Chỉ thị số 41/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 41/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 41/CT-UB-NCVX về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng và thanh toán bệnh bại liệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 41/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 41/CT-UB-NCVX Tp. H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 1994 CH THN V VI C Y M NH CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CH NG M R NG VÀ THANH TOÁN B NH B I LI T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Năm 1994, thành ph H Chí Minh cam k t v i Trung ương v th c hi n tiêm ch ng m r ng và thanh toán b nh b i li t trên a bàn thành ph , t các m c tiêu sau ây : + Tiêm ch ng m r ng t t l 90% tr dư i 1 tu i tiêm 6 lo i vaccin. + U ng vaccin SABIN chi n d ch t t l 100% cho t t c tr dư i 5 tu i có m t t i thành ph H Chí Minh u ng 2 l n vaccin SABIN. hoàn thành các m c tiêu trên, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th : 1- y m nh chương trình tiêm ch ng m r ng : Tăng cư ng các m t t ch c, tuyên truy n v n ng cho các bà m ưa tr i tiêm ch ng ông nh t ; m b o ti n tiêm ch ng m i tháng, t ch tiêu tiêm ch ng 90% vào cu i tháng 12/1994 trên toàn a bàn thành ph cũng như trên t ng qu n huy n. 2- Tri n khai chi n d ch u ng vaccin SABIN cho t t c tr dư i 5 tu i (nh ng tr sinh năm 1990, 1991, 1992, 1993, 1994), m i tr ư c u ng vaccin SABIN 2 l n, m i l n cách nhau 1 tháng vào các ngày : t 1 : Ngày 12, 13, 14 tháng 11 năm 1994. t 2 : Ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 1994. Như v y, s tr em c n u ng vaccin SABIN khá l n, lên n 450.000 tr , m i tr c n u ng 2 l n trong 2 tháng ; mà th i gian th c hi n r t ng n, ch 3 ngày trong m i tháng. 3- m b o công tác tiêm ch ng m r ng- thanh toán b nh b i li t tk t qu t t, các ngành, các c p ph i th c hi n nh ng vi c sau : 3.1- S Y t ch o Trung tâm Y t d phòng thành ph và các ơn v tr c thu c : a- Lên k ho ch c th v tiêm ch ng m r ng và chi n d ch thanh toán b nh b i li t, Giám c S Y t duy t và g i n các a phương, ban ngành có liên quan th c hi n.
  2. b- Có trách nhi m nh n và cung c p vaccin cho n t n cơ s úng k ho ch, b o qu n và s d ng vaccin úng quy nh. c- m b o các yêu c u v chuyên môn, k thu t và b trí nhân l c cho phù h p n t n các i m tiêm ch ng và u ng vaccin. d- Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai chi n d ch, t ng k t và báo cáo k p th i cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và B Y t . 3.2- Các ban ngành có liên quan : a- S Văn hóa thông tin và các báo ài ph i h p v i ngành y t có k ho ch tăng cư ng vi c tuyên truy n, v n ng tiêm ch ng m r ng- thanh toán b nh b i li t nhi u l n, dư i nhi u hình th c (bài trên báo, trên ài ; panô, khNu hi u…) và ch o m ng lư i thông tin qu n, huy n tăng cư ng ho t ng cho m i gia ình ư c bi t và ưa tr i tiêm ch ng, u ng vaccin SABIN. b- S Giáo d c : Thông tin cho t t c các trư ng t nhà tr , m u giáo n các trư ng ph thông trung h c bi t và ph bi n cho các em h c sinh v n ng gia ình ưa con em úng tu i i tiêm ch ng và u ng vaccin SABIN. c- S Tài chánh : m b o kinh phí ã ư c duy t v tiêm ch ng m r ng cho ngành y t và ch o các Phòng Tài chánh qu n, huy n tùy theo kh năng c a mình c p thêm m t ph n kinh phí tăng m c b i dư ng cho nhân viên tham gia công tác tiêm ch ng m r ng- thanh toán b nh b i li t. d- ngh H i Ch th p , H i Liên hi p Ph n , Liên oàn Lao ng thành ph , oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, y ban B o v chăm sóc tr em tri n khai theo h th ng c a mình v n ng m i h i viên, m i oàn viên là m t tuyên truy n viên cho chi n d ch ; c ngư i nòng c t tr c ti p tham gia v n ng u ng vaccin SABIN t i cơ s phư ng, xã. 3.3- y ban nhân dân các qu n, huy n ph i h p v i S Y t tr c ti p ch o vi c t ch c th c hi n trên a bàn qu n, huy n : a- C ng c Ban ch o tiêm ch ng m r ng- thanh toán b nh b i li t do ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân làm Trư ng ban tr c ti p tri n khai, t ch c, theo dõi chi n d ch t i các phư ng xã, th tr n. b- Tri n khai vi c th c hi n úng ti n và k ho ch mà ngành y t ã ra, b ng m i cách ph i t ch tiêu : 90% tr dư i 1 tu i tiêm 6 lo i vaccin. 100% tr dư i 5 tu i u ng 2 l n vaccin SABIN. c- T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n chi n d ch t phương ti n v n chuy n (xe, xăng, d u…) cho n kinh phí h tr theo kh năng b i dư ng cho nh ng ngư i tham gia.
  3. d- Theo dõi, ki m tra vi c t ch c, ch o các y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n th c hi n úng k ho ch. Chương trình tiêm ch ng m r ng- thanh toán b nh b i li t không ch b o v s c kh e cho tr em- tương lai c a t nư c, mà còn có ý nghĩa v chính tr - xã h i và quan h qu c t . Do ó, các ban ngành và y ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n t t ch th này, t ng th i gian báo cáo k t qu v y ban nhân dân thành ph .- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Trang Văn Quý
Đồng bộ tài khoản