M c tiêu c a năm 1987 là c g ng kh ng ch b nh s t rét không tăng hơn 1986. B yêu c u các a phương và ơn v th c hi n t t nhi m v ra, ch u trách nhi m trư c B v k t qu th c hi n (báo cáo v B m i quý m t l n). B s t ch c ki m i m nh kỳ vi c th c hi n các yêu c u trên.
  4. Trong quá trình th c hi n có khó khăn gì, xin ph n nh k p th i v B (V V sinh phòng d ch) nghiên c u gi i quy t. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản