Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT

Chia sẻ: lawttnh20

Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung Text: Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT

 

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 40/2008/CT-BGD T Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2008 CH THN V VI C PHÁT NG PHONG TRÀO THI UA “XÂY D NG TRƯ NG H C THÂN THI N, H C SINH TÍCH C C” TRONG CÁC TRƯ NG PH THÔNG GIAI O N 2008-2013 Cùng v i các cu c v n ng “Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c” và “M i th y, cô giáo là m t t m gương o c, t h c và sáng t o”, ti p t c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác giáo d c toàn di n cho h c sinh, B Giáo d c và ào t o phát ng phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” trong các trư ng ph thông giai o n 2008-2013 v i m c tiêu, yêu c u và n i dung như sau: 1. M c tiêu a. Huy ng s c m nh t ng h p c a các l c lư ng trong và ngoài nhà trư ng xây d ng môi trư ng giáo d c an toàn, thân thi n, hi u qu , phù h p v i i u ki n c a a phương và áp ng nhu c u xã h i. b. Phát huy tính ch ng, tích c c, sáng t o c a h c sinh trong h c t p và các ho t ng xã h i m t cách phù h p và hi u qu . 2. Yêu c u a. T p trung các ngu n l c gi i quy t d t i m nh ng y u kém v cơ s v t ch t, thi t b trư ng h c, t o i u ki n cho h c sinh khi n trư ng ư c an toàn, thân thi n, vui v . b. Tăng cư ng s tham gia m t cách h ng thú c a h c sinh trong các ho t ng giáo d c trong nhà trư ng và t i c ng ng, v i thái t giác, ch ng và ý th c sáng t o. c. Phát huy s ch ng, sáng t o c a th y, cô giáo áp ng yêu c u i m i phương pháp giáo d c trong i u ki n h i nh p qu c t . d. Huy ng và t o i u ki n có s tham gia ho t ng a d ng và phong phú c a các t ch c, cá nhân trong vi c giáo d c văn hóa, truy n th ng l ch s cách m ng cho h c sinh. ) Phong trào thi ua ph i m b o tính t giác, không gây áp l c quá t i trong công vi c c a nhà trư ng, sát v i i u ki n cơ s . N i dung c th c a phong trào là do cơ s t ch n, phù h p v i i u ki n c a nhà trư ng, làm cho ch t lư ng giáo d c ư c nâng lên và có d u n c a a phương m t cách m nh m .
  2. 3. N i dung a) Xây d ng trư ng, l p xanh, s ch, p, an toàn - B o m trư ng an toàn, s ch s , có cây xanh, thoáng mát và ngày càng p hơn, l p h c ánh sáng, bàn gh h p l a tu i h c sinh. - T ch c h c sinh tr ng cây vào d p u xuân và chăm sóc cây thư ng xuyên. - Có nhà v sinh ư c t v trí phù h p v i c nh quan trư ng h c, ư c gi gìn v sinh s ch s . - H c sinh tích c c tham gia b o v c nh quan môi trư ng, gi v sinh các công trình công c ng, nhà trư ng, l p h c và cá nhân. b) D y và h c có hi u qu , phù h p v i c i m l a tu i c a h c sinh m i a phương, giúp các em t tin trong h c t p. - Th y, cô giáo tích c c i m i phương pháp gi ng d y nh m khuy n khích s chuyên c n, tích c c, ch ng, sáng t o và ý th c vươn lên, rèn luy n kh năng t h c c a h c sinh. - H c sinh ư c khuy n khích xu t sáng ki n và cùng các th y cô giáo th c hi n các gi i pháp vi c d y và h c có hi u qu ngày càng cao. c) Rèn luy n k năng s ng cho h c sinh - Rèn luy n k năng ng x h p lý v i các tình hu ng trong cu c s ng, thói quen và k năng làm vi c, sinh ho t theo nhóm. - Rèn luy n s c kh e và ý th c b o v s c kh e, k năng phòng, ch ng tai n n giao thông, u i nư c và các tai n n thương tích khác. - Rèn luy n k năng ng x văn hóa, chung s ng hòa bình, phòng ng a b o l c và các t n n xã h i. d) T ch c các ho t ng t p th vui tươi, lành m nh - T ch c các ho t ng văn ngh , th thao m t cách thi t th c, khuy n khích s tham gia ch ng, t giác c a h c sinh. - T ch c các trò chơi dân gian và các ho t ng vui chơi gi i trí tích c c khác phù h p v i l a tu i c a h c sinh. ) H c sinh tham gia tìm hi u, chăm sóc và phát huy giá tr các di tích l ch s , văn hóa, cách m ng a phương - M i trư ng u nh n chăm sóc m t di tích l ch s , văn hóa ho c di tích cách m ng a phương, góp ph n làm cho di tích ngày m t s ch p hơn, h p d n hơn; tuyên truy n, gi i thi u các công trình, di tích c a a phương v i b n bè.
  3. - M i trư ng có k ho ch và t ch c giáo d c truy n th ng văn hóa dân t c và tinh th n cách m ng m t cách hi u qu cho t t c h c sinh; ph i h p v i chính quy n, oàn th và nhân dân a phương phát huy giá tr c a các di tích l ch s , văn hóa và cách m ng cho cu c s ng c a c ng ng a phương và khách du l ch. 4. T ch c th c hi n - Phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” ư c tri n khai g n v i k ho ch năm h c c a ngành và c a t ng trư ng; k t thúc m i năm h c u có ánh giá, khen thư ng, ph bi n i n hình; t ng k t phong trào thi ua vào cu i năm h c 2012 - 2013. - B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Văn hóa -Th thao và Du l ch, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các B , ngành có liên quan t ch c tri n khai phong trào thi ua “Xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” các c p h c ph thông trong tháng 7 năm 2008. Trên cơ s ó, Công oàn Giáo d c Vi t Nam, các cơ quan, ơn v thu c B Giáo d c và ào t o xây d ng k ho ch tri n khai và t ch c, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n theo ch c năng, nhi m v c a mình. V Công tác h c sinh, sinh viên là cơ quan thư ng tr c c a B Giáo d c và ào t o trong vi c ph i h p t ch c tri n khai th c hi n. - Các s giáo d c và ào t o báo cáo y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th ng nh t ch o th c hi n phong trào t i a phương, thu hút s tham gia, h tr tích c c c a H i Khuy n h c, H i C u giáo ch c, H i C u chi n binh, H i Ph n , các cơ quan báo chí, các doanh nghi p, gia ình và cá nhân t ch c phong trào thi ua. Ch th này ư c ph bi n và th c hi n t t c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các cơ s giáo d c ph thông. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - VP Chính ph , VP Ch t ch nư c ( báo cáo); VP TW ng, VP Qu c h i ( báo cáo); - M t tr n T qu c VN ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo TW ( báo cáo); Nguy n Thi n Nhân - y ban Văn hóa giáo d c, thanh niên thi u niên và nhi ng c a Qu c h i ( báo cáo); - B VH-TT&DL ( ph i h p); - T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam ( ph i h p); - TW oàn TNCSHCM ( ph i h p); - UBND các t nh, TP tr c thu c TW ( ph i h p); - UNICEF, UNESCO ( ph i h p); - Các Th trư ng B GD& T ( th c hi n); - Công oàn Giáo d c Vi t Nam ( th c hi n); - Các S GD& T ( th c hi n); - Các trư ng H, C ( th c hi n); - Các ơn v thu c B GD& T ( th c hi n); - Công báo; - Website B GD& T; - Lưu VT, PC, V CTHSSV.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản