Chỉ thị số 403-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 403-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 403-TTg về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 403-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 403-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 1995 CH THN V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC KI M SOÁT GI T M NG V T VÀ KI M TRA V SINH THÚ Y TH C PH M NGU N G C NG V T Th i gian qua, công tác qu n lý Nhà nư c v ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t và ki m tra v sinh thú y th c phNm ngu n g c ng v t chưa ư c coi tr ng: U ban nhân dân các c p buông l ng qu n lý công tác này, thi u quan tâm ch o các t ch c thú y thu c quy n qu n lý c a mình th c hi n nhi m v theo quy nh c a Pháp l nh Thú y; cơ quan thú y các c p ho t ng chưa hi u qu ; các cơ s gi t m , i m gi t m trên ph m vi c nư c còn có nhi u vi ph m pháp lu t v thú y, ho t ng không có gi y phép c a c p có thNm quy n, không có s ki m soát c a cơ quan thú y và cơ quan thu ; trong m t th i gian dài, th c phNm ngu n g c ng v t không qua ki m tra v sinh thú y, không có d u ki m soát gi t m c a cơ quan thú y mà v n lưu thông trên th trư ng, làm lây lan d ch b nh, làm nh hư ng s c kho c a ngư i tiêu dùng, nh t là th ô Hà N i và các thành ph l n. Nh m kh c ph c tình tr ng trên, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm ch n ch nh ngay công tác ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t và ki m tra v sinh thú y th c phNm ngu n g c ng v t; tăng cư ng ch o và thư ng xuyên t ch c ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thú y t i các ngành, các a phương; ph i h p v i B Thương m i ban hành quy ch hành ngh và c p gi y phép hành ngh kinh doanh có i u ki n theo quy nh c a Ngh nh s 2-CP ngày 5-1-1995 c a Chính ph . 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm ph i ch o vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v công tác thú y. Trư c m t, ch o các cơ quan thú y thu c a phương mình và soát l i các cơ s gi t m ng v t; ch c p gi y phép cho các cơ s có i u ki n v sinh thú y; kiên quy t x lý các vi ph m pháp lu t ho c không tiêu chuNn v sinh thú y các lò m , i m gi t m , t t c th c phNm ng v t lưu thông trên th trư ng ph i qua ki m tra v sinh thú y, có óng d u ki m soát gi t m c a cơ quan thú y. 3. Các B Thương m i, Y t , Tài chính, N i v , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm th c hi n ngay các bi n pháp c n thi t nh m nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c trong công tác ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y th c phNm ngu n g c ng v t và thu thu sát sinh.
  2. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch t ch c th c hi n Ch th này ngành, a phương mình và báo cáo k t qu th c hi n lên Chính ph . B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm theo dõi vi c thi hành Ch th này và thư ng xuyên t ng h p tình hình báo cáo Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản